Lisans
Hukuk Fakültesi
Hukuk Fakültesi
Anlık RSS Bilgilendirmesi İçin Tıklayınız.Düzenli bilgilendirme E-Postaları almak için listemize kaydolabilirsiniz.


Sigorta Hukuku (Tek)

Ders KoduYarıyıl Ders Adı T/U/L Türü Öğrenim Dili AKTS
HUK8106 8 Sigorta Hukuku (Tek) 2/0/0 Z Türkçe 2
Dersin Amacı
Sigorta hukuku dersinin amacı, sigorta hukukuyla ilgili gelişme ve düzenlemelerin incelenerek, sigortanın yararları, tarihi gelişimi ve sigorta kavramının temellerinin öğretilmesidir. Bu doğrultuda; sigorta sözleşmesi kavramı ve kuruluşu detaylı olarak anlatılarak, sigorta sözleşmesine uygulanacak hükümlerin sırasının tespit edilmesi, sigorta hukukuna ilişkin ilke ve kuralların öğretilmesi ve uygulamasını örneklerle gösterilerek problemleri çözebilme yeteneği kazandırılması hedeflenmektedir.
Ön Koşullar Yok
Eş Koşullar Yok
Özel Koşullar Akılcı, Sorgulayan, Eleştirel düşünebilme, Problem çözme, Kuramsal bilgiyi uygulamaya dönüştürme, Bilgiyi yönetme, Karar verme becerisine sahip olması
Öğretim Üyeleri Prof. Dr. Merih Kemal Omağ, Yrd.Doç.Dr. Çağla Kandıralıoğlu
Asistanlar Yrd. Doç. Dr. Muharrem Tütüncü, Yrd. Doç. Dr. Safiye Nur Bağrıaçık
Ders Gün,Saat ve Yeri Şirinevler Yerleşkesi, Perşembe
Görüşme Saatleri ve Yeri Prof. Dr. Merih Kemal Omağ, Çarşamba 10:00 / 12:00, Perşembe 10:00/12:00, H-404 No’lu Ofis
Öğretim Yöntem ve Teknikleri -Sözlü Anlatım ve Uygulama (Pratik Çalışma)
Temel Kaynaklar - 1.   KENDER, Rayegan; Türkiye’de Hususi Sigorta Hukuku, İstanbul, 2017.
Diğer Kaynaklar - 6702 sayılı Eski Türk Ticaret Kanunu, 6102 sayılı Yeni Türk Ticaret Kanunu, Yargıtay İçtihatları, Bilimsel Makaleler ve Pratik Çalışmalar
Haftalık Ders Programı
Hafta Dersin İçeriği Öğretim Yöntem ve Teknikleri
1. Hafta Dersin amacı ve içeriği hakkında genel bilgiler; dersin işlenme metodu hakkında bilgi verilmesi; öğrencilere dersin işlenişi ile ilgili materyallerin verilmesi, Sigortanın doğuşu, yararları, tarihi gelişimi hakkında bilgi verilmesi SA
2. Hafta Sigortanın ayrımı, müşterek sigorta SA, VA
3. Hafta Zarar sigortaları-meblağ sigortaları, zarar sigortasına hakim kavramlar SA, VA
4. Hafta Meblağ sigortası, meblağ sigortasına hakim kavramlar SA, VA
5. Hafta Sigorta hukukunun konusu, niteliği ve kaynakları SA, VA
6. Hafta Sigorta hukukunda sözleşme serbestisi ilkesi ve sınırlanması, sigorta sözleşmesi kavramı SA, VA
7. Hafta Sigorta sözleşmesinin unsurları SA, VA
8. Hafta Sigorta şirketinin iç ve dış teşkilatı (acenteler, brokerlar ve sigorta tellalları) SA, VA
9. Hafta Ara Sınav
10. Hafta Menfaat ilkesi, riziko(tehlike) kavramlarının açıklanması, nitelik ve özellikleri SA, VA
11. Hafta Prim, Prime Hakim İlkeler, Prim Ödemede Temerrüde Düşme SA, VA
12. Hafta Çeşitli sigorta sözleşmesi türleri, sigorta sözleşmesinin kuruluşu, yürürlüğe girmesi, değiştirilmesi ve ispatı SA, VA
13. Hafta Sigorta ettiren açısından sigorta sözleşmesinin hükümleri SA, VA
14. Hafta Sigortacı açısından sigorta sözleşmesinin hükümleri, sigorta sözleşmesinde zamanaşımı ve sigorta sözleşmesinin sona ermesi SA, VA
15. Hafta Final Haftası
16. Hafta Final Haftası
17. Hafta Final Haftası
Değerlendirme Ölçütleri
Ölçüt Tipleri Adet Yüzdesi(%)
Ara sınav(lar) 1 20
Derse Devam / Katılım 1 10
Final 1 70


