Lisans
Hukuk Fakültesi
Hukuk Fakültesi
Anlık RSS Bilgilendirmesi İçin Tıklayınız.Düzenli bilgilendirme E-Postaları almak için listemize kaydolabilirsiniz.

Hukuk Fakültesi Programı Ana Sayfası / Program Ders Planı / Ceza Hukuku Özel Hükümler II (Tek)

Ceza Hukuku Özel Hükümler II (Tek)

Ders KoduYarıyıl Ders Adı T/U/L Türü Öğrenim Dili AKTS
HUK6103 6 Ceza Hukuku Özel Hükümler II (Tek) 2/0/0 Z Türkçe 3
Dersin Amacı
Ceza Özel Hukuku I dersi ile amaçlanan, yeni Türk Ceza Kanunu’nun özel hükümlerine ilişkin genel gözlemlerin öğrencilere öğretilmesi ve Türk Ceza Kanunu’nun özel hükümler kısmında yer alan suç tipleri hakkında genel bilgiler verildikten sonra, belli suç tipleri ile korunan hukuksal yarar, fail, mağdur, maddi unsur, hukuka uygunluk nedenleri, manevi unsur, teşebbüs, içtima ve iştirak konularında ayrıntıların aktarılmasıdır.
Ön Koşullar Yok
Eş Koşullar Yok
Özel Koşullar Yok
Öğretim Üyeleri Prof. Dr. Durmuş Tezcan
Asistanlar
Ders Gün,Saat ve Yeri Salı 15.00-16.45, Şirinevler Yerleşkesi, Amfi V
Görüşme Saatleri ve Yeri Salı 15.00-16.45, Şirinevler Yerleşkesi, H-303
Öğretim Yöntem ve Teknikleri -Anlatım, tartışma

 
Temel Kaynaklar - Prof.Dr. Durmuş Tezcan- Prof.Dr. Mustafa Ruhan Erdem- Yrd.Doç.Dr. R.Murat Önok, Teorik ve Pratik Ceza Özel Hukuku, Seçkin Yayıncılık 2017
- Prof. Dr. Durmuş Tezcan- Prof.Dr. Mustafa Ruhan Erdem- Yrd.Doç.Dr. Candide Şentürk- Yrd.Doç.Dr. Efser ERDEN TÜTÜNCÜ, Ceza Hukuku Özel Hükümler Pratik Çalışmalar,  Seçkin Yayıncılık 2017
Diğer Kaynaklar - Ceza hukuku özel hükümlere ilişkin diğer ders ve pratik çalışma kitapları

- Yargıtay kararları
Haftalık Ders Programı
Hafta Dersin İçeriği Öğretim Yöntem ve Teknikleri
1. Hafta Hırsızlık, Yağma, Senedin Yağması, Mala Zarar Verme Suçu SA
2. Hafta Güveni Kötüye Kullanma Suçu SA
3. Hafta Dolandırıcılık suçu, Suç eşyasını satın alma veya kabul etme suçu SA
4. Hafta Kamu sağlığına karşı suçlar SA,U
5. Hafta Kamu güvenine karşı suçlar: resmi belgede sahtecilik suçu, özel belgede sahtecilik suçu SA,U
6. Hafta Kamu güvenine karşı suçlar: açığa imzanın kötüye kullanılması suçu SA,U
7. Hafta Aile düzenine karşı suçlar SA
8. Hafta Bilişim alanında suçlar SA
9. Hafta Kamu idaresinin güvenilirliğine ve işleyişine karşı suçlar: kamu görevlisi kavramı SA
10. Hafta Görevi kötüye kullanma suçu, Zimmet suçu SA
11. Hafta İrtikap ve Rüşvet suçları SA,U
12. Hafta Adliyeye karşı suçlar: iftira, yalan tanıklık, suç uydurma SA,U
13. Hafta Pratik çalışma SA,U
14. Hafta Pratik çalışma SA,U
15. Hafta Final sınavı
16. Hafta Final sınavı
17. Hafta Final sınavı
Değerlendirme Ölçütleri
Ölçüt Tipleri Adet Yüzdesi(%)
Final 1 100


ÖÇ-1Yeni Türk Ceza Kanunu’nun şerefe karşı suçlar bölümünde yer alan hakaret, ve kişinin hatırasına hakaret suçları hakkında bilgi sahibi olmak.
ÖÇ-2Özel hayata ve hayatın gizli alanına karşı suçlar kapsamında yer alan çeşitli suçlar hakkında genel bilgi sahibi olmak.
ÖÇ-3Hırsızlık, yağma dolandırıcılık ve güveni kötüye kullanma gibi suçlar arasındaki farkları incelemek.
ÖÇ-4Topluma karşı suçlar ve Kamu güvenine karşı suçlar hakkında bilgi sahibi olmak
ÖÇ-5Türk Ceza Kanunu’nda yer alan bilişim alanında suçlar ve millete ve devlete karşı ssuçların öğrenilmesi
Program Çıktıları
PÇ-11- Bilgi kaynaklarına ulaşma ve değerlendirme becerisine sahip olması;
PÇ-22- Bilimsel verileri kullanma, karşılaştırma, yorumlama, sonuç çıkarma ve uygulayabilme becerisine sahip olması
PÇ-33- Modern hukuk kazanımlarını yorumlayabilecek tarihsel bilgi birikimine sahip olması
PÇ-44- Türkçe’yi sözlü ve yazılı etkin kullanabilme becerisine sahip olması;
PÇ-55- En az bir yabancı dilde mesleki literatürü takip edebilme becerisine sahip olması
PÇ-6 6- Mesleki ve etik sorumluluk bilincini edinmiş olması
PÇ-77- Hukuki problemlerin çözümünde mesleğe ilişkin bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanabilme becerisine sahip olması
PÇ-88- Somut bir olayın çözümlenmesinde edindiği bilgiyi uygulayabilme becerisine sahip olması
PÇ-99- Özel hukuk kişileri arasındaki ilişkileri düzenleyen hukuk kurallarına hâkim olması ve bu kuralları yorumlayabilme becerisine sahip olması
PÇ-1010- Birey-devlet arasındaki ilişkileri düzenleyen hukuk kurallarına hâkim olması ve bu kuralları yorumlayabilme becerisine sahip olması
PÇ-1111- Hukukun evrensel ilkelerini benimsemiş bir hukukçu olarak mesleği icra etme becerisine sahip olması
PÇ-1212- Uluslararası toplumun yapısı ile ilişki biçimleri konusundaki temel kavram ve kurallara hâkim olması; bunları yorumlayabilme ve tartışabilme becerisine sahip olması
PÇ-1313- Uluslararası toplumun ortak sorunlarını ve olası çözümlerini değerlendirebilecek temel bilgiye sahip olması
PÇ-1414- Ulusal-üstü yargısal nitelikteki insan hakları organlarına başvurabilecek ve süreci takip edebilecek bilgi birikimine sahip olması
PÇ-1515- Avrupa Birliği müktesebatı ve kurumlarının işleyişi hakkında bilgi sahibi olması
PÇ-1616- Hukuku insanlığın ihtiyaçları doğrultusunda sorgulayabilecek, eleştirebilecek ve geliştirebilecek bir dünya görüşüne sahip olması
PÇ-1717- Hukuk biliminin ve hukuk sistemlerinin tarihsel gelişim süreci hakkında bilgi sahibi olması
PÇ-1818- Çağdaş hukuki yaklaşımlar çerçevesinde güncel hukuki sorunları çözebilme becerisine sahip olması
PÇ-1919- Ulusal ve uluslararası düzeyde mesleğin gerektirdiği tüm özellikleri en iyi şekilde yansıtacak anlayış ve bilgi düzeyine sahip olması
PÇ-2020- Ekonomik ve finansal mekanizmalara ilişkin hukuki düzenlemelere ve uygulamalara hâkim olması
PÇ-2121- Bireylerin ve toplumların haklarının tarihsel gelişimi ve bu süreçte kabul edilen temel metinler hakkında bilgi sahibi olması
PÇ-2222- Bireysel olarak ve topluluk önünde kendini ifade edebilme becerisine sahip olması
PÇ-2323- Evrensel hukuk bilgisini kullanma, karşılaştırma ve uygulayabilme becerisine sahip olma
PÇ-2424- Bireyler arasındaki ilişkiler çerçevesinde ortaya çıkan yeni ihtiyaçları karşılamaya yönelik düzenlemeleri ve hukuki arayışları takip edebilme becerisine sahip olması
PÇ-2525- Ders içi faaliyetler, farazi dava ve adliye çalışmaları ile diğer mesleki ve akademik ziyaretlerin gerçekleştirilmesi yoluyla birlikte çalışma becerisine sahip olması
PÇ-2626- Hukukun ulusal ve uluslararası boyutlarını, mahkeme içtihatları ve uygulamaları takip etmek suretiyle anlama ve işleme becerisine sahip olması
PÇ-2727- Uluslararası yargı organlarının yapısı ve işleyiş biçimleri hakkında bilgi sahibi olması
Alan Yeterlilikleri Matrisi
Program Çıktıları - Öğrenim Çıktıları Matrisi
--
 PÇ 1PÇ 2PÇ 3PÇ 4PÇ 5PÇ 6PÇ 7PÇ 8PÇ 9PÇ 10PÇ 11PÇ 12PÇ 13PÇ 14PÇ 15PÇ 16PÇ 17PÇ 18PÇ 19PÇ 20PÇ 21PÇ 22PÇ 23PÇ 24PÇ 25PÇ 26PÇ 27
ÖÇ 1                           
ÖÇ 2                           
ÖÇ 3                           
ÖÇ 4                           
ÖÇ 5