Lisans
Hukuk Fakültesi
Hukuk Fakültesi
Anlık RSS Bilgilendirmesi İçin Tıklayınız.Düzenli bilgilendirme E-Postaları almak için listemize kaydolabilirsiniz.


Genel Kamu Hukuku I (Tek)

Ders KoduYarıyıl Ders Adı T/U/L Türü Öğrenim Dili AKTS
HUK7107 7 Genel Kamu Hukuku I (Tek) 2/0/0 Z Türkçe 2
Dersin Amacı
Genel Kamu Hukuku I dersi ile tarihsel süreçte geçirdiği değişim izlenerek Devletin ne zaman, nerede, nasıl ve niçin ortaya çıktığı; devlet gücünün niteliği, kaynağı, meşruiyeti ve sınırları; siyasal düşünce ve siyasal iktidar kavramı, siyasal düşüncenin ortaya çıkışı, siyasal düşüncenin tarihsel süreç içerisindeki evrimi ve günümüze yansımaları eleştirel bir yaklaşımla değerlendirilerek ortaya konulmaya çalışılmaktadır.
Ön Koşullar Yok
Eş Koşullar Yok
Özel Koşullar Derse devam
Öğretim Üyeleri Yrd. Doç. Dr. Ömer Korkmaz
Asistanlar Arş. Gör. Egemen Esen
Ders Gün,Saat ve Yeri Şirinevler Yerleşkesi
Görüşme Saatleri ve Yeri Yrd. Doç. Dr. Ömer Korkmaz, Şirinevler Yerleşkesi, 5. Kat
Öğretim Yöntem ve Teknikleri - Anlatım,

- Tartışma,

- Demonstrasyon,

- Soru-Cevap
Temel Kaynaklar Oktay Uygun, Devlet Teorisi, XII Levha Yayınları, İstanbul 2017.

 
Diğer Kaynaklar

- Ayferi GÖZE, Siyasal Düşünceler ve Yönetimler, Beta,16. Baskı, İstanbul, 2016.

- Cemal Bali AKAL, İktidarın Üç Yüzü, Dost Kitabevi, 8. Baskı, İstanbul, 2016 

- İlhan AKIN, Devlet Doktrinleri, Beta Yay., 13. Baskı, İstanbul, 2017.

- Mehmet AKAD, Bihterin VURAL DİNÇKOL, Nihat Bulut, Genel Kamu Hukuku, Der Yay,13. Baskı, İstanbul, 2017.

- Oktay UYGUN, Demokrasinin Tarihsel, Felsefi ve Ahlaki Boyutları, İnkılâp, İstanbul, 2003.

- Oktay UYGUN, İbni Haldun’un Toplum ve Devlet Kuramı, XII Levha, İstanbul, 2008.

- Oktay UYGUN, “Ulusüstü Siyasal Birlikler ve Küreselleşme”, Küreselleşme ve Ulus Devlet, YTÜ Yayınları, İstanbul, 2001.

- Mehmet Ali AĞAOĞULLARI, Cemal Bali AKAL, Levent KÖKER; Kral Devlet ya da Ölümlü Tanrı, İmge, Ankara 2009.

 

- Münci KAPANİ, Politika Bilimine Giriş, 39. Baskı, İstanbul 2015.

Haftalık Ders Programı
Hafta Dersin İçeriği Öğretim Yöntem ve Teknikleri
1. Hafta Devletin Kökeni: Devlet Öncesi Toplumlar, İlkel Toplumda Siyasal İktidarın Niteliği, İlkel Toplumda Eşitliğin Korunması Sözlü Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Demonstrasyon
2. Hafta Devletin Kökeni: İlkel Toplumdan Devletli Topluma Geçiş, Devletin Ortaya Çıkışında Dış ve İç Etkenler Sözlü Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Demonstrasyon
3. Hafta Kent Devleti: Şeflikten Kent Devletine Geçiş, İlk Kent Devletleri, Antik Yunan Kent Devletleri ve Doğrudan Demokrasi Sözlü Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Demonstrasyon
4. Hafta Kent Devleti: Atina Demokrasi ve Atina Kent Devletinde Muhalif Düşünce, Sokrates, Platon, Aristoteles Sözlü Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Demonstrasyon
5. Hafta Yunan Kent Devletlerinin Çöküşünden Sonra Siyasal Düşünce: Epikürizm, Stoisizm Sözlü Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Demonstrasyon
6. Hafta Roma'da Siyasal Düşünce, Polybios, Cicero Sözlü Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Demonstrasyon
7. Hafta Feodal Toplum ve Feodal Devlet, Aziz Agustinus, Aquino'lu Thomas'ın Toplum ve Devlet Hakkındaki Düşünceleri Sözlü Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Demonstrasyon
8. Hafta Padovalı Mersilius, Dante Alighieri ve İbni Haldun'un Hukuk ve Devlet hakkındaki Görüşleri Sözlü Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Demonstrasyon
9. Hafta Ara Sınavı
10. Hafta Ulus Devlet: Egemen İktidarın Doğuşu, Machiavelli, Bodin ve Hobbes'un Hukuk ve Devlet Hakkındaki Görüşleri Sözlü Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Demonstrasyon
11. Hafta Egemen İktidarın Sınırlanması, Locke ve Montesquieu'nun Hukuk ve Devlet Hakkındaki Görüşleri Sözlü Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Demonstrasyon
12. Hafta Egemen İktidarın Demokratikleşmesi: Rousseau'nun Toplum Sözleşmesi, Hukuk ve Devlet Hakkındaki Görüşleri Sözlü Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Demonstrasyon
13. Hafta Egemen İktidarın Bölünmesi: Federal Devlet, Klasik Egemenlik Anlayışının Aşılması, Çağdaş Egemenlik Anlayışı Sözlü Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Demonstrasyon
14. Hafta Egemen İktidarın Bölünmesi: Bölgeli Devlet, Federal Devletin Bölgeli Devlet ve Konfedarasyon İle Karşılaştırılması Sözlü Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Demonstrasyon
15. Hafta Final Haftası
16. Hafta Final Haftası
17. Hafta Final Haftası
Değerlendirme Ölçütleri
Ölçüt Tipleri Adet Yüzdesi(%)
Final 1 100


ÖÇ-11) Siyasal düşünce kavramı ve siyasal düşünce kavramının nasıl ortaya çıktığı analiz edilerek, devlet yapılanmasının tarihsel gelişimi hakkında genel bir anlayışın kazanılması.
ÖÇ-22) Siyasal düşüncenin tarihsel gelişimi incelenerek, günümüzden önceki siyasal akımlar hakkında bilgi sahibi olunması.
ÖÇ-33) Siyasal iktidar kavramı incelenerek, devlet, siyasal iktidar ve toplum arasındaki ilişki hakkında iyi bir bakış açısının kazanılması.
ÖÇ-44) İlkçağdan itibaren birey, toplum ve devlet arasındaki ilişki derinlemesine analiz edilerek, günümüzde hala güncelliğini koruyan sorunlar hakkında genel bir anlayışın kazanılması.
ÖÇ-55) Devletin ortaya çıkış süreci incelenerek, devletle ilgili görüşler hakkında genel bir anlayış kazanılması.
Program Çıktıları
PÇ-11- Bilgi kaynaklarına ulaşma ve değerlendirme becerisine sahip olması;
PÇ-22- Bilimsel verileri kullanma, karşılaştırma, yorumlama, sonuç çıkarma ve uygulayabilme becerisine sahip olması
PÇ-33- Modern hukuk kazanımlarını yorumlayabilecek tarihsel bilgi birikimine sahip olması
PÇ-44- Türkçe’yi sözlü ve yazılı etkin kullanabilme becerisine sahip olması;
PÇ-55- En az bir yabancı dilde mesleki literatürü takip edebilme becerisine sahip olması
PÇ-6 6- Mesleki ve etik sorumluluk bilincini edinmiş olması
PÇ-77- Hukuki problemlerin çözümünde mesleğe ilişkin bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanabilme becerisine sahip olması
PÇ-88- Somut bir olayın çözümlenmesinde edindiği bilgiyi uygulayabilme becerisine sahip olması
PÇ-99- Özel hukuk kişileri arasındaki ilişkileri düzenleyen hukuk kurallarına hâkim olması ve bu kuralları yorumlayabilme becerisine sahip olması
PÇ-1010- Birey-devlet arasındaki ilişkileri düzenleyen hukuk kurallarına hâkim olması ve bu kuralları yorumlayabilme becerisine sahip olması
PÇ-1111- Hukukun evrensel ilkelerini benimsemiş bir hukukçu olarak mesleği icra etme becerisine sahip olması
PÇ-1212- Uluslararası toplumun yapısı ile ilişki biçimleri konusundaki temel kavram ve kurallara hâkim olması; bunları yorumlayabilme ve tartışabilme becerisine sahip olması
PÇ-1313- Uluslararası toplumun ortak sorunlarını ve olası çözümlerini değerlendirebilecek temel bilgiye sahip olması
PÇ-1414- Ulusal-üstü yargısal nitelikteki insan hakları organlarına başvurabilecek ve süreci takip edebilecek bilgi birikimine sahip olması
PÇ-1515- Avrupa Birliği müktesebatı ve kurumlarının işleyişi hakkında bilgi sahibi olması
PÇ-1616- Hukuku insanlığın ihtiyaçları doğrultusunda sorgulayabilecek, eleştirebilecek ve geliştirebilecek bir dünya görüşüne sahip olması
PÇ-1717- Hukuk biliminin ve hukuk sistemlerinin tarihsel gelişim süreci hakkında bilgi sahibi olması
PÇ-1818- Çağdaş hukuki yaklaşımlar çerçevesinde güncel hukuki sorunları çözebilme becerisine sahip olması
PÇ-1919- Ulusal ve uluslararası düzeyde mesleğin gerektirdiği tüm özellikleri en iyi şekilde yansıtacak anlayış ve bilgi düzeyine sahip olması
PÇ-2020- Ekonomik ve finansal mekanizmalara ilişkin hukuki düzenlemelere ve uygulamalara hâkim olması
PÇ-2121- Bireylerin ve toplumların haklarının tarihsel gelişimi ve bu süreçte kabul edilen temel metinler hakkında bilgi sahibi olması
PÇ-2222- Bireysel olarak ve topluluk önünde kendini ifade edebilme becerisine sahip olması
PÇ-2323- Evrensel hukuk bilgisini kullanma, karşılaştırma ve uygulayabilme becerisine sahip olma
PÇ-2424- Bireyler arasındaki ilişkiler çerçevesinde ortaya çıkan yeni ihtiyaçları karşılamaya yönelik düzenlemeleri ve hukuki arayışları takip edebilme becerisine sahip olması
PÇ-2525- Ders içi faaliyetler, farazi dava ve adliye çalışmaları ile diğer mesleki ve akademik ziyaretlerin gerçekleştirilmesi yoluyla birlikte çalışma becerisine sahip olması
PÇ-2626- Hukukun ulusal ve uluslararası boyutlarını, mahkeme içtihatları ve uygulamaları takip etmek suretiyle anlama ve işleme becerisine sahip olması
PÇ-2727- Uluslararası yargı organlarının yapısı ve işleyiş biçimleri hakkında bilgi sahibi olması
Alan Yeterlilikleri Matrisi
Program Çıktıları - Öğrenim Çıktıları Matrisi
--
 PÇ 1PÇ 2PÇ 3PÇ 4PÇ 5PÇ 6PÇ 7PÇ 8PÇ 9PÇ 10PÇ 11PÇ 12PÇ 13PÇ 14PÇ 15PÇ 16PÇ 17PÇ 18PÇ 19PÇ 20PÇ 21PÇ 22PÇ 23PÇ 24PÇ 25PÇ 26PÇ 27
ÖÇ 1                           
ÖÇ 2                           
ÖÇ 3                           
ÖÇ 4                           
ÖÇ 5