ÖÇ-1Sigorta hukukuna ilişkin hükümleri yorumlayarak, sorunları çözebilme yeteneğine sahip olur
ÖÇ-2Sigorta hukukuna ilişkin genel ilke ve kavramları kullanabilir ve somut olaylara uygulayabilir
ÖÇ-3Sigorta sözleşmeleri ve poliçelerinde ortaya çıkan problemleri kavrayabilecek, öngörebilecek ve çözebilecek bilgiye sahip olur
ÖÇ-4Sigorta şirketleri ve bununla bağlantılı olarak ortaya çıkan sigorta ettirene karşı sigorta şirketlerinin hak ve yükümlülüklerini değerlendirebilir
ÖÇ-5Sigorta sözleşme türleri arasındaki temel farkları ayırt edebilecek bilgi ve değerlendirme yeteneğine sahip olur
Program Çıktıları
PÇ-11- Bilgi kaynaklarına ulaşma ve değerlendirme becerisine sahip olması;
PÇ-22- Bilimsel verileri kullanma, karşılaştırma, yorumlama, sonuç çıkarma ve uygulayabilme becerisine sahip olması
PÇ-33- Modern hukuk kazanımlarını yorumlayabilecek tarihsel bilgi birikimine sahip olması
PÇ-44- Türkçe’yi sözlü ve yazılı etkin kullanabilme becerisine sahip olması;
PÇ-55- En az bir yabancı dilde mesleki literatürü takip edebilme becerisine sahip olması
PÇ-6 6- Mesleki ve etik sorumluluk bilincini edinmiş olması
PÇ-77- Hukuki problemlerin çözümünde mesleğe ilişkin bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanabilme becerisine sahip olması
PÇ-88- Somut bir olayın çözümlenmesinde edindiği bilgiyi uygulayabilme becerisine sahip olması
PÇ-99- Özel hukuk kişileri arasındaki ilişkileri düzenleyen hukuk kurallarına hâkim olması ve bu kuralları yorumlayabilme becerisine sahip olması
PÇ-1010- Birey-devlet arasındaki ilişkileri düzenleyen hukuk kurallarına hâkim olması ve bu kuralları yorumlayabilme becerisine sahip olması
PÇ-1111- Hukukun evrensel ilkelerini benimsemiş bir hukukçu olarak mesleği icra etme becerisine sahip olması
PÇ-1212- Uluslararası toplumun yapısı ile ilişki biçimleri konusundaki temel kavram ve kurallara hâkim olması; bunları yorumlayabilme ve tartışabilme becerisine sahip olması
PÇ-1313- Uluslararası toplumun ortak sorunlarını ve olası çözümlerini değerlendirebilecek temel bilgiye sahip olması
PÇ-1414- Ulusal-üstü yargısal nitelikteki insan hakları organlarına başvurabilecek ve süreci takip edebilecek bilgi birikimine sahip olması
PÇ-1515- Avrupa Birliği müktesebatı ve kurumlarının işleyişi hakkında bilgi sahibi olması
PÇ-1616- Hukuku insanlığın ihtiyaçları doğrultusunda sorgulayabilecek, eleştirebilecek ve geliştirebilecek bir dünya görüşüne sahip olması
PÇ-1717- Hukuk biliminin ve hukuk sistemlerinin tarihsel gelişim süreci hakkında bilgi sahibi olması
PÇ-1818- Çağdaş hukuki yaklaşımlar çerçevesinde güncel hukuki sorunları çözebilme becerisine sahip olması
PÇ-1919- Ulusal ve uluslararası düzeyde mesleğin gerektirdiği tüm özellikleri en iyi şekilde yansıtacak anlayış ve bilgi düzeyine sahip olması
PÇ-2020- Ekonomik ve finansal mekanizmalara ilişkin hukuki düzenlemelere ve uygulamalara hâkim olması
PÇ-2121- Bireylerin ve toplumların haklarının tarihsel gelişimi ve bu süreçte kabul edilen temel metinler hakkında bilgi sahibi olması
PÇ-2222- Bireysel olarak ve topluluk önünde kendini ifade edebilme becerisine sahip olması
PÇ-2323- Evrensel hukuk bilgisini kullanma, karşılaştırma ve uygulayabilme becerisine sahip olma
PÇ-2424- Bireyler arasındaki ilişkiler çerçevesinde ortaya çıkan yeni ihtiyaçları karşılamaya yönelik düzenlemeleri ve hukuki arayışları takip edebilme becerisine sahip olması
PÇ-2525- Ders içi faaliyetler, farazi dava ve adliye çalışmaları ile diğer mesleki ve akademik ziyaretlerin gerçekleştirilmesi yoluyla birlikte çalışma becerisine sahip olması
PÇ-2626- Hukukun ulusal ve uluslararası boyutlarını, mahkeme içtihatları ve uygulamaları takip etmek suretiyle anlama ve işleme becerisine sahip olması
PÇ-2727- Uluslararası yargı organlarının yapısı ve işleyiş biçimleri hakkında bilgi sahibi olması
Alan Yeterlilikleri Matrisi
Program Çıktıları - Öğrenim Çıktıları Matrisi
--
 PÇ 1PÇ 2PÇ 3PÇ 4PÇ 5PÇ 6PÇ 7PÇ 8PÇ 9PÇ 10PÇ 11PÇ 12PÇ 13PÇ 14PÇ 15PÇ 16PÇ 17PÇ 18PÇ 19PÇ 20PÇ 21PÇ 22PÇ 23PÇ 24PÇ 25PÇ 26PÇ 27
ÖÇ 1                           
ÖÇ 2                           
ÖÇ 3                           
ÖÇ 4                           
ÖÇ 5