Lisans
Hukuk Fakültesi
Hukuk Fakültesi
Anlık RSS Bilgilendirmesi İçin Tıklayınız.Düzenli bilgilendirme E-Postaları almak için listemize kaydolabilirsiniz.


İmar Hukuku

Ders KoduYarıyıl Ders Adı T/U/L Türü Öğrenim Dili AKTS
HUK0244 İmar Hukuku 2/0/0 SA Türkçe 3
Dersin Amacı
Dersin amacı, imar kavramını, imar düzenlemelerini ve denetimini, planlamayı ve ilkelerini, planlamanın hukuki niteliğini, imar programlarını, uygulamaya ilişkin birçok kavramı, yapılaşmanın hukuki boyutlarını, sektörel planlamayı, kentsel dönüşümü ve yenileme alanları ile imar-çevre ilişkisini anlatarak düzenli, sağlıklı ve estetik bir şehir yaratma bilincini aşılamaktır.
Ön Koşullar Yok.
Eş Koşullar Yok.
Özel Koşullar Önceden edinilen temel hukuk bilgisi
Öğretim Üyeleri Prof. Dr. Oğuz Sancakdar, Yrd.Doç.Dr.Sakine Nilüfer Bilgin
Asistanlar Ar. Gör. Serkan Seyhan
Ders Gün,Saat ve Yeri Cuma, 11.00-12.45, Hukuk Fakültesi Zemin Kat Adalet Amfisi
Görüşme Saatleri ve Yeri Yrd. Doç. Dr. Sakine Nilüfer BİLGİN, Şirinevler Yerleşkesi, Kat 2, H202-02
Öğretim Yöntem ve Teknikleri - Sözlü anlatım ve uygulamadan örnekler vererek karşılıklı tartışma.
Temel Kaynaklar - Nusret İlker Çolak, İmar Hukuku, 2. baskı, XII Levha, İstanbul 2014. 

- Halil Kalabalık, İmar Hukuku Dersleri, 6. baskı, Seçkin, Ankara 2014. 

- Nusret İlker Çolak, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Hukuku, 2. baskı, XII Levha, İstanbul 2015.

 
Diğer Kaynaklar  - www.mevzuat.basbakanlik.gov.tr

- www.danistay.gov.tr

- www.anayasa.gov.tr

- www.kazanci.com.tr
Haftalık Ders Programı
Hafta Dersin İçeriği Öğretim Yöntem ve Teknikleri
1. Hafta İmar kavramı, düzenlenme, denetim ve imar hukuku Sözlü anlatım
2. Hafta İdarenin planlama görevi ve imar planları Sözlü anlatım
3. Hafta Planlar ve plan hiyerarşisi Sözlü anlatım
4. Hafta Planlama yetkisi, planlama ilkeleri ve imar planlarında usul kuralları Sözlü anlatım
5. Hafta İmar planlarında ve planlama alanlarında değişiklik Sözlü anlatım
6. Hafta İmar planlarının hukuki niteliği, yürürlüğe girmesi ve imar programları Sözlü anlatım
7. Hafta İmar planlarında bölgeler Sözlü anlatım
8. Hafta Parselasyon uygulamaları Sözlü anlatım
9. Hafta Yapılaşma ve hukuki boyutu Sözlü anlatım
10. Hafta Hukuka uygunluk bakımından yapılaşma ve sonuçları Sözlü anlatım
11. Hafta İnşai faaliyetlerin denetimi Sözlü anlatım
12. Hafta İnşaat hakkına getirilen kısıtlamalar ve yapılaşmaya teşvik Sözlü anlatım
13. Hafta Koruma amaçlı planlama Sözlü anlatım
14. Hafta Özel nitelikli/sektörel planlama Sözlü anlatım
15. Hafta Kentsel dönüşüm ve yenileme alanı uygulamaları Sözlü anlatım
16. Hafta Planlama ve uygulama sürecinde imar ve çevre ilişkisi Sözlü anlatım
17. Hafta Dönemsonu sınavı
Değerlendirme Ölçütleri
Ölçüt Tipleri Adet Yüzdesi(%)
Ödevler / Dönem Ödevi / Sunum 1 10
Final 1 90


ÖÇ-1İmar hukuku hakkında genel bilgi edinir.
ÖÇ-2İmar uyuşmazlıkları hakkında fikir sahibi olur.
ÖÇ-3İmar uyuşmazlıklarını çözebilme yeteneğini kazanır.
ÖÇ-4Sağlıklı, düzenli ve estetik şehirleşme bilincine sahip olur.
ÖÇ-5İmar hukuku uygulamaları hakkında fikir edinir.
Program Çıktıları
PÇ-11- Bilgi kaynaklarına ulaşma ve değerlendirme becerisine sahip olması;
PÇ-22- Bilimsel verileri kullanma, karşılaştırma, yorumlama, sonuç çıkarma ve uygulayabilme becerisine sahip olması
PÇ-33- Modern hukuk kazanımlarını yorumlayabilecek tarihsel bilgi birikimine sahip olması
PÇ-44- Türkçe’yi sözlü ve yazılı etkin kullanabilme becerisine sahip olması;
PÇ-55- En az bir yabancı dilde mesleki literatürü takip edebilme becerisine sahip olması
PÇ-6 6- Mesleki ve etik sorumluluk bilincini edinmiş olması
PÇ-77- Hukuki problemlerin çözümünde mesleğe ilişkin bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanabilme becerisine sahip olması
PÇ-88- Somut bir olayın çözümlenmesinde edindiği bilgiyi uygulayabilme becerisine sahip olması
PÇ-99- Özel hukuk kişileri arasındaki ilişkileri düzenleyen hukuk kurallarına hâkim olması ve bu kuralları yorumlayabilme becerisine sahip olması
PÇ-1010- Birey-devlet arasındaki ilişkileri düzenleyen hukuk kurallarına hâkim olması ve bu kuralları yorumlayabilme becerisine sahip olması
PÇ-1111- Hukukun evrensel ilkelerini benimsemiş bir hukukçu olarak mesleği icra etme becerisine sahip olması
PÇ-1212- Uluslararası toplumun yapısı ile ilişki biçimleri konusundaki temel kavram ve kurallara hâkim olması; bunları yorumlayabilme ve tartışabilme becerisine sahip olması
PÇ-1313- Uluslararası toplumun ortak sorunlarını ve olası çözümlerini değerlendirebilecek temel bilgiye sahip olması
PÇ-1414- Ulusal-üstü yargısal nitelikteki insan hakları organlarına başvurabilecek ve süreci takip edebilecek bilgi birikimine sahip olması
PÇ-1515- Avrupa Birliği müktesebatı ve kurumlarının işleyişi hakkında bilgi sahibi olması
PÇ-1616- Hukuku insanlığın ihtiyaçları doğrultusunda sorgulayabilecek, eleştirebilecek ve geliştirebilecek bir dünya görüşüne sahip olması
PÇ-1717- Hukuk biliminin ve hukuk sistemlerinin tarihsel gelişim süreci hakkında bilgi sahibi olması
PÇ-1818- Çağdaş hukuki yaklaşımlar çerçevesinde güncel hukuki sorunları çözebilme becerisine sahip olması
PÇ-1919- Ulusal ve uluslararası düzeyde mesleğin gerektirdiği tüm özellikleri en iyi şekilde yansıtacak anlayış ve bilgi düzeyine sahip olması
PÇ-2020- Ekonomik ve finansal mekanizmalara ilişkin hukuki düzenlemelere ve uygulamalara hâkim olması
PÇ-2121- Bireylerin ve toplumların haklarının tarihsel gelişimi ve bu süreçte kabul edilen temel metinler hakkında bilgi sahibi olması
PÇ-2222- Bireysel olarak ve topluluk önünde kendini ifade edebilme becerisine sahip olması
PÇ-2323- Evrensel hukuk bilgisini kullanma, karşılaştırma ve uygulayabilme becerisine sahip olma
PÇ-2424- Bireyler arasındaki ilişkiler çerçevesinde ortaya çıkan yeni ihtiyaçları karşılamaya yönelik düzenlemeleri ve hukuki arayışları takip edebilme becerisine sahip olması
PÇ-2525- Ders içi faaliyetler, farazi dava ve adliye çalışmaları ile diğer mesleki ve akademik ziyaretlerin gerçekleştirilmesi yoluyla birlikte çalışma becerisine sahip olması
PÇ-2626- Hukukun ulusal ve uluslararası boyutlarını, mahkeme içtihatları ve uygulamaları takip etmek suretiyle anlama ve işleme becerisine sahip olması
PÇ-2727- Uluslararası yargı organlarının yapısı ve işleyiş biçimleri hakkında bilgi sahibi olması
Alan Yeterlilikleri Matrisi
Program Çıktıları - Öğrenim Çıktıları Matrisi
--
 PÇ 1PÇ 2PÇ 3PÇ 4PÇ 5PÇ 6PÇ 7PÇ 8PÇ 9PÇ 10PÇ 11PÇ 12PÇ 13PÇ 14PÇ 15PÇ 16PÇ 17PÇ 18PÇ 19PÇ 20PÇ 21PÇ 22PÇ 23PÇ 24PÇ 25PÇ 26PÇ 27
ÖÇ 1                           
ÖÇ 2                           
ÖÇ 3                           
ÖÇ 4                           
ÖÇ 5