Lisans
Hukuk Fakültesi
Hukuk Fakültesi
Anlık RSS Bilgilendirmesi İçin Tıklayınız.Düzenli bilgilendirme E-Postaları almak için listemize kaydolabilirsiniz.


İktidar İlişkileri ve Sinema

Ders KoduYarıyıl Ders Adı T/U/L Türü Öğrenim Dili AKTS
HUK0290 İktidar İlişkileri ve Sinema 2/0/0 SA Türkçe 2
Dersin Amacı
Sinema aracılığı ile öğrencileri çeşitli seviyelerdeki İktidar ilişkilerinin yapısı, çatışmaları ve yöntemleri üzerine tartışmaya ve düşünmeye yönelterek, iktidara ilişkin kavramsal ve felsefi yaklaşımları seçilmiş filmler üzerinden somut bir içerikle daha anlaşılır kılmak ve iktidar kavramını gerek siyasi tarih gerekse gündelik hayat açısından sorgulayarak anlamlandırmaktır.


Ön Koşullar Yok
Eş Koşullar Yok
Özel Koşullar Yok
Öğretim Üyeleri Yrd.Doç.Dr. Remziye KÖSE ÖZELÇİ
Asistanlar
Ders Gün,Saat ve Yeri Cuma, 09:00-10:45, Şirinevler, Amfi III
Görüşme Saatleri ve Yeri Yrd. Doç. Dr. Remziye KÖSE ÖZELÇİ, Şirinevler Yerleşkesi, H202-02 no'lu oda
Öğretim Yöntem ve Teknikleri -Tartışma, Araştırma, Analiz
Temel Kaynaklar -Sinema tarihinden konuya ilişkin filmler 
Diğer Kaynaklar -
Haftalık Ders Programı
Hafta Dersin İçeriği Öğretim Yöntem ve Teknikleri
1. Hafta Giriş dersi, dersin yöntemi ve konusunun tanıtımı Sözlü Anlatım
2. Hafta İnsan doğası ve iktidar: Sineklerin Tanrısı Film Gösterimi
3. Hafta Sineklerin Tanrısı, film yorumu Tartışma
4. Hafta Soğuk savaş ve iktidar ilişkileri: Dr. Strangelove Film Gösterimi
5. Hafta Dr. Strangelove, film yorumu Tartışma
6. Hafta İyi, kötü ve iktidara varoluşçu bakış: Europa Film Gösterimi
7. Hafta Europa, film yorumu Tartışma
8. Hafta Faşizm, gündelik hayat ve iktidar: Amacord Film gösterimi
9. Hafta Amacord, film yorumu Tartışma
10. Hafta Dünya siyaseti, ekonomi politik ve iktidar: Fahrenheit 9/11 Film Gösterimi
11. Hafta Fahrenheit 9/11, film yorumu Tartışma
12. Hafta İç savaş, Etnisite ve iktidar: Yağmurdan önce Film Gösterimi
13. Hafta İç savaş, Etnisite ve iktidar: Yağmurdan önce Tartışma
14. Hafta İktidar ve iktidar ilişkileri üzerine genel tartışma Sözlü Anlatım
15. Hafta Final Haftası
16. Hafta Final Haftası
17. Hafta Final Haftası
Değerlendirme Ölçütleri
Ölçüt Tipleri Adet Yüzdesi(%)
Ara sınav(lar) 2 30
Ödevler / Dönem Ödevi / Sunum 1 20
Final 1 50


