Lisans
Hukuk Fakültesi
Hukuk Fakültesi
Anlık RSS Bilgilendirmesi İçin Tıklayınız.Düzenli bilgilendirme E-Postaları almak için listemize kaydolabilirsiniz.


Sermaye Şirketleri (Tek)

Ders KoduYarıyıl Ders Adı T/U/L Türü Öğrenim Dili AKTS
HUK6105 6 Sermaye Şirketleri (Tek) 2/0/0 Z Türkçe 2
Dersin Amacı
Sermaye şirketlerinde her türü düzenleyen hükümler ve tanımları açıklanacaktır. Şirketler hukukunu kavramsal ve kurumsal olarak tanıtmak ve bilgi edindirmek, sermaye şirketlerinin kuruluşları ve işleyişlerine ilişkin ilke ve kurallarını öğretmek ve uygulamasını örneklerle göstererek problemleri çözebilme yeteneği kazandırmaktır.
Ön Koşullar Yok
Eş Koşullar Yok
Özel Koşullar Akılcı, Sorgulayan, Eleştirel düşünebilme, Problem çözme, Kuramsal bilgiyi uygulamaya dönüştürme, Bilgiyi yönetme, Karar verme becerisine sahip olması
Öğretim Üyeleri Doç.Dr. Hanife Öztürk, Yrd.Doç.Dr. Çağla Kandıralıoğlu
Asistanlar Yrd. Doç. Dr. Muharrem Tütüncü, Yrd. Doç. Dr. Safiye Nur Bağrıaçık
Ders Gün,Saat ve Yeri Şirinnevler Yerleşkesi
Görüşme Saatleri ve Yeri Doç.Dr. Hanife Öztürk Akkartal, Çarşamba 11:00 / 13:00, H-406 No’lu Ofis Doç. Dr. Hanife ÖZTÜRK, Çarşamba 14:00 / 16:00, Perşembe 14:00/16:00, H-406 No’lu Ofis
Öğretim Yöntem ve Teknikleri -Sözlü Anlatım ve Uygulama (Pratik Çalışma)
Temel Kaynaklar -
POROY / TEKİNALP / ÇAMOĞLU; Ortaklıklar  Hukuku I, İstanbul, 2014. BAHTİYAR, MEHMET; Ortaklıklar Hukuku, İstanbul, 2017.
Diğer Kaynaklar -6702 sayılı Eski Türk Ticaret Kanunu, 6102 sayılı Yeni Türk Ticaret Kanunu, Yargıtay İçtihatları, Bilimsel Makaleler ve Pratik Çalışmalar
Haftalık Ders Programı
Hafta Dersin İçeriği Öğretim Yöntem ve Teknikleri
1. Hafta Dersin amacı ve içeriği hakkında genel bilgiler; dersin işlenme metodu hakkında bilgi verilmesi; öğrencilere dersin işlenişi ile ilgili materyallerin verilmesi, Anonim Şirketlerin Tanımı, Unsurları ve Anonim Ortaklıklara Hakim İlkeler SA
2. Hafta Anonim Ortaklığın Kuruluşu ve İşleyişi ve Kuruluştan Doğan Sorumluluk SA
3. Hafta Anonim Ortaklığın Organları ve Organlar Arası İlişkiler, Yönetim Kurulu, Görev ve Yetkileri, Sorumlulukları, Müdürler SA, VA
4. Hafta Anonim Şirketlerde Denetim (İç Denetim-Dış Denetim) SA, VA
5. Hafta Anonim Şirketlerde Genel Kurul, Genel Kurulun Toplanması, Çalışması, Genel Kurul Kararlarının Hükümleri ve Sakatlık Halleri SA, VA
6. Hafta Anonim Şirketlerde Pay Kavramı, İlkeler, Çeşitleri, Pay Sahipliğinin Kazanılması ve Yitirilmesi, Pay Sahibinin Hakları ile Borç ve Yükümleri SA, VA
7. Hafta Anonim Şirketler Tarafından Çıkarılabilecek Menkul Kıymetler, Hisse Senetlerinin Türleri, Esas Sözleşme Değişiklikleri SA, VA
8. Hafta Ara Sınav
9. Hafta Anonim Şirketlerin Sona Ermesi, Tasfiyesi SA, VA
10. Hafta Sermayesi Paylara Bölünmüş Komandit Şirket, Tanım ve Unsurları, İşleyişi SA, VA
11. Hafta Limited Şirketin Tanımı, Unsurları, Nitelikleri, Kuruluşu SA, VA
12. Hafta Limited Şirketin Organları, Ortaklar Genel Kurulu SA, VA
13. Hafta Limited Şirketlerde Yönetim-Temsil ve Denetim SA, VA
14. Hafta Limited Şirket Sözleşmesinin Değiştirilmesi, Limited Şirketin Sona Ermesi ve Tasfiye SA, VA
15. Hafta Final Haftası
16. Hafta Final Haftası
17. Hafta Final Haftası
Değerlendirme Ölçütleri
Ölçüt Tipleri Adet Yüzdesi(%)
Ara sınav(lar) 1 20
Derse Devam / Katılım 1 10
Final 1 70


ÖÇ-1Sermaye şirketlerinin unsurlarını anlayabilme ve tanımlayabilme yeteneğine sahip olması
ÖÇ-2Sermaye şirketlerine ilişkin temel ilke ve kavramları kavrayabilme yeteneğine sahip olması
ÖÇ-3Şirket tipleri arasında temel farkları ayırt edebilecek bilgiye sahip olması
ÖÇ-4Sermaye şirketlerinde ortakların hak ve yükümlülüklerini hakkında bilgiye sahip olması
ÖÇ-5Sermaye şirketinin üçüncü kişiler ile olan ilişkilerinde yerine getirmeleri gereken yükümlülükleri kavrayabilme ve değerlendirebilme yeteneğine sahip olması
ÖÇ-6Sermaye şirketlerinde yönetim ve temsil yetkisine sahip olan kişilerin sorumluluk ve yükümlülüklerini anlayabilme ve değerlendirebilme yeteneğine sahip olması
Program Çıktıları
PÇ-11- Bilgi kaynaklarına ulaşma ve değerlendirme becerisine sahip olması;
PÇ-22- Bilimsel verileri kullanma, karşılaştırma, yorumlama, sonuç çıkarma ve uygulayabilme becerisine sahip olması
PÇ-33- Modern hukuk kazanımlarını yorumlayabilecek tarihsel bilgi birikimine sahip olması
PÇ-44- Türkçe’yi sözlü ve yazılı etkin kullanabilme becerisine sahip olması;
PÇ-55- En az bir yabancı dilde mesleki literatürü takip edebilme becerisine sahip olması
PÇ-6 6- Mesleki ve etik sorumluluk bilincini edinmiş olması
PÇ-77- Hukuki problemlerin çözümünde mesleğe ilişkin bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanabilme becerisine sahip olması
PÇ-88- Somut bir olayın çözümlenmesinde edindiği bilgiyi uygulayabilme becerisine sahip olması
PÇ-99- Özel hukuk kişileri arasındaki ilişkileri düzenleyen hukuk kurallarına hâkim olması ve bu kuralları yorumlayabilme becerisine sahip olması
PÇ-1010- Birey-devlet arasındaki ilişkileri düzenleyen hukuk kurallarına hâkim olması ve bu kuralları yorumlayabilme becerisine sahip olması
PÇ-1111- Hukukun evrensel ilkelerini benimsemiş bir hukukçu olarak mesleği icra etme becerisine sahip olması
PÇ-1212- Uluslararası toplumun yapısı ile ilişki biçimleri konusundaki temel kavram ve kurallara hâkim olması; bunları yorumlayabilme ve tartışabilme becerisine sahip olması
PÇ-1313- Uluslararası toplumun ortak sorunlarını ve olası çözümlerini değerlendirebilecek temel bilgiye sahip olması
PÇ-1414- Ulusal-üstü yargısal nitelikteki insan hakları organlarına başvurabilecek ve süreci takip edebilecek bilgi birikimine sahip olması
PÇ-1515- Avrupa Birliği müktesebatı ve kurumlarının işleyişi hakkında bilgi sahibi olması
PÇ-1616- Hukuku insanlığın ihtiyaçları doğrultusunda sorgulayabilecek, eleştirebilecek ve geliştirebilecek bir dünya görüşüne sahip olması
PÇ-1717- Hukuk biliminin ve hukuk sistemlerinin tarihsel gelişim süreci hakkında bilgi sahibi olması
PÇ-1818- Çağdaş hukuki yaklaşımlar çerçevesinde güncel hukuki sorunları çözebilme becerisine sahip olması
PÇ-1919- Ulusal ve uluslararası düzeyde mesleğin gerektirdiği tüm özellikleri en iyi şekilde yansıtacak anlayış ve bilgi düzeyine sahip olması
PÇ-2020- Ekonomik ve finansal mekanizmalara ilişkin hukuki düzenlemelere ve uygulamalara hâkim olması
PÇ-2121- Bireylerin ve toplumların haklarının tarihsel gelişimi ve bu süreçte kabul edilen temel metinler hakkında bilgi sahibi olması
PÇ-2222- Bireysel olarak ve topluluk önünde kendini ifade edebilme becerisine sahip olması
PÇ-2323- Evrensel hukuk bilgisini kullanma, karşılaştırma ve uygulayabilme becerisine sahip olma
PÇ-2424- Bireyler arasındaki ilişkiler çerçevesinde ortaya çıkan yeni ihtiyaçları karşılamaya yönelik düzenlemeleri ve hukuki arayışları takip edebilme becerisine sahip olması
PÇ-2525- Ders içi faaliyetler, farazi dava ve adliye çalışmaları ile diğer mesleki ve akademik ziyaretlerin gerçekleştirilmesi yoluyla birlikte çalışma becerisine sahip olması
PÇ-2626- Hukukun ulusal ve uluslararası boyutlarını, mahkeme içtihatları ve uygulamaları takip etmek suretiyle anlama ve işleme becerisine sahip olması
PÇ-2727- Uluslararası yargı organlarının yapısı ve işleyiş biçimleri hakkında bilgi sahibi olması
Alan Yeterlilikleri Matrisi
Program Çıktıları - Öğrenim Çıktıları Matrisi
--
 PÇ 1PÇ 2PÇ 3PÇ 4PÇ 5PÇ 6PÇ 7PÇ 8PÇ 9PÇ 10PÇ 11PÇ 12PÇ 13PÇ 14PÇ 15PÇ 16PÇ 17PÇ 18PÇ 19PÇ 20PÇ 21PÇ 22PÇ 23PÇ 24PÇ 25PÇ 26PÇ 27
ÖÇ 1                           
ÖÇ 2                           
ÖÇ 3                           
ÖÇ 4                           
ÖÇ 5                           
ÖÇ 6