Lisans
Hukuk Fakültesi
Hukuk Fakültesi
Anlık RSS Bilgilendirmesi İçin Tıklayınız.Düzenli bilgilendirme E-Postaları almak için listemize kaydolabilirsiniz.

Hukuk Fakültesi Programı Ana Sayfası / Program Ders Planı / Roma Hukukunda Haksız Fiiller ve Modern Hukuka Etkileri

Roma Hukukunda Haksız Fiiller ve Modern Hukuka Etkileri

Ders KoduYarıyıl Ders Adı T/U/L Türü Öğrenim Dili AKTS
HUK0319 Roma Hukukunda Haksız Fiiller ve Modern Hukuka Etkileri 2/0/0 SA Türkçe 2
Dersin Amacı
Borç doğuran kaynaklar arasında yer alan haksız fiil kavramının Roma Hukukundaki gelişiminin ele alınması ve TBK ile karşılaştırılması
Ön Koşullar Yok
Eş Koşullar Yok
Özel Koşullar Akılcı, Sorgulayan, Eleştirel düşünebilme, Problem çözme, Kuramsal bilgiyi uygulamaya dönüştürme, Bilgiyi yönetme, Karar verme becerisine sahip olması
Öğretim Üyeleri Yrd. Doç. Dr. Emine Mındız
Asistanlar Yok
Ders Gün,Saat ve Yeri Gün, XX.XX:XX.XX, XXXX Yerleşkesi XXX nolu derslik
Görüşme Saatleri ve Yeri Salı 12:00 / 14:00, H-201/01 No’lu Ofis
Öğretim Yöntem ve Teknikleri -Sözlü Anlatım
Temel Kaynaklar -TAHİROĞLU, Bülent, Roma Borçlar Hukuku, İstanbul 2016; OĞUZMAN/ÖZ, Borçlar Hukuku Genel Hükümler C. I, İstanbul 2014
Diğer Kaynaklar -6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu, Yargıtay İçtihatları, Bilimsel Makaleler
Haftalık Ders Programı
Hafta Dersin İçeriği Öğretim Yöntem ve Teknikleri
1. Hafta Borç kavramı ve borcun unsurları (Borç ilişkisinin tarafları, borcun konusu ve borçluya karşı zorlama) SA
2. Hafta Borçların kaynaklarının genel olarak incelenmesi SA
3. Hafta Roma Hukukunda akit kavramı ve akitler sistemi SA
4. Hafta Haksız fiiller hakkında genel bilgiler SA
5. Hafta Furtum SA
6. Hafta Rapina (Gasp) SA
7. Hafta Haksız olarak başkasının malına verilen zararlar SA
8. Hafta Maddi ve manevi kişiliğe tecavüz SA
9. Hafta Haksız fiil benzerleri SA
10. Hafta Haksız fiilin şartları SA
11. Hafta Haksız fiil sorumluluğu SA
12. Hafta Haksız fiilin hükümleri SA
13. Hafta Haksız fiilin sonuçları SA
14. Hafta Genel olarak haksız fiil kavramının Roma hukuku ile karşılaştırılması SA
15. Hafta Final
16. Hafta Final
17. Hafta Final
Değerlendirme Ölçütleri
Ölçüt Tipleri Adet Yüzdesi(%)
Final 1 100


