Lisans
Hukuk Fakültesi
Hukuk Fakültesi
Anlık RSS Bilgilendirmesi İçin Tıklayınız.Düzenli bilgilendirme E-Postaları almak için listemize kaydolabilirsiniz.

Hukuk Fakültesi Programı Ana Sayfası / Program Ders Planı / Milletlerarası Özel Hukuk II (Tek)

Milletlerarası Özel Hukuk II (Tek)

Ders KoduYarıyıl Ders Adı T/U/L Türü Öğrenim Dili AKTS
HUK8102 8 Milletlerarası Özel Hukuk II (Tek) 3/0/0 Z Türkçe 4
Dersin Amacı
Milletlerarası Özel Hukukun kapsamına giren kanunlar ihtilâfına ve milletlerarası usul hukukuna ilişkin konuları mevzuat ve milletlerarası antlaşmalar kapsamında öğretmek; mahkeme kararlarıyla birlikte sorunların ortaya çıkışı ve bu sorunların mevzuat veya milletlerarası antlaşmalar yahut doktrin çerçevesinde çözümü konularında öğrencileri bilgilendirmek; milletlerarası nitelikli davaların farklı özelliklerini ortaya koymak ve bu davalarda öğrencilere “uluslararası” düşünme yeteneğini kazandırmak.
Ön Koşullar Yok
Eş Koşullar Yok
Özel Koşullar IV. sınıfa gelmiş bütün öğrenciler alabilir
Öğretim Üyeleri Doç. Dr. Emre Esen
Asistanlar Arş. Gör. Barış Mesci, Arş. Gör. Merve Akbulut
Ders Gün,Saat ve Yeri Cuma, 09:00-13:00, Amfi VI
Görüşme Saatleri ve Yeri
Öğretim Yöntem ve Teknikleri -Anlatım, tartışma, mahkeme kararlarının değerlendirilmesi.
Temel Kaynaklar

1) Cemal ŞANLI, Emre ESEN, İnci ATAMAN-FİGANMEŞE; Milletlerarası Özel Hukuk, Vedat Kitapçılık, İstanbul, 2016 Kasım, 5. Bası, 9786059263450 

2) Ergin NOMER; Devletler Hususi Hukuku, Beta Yayınevi, İstanbul, 2017 Ekim 22.Bası, ISBN 978-605-377-565-2

3) Aysel ÇELİKEL, B. Bahadır ERDEM; Milletlerarası Özel Hukuk, Beta Yayınevi, İstanbul, 2016 Mart 14.Bası, ISBN 978 - 605 - 377 - 634 – 5

4) Gülören TEKİNALP, Ayfer UYANIK ÇAVUŞOĞLU; Milletlerarası Özel Hukuk Bağlama Kuralları, Vedat Yayınevi, 2011 Ekim, 11. Bası, ISBN 9786054446209

5) Aysel ÇELİKEL, Cemal ŞANLI; Türk Milletlerarası Özel Hukuk Mevzuatı, Beta Yayınevi, İstanbul, 2017  Kasım, 17. Bası, ISBN 978 - 605 - 377 - 276 – 7

6) Nuray EKŞİ; Milletlerarası Özel Hukuka İlişkin Temel Mevzuat, 11. bası, Beta Yayınevi, İstanbul 2017, ISBN 978-605-4396-27-6

7) Rona AYBAY, Esra DARDAĞAN; Uluslararası Düzeyde Yasaların Çatışması (Kanunlar İhtilafı), İstanbul, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınevi, 2.Bası,  2008 Mayıs, ISBN 9756176148

8) Aysel ÇELİKEL, Ergin NOMER, Emre ESEN, F.Kerem GİRAY; Milletlerarası Özel Hukuk (Çözümlenmiş Örnek Olaylar-Seçilmiş Mahkeme Kararları) Kanunlar İhtilafı-Milletlerarası Usul Hukuku-Vatandaşlık ve Yabancılar Hukuku, Beta Yayınevi, İstanbul, 13.Bası, ISBN 9786053772781

Diğer Kaynaklar -
Dersle ilgili olarak yazılmış kitapların ve bazı makalelerin listesi.
Haftalık Ders Programı
Hafta Dersin İçeriği Öğretim Yöntem ve Teknikleri
1. Hafta Milletlerarası Özel Hukuk II Konusu, Temel Kavramları, Diğer Alanlarla İlişkisi SA
2. Hafta Milletlerarası Özel Hukuk II Tarihi Gelişimi SA
3. Hafta Atıf Teorisi, Vasıflandırma, Önsorun SA, VA
4. Hafta Kamu Düzeni, Kanuna Karşı Hile, Müdahaleci Normlar SA, VA
5. Hafta Kanunlar İhtilafı Kuralları (MÖHUK md. 9-11) SA, VA
6. Hafta Kanunlar İhtilafı Kuralları (MÖHUK md. 12-17) SA, VA
7. Hafta Kanunlar İhtilafı Kuralları (MÖHUK md. 12-17) SA, VA
8. Hafta Kanunlar İhtilafı Kuralları (MÖHUK md. 17-22) SA, VA
9. Hafta Kanunlar İhtilafı Kuralları (MÖHUK md. 17-22) SA, VA
10. Hafta Kanunlar İhtilafı Kuralları (MÖHUK md. 23-32), Ara Sınav SA, VA
11. Hafta Kanunlar İhtilafı Kuralları (MÖHUK md. 32-39) SA, VA
12. Hafta Türk Mahkemelerinin Milletlerarası Yetkisi, Milletlerarası Davalarda Teminat SA, VA
13. Hafta Milletlerarası Tebligat, Milletlerarası İstinabe, Yabancı Mahkeme Kararlarının Tanınması ve Tenfizi SA, VA
14. Hafta Milletlerarası Tahkim ve Yabancı Hakem Kararlarının Tanınması ve Tenfizi SA, VA
15. Hafta Final Haftası
16. Hafta Final Haftası
17. Hafta Final Haftası
Değerlendirme Ölçütleri
Ölçüt Tipleri Adet Yüzdesi(%)
Final 1 100


ÖÇ-1
ÖÇ-2Yabancılık unsuru taşıyan davalarda, uygulanacak ülke hukukunun tespiti; yabancı ülke hukukunun uygulanmasını engelleyen hususlar ve ilgili milletlerarası antlaşmalar hakkında bilgilendirilmesi
ÖÇ-3Uluslararası nitelikli davalarda görevli, yetkili mahkeme; bu davalarda takip edilecek usul hukuku hakkında bilgilendirilmesi.
ÖÇ-4Milletlerarası tebligat, teminat ve milletlerarası istinabe konularında bilgilendirilmesi
ÖÇ-5Yabancı mahkeme kararlarının tanınması ve tenfizi konularında bilgilendirilmesi.
ÖÇ-6Milletlerarası ticari tahkim ve yabancı hakem kararlarının tanınması tenfizi konularında bilgilendirilmesi.
Program Çıktıları
PÇ-11- Bilgi kaynaklarına ulaşma ve değerlendirme becerisine sahip olması;
PÇ-22- Bilimsel verileri kullanma, karşılaştırma, yorumlama, sonuç çıkarma ve uygulayabilme becerisine sahip olması
PÇ-33- Modern hukuk kazanımlarını yorumlayabilecek tarihsel bilgi birikimine sahip olması
PÇ-44- Türkçe’yi sözlü ve yazılı etkin kullanabilme becerisine sahip olması;
PÇ-55- En az bir yabancı dilde mesleki literatürü takip edebilme becerisine sahip olması
PÇ-6 6- Mesleki ve etik sorumluluk bilincini edinmiş olması
PÇ-77- Hukuki problemlerin çözümünde mesleğe ilişkin bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanabilme becerisine sahip olması
PÇ-88- Somut bir olayın çözümlenmesinde edindiği bilgiyi uygulayabilme becerisine sahip olması
PÇ-99- Özel hukuk kişileri arasındaki ilişkileri düzenleyen hukuk kurallarına hâkim olması ve bu kuralları yorumlayabilme becerisine sahip olması
PÇ-1010- Birey-devlet arasındaki ilişkileri düzenleyen hukuk kurallarına hâkim olması ve bu kuralları yorumlayabilme becerisine sahip olması
PÇ-1111- Hukukun evrensel ilkelerini benimsemiş bir hukukçu olarak mesleği icra etme becerisine sahip olması
PÇ-1212- Uluslararası toplumun yapısı ile ilişki biçimleri konusundaki temel kavram ve kurallara hâkim olması; bunları yorumlayabilme ve tartışabilme becerisine sahip olması
PÇ-1313- Uluslararası toplumun ortak sorunlarını ve olası çözümlerini değerlendirebilecek temel bilgiye sahip olması
PÇ-1414- Ulusal-üstü yargısal nitelikteki insan hakları organlarına başvurabilecek ve süreci takip edebilecek bilgi birikimine sahip olması
PÇ-1515- Avrupa Birliği müktesebatı ve kurumlarının işleyişi hakkında bilgi sahibi olması
PÇ-1616- Hukuku insanlığın ihtiyaçları doğrultusunda sorgulayabilecek, eleştirebilecek ve geliştirebilecek bir dünya görüşüne sahip olması
PÇ-1717- Hukuk biliminin ve hukuk sistemlerinin tarihsel gelişim süreci hakkında bilgi sahibi olması
PÇ-1818- Çağdaş hukuki yaklaşımlar çerçevesinde güncel hukuki sorunları çözebilme becerisine sahip olması
PÇ-1919- Ulusal ve uluslararası düzeyde mesleğin gerektirdiği tüm özellikleri en iyi şekilde yansıtacak anlayış ve bilgi düzeyine sahip olması
PÇ-2020- Ekonomik ve finansal mekanizmalara ilişkin hukuki düzenlemelere ve uygulamalara hâkim olması
PÇ-2121- Bireylerin ve toplumların haklarının tarihsel gelişimi ve bu süreçte kabul edilen temel metinler hakkında bilgi sahibi olması
PÇ-2222- Bireysel olarak ve topluluk önünde kendini ifade edebilme becerisine sahip olması
PÇ-2323- Evrensel hukuk bilgisini kullanma, karşılaştırma ve uygulayabilme becerisine sahip olma
PÇ-2424- Bireyler arasındaki ilişkiler çerçevesinde ortaya çıkan yeni ihtiyaçları karşılamaya yönelik düzenlemeleri ve hukuki arayışları takip edebilme becerisine sahip olması
PÇ-2525- Ders içi faaliyetler, farazi dava ve adliye çalışmaları ile diğer mesleki ve akademik ziyaretlerin gerçekleştirilmesi yoluyla birlikte çalışma becerisine sahip olması
PÇ-2626- Hukukun ulusal ve uluslararası boyutlarını, mahkeme içtihatları ve uygulamaları takip etmek suretiyle anlama ve işleme becerisine sahip olması
PÇ-2727- Uluslararası yargı organlarının yapısı ve işleyiş biçimleri hakkında bilgi sahibi olması
Alan Yeterlilikleri Matrisi
Program Çıktıları - Öğrenim Çıktıları Matrisi
--
 PÇ 1PÇ 2PÇ 3PÇ 4PÇ 5PÇ 6PÇ 7PÇ 8PÇ 9PÇ 10PÇ 11PÇ 12PÇ 13PÇ 14PÇ 15PÇ 16PÇ 17PÇ 18PÇ 19PÇ 20PÇ 21PÇ 22PÇ 23PÇ 24PÇ 25PÇ 26PÇ 27
ÖÇ 1                           
ÖÇ 2                           
ÖÇ 3                           
ÖÇ 4                           
ÖÇ 5                           
ÖÇ 6