Lisans
Hukuk Fakültesi
Hukuk Fakültesi
Anlık RSS Bilgilendirmesi İçin Tıklayınız.Düzenli bilgilendirme E-Postaları almak için listemize kaydolabilirsiniz.


Sinema Eserleri Hukuku

Ders KoduYarıyıl Ders Adı T/U/L Türü Öğrenim Dili AKTS
HUK0237 Sinema Eserleri Hukuku 2/0/0 SA Türkçe 2
Dersin Amacı
Sinema Eserleri Kavramının, Sinema Eserleri Üzerindeki Hakların, Sinema Eserlerine İlişkin Sözleşmelerin ve Sinema Eserlerine İlişkin Hak İhlallerinden Doğan Yaptırımların Öğretilmesidir.
Ön Koşullar XXX Ders Adı...
Eş Koşullar XXX Ders Adı...
Özel Koşullar Dersin alınabilmesi için öğrenciden beklenen asgari yeterlilikler.(Örnekler: Yabancı dil seviyesi, derse devam, önceden edindiği kurumsal yeterlilikler vs. gibi)
Öğretim Üyeleri Yrd. Doç. Dr. Cüneyt Bellican
Asistanlar Arş. Gör. Zeynep GÜLER
Ders Gün,Saat ve Yeri Gün, XX.XX:XX.XX, XXXX Yerleşkesi XXX nolu derslik
Görüşme Saatleri ve Yeri Öğretim Üyesinin ismi, Gün, XX.XX-XX.XX, xxx Yerleşkesi Ofis no
Öğretim Yöntem ve Teknikleri Anlatım
Temel Kaynaklar Türkçe Yazılmış Çeşitli Kitaplar
Diğer Kaynaklar İngilizce ve Almanca Ders Kitapları Tavsiye Edilmiştir.
Haftalık Ders Programı
Hafta Dersin İçeriği Öğretim Yöntem ve Teknikleri
1. Hafta Sinema Eseri Kavramı Sözlü Anlatım
2. Hafta Sinema Eseri Sahipleri ve Bağlantılı Hak Sahipleri Sözlü Anlatım
3. Hafta Sinema Eseri Sahiplerinin Hakları Sözlü Anlatım
4. Hafta Bağlantılı Hak Sahiplerinin Hakları Sözlü Anlatım
5. Hafta Sinema Eseri Sahiplerinin Mali Haklarının Kullanılması ve Devri Sözlü Anlatım
6. Hafta Sinema Eseri Sahiplerinin Manevi Hakları ve Hukuki İşlemlere Konu Olması Sözlü Anlatım
7. Hafta VİZE SINAVI
8. Hafta Sinema Eseri Sahiplerinin Haklarının Sınırlandırılması
9. Hafta Hakların Koruma Süreleri
10. Hafta Sinema Eserlerine İlişkin Tecavüzler ve Hakların Dava Yoluyla Korunması
11. Hafta Sinema Eserleri ve Multimedya Eserler
12. Hafta Sinema Eserleri ve Sansür Rejimi
13. Hafta Sinema Eserlerine İlişkin Sözleşmeler: Yapımcılık Sözleşmesi
14. Hafta Yönetmenlik-Senaryo Yazımı Sözleşmeleri, Dağıtım Sözleşmeleri
15. Hafta FİNAL SINAVI
16. Hafta FİNAL SINAVI
17. Hafta FİNAL SINAVI
Değerlendirme Ölçütleri
Ölçüt Tipleri Adet Yüzdesi(%)


ÖÇ-11. Sinema Eseri ve Benzeri Kavramlar Bakımından Genel Olarak Bilgiye Sahip Olması.
ÖÇ-22. Sinema Eserlerinin Diğer Eser Türleri İçindeki Yerini Kavraması.
ÖÇ-33. Sinema Eserlerini Düzenleyen Kuralların Sadece Özel Hukuk Kuralları Değil Kamu Hukuku Kuralları da Olduğu Konusunda Bilgi Sahibi Olması.
ÖÇ-44. Sinema Eserlerini Konu Olan Çok Sayıda Sözleşme Örneklerinin İçeriği Hakkında Bilgi Sahibi Olması.
ÖÇ-55. Sinema Eserleri Üzerinde Hak Sahibi Olan Kişilerin Haklarının İhlali Halinde Talep Edebilecekleri Yaptırımlar Hakkında Hakkında Bilgiye Sahip Olması.
Program Çıktıları
PÇ-11- Bilgi kaynaklarına ulaşma ve değerlendirme becerisine sahip olması;
PÇ-22- Bilimsel verileri kullanma, karşılaştırma, yorumlama, sonuç çıkarma ve uygulayabilme becerisine sahip olması
PÇ-33- Modern hukuk kazanımlarını yorumlayabilecek tarihsel bilgi birikimine sahip olması
PÇ-44- Türkçe’yi sözlü ve yazılı etkin kullanabilme becerisine sahip olması;
PÇ-55- En az bir yabancı dilde mesleki literatürü takip edebilme becerisine sahip olması
PÇ-6 6- Mesleki ve etik sorumluluk bilincini edinmiş olması
PÇ-77- Hukuki problemlerin çözümünde mesleğe ilişkin bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanabilme becerisine sahip olması
PÇ-88- Somut bir olayın çözümlenmesinde edindiği bilgiyi uygulayabilme becerisine sahip olması
PÇ-99- Özel hukuk kişileri arasındaki ilişkileri düzenleyen hukuk kurallarına hâkim olması ve bu kuralları yorumlayabilme becerisine sahip olması
PÇ-1010- Birey-devlet arasındaki ilişkileri düzenleyen hukuk kurallarına hâkim olması ve bu kuralları yorumlayabilme becerisine sahip olması
PÇ-1111- Hukukun evrensel ilkelerini benimsemiş bir hukukçu olarak mesleği icra etme becerisine sahip olması
PÇ-1212- Uluslararası toplumun yapısı ile ilişki biçimleri konusundaki temel kavram ve kurallara hâkim olması; bunları yorumlayabilme ve tartışabilme becerisine sahip olması
PÇ-1313- Uluslararası toplumun ortak sorunlarını ve olası çözümlerini değerlendirebilecek temel bilgiye sahip olması
PÇ-1414- Ulusal-üstü yargısal nitelikteki insan hakları organlarına başvurabilecek ve süreci takip edebilecek bilgi birikimine sahip olması
PÇ-1515- Avrupa Birliği müktesebatı ve kurumlarının işleyişi hakkında bilgi sahibi olması
PÇ-1616- Hukuku insanlığın ihtiyaçları doğrultusunda sorgulayabilecek, eleştirebilecek ve geliştirebilecek bir dünya görüşüne sahip olması
PÇ-1717- Hukuk biliminin ve hukuk sistemlerinin tarihsel gelişim süreci hakkında bilgi sahibi olması
PÇ-1818- Çağdaş hukuki yaklaşımlar çerçevesinde güncel hukuki sorunları çözebilme becerisine sahip olması
PÇ-1919- Ulusal ve uluslararası düzeyde mesleğin gerektirdiği tüm özellikleri en iyi şekilde yansıtacak anlayış ve bilgi düzeyine sahip olması
PÇ-2020- Ekonomik ve finansal mekanizmalara ilişkin hukuki düzenlemelere ve uygulamalara hâkim olması
PÇ-2121- Bireylerin ve toplumların haklarının tarihsel gelişimi ve bu süreçte kabul edilen temel metinler hakkında bilgi sahibi olması
PÇ-2222- Bireysel olarak ve topluluk önünde kendini ifade edebilme becerisine sahip olması
PÇ-2323- Evrensel hukuk bilgisini kullanma, karşılaştırma ve uygulayabilme becerisine sahip olma
PÇ-2424- Bireyler arasındaki ilişkiler çerçevesinde ortaya çıkan yeni ihtiyaçları karşılamaya yönelik düzenlemeleri ve hukuki arayışları takip edebilme becerisine sahip olması
PÇ-2525- Ders içi faaliyetler, farazi dava ve adliye çalışmaları ile diğer mesleki ve akademik ziyaretlerin gerçekleştirilmesi yoluyla birlikte çalışma becerisine sahip olması
PÇ-2626- Hukukun ulusal ve uluslararası boyutlarını, mahkeme içtihatları ve uygulamaları takip etmek suretiyle anlama ve işleme becerisine sahip olması
PÇ-2727- Uluslararası yargı organlarının yapısı ve işleyiş biçimleri hakkında bilgi sahibi olması
Alan Yeterlilikleri Matrisi
Program Çıktıları - Öğrenim Çıktıları Matrisi
--
 PÇ 1PÇ 2PÇ 3PÇ 4PÇ 5PÇ 6PÇ 7PÇ 8PÇ 9PÇ 10PÇ 11PÇ 12PÇ 13PÇ 14PÇ 15PÇ 16PÇ 17PÇ 18PÇ 19PÇ 20PÇ 21PÇ 22PÇ 23PÇ 24PÇ 25PÇ 26PÇ 27
ÖÇ 1                           
ÖÇ 2                           
ÖÇ 3                           
ÖÇ 4                           
ÖÇ 5