ÖÇ-11. Sinemaya siyasi, hukuki ve felsefi bir bakış açısı kazanmak
ÖÇ-22. Gerek sanata gerekse siyasi gerçekliğe analitik ve eleştirel bakış açısını geliştirmek
ÖÇ-33. Sinema filmleri üzerinden hukuk felsefesi ve siyaset felsefesine ilişkin kuram ve kavramların daha iyi anlaşılması
ÖÇ-44. İktidar kavram ve uygulamalarının siyasi ve hukuki açıdan sinema ile ilişkilendirerek, somut örnekler ile kavranması
Program Çıktıları
PÇ-11- Bilgi kaynaklarına ulaşma ve değerlendirme becerisine sahip olması;
PÇ-22- Bilimsel verileri kullanma, karşılaştırma, yorumlama, sonuç çıkarma ve uygulayabilme becerisine sahip olması
PÇ-33- Modern hukuk kazanımlarını yorumlayabilecek tarihsel bilgi birikimine sahip olması
PÇ-44- Türkçe’yi sözlü ve yazılı etkin kullanabilme becerisine sahip olması;
PÇ-55- En az bir yabancı dilde mesleki literatürü takip edebilme becerisine sahip olması
PÇ-66- Mesleki ve etik sorumluluk bilincini edinmiş olması
PÇ-77- Hukuki problemlerin çözümünde mesleğe ilişkin bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanabilme becerisine sahip olması
PÇ-88- Somut bir olayın çözümlenmesinde edindiği bilgiyi uygulayabilme becerisine sahip olması
PÇ-99- Özel hukuk kişileri arasındaki ilişkileri düzenleyen hukuk kurallarına hâkim olması ve bu kuralları yorumlayabilme becerisine sahip olması
PÇ-1010- Birey-devlet arasındaki ilişkileri düzenleyen hukuk kurallarına hâkim olması ve bu kuralları yorumlayabilme becerisine sahip olması
PÇ-1111- Hukukun evrensel ilkelerini benimsemiş bir hukukçu olarak mesleği icra etme becerisine sahip olması
PÇ-1212- Uluslararası toplumun yapısı ile ilişki biçimleri konusundaki temel kavram ve kurallara hâkim olması; bunları yorumlayabilme ve tartışabilme becerisine sahip olması
PÇ-1313- Uluslararası toplumun ortak sorunlarını ve olası çözümlerini değerlendirebilecek temel bilgiye sahip olması
PÇ-1414- Ulusal-üstü yargısal nitelikteki insan hakları organlarına başvurabilecek ve süreci takip edebilecek bilgi birikimine sahip olması
PÇ-1515- Avrupa Birliği müktesebatı ve kurumlarının işleyişi hakkında bilgi sahibi olması
PÇ-1616- Hukuku insanlığın ihtiyaçları doğrultusunda sorgulayabilecek, eleştirebilecek ve geliştirebilecek bir dünya görüşüne sahip olması
PÇ-1717- Hukuk biliminin ve hukuk sistemlerinin tarihsel gelişim süreci hakkında bilgi sahibi olması
PÇ-1818- Çağdaş hukuki yaklaşımlar çerçevesinde güncel hukuki sorunları çözebilme becerisine sahip olması
PÇ-1919- Ulusal ve uluslararası düzeyde mesleğin gerektirdiği tüm özellikleri en iyi şekilde yansıtacak anlayış ve bilgi düzeyine sahip olması
PÇ-2020- Ekonomik ve finansal mekanizmalara ilişkin hukuki düzenlemelere ve uygulamalara hâkim olması
PÇ-2121- Bireylerin ve toplumların haklarının tarihsel gelişimi ve bu süreçte kabul edilen temel metinler hakkında bilgi sahibi olması
PÇ-2222- Bireysel olarak ve topluluk önünde kendini ifade edebilme becerisine sahip olması
PÇ-2323- Evrensel hukuk bilgisini kullanma, karşılaştırma ve uygulayabilme becerisine sahip olma
PÇ-2424- Bireyler arasındaki ilişkiler çerçevesinde ortaya çıkan yeni ihtiyaçları karşılamaya yönelik düzenlemeleri ve hukuki arayışları takip edebilme becerisine sahip olması
PÇ-2525- Ders içi faaliyetler, farazi dava ve adliye çalışmaları ile diğer mesleki ve akademik ziyaretlerin gerçekleştirilmesi yoluyla birlikte çalışma becerisine sahip olması
PÇ-2626- Hukukun ulusal ve uluslararası boyutlarını, mahkeme içtihatları ve uygulamaları takip etmek suretiyle anlama ve işleme becerisine sahip olması
PÇ-2727- Uluslararası yargı organlarının yapısı ve işleyiş biçimleri hakkında bilgi sahibi olması
Alan Yeterlilikleri Matrisi
Program Çıktıları - Öğrenim Çıktıları Matrisi
--
 PÇ 1PÇ 2PÇ 3PÇ 4PÇ 5PÇ 6PÇ 7PÇ 8PÇ 9PÇ 10PÇ 11PÇ 12PÇ 13PÇ 14PÇ 15PÇ 16PÇ 17PÇ 18PÇ 19PÇ 20PÇ 21PÇ 22PÇ 23PÇ 24PÇ 25PÇ 26PÇ 27
ÖÇ 1                           
ÖÇ 2                           
ÖÇ 3                           
ÖÇ 4