Lisans
Hukuk Fakültesi
Hukuk Fakültesi
Anlık RSS Bilgilendirmesi İçin Tıklayınız.Düzenli bilgilendirme E-Postaları almak için listemize kaydolabilirsiniz.


İcra ve İflas Hukuku II (Tek)

Ders KoduYarıyıl Ders Adı T/U/L Türü Öğrenim Dili AKTS
HUK8103 8 İcra ve İflas Hukuku II (Tek) 3/0/0 Z Türkçe 4
Dersin Amacı
İcra ve İflas yoluyla takip yollarına ilişkin temel bilgi ve aşamaların öğretilmesi.
Ön Koşullar Yok
Eş Koşullar Yok
Özel Koşullar Yok
Öğretim Üyeleri Prof.Dr. Hakan Pekcanıtez, Yrd.Doç.Dr. Cemil Simil
Asistanlar Arş. Gör. Gökhan Aykut
Ders Gün,Saat ve Yeri Şirinevler Yerleşkesi
Görüşme Saatleri ve Yeri
Öğretim Yöntem ve Teknikleri -Sözlü anlatım, vakıa analizi
Temel Kaynaklar

1- İcra ve İflas Hukuku, Hakan Pekcanıtez - Oğuz Atalay - Muhammet Özekes - Meral Sungurtekin Özkan, 2017 İstanbul.

 

2-İcra ve İflas Hukuku Pratik Çalışmalar, Hakan Pekcanıtez- Muhammet Özekes, 2017 İstanbul.

Diğer Kaynaklar -
Haftalık Ders Programı
Hafta Dersin İçeriği Öğretim Yöntem ve Teknikleri
1. Hafta -Kambiyo Senetlerine Özgü Haciz Yoluyla Takip SA, VA
2. Hafta -Kiralanan Taşınmazların ilâmsız icra Yoluyla Tahliyesi SA, VA
3. Hafta -İlâmlı İcra SA, VA
4. Hafta -Rehnin Paraya Çevrilmesi Yoluyla Takip SA, VA
5. Hafta -İhtiyati Haciz SA, VA
6. Hafta -İflâs Hukukuna İlişkin Genel Bilgiler -İflâs Yollları SA, VA
7. Hafta -Sermaye Şirketlerinin İflâsı SA, VA
8. Hafta DENEME SINAVI HAFTASI
9. Hafta İflâsın Hukuki Sonuçları SA, VA
10. Hafta İflâs Tasfiyesi SA,
11. Hafta İflâsın Kaldırılması SA
12. Hafta Konkordato SA
13. Hafta Sermaye Şirketleri ve Kooperatiflerin Yeniden Yapılandırılması SA
14. Hafta İptal Davaları SA
15. Hafta FİNAL SINAVLARI
16. Hafta FİNAL SINAVLARI
17. Hafta FİNAL SINAVLARI
Değerlendirme Ölçütleri
Ölçüt Tipleri Adet Yüzdesi(%)
Final 1 100


ÖÇ-1Kambiyo Senetlerine Özgü Haciz yoluyla Takibe ilişkin verilen bilgilerle uygulamada bu takip yolunun avantajlarından yararlanabilmek için gerekli olan beceriye sahip olma.
ÖÇ-2Rehnin paraya çevrilmesi yoluyla takipteki bilgilerle İcra ve iflâs hukukumuzda geçerli olan önce rehne müracaat kuralının uygulanması gereken haller ile bunun istisnalarının söz konusu olduğu halleri ayırt etme yetisi kazanılması. Ayrıca bu bilgiler rehnin paraya çevrilmesi yoluyla takibin kendi içinde birkaç bölüme ayrılmasından kaynaklanan zorlukların üstesinden gelebilmek için gerekli formasyona sahip olma.
ÖÇ-3Kiralanan taşınmazların ilâmsız icra yoluyla tahliyesine ilişkin bilgileri öğrenİilmesiyle, uygulamada hangi hallerde daha basit ve kısa bir prosedür içeren bu yola başvurabileceğini ayırt edecek bilgiye sahip olunacağından, daha uzun ve zahmetli bir prosedür olan dava açmak suretiyle tahliye ilâmı almaktan kaynaklanan güçlüklerden kurtulma becerisine sahip olma.
ÖÇ-4İhtiyati hacze ilişkin bilgilerin öğretilmesiyle daha henüz borçluya karşı dava açmadan veya icra takibi başlatmadan alacağın tahsiline ilişkin icra takibinin sonucunu güvenceye alabilme becerisi kazanma.
ÖÇ-5İflâs hukuku konusunda öğretilen bilgiler sayesinde, uygulamada hem istenmeyen bir olay olsa da gerektiğinde, borçlunun iflasına hükmettirmek için yapılması gereken işlemleri başarılı bir şekilde gerçekleştirme yeteneği kazanma hem de gerekli koşullar oluşmuş ise iflâsın gerçekleşmemesi için kanunun kabul ettiği hükümler sayesinde; örneğin iflâsın ertelenmesi, borçlunun iflâsını engelleyebilecek formasyona sahip olma.
ÖÇ-6İptal davasına ilişkin bilgilerin verilmesiyle, borçluların alacaklıları zarara uğratan bazı işlemlerini iptal ettirmek suretiyle alacağın tahsili için gerekli prosedürü öğrenilmesi; uygulamada bu davaların açılmasının gerekip gerekmediği konusunda karar verme yeteneğine sahip olma ve bu davaları açtığında da başarılı bir şeklide sonuçlandıracak beceriye sahip olma.
Program Çıktıları
PÇ-11- Bilgi kaynaklarına ulaşma ve değerlendirme becerisine sahip olması;
PÇ-22- Bilimsel verileri kullanma, karşılaştırma, yorumlama, sonuç çıkarma ve uygulayabilme becerisine sahip olması
PÇ-33- Modern hukuk kazanımlarını yorumlayabilecek tarihsel bilgi birikimine sahip olması
PÇ-44- Türkçe’yi sözlü ve yazılı etkin kullanabilme becerisine sahip olması;
PÇ-55- En az bir yabancı dilde mesleki literatürü takip edebilme becerisine sahip olması
PÇ-6 6- Mesleki ve etik sorumluluk bilincini edinmiş olması
PÇ-77- Hukuki problemlerin çözümünde mesleğe ilişkin bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanabilme becerisine sahip olması
PÇ-88- Somut bir olayın çözümlenmesinde edindiği bilgiyi uygulayabilme becerisine sahip olması
PÇ-99- Özel hukuk kişileri arasındaki ilişkileri düzenleyen hukuk kurallarına hâkim olması ve bu kuralları yorumlayabilme becerisine sahip olması
PÇ-1010- Birey-devlet arasındaki ilişkileri düzenleyen hukuk kurallarına hâkim olması ve bu kuralları yorumlayabilme becerisine sahip olması
PÇ-1111- Hukukun evrensel ilkelerini benimsemiş bir hukukçu olarak mesleği icra etme becerisine sahip olması
PÇ-1212- Uluslararası toplumun yapısı ile ilişki biçimleri konusundaki temel kavram ve kurallara hâkim olması; bunları yorumlayabilme ve tartışabilme becerisine sahip olması
PÇ-1313- Uluslararası toplumun ortak sorunlarını ve olası çözümlerini değerlendirebilecek temel bilgiye sahip olması
PÇ-1414- Ulusal-üstü yargısal nitelikteki insan hakları organlarına başvurabilecek ve süreci takip edebilecek bilgi birikimine sahip olması
PÇ-1515- Avrupa Birliği müktesebatı ve kurumlarının işleyişi hakkında bilgi sahibi olması
PÇ-1616- Hukuku insanlığın ihtiyaçları doğrultusunda sorgulayabilecek, eleştirebilecek ve geliştirebilecek bir dünya görüşüne sahip olması
PÇ-1717- Hukuk biliminin ve hukuk sistemlerinin tarihsel gelişim süreci hakkında bilgi sahibi olması
PÇ-1818- Çağdaş hukuki yaklaşımlar çerçevesinde güncel hukuki sorunları çözebilme becerisine sahip olması
PÇ-1919- Ulusal ve uluslararası düzeyde mesleğin gerektirdiği tüm özellikleri en iyi şekilde yansıtacak anlayış ve bilgi düzeyine sahip olması
PÇ-2020- Ekonomik ve finansal mekanizmalara ilişkin hukuki düzenlemelere ve uygulamalara hâkim olması
PÇ-2121- Bireylerin ve toplumların haklarının tarihsel gelişimi ve bu süreçte kabul edilen temel metinler hakkında bilgi sahibi olması
PÇ-2222- Bireysel olarak ve topluluk önünde kendini ifade edebilme becerisine sahip olması
PÇ-2323- Evrensel hukuk bilgisini kullanma, karşılaştırma ve uygulayabilme becerisine sahip olma
PÇ-2424- Bireyler arasındaki ilişkiler çerçevesinde ortaya çıkan yeni ihtiyaçları karşılamaya yönelik düzenlemeleri ve hukuki arayışları takip edebilme becerisine sahip olması
PÇ-2525- Ders içi faaliyetler, farazi dava ve adliye çalışmaları ile diğer mesleki ve akademik ziyaretlerin gerçekleştirilmesi yoluyla birlikte çalışma becerisine sahip olması
PÇ-2626- Hukukun ulusal ve uluslararası boyutlarını, mahkeme içtihatları ve uygulamaları takip etmek suretiyle anlama ve işleme becerisine sahip olması
PÇ-2727- Uluslararası yargı organlarının yapısı ve işleyiş biçimleri hakkında bilgi sahibi olması
Alan Yeterlilikleri Matrisi
Program Çıktıları - Öğrenim Çıktıları Matrisi
--
 PÇ 1PÇ 2PÇ 3PÇ 4PÇ 5PÇ 6PÇ 7PÇ 8PÇ 9PÇ 10PÇ 11PÇ 12PÇ 13PÇ 14PÇ 15PÇ 16PÇ 17PÇ 18PÇ 19PÇ 20PÇ 21PÇ 22PÇ 23PÇ 24PÇ 25PÇ 26PÇ 27
ÖÇ 1                           
ÖÇ 2                           
ÖÇ 3                           
ÖÇ 4                           
ÖÇ 5                           
ÖÇ 6