Lisans
Hukuk Fakültesi
Hukuk Fakültesi
Anlık RSS Bilgilendirmesi İçin Tıklayınız.Düzenli bilgilendirme E-Postaları almak için listemize kaydolabilirsiniz.

Hukuk Fakültesi Programı Ana Sayfası / Program Ders Planı / Milletlerarası Özel Hukuk I (Tek)

Milletlerarası Özel Hukuk I (Tek)

Ders KoduYarıyıl Ders Adı T/U/L Türü Öğrenim Dili AKTS
HUK7102 7 Milletlerarası Özel Hukuk I (Tek) 3/0/0 Z Türkçe 4
Dersin Amacı

Vatandaşlık ve yabancılar hukukuna ilişkin konuları; mevzuat ve milletlerarası antlaşmalar kapsamında öğretmek; mahkeme kararlarıyla birlikte sorunların ortaya çıkışı ve bu sorunların mevzuat veya milletlerarası antlaşmalar çerçevesinde çözümü ve bu konulara ilişkin doktriner görüşler hakkında öğrencileri bilgilendirmek.

Ön Koşullar Yok
Eş Koşullar Yok
Özel Koşullar IV. sınıfa gelmiş bütün öğrenciler alabilir
Öğretim Üyeleri Doç.Dr. Emre Esen
Asistanlar Barış MESCİ, Merve AKBULUT
Ders Gün,Saat ve Yeri Cuma, 09:00-13:00; Şirinevler Yerleşkesi, VI no.lu amfi
Görüşme Saatleri ve Yeri Cuma 09.00-13.00, Hukuk Fakültesi.
Öğretim Yöntem ve Teknikleri -Anlatım, tartışma, mahkeme kararlarının değerlendirilmesi.
Temel Kaynaklar

1) Ergin NOMER, Türk Vatandaşlık Hukuku, Filiz Kitabevi, İstanbul, 2016, ISBN 975-368-112-7

2) B. Bahadır ERDEM, Türk Vatandaşlık Hukuku, Beta Yayınevi, İstanbul, 2014 Kasım, 4. Bası, ISBN 9786053775690

3) Vahit DOĞAN, Türk Vatandaşlık Hukuku, Seçkin Yayınevi, Ankara, 2017 Eylül, 14. Bası, ISBN 9750213359

4) Nuray EKŞİ, Milletlerarası Özel Hukuka İlişkin Temel Mevzuat, 11. bası, XII Levha Yayınevi, İstanbul 2017, ISBN 978-605-4396-27-6

5) Nuray EKŞİ; Yabancılar Hukukuna İlişkin Temel Konular, 4. bası, İstanbul 2012, Beta Yayınevi, İSBN 978-605-377-430-3

6) Aysel ÇELİKEL, Günseli ÖZTEKİN GELGEL; Yabancılar Hukuku, Beta Yayınevi, 17. Bası, İstanbul, 2011 Ekim, ISBN 9786053775911

7) Aysel ÇELİKEL, Cemal ŞANLI; Türk Milletlerarası Özel Hukuk Mevzuatı, Beta Yayınevi, İstanbul, 2017 Mart, 23. Bası, ISBN 978 - 605 - 377 - 276 – 7


8) Aysel ÇELİKEL, Ergin NOMER, Emre ESEN, F.Kerem GİRAY; Milletlerarası Özel Hukuk (Çözümlenmiş Örnek Olaylar - Seçilmiş Mahkeme Kararları) Kanunlar İhtilafı - Milletlerarası Usul Hukuku - Vatandaşlık ve Yabancılar Hukuku, Beta Yayınevi, İstanbul, 13.Bası, ISBN 9786053772781

Diğer Kaynaklar -
Dersle ilgili olarak yazılmış kitapların ve bazı makalelerin listesi.
Haftalık Ders Programı
Hafta Dersin İçeriği Öğretim Yöntem ve Teknikleri
1. Hafta Genel olarak vatandaşlık hukuku, vatandaşlık hukukunun tarihi gelişimi, vatandaşlık hukukuna hakim olan ilkeler SA/VA
2. Hafta Türk vatandaşlığının kanun yoluyla kazanılması SA/VA
3. Hafta Türk vatandaşlığının yetkili makam kararıyla kazanılması SA/VA
4. Hafta Türk vatandaşlığının yitirilmesi SA/VA
5. Hafta Türk vatandaşlığının ispatı ve yargı yolu SA/VA
6. Hafta Vatandaşlık hukukuna ilişkin davalar SA/VA
7. Hafta Yabancılar hukukunun temel ilkeleri ve bu hukukun süjeleri SA/VA
8. Hafta Yabancıların Türkiye'ye giriş, Türkiye'de ikamet ve seyahati SA/VA
9. Hafta Yabancıların Türkiye'den sınırdışı edilmesi SA/VA
10. Hafta Yabancıların Türkiye'de çalışma hakları, Ara Sınav SA/VA
11. Hafta Yabancıların Türkiye'de dernek, vakıf, sendika kurma ve medya alanındaki özgürlükleri SA/VA
12. Hafta Yabancı gerçek kişilerin Türkiye'de taşınmaz mal iktisabı SA/VA
13. Hafta Uluslararası kuruluşların yabancı tüzel kişilerin ve yabancı sermayeli Türk şirketlerinin Türkiye'de taşınmaz mal iktisabı SA/VA
14. Hafta Türkiye'de yabancı sermaye yatırımları SA/VA
15. Hafta Final Haftası
16. Hafta Final Haftası
17. Hafta Final Haftası
Değerlendirme Ölçütleri
Ölçüt Tipleri Adet Yüzdesi(%)
Final 1 100


ÖÇ-1Vatandaşlık kavramı ve vatandaşlık hukukunun temel ilkeleri hakkında bilgilendirme
ÖÇ-2Türk vatandaşlığının kazanılması, kaybı ve Türk vatandaşlığının ispatı hakkında bilgilendirilmesi.
ÖÇ-3Vatandaşlık hukuku ile ilgili davaların ayrıntılı olarak incelenmesi hakkında bilgilendirilmesi.
ÖÇ-4Yabancıların Türkiye’ye giriş, ikamet, seyahati ve sınırdışı edilmesi hakkında ilgilendirilmesi.
ÖÇ-5Yabancıların, çalışma hakkı ve yabancıların Türkiye’de taşınmaz mal edinmesi konularında bilgilendirilmesi.
ÖÇ-6Ulusal mevzuat ve milletlerarası antlaşmalar kapsamında mülteci ve sığınmacıların korunması konularında bilgilendirilmesi.
Program Çıktıları
PÇ-11- Bilgi kaynaklarına ulaşma ve değerlendirme becerisine sahip olması;
PÇ-22- Bilimsel verileri kullanma, karşılaştırma, yorumlama, sonuç çıkarma ve uygulayabilme becerisine sahip olması
PÇ-33- Modern hukuk kazanımlarını yorumlayabilecek tarihsel bilgi birikimine sahip olması
PÇ-44- Türkçe’yi sözlü ve yazılı etkin kullanabilme becerisine sahip olması;
PÇ-55- En az bir yabancı dilde mesleki literatürü takip edebilme becerisine sahip olması
PÇ-6 6- Mesleki ve etik sorumluluk bilincini edinmiş olması
PÇ-77- Hukuki problemlerin çözümünde mesleğe ilişkin bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanabilme becerisine sahip olması
PÇ-88- Somut bir olayın çözümlenmesinde edindiği bilgiyi uygulayabilme becerisine sahip olması
PÇ-99- Özel hukuk kişileri arasındaki ilişkileri düzenleyen hukuk kurallarına hâkim olması ve bu kuralları yorumlayabilme becerisine sahip olması
PÇ-1010- Birey-devlet arasındaki ilişkileri düzenleyen hukuk kurallarına hâkim olması ve bu kuralları yorumlayabilme becerisine sahip olması
PÇ-1111- Hukukun evrensel ilkelerini benimsemiş bir hukukçu olarak mesleği icra etme becerisine sahip olması
PÇ-1212- Uluslararası toplumun yapısı ile ilişki biçimleri konusundaki temel kavram ve kurallara hâkim olması; bunları yorumlayabilme ve tartışabilme becerisine sahip olması
PÇ-1313- Uluslararası toplumun ortak sorunlarını ve olası çözümlerini değerlendirebilecek temel bilgiye sahip olması
PÇ-1414- Ulusal-üstü yargısal nitelikteki insan hakları organlarına başvurabilecek ve süreci takip edebilecek bilgi birikimine sahip olması
PÇ-1515- Avrupa Birliği müktesebatı ve kurumlarının işleyişi hakkında bilgi sahibi olması
PÇ-1616- Hukuku insanlığın ihtiyaçları doğrultusunda sorgulayabilecek, eleştirebilecek ve geliştirebilecek bir dünya görüşüne sahip olması
PÇ-1717- Hukuk biliminin ve hukuk sistemlerinin tarihsel gelişim süreci hakkında bilgi sahibi olması
PÇ-1818- Çağdaş hukuki yaklaşımlar çerçevesinde güncel hukuki sorunları çözebilme becerisine sahip olması
PÇ-1919- Ulusal ve uluslararası düzeyde mesleğin gerektirdiği tüm özellikleri en iyi şekilde yansıtacak anlayış ve bilgi düzeyine sahip olması
PÇ-2020- Ekonomik ve finansal mekanizmalara ilişkin hukuki düzenlemelere ve uygulamalara hâkim olması
PÇ-2121- Bireylerin ve toplumların haklarının tarihsel gelişimi ve bu süreçte kabul edilen temel metinler hakkında bilgi sahibi olması
PÇ-2222- Bireysel olarak ve topluluk önünde kendini ifade edebilme becerisine sahip olması
PÇ-2323- Evrensel hukuk bilgisini kullanma, karşılaştırma ve uygulayabilme becerisine sahip olma
PÇ-2424- Bireyler arasındaki ilişkiler çerçevesinde ortaya çıkan yeni ihtiyaçları karşılamaya yönelik düzenlemeleri ve hukuki arayışları takip edebilme becerisine sahip olması
PÇ-2525- Ders içi faaliyetler, farazi dava ve adliye çalışmaları ile diğer mesleki ve akademik ziyaretlerin gerçekleştirilmesi yoluyla birlikte çalışma becerisine sahip olması
PÇ-2626- Hukukun ulusal ve uluslararası boyutlarını, mahkeme içtihatları ve uygulamaları takip etmek suretiyle anlama ve işleme becerisine sahip olması
PÇ-2727- Uluslararası yargı organlarının yapısı ve işleyiş biçimleri hakkında bilgi sahibi olması
Alan Yeterlilikleri Matrisi
Program Çıktıları - Öğrenim Çıktıları Matrisi
--
 PÇ 1PÇ 2PÇ 3PÇ 4PÇ 5PÇ 6PÇ 7PÇ 8PÇ 9PÇ 10PÇ 11PÇ 12PÇ 13PÇ 14PÇ 15PÇ 16PÇ 17PÇ 18PÇ 19PÇ 20PÇ 21PÇ 22PÇ 23PÇ 24PÇ 25PÇ 26PÇ 27
ÖÇ 1                           
ÖÇ 2                           
ÖÇ 3                           
ÖÇ 4                           
ÖÇ 5                           
ÖÇ 6