Lisans
Hukuk Fakültesi
Hukuk Fakültesi
Anlık RSS Bilgilendirmesi İçin Tıklayınız.Düzenli bilgilendirme E-Postaları almak için listemize kaydolabilirsiniz.


Özelleştirme Hukuku

Ders KoduYarıyıl Ders Adı T/U/L Türü Öğrenim Dili AKTS
HUK0284 Özelleştirme Hukuku 2/0/0 SA Türkçe 2
Dersin Amacı
Bu derste öğrencilere, ulusal ve uluslararası hukuk uygulamasında özelleştirme uygulamalarını hukuksal yönden ele almaları, özelleştirme kavramını hukuki niteliği, türleri ve özelleştirmenin yargısal denetimi hakkında bilgi verilmesi amaçlanmaktadır.
 
Ön Koşullar YOK
Eş Koşullar YOK
Özel Koşullar YOK
Öğretim Üyeleri Yrd. Doç. Dr. Aytaç Özelçi
Asistanlar Ar. Gör. Serkan Seyhan
Ders Gün,Saat ve Yeri
Görüşme Saatleri ve Yeri Yrd. Doç. Dr. M. Aytaç Özelçi, Şirinevler Yerleşkesi, Kat 2, H202-03
Öğretim Yöntem ve Teknikleri Sözlü anlatım, karar inceleme, pratik çalışma.
Temel Kaynaklar

1. SANCAKDAR, Oğuz/US, Eser/KASAPOĞLU TURHAN, Mine/ÖNÜT, Lale Burcu/SEYHAN, Serkan, İdare Hukuku Teorik Çalışma Kitabı, Seçkin Yayınları, Ankara 2017. 

2. SANCAKDAR, Oğuz/ÖNÜT, Lale Burcu/BAŞAR, Cemal/DAĞLI, Ezgi Palas/ÇAPTUĞ, Mehpare, İdare Hukuku Pratik Çalışma Kitabı, Seçkin Yayınları, Ankara 2017.

3. GÜNDAY Metin, İdare Hukuku, İmaj yayınevi, Ankara 2011.

4. GÖZLER Kemal/KAPLAN, Gürsel, İdare Hukuku Dersleri, Ekin yayınevi, Bursa 2017.

5. GÖZÜBÜYÜK Şeref/ TAN Turgut, İdare Hukuku, Turhan Kitabevi, Ankara 2016.

6.  AKGÜNER Tayfun/BERK, Kahraman, İdare Hukuku, Der yayınları, İstanbul 2017.

7. YAYLA, Yıldızhan, İdare Hukuku, İstanbul 2010.

8. AKYILMAZ, