Lisans
Hukuk Fakültesi
Hukuk Fakültesi
Anlık RSS Bilgilendirmesi İçin Tıklayınız.Düzenli bilgilendirme E-Postaları almak için listemize kaydolabilirsiniz.


İnşaat Sözleşmeleri Hukuku

Ders KoduYarıyıl Ders Adı T/U/L Türü Öğrenim Dili AKTS
HUK0317 İnşaat Sözleşmeleri Hukuku 2/0/0 SA Türkçe 2
Dersin Amacı
İnşaat Sözleşmeleri Hukuku dersinde müteahhit ile iş sahibi arasında yapılan inşaat sözleşmesinin kuruluşu, müteahhidin borçları ve hakları, iş sahibinin borçları ve hakları, inşaat sözleşmesinin sona ermesi ve sona ermeye bağlanan hukuki sonuçlar incelenecektir. 
Ön Koşullar Yok
Eş Koşullar Yok
Özel Koşullar Akılcı, Sorgulayan, Eleştirel düşünebilme, Problem çözme, Kuramsal bilgiyi uygulamaya dönüştürme, Bilgiyi yönetme, Karar verme becerisine sahip olması
Öğretim Üyeleri Yard.Doç.Dr. Güler Gümüşsoy Karakurt
Asistanlar Arş. Gör. Zeynep GÜLER
Ders Gün,Saat ve Yeri Şirinevler Yerleşkesi
Görüşme Saatleri ve Yeri H-403 No’lu Ofis
Öğretim Yöntem ve Teknikleri -Sözlü anlatım
Temel Kaynaklar -ÖZ, Turgut, İnşaat Sözleşmesi ve İlgili Mevzuat, İstanbul 2016.

KAPLAN, İbrahim, İnşaat Sözleşmeleri Hukuku ve Endüstri Yatırım Sözleşmeleri, İstanbul 2013.
Diğer Kaynaklar -6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu, Yargıtay İçtihatları, Bilimsel Makaleler
Haftalık Ders Programı
Hafta Dersin İçeriği Öğretim Yöntem ve Teknikleri
1. Hafta Dersin amacı ve içeriği hakkında genel bilgiler; dersin işlenme metodu hakkında bilgi verilmesi; öğrencilere dersin işlenişi ile ilgili materyallerin verilmesi, İnşaat Sözleşmelerinin Tanımı, Unsurları Sözlü anlatım
2. Hafta Eser sözleşmesine ilişkin genel bilgiler Sözlü anlatım
3. Hafta İnşaat Sözleşmesi Kavramı ve Çeşitleri Sözlü anlatım
4. Hafta İnşaat Sözleşmesinin Hukuki Niteliği Sözlü anlatım
5. Hafta İş Sahibi ile Yüklenici Arasındaki Sözleşmenin İncelenmesi Sözlü anlatım
6. Hafta İş Sahibi ile Yüklenici Arasındaki Sözleşmenin hükümleri Sözlü anlatım
7. Hafta Ceza Koşulu Sözlü anlatım
8. Hafta İnşaat Sözleşmelerinde kusurlu ve kusursuz imkansızlık Sözlü anlatım
9. Hafta Yüklenicinin özen ve sadakat borcu Sözlü anlatım
10. Hafta Yüklenicinin iflası veya ölümü Sözlü anlatım
11. Hafta Eserin hasara uğraması Sözlü anlatım
12. Hafta Eserin bozuk veya eksik yapılması Sözlü anlatım
13. Hafta Munzam zarar Sözlü anlatım
14. Hafta İnşaat Sözleşmelerinin sona ermesi Sözlü anlatım
15. Hafta Final haftası Sözlü anlatım
16. Hafta Final haftası Sözlü anlatım
17. Hafta Final haftası Sözlü anlatım
Değerlendirme Ölçütleri
Ölçüt Tipleri Adet Yüzdesi(%)
Ara sınav(lar) 1 10
Ödevler / Dönem Ödevi / Sunum 1 20
Final 1 70


ÖÇ-1İnşaat sözleşmelerindeki mevcut uyuşmazlıklar ve hukuki sorunlara çözüm önerileri getirebilir
ÖÇ-2İnşaat sözleşmeleri hakkında bilgi donanımına sahip olarak inceleme yapabilir.
ÖÇ-3İnşaat sözleşmelerine ilişkin mevzuat kapsamında çözüm önerileri ortaya koyabilir ve etkin bir şekilde mevzuatı uygulayabilir.
ÖÇ-4TBK’nun eser sözleşmesine ilişkin hükümleri hakkında genel bilgi sahibi olabilir.
ÖÇ-5İnşaat hukuku hakkında detaylı çalışma yapabilir ve çözüm önerileri sunabilir.
Program Çıktıları
PÇ-11- Bilgi kaynaklarına ulaşma ve değerlendirme becerisine sahip olması;
PÇ-22- Bilimsel verileri kullanma, karşılaştırma, yorumlama, sonuç çıkarma ve uygulayabilme becerisine sahip olması
PÇ-33- Modern hukuk kazanımlarını yorumlayabilecek tarihsel bilgi birikimine sahip olması
PÇ-44- Türkçe’yi sözlü ve yazılı etkin kullanabilme becerisine sahip olması;
PÇ-55- En az bir yabancı dilde mesleki literatürü takip edebilme becerisine sahip olması
PÇ-66- Mesleki ve etik sorumluluk bilincini edinmiş olması
PÇ-77- Hukuki problemlerin çözümünde mesleğe ilişkin bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanabilme becerisine sahip olması
PÇ-88- Somut bir olayın çözümlenmesinde edindiği bilgiyi uygulayabilme becerisine sahip olması
PÇ-99- Özel hukuk kişileri arasındaki ilişkileri düzenleyen hukuk kurallarına hâkim olması ve bu kuralları yorumlayabilme becerisine sahip olması
PÇ-1010- Birey-devlet arasındaki ilişkileri düzenleyen hukuk kurallarına hâkim olması ve bu kuralları yorumlayabilme becerisine sahip olması
PÇ-1111- Hukukun evrensel ilkelerini benimsemiş bir hukukçu olarak mesleği icra etme becerisine sahip olması
PÇ-1212- Uluslararası toplumun yapısı ile ilişki biçimleri konusundaki temel kavram ve kurallara hâkim olması; bunları yorumlayabilme ve tartışabilme becerisine sahip olması
PÇ-1313- Uluslararası toplumun ortak sorunlarını ve olası çözümlerini değerlendirebilecek temel bilgiye sahip olması
PÇ-1414- Ulusal-üstü yargısal nitelikteki insan hakları organlarına başvurabilecek ve süreci takip edebilecek bilgi birikimine sahip olması
PÇ-1515- Avrupa Birliği müktesebatı ve kurumlarının işleyişi hakkında bilgi sahibi olması
PÇ-1616- Hukuku insanlığın ihtiyaçları doğrultusunda sorgulayabilecek, eleştirebilecek ve geliştirebilecek bir dünya görüşüne sahip olması
PÇ-1717- Hukuk biliminin ve hukuk sistemlerinin tarihsel gelişim süreci hakkında bilgi sahibi olması
PÇ-1818- Çağdaş hukuki yaklaşımlar çerçevesinde güncel hukuki sorunları çözebilme becerisine sahip olması
PÇ-1919- Ulusal ve uluslararası düzeyde mesleğin gerektirdiği tüm özellikleri en iyi şekilde yansıtacak anlayış ve bilgi düzeyine sahip olması
PÇ-2020- Ekonomik ve finansal mekanizmalara ilişkin hukuki düzenlemelere ve uygulamalara hâkim olması
PÇ-2121- Bireylerin ve toplumların haklarının tarihsel gelişimi ve bu süreçte kabul edilen temel metinler hakkında bilgi sahibi olması
PÇ-2222- Bireysel olarak ve topluluk önünde kendini ifade edebilme becerisine sahip olması
PÇ-2323- Evrensel hukuk bilgisini kullanma, karşılaştırma ve uygulayabilme becerisine sahip olma
PÇ-2424- Bireyler arasındaki ilişkiler çerçevesinde ortaya çıkan yeni ihtiyaçları karşılamaya yönelik düzenlemeleri ve hukuki arayışları takip edebilme becerisine sahip olması
PÇ-2525- Ders içi faaliyetler, farazi dava ve adliye çalışmaları ile diğer mesleki ve akademik ziyaretlerin gerçekleştirilmesi yoluyla birlikte çalışma becerisine sahip olması
PÇ-2626- Hukukun ulusal ve uluslararası boyutlarını, mahkeme içtihatları ve uygulamaları takip etmek suretiyle anlama ve işleme becerisine sahip olması
PÇ-2727- Uluslararası yargı organlarının yapısı ve işleyiş biçimleri hakkında bilgi sahibi olması
Alan Yeterlilikleri Matrisi
Program Çıktıları - Öğrenim Çıktıları Matrisi
--
 PÇ 1PÇ 2PÇ 3PÇ 4PÇ 5PÇ 6PÇ 7PÇ 8PÇ 9PÇ 10PÇ 11PÇ 12PÇ 13PÇ 14PÇ 15PÇ 16PÇ 17PÇ 18PÇ 19PÇ 20PÇ 21PÇ 22PÇ 23PÇ 24PÇ 25PÇ 26PÇ 27
ÖÇ 1                           
ÖÇ 2                           
ÖÇ 3                           
ÖÇ 4                           
ÖÇ 5