ÖÇ-1Roma Borçlar Hukukunun modern hukukları etkileme süreci hakkında değerlendirmelerde bulunabilme
ÖÇ-2Roma Hukukunda borç kavramı ve borcun unsurları hakkında bilgi sahibi olma ve bu bilgilerin TBK ile karşılaştırabilmesi
ÖÇ-3Borçlunun sorumluluğu, zarar ve zararın tazmin edilmesi kavramlarının öğrenilmesi ve TBK ile karşılaştırma yapılabilmesi
ÖÇ-4Haksız fiillerin modern hukuk sistemimiz üzerindeki etkisi hakkında değerlendirmelerde bulunabilme
ÖÇ-5Roma Hukukunda ve Türk Hukukunda borçların kaynakları üzerinde karşılaştırmalı olarak durulması neticesinde bu kurumlar hakkında teorik ve pratik bilgi sahibi olma
Program Çıktıları
PÇ-11- Bilgi kaynaklarına ulaşma ve değerlendirme becerisine sahip olması;
PÇ-22- Bilimsel verileri kullanma, karşılaştırma, yorumlama, sonuç çıkarma ve uygulayabilme becerisine sahip olması
PÇ-33- Modern hukuk kazanımlarını yorumlayabilecek tarihsel bilgi birikimine sahip olması
PÇ-44- Türkçe’yi sözlü ve yazılı etkin kullanabilme becerisine sahip olması;
PÇ-55- En az bir yabancı dilde mesleki literatürü takip edebilme becerisine sahip olması
PÇ-66- Mesleki ve etik sorumluluk bilincini edinmiş olması
PÇ-77- Hukuki problemlerin çözümünde mesleğe ilişkin bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanabilme becerisine sahip olması
PÇ-88- Somut bir olayın çözümlenmesinde edindiği bilgiyi uygulayabilme becerisine sahip olması
PÇ-99- Özel hukuk kişileri arasındaki ilişkileri düzenleyen hukuk kurallarına hâkim olması ve bu kuralları yorumlayabilme becerisine sahip olması
PÇ-1010- Birey-devlet arasındaki ilişkileri düzenleyen hukuk kurallarına hâkim olması ve bu kuralları yorumlayabilme becerisine sahip olması
PÇ-1111- Hukukun evrensel ilkelerini benimsemiş bir hukukçu olarak mesleği icra etme becerisine sahip olması
PÇ-1212- Uluslararası toplumun yapısı ile ilişki biçimleri konusundaki temel kavram ve kurallara hâkim olması; bunları yorumlayabilme ve tartışabilme becerisine sahip olması
PÇ-1313- Uluslararası toplumun ortak sorunlarını ve olası çözümlerini değerlendirebilecek temel bilgiye sahip olması
PÇ-1414- Ulusal-üstü yargısal nitelikteki insan hakları organlarına başvurabilecek ve süreci takip edebilecek bilgi birikimine sahip olması
PÇ-1515- Avrupa Birliği müktesebatı ve kurumlarının işleyişi hakkında bilgi sahibi olması
PÇ-1616- Hukuku insanlığın ihtiyaçları doğrultusunda sorgulayabilecek, eleştirebilecek ve geliştirebilecek bir dünya görüşüne sahip olması
PÇ-1717- Hukuk biliminin ve hukuk sistemlerinin tarihsel gelişim süreci hakkında bilgi sahibi olması
PÇ-1818- Çağdaş hukuki yaklaşımlar çerçevesinde güncel hukuki sorunları çözebilme becerisine sahip olması
PÇ-1919- Ulusal ve uluslararası düzeyde mesleğin gerektirdiği tüm özellikleri en iyi şekilde yansıtacak anlayış ve bilgi düzeyine sahip olması
PÇ-2020- Ekonomik ve finansal mekanizmalara ilişkin hukuki düzenlemelere ve uygulamalara hâkim olması
PÇ-2121- Bireylerin ve toplumların haklarının tarihsel gelişimi ve bu süreçte kabul edilen temel metinler hakkında bilgi sahibi olması
PÇ-2222- Bireysel olarak ve topluluk önünde kendini ifade edebilme becerisine sahip olması
PÇ-2323- Evrensel hukuk bilgisini kullanma, karşılaştırma ve uygulayabilme becerisine sahip olma
PÇ-2424- Bireyler arasındaki ilişkiler çerçevesinde ortaya çıkan yeni ihtiyaçları karşılamaya yönelik düzenlemeleri ve hukuki arayışları takip edebilme becerisine sahip olması
PÇ-2525- Ders içi faaliyetler, farazi dava ve adliye çalışmaları ile diğer mesleki ve akademik ziyaretlerin gerçekleştirilmesi yoluyla birlikte çalışma becerisine sahip olması
PÇ-2626- Hukukun ulusal ve uluslararası boyutlarını, mahkeme içtihatları ve uygulamaları takip etmek suretiyle anlama ve işleme becerisine sahip olması
PÇ-2727- Uluslararası yargı organlarının yapısı ve işleyiş biçimleri hakkında bilgi sahibi olması
Alan Yeterlilikleri Matrisi
Program Çıktıları - Öğrenim Çıktıları Matrisi
--
 PÇ 1PÇ 2PÇ 3PÇ 4PÇ 5PÇ 6PÇ 7PÇ 8PÇ 9PÇ 10PÇ 11PÇ 12PÇ 13PÇ 14PÇ 15PÇ 16PÇ 17PÇ 18PÇ 19PÇ 20PÇ 21PÇ 22PÇ 23PÇ 24PÇ 25PÇ 26PÇ 27
ÖÇ 1                           
ÖÇ 2                           
ÖÇ 3                           
ÖÇ 4                           
ÖÇ 5