Lisans
Hukuk Fakültesi
Hukuk Fakültesi
Anlık RSS Bilgilendirmesi İçin Tıklayınız.Düzenli bilgilendirme E-Postaları almak için listemize kaydolabilirsiniz.


Medeni Usul Hukuku II (Tek)

Ders KoduYarıyıl Ders Adı T/U/L Türü Öğrenim Dili AKTS
HUK6101 6 Medeni Usul Hukuku II (Tek) 4/0/0 Z Türkçe 5
Dersin Amacı
Özel hukuk uyuşmazlıklarında mahkemelerde uygulanan yargılama usullerine ilişkin kuralların öğretilmesi.
Ön Koşullar Yok
Eş Koşullar Yok
Özel Koşullar Yok
Öğretim Üyeleri Doç. Dr. Hülya Taş Korkmaz
Asistanlar Arş. Gör. Gökhan Aykut
Ders Gün,Saat ve Yeri Şirinevler Yerleşkesi
Görüşme Saatleri ve Yeri Doç. Dr. Hülya Taş Korkmaz, Pazartesi, 13.00-17.00
Öğretim Yöntem ve Teknikleri Sözlü Anlatım, Vakıa Analizi
Temel Kaynaklar

1-      Pekcanıtez, Hakan/Atalay, Oğuz/Özekes, Muhammet, Medenî Usûl Hukuku, 5. Baskı, 2017 İstanbul.

2-     Pekcanıtez, Hakan//Özekes, Muhammet/Akkan, Mine, Medenî Usûl Hukuku Pratik Çalışmalar, 19. Bası, 2017 İstanbul.

3-      Pekcanıtez, Hakan/Taş Korkmaz, Hülya/Meriç, Nedim, Hukuk Muhakemeleri Kanunu, 7. Bası, 2017 İstanbul.

 

Diğer Kaynaklar -
Haftalık Ders Programı
Hafta Dersin İçeriği Öğretim Yöntem ve Teknikleri
1. Hafta −DAVAYA CEVAP (Savunma Hakkı; Savunma Şekli; Savunma Sebepleri; Cevap Dilekçesi; Cevap Dilekçesinin Mahkemeye Verilmesi; Cevap Süresi; Cevap Dilekçesi Vermenin Sonuçları) SA, VA
2. Hafta -TAHKİKAT -KARŞI DAVA AÇILMASI(Karşı Davanın Şartları; Karşı Dava Açma Süresi; Karşı Davanın Açılması ve İncelenmesi) -İSTİCVAP -DURUŞMALAR SA, VA
3. Hafta -ÖN SORUN -ISLAH -MÜDDEABİHİN TEMLİKİ SA, VA
4. Hafta -İSPAT(İspatın Konusu; İspatın Gerekli Olmadığı Haller; İspat Yükü; Delil İkame(Gösterme) Yükü; İddia Yükü; Somutlaştırma Yükü; İspat Ölçüsü; İspat Türleri) SA, VA
5. Hafta -SENET(Kavram; Senet Çeşitleri; Senetlerin Mahkemeye Verilmesi(İbrazı) Zorunluluğu; Senetle İspat Zorunluluğu) SA, VA
6. Hafta -YEMİN(Taraf Yemini; Hâkim Teklif Ettiği Yemin) -BİLİRKİŞİ(Niteliği; Bilirkişiye Başvurulacak Haller; Bilirkişi Atanması ve Bilirkişilik Yapma; Bilirkişinin Reddi; Bilirkişi İncelemesi ve Rapor; Bilirkişi Raporlarının Delil Olarak Değeri, Bilirkişinin Sorumluluğu; Özel Bilirkişi (ya da Taraf Bilirkişisi) Kavramı) SA, VA
7. Hafta -TANIK(Tanıklık Yapma Mecburiyeti; Tanıklıktan Çekinme Halleri; Tanık Gösterilmesi; Tanıkların Dinlenmesi; Tanığın İfadesinin Değerlendirilmesi) -KEŞİF(Keşif; Özel Hüküm Sebepleri) SA, VA
8. Hafta DENEME SINAVI HAFTASI
9. Hafta -HÜKÜM - DAVAYA SON VEREN TARAF İŞLEMLERİ (Davadan Feragat, Kabul ve Sulh) -BASİT YARGILAMA USULÜ SA, VA
10. Hafta -YARGILAMA GİDERLERİ VE ADLİ YARDIM -KANUN YOLLARI (Kanun Yollarının Sınıflandırılması; Kanun Yolundan Feragat; Aleyhe Bozma Yasağı; Kanun Yolunun Konusu) SA, VA
11. Hafta -İSTİNAF (İstinaf Yoluna Başvurulabilen Kararlar, İstinaf Dilekçesi, Ön İnceleme, İnceleme, Karar) SA, VA
12. Hafta -TEMYİZ(Temyiz Edilebilen Kararlar; Temyiz Sebepleri; Temyiz Yoluna Başvurabilecek Olanlar; Temyiz Süresi; Temyiz Talebi; Temyiz İncelemesi ve Sonunda Verilen Karar) SA, VA
13. Hafta -YARGILAMANIN YENİLENMESİ (Yargılamanın Yenilenmesi Sebepleri; Yargılamanın Yenilenmesi Usûlü) SA, VA
14. Hafta GEÇİCİ HUKUKİ KORUMA ÖNLEMLERİ (İhtiyati Tedbir, Delil Tespiti ve Diğer Geçici Korumalar) SA, VA
15. Hafta FİNAL SINAVLARI
16. Hafta FİNAL SINAVLARI
17. Hafta FİNAL SINAVLARI
Değerlendirme Ölçütleri
Ölçüt Tipleri Adet Yüzdesi(%)
Final 1 100


ÖÇ-11.Medeni yargılama hukukunda savunma hakkı, savunma şekli, savunma sebepleri ve cevap dilekçesine ilişkin bilgi sahibi olması.
ÖÇ-2Medeni yargıya tabi uyuşmazlıklarda ispatın konusu, ispatın gerekli olmadığı haller, ispat yükü, delil gösterme yükü, iddia yükü, somutlaştırma yükü, ispat ölçüsü ve ispat türleri hakkında bilgiye ve bilgiyi somut olaya uygulayabilme becerisine sahip olması.
ÖÇ-3İspat vasıtası olan delil türleri ve bunların mahkemece nasıl değerlendirileceği konularında bilgi sahibi olması
ÖÇ-4Mahkemece yargılama sonunda uyuşmazlık hakkında verilen hükmün etki ve sonuçlarını anlayacak ve yorumlayacak düzeyde bilgi sahibi olması
ÖÇ-5Hükme karşı kanun yollarına başvuru, bu başvuru sonucunda verilebilecek kararlar ve etkileri hakkında bilgi sahibi olması
Program Çıktıları
PÇ-11- Bilgi kaynaklarına ulaşma ve değerlendirme becerisine sahip olması;
PÇ-22- Bilimsel verileri kullanma, karşılaştırma, yorumlama, sonuç çıkarma ve uygulayabilme becerisine sahip olması
PÇ-33- Modern hukuk kazanımlarını yorumlayabilecek tarihsel bilgi birikimine sahip olması
PÇ-44- Türkçe’yi sözlü ve yazılı etkin kullanabilme becerisine sahip olması;
PÇ-55- En az bir yabancı dilde mesleki literatürü takip edebilme becerisine sahip olması
PÇ-6 6- Mesleki ve etik sorumluluk bilincini edinmiş olması
PÇ-77- Hukuki problemlerin çözümünde mesleğe ilişkin bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanabilme becerisine sahip olması
PÇ-88- Somut bir olayın çözümlenmesinde edindiği bilgiyi uygulayabilme becerisine sahip olması
PÇ-99- Özel hukuk kişileri arasındaki ilişkileri düzenleyen hukuk kurallarına hâkim olması ve bu kuralları yorumlayabilme becerisine sahip olması
PÇ-1010- Birey-devlet arasındaki ilişkileri düzenleyen hukuk kurallarına hâkim olması ve bu kuralları yorumlayabilme becerisine sahip olması
PÇ-1111- Hukukun evrensel ilkelerini benimsemiş bir hukukçu olarak mesleği icra etme becerisine sahip olması
PÇ-1212- Uluslararası toplumun yapısı ile ilişki biçimleri konusundaki temel kavram ve kurallara hâkim olması; bunları yorumlayabilme ve tartışabilme becerisine sahip olması
PÇ-1313- Uluslararası toplumun ortak sorunlarını ve olası çözümlerini değerlendirebilecek temel bilgiye sahip olması
PÇ-1414- Ulusal-üstü yargısal nitelikteki insan hakları organlarına başvurabilecek ve süreci takip edebilecek bilgi birikimine sahip olması
PÇ-1515- Avrupa Birliği müktesebatı ve kurumlarının işleyişi hakkında bilgi sahibi olması
PÇ-1616- Hukuku insanlığın ihtiyaçları doğrultusunda sorgulayabilecek, eleştirebilecek ve geliştirebilecek bir dünya görüşüne sahip olması
PÇ-1717- Hukuk biliminin ve hukuk sistemlerinin tarihsel gelişim süreci hakkında bilgi sahibi olması
PÇ-1818- Çağdaş hukuki yaklaşımlar çerçevesinde güncel hukuki sorunları çözebilme becerisine sahip olması
PÇ-1919- Ulusal ve uluslararası düzeyde mesleğin gerektirdiği tüm özellikleri en iyi şekilde yansıtacak anlayış ve bilgi düzeyine sahip olması
PÇ-2020- Ekonomik ve finansal mekanizmalara ilişkin hukuki düzenlemelere ve uygulamalara hâkim olması
PÇ-2121- Bireylerin ve toplumların haklarının tarihsel gelişimi ve bu süreçte kabul edilen temel metinler hakkında bilgi sahibi olması
PÇ-2222- Bireysel olarak ve topluluk önünde kendini ifade edebilme becerisine sahip olması
PÇ-2323- Evrensel hukuk bilgisini kullanma, karşılaştırma ve uygulayabilme becerisine sahip olma
PÇ-2424- Bireyler arasındaki ilişkiler çerçevesinde ortaya çıkan yeni ihtiyaçları karşılamaya yönelik düzenlemeleri ve hukuki arayışları takip edebilme becerisine sahip olması
PÇ-2525- Ders içi faaliyetler, farazi dava ve adliye çalışmaları ile diğer mesleki ve akademik ziyaretlerin gerçekleştirilmesi yoluyla birlikte çalışma becerisine sahip olması
PÇ-2626- Hukukun ulusal ve uluslararası boyutlarını, mahkeme içtihatları ve uygulamaları takip etmek suretiyle anlama ve işleme becerisine sahip olması
PÇ-2727- Uluslararası yargı organlarının yapısı ve işleyiş biçimleri hakkında bilgi sahibi olması
Alan Yeterlilikleri Matrisi
Program Çıktıları - Öğrenim Çıktıları Matrisi
--
 PÇ 1PÇ 2PÇ 3PÇ 4PÇ 5PÇ 6PÇ 7PÇ 8PÇ 9PÇ 10PÇ 11PÇ 12PÇ 13PÇ 14PÇ 15PÇ 16PÇ 17PÇ 18PÇ 19PÇ 20PÇ 21PÇ 22PÇ 23PÇ 24PÇ 25PÇ 26PÇ 27
ÖÇ 1                           
ÖÇ 2                           
ÖÇ 3                           
ÖÇ 4                           
ÖÇ 5