Lisans
Hukuk Fakültesi
Hukuk Fakültesi
Anlık RSS Bilgilendirmesi İçin Tıklayınız.Düzenli bilgilendirme E-Postaları almak için listemize kaydolabilirsiniz.


Deniz Hukukunun Genel Esasları

Ders KoduYarıyıl Ders Adı T/U/L Türü Öğrenim Dili AKTS
HUK0243 Deniz Hukukunun Genel Esasları 2/0/0 SA Türkçe 3
Dersin Amacı
Dersin amacı, uluslararası deniz hukukunun gelişimi, temel kavramları, temel ilkeleri, kaynakları ve uyuşmazlıkların çözüm yolları konusunda öğrencinin bilgi sahibi olmasını, yorum yapabilmesini ve bilgisini somut olaylara uygulayabilmesini sağlamaktır.
Ön Koşullar YOK
Eş Koşullar YOK
Özel Koşullar Öğrencilerin ödev hazırlaması gerekmektedir.
Öğretim Üyeleri Prof. Dr. Hasan Köni
Asistanlar
Ders Gün,Saat ve Yeri
Görüşme Saatleri ve Yeri
Öğretim Yöntem ve Teknikleri -

Sözlü anlatım, tartışma, vaka analizi, proje,demonstrasyon
Temel Kaynaklar -

R.R. Churchill & A.V.Lowe, The Law of the Sea, The Law of the Sea, Third Edition, Juris Publishing, 1999.ISBN: 978-1-57823-030-3

 Donald R Rothwell & Tim Stephens, The International Law of the Sea, Hart Publishing, Oxford, 2010, ISBN 978-1-84113-257-0  

Diğer Kaynaklar -

Aydoğan Özman, Deniz Hukuku I,Turhan yay., Ankara, 2006, ISBN/Ref: 9756194529

Hüseyin Pazarcı, Uluslararası Hukuk Dersleri, Cilt II, Turhan Yay., Ankara, 2005.

Derya Aydın Okur, Deniz Hukukunda Liman Devleti Yetkisi ve Denetimi, Oniki Levha Yay., İstanbul 2009.

Haftalık Ders Programı
Hafta Dersin İçeriği Öğretim Yöntem ve Teknikleri
1. Hafta Uluslararası deniz hukukunun kapsamı ve gelişimi SA
2. Hafta Deniz hukukunun diğer hukuk dallarıyla ilişkisi, deniz hukukunun kaynakları, deniz hukukuna ilişkin temel kavramlar SA
3. Hafta Gemi kavramı ve türleri, ticaret gemileri ve savaş gemilerinin hukuki statüsü SA
4. Hafta Gemilerin uyrukluğu ve gemilerin tescili SA
5. Hafta İç suların hukuki rejimi, Türk iç sularının hukuki rejimi SA, VA, P
6. Hafta Adaların hukuki rejimi, karasuları kavramı, karasularının genişliği ve sınırlandırılması, karasularının hukuki rejimi ve zararsız geçiş ilkesi SA, VA, P
7. Hafta Türk karasularının hukuki rejimi, karasuları konusunda Ege Denizi’ne ilişkin tartışmalı konular SA, VA, P
8. Hafta Ulusal ve uluslararası boğazların hukuki rejimi, transit geçiş ve zararsız geçiş arasındaki farklar, Montrö Sözleşmesi ve Türk Boğazları’nın hukuki rejimi SA, VA, P
9. Hafta Bitişik bölgenin hukuki rejimi, Kıta sahanlığının hukuki rejimi, kıta sahanlığının sınırlandırılması, Ege Denizi’nde kıta sahanlığına ilişkin tartışmalı konular SA, VA, P
10. Hafta Münhasır ekonomik bölgenin hukuki rejimi SA, VA, P
11. Hafta Açık denizin hukuki rejimi SA, VA, P
12. Hafta Gemilere ilişkin uluslararası standartlar, Uluslararası Denizcilik Örgütü ve faaliyetleri SA, VA, P
13. Hafta Deniz kirliliği ve kaynakları, deniz çevresinin korunmasına ilişkin uluslararası düzenlemeler SA, VA, P
14. Hafta Deniz hukukunda uyuşmazlıkların çözüm yolları SA, VA, P
15. Hafta Sınav haftası
16. Hafta Sınav haftası
17. Hafta Sınav haftası
Değerlendirme Ölçütleri
Ölçüt Tipleri Adet Yüzdesi(%)
Ödevler / Dönem Ödevi / Sunum 1 40
Final 1 50


ÖÇ-1Uluslararası deniz hukukunun kapsamı ve gelişimi konusunda bilgi sahibi olunması.
ÖÇ-2Uluslararası deniz hukukunun örf ve adet hukuku kuralları, yazılı kaynakları (özellikle 1958 tarihli Cenevre Deniz Hukuku Sözleşmeleri ve 1982 tarihli Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi) temel kavramları ve ilkeleri konusunda bilgi sahibi olunması, yorum ve değerlendirme yapılabilmesi.
ÖÇ-3Deniz hukuku ile ilgili ihlallerde sorumluluk konusunda bilgi sahibi olunması, yorum ve değerlendirme yapılabilmesi
ÖÇ-4Uluslararası deniz hukukunda uyuşmazlıkların çözüm yolları konusunda bilgi sahibi olunması
ÖÇ-5Denizciliğe ilişkin ulusal ve uluslararası kurumların faaliyetleri ve görevleri konusunda bilgi sahibi olunması
Program Çıktıları
PÇ-11- Bilgi kaynaklarına ulaşma ve değerlendirme becerisine sahip olması;
PÇ-22- Bilimsel verileri kullanma, karşılaştırma, yorumlama, sonuç çıkarma ve uygulayabilme becerisine sahip olması
PÇ-33- Modern hukuk kazanımlarını yorumlayabilecek tarihsel bilgi birikimine sahip olması
PÇ-44- Türkçe’yi sözlü ve yazılı etkin kullanabilme becerisine sahip olması;
PÇ-55- En az bir yabancı dilde mesleki literatürü takip edebilme becerisine sahip olması
PÇ-6 6- Mesleki ve etik sorumluluk bilincini edinmiş olması
PÇ-77- Hukuki problemlerin çözümünde mesleğe ilişkin bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanabilme becerisine sahip olması
PÇ-88- Somut bir olayın çözümlenmesinde edindiği bilgiyi uygulayabilme becerisine sahip olması
PÇ-99- Özel hukuk kişileri arasındaki ilişkileri düzenleyen hukuk kurallarına hâkim olması ve bu kuralları yorumlayabilme becerisine sahip olması
PÇ-1010- Birey-devlet arasındaki ilişkileri düzenleyen hukuk kurallarına hâkim olması ve bu kuralları yorumlayabilme becerisine sahip olması
PÇ-1111- Hukukun evrensel ilkelerini benimsemiş bir hukukçu olarak mesleği icra etme becerisine sahip olması
PÇ-1212- Uluslararası toplumun yapısı ile ilişki biçimleri konusundaki temel kavram ve kurallara hâkim olması; bunları yorumlayabilme ve tartışabilme becerisine sahip olması
PÇ-1313- Uluslararası toplumun ortak sorunlarını ve olası çözümlerini değerlendirebilecek temel bilgiye sahip olması
PÇ-1414- Ulusal-üstü yargısal nitelikteki insan hakları organlarına başvurabilecek ve süreci takip edebilecek bilgi birikimine sahip olması
PÇ-1515- Avrupa Birliği müktesebatı ve kurumlarının işleyişi hakkında bilgi sahibi olması
PÇ-1616- Hukuku insanlığın ihtiyaçları doğrultusunda sorgulayabilecek, eleştirebilecek ve geliştirebilecek bir dünya görüşüne sahip olması
PÇ-1717- Hukuk biliminin ve hukuk sistemlerinin tarihsel gelişim süreci hakkında bilgi sahibi olması
PÇ-1818- Çağdaş hukuki yaklaşımlar çerçevesinde güncel hukuki sorunları çözebilme becerisine sahip olması
PÇ-1919- Ulusal ve uluslararası düzeyde mesleğin gerektirdiği tüm özellikleri en iyi şekilde yansıtacak anlayış ve bilgi düzeyine sahip olması
PÇ-2020- Ekonomik ve finansal mekanizmalara ilişkin hukuki düzenlemelere ve uygulamalara hâkim olması
PÇ-2121- Bireylerin ve toplumların haklarının tarihsel gelişimi ve bu süreçte kabul edilen temel metinler hakkında bilgi sahibi olması
PÇ-2222- Bireysel olarak ve topluluk önünde kendini ifade edebilme becerisine sahip olması
PÇ-2323- Evrensel hukuk bilgisini kullanma, karşılaştırma ve uygulayabilme becerisine sahip olma
PÇ-2424- Bireyler arasındaki ilişkiler çerçevesinde ortaya çıkan yeni ihtiyaçları karşılamaya yönelik düzenlemeleri ve hukuki arayışları takip edebilme becerisine sahip olması
PÇ-2525- Ders içi faaliyetler, farazi dava ve adliye çalışmaları ile diğer mesleki ve akademik ziyaretlerin gerçekleştirilmesi yoluyla birlikte çalışma becerisine sahip olması
PÇ-2626- Hukukun ulusal ve uluslararası boyutlarını, mahkeme içtihatları ve uygulamaları takip etmek suretiyle anlama ve işleme becerisine sahip olması
PÇ-2727- Uluslararası yargı organlarının yapısı ve işleyiş biçimleri hakkında bilgi sahibi olması
Alan Yeterlilikleri Matrisi
Program Çıktıları - Öğrenim Çıktıları Matrisi
--
 PÇ 1PÇ 2PÇ 3PÇ 4PÇ 5PÇ 6PÇ 7PÇ 8PÇ 9PÇ 10PÇ 11PÇ 12PÇ 13PÇ 14PÇ 15PÇ 16PÇ 17PÇ 18PÇ 19PÇ 20PÇ 21PÇ 22PÇ 23PÇ 24PÇ 25PÇ 26PÇ 27
ÖÇ 1                           
ÖÇ 2                           
ÖÇ 3                           
ÖÇ 4                           
ÖÇ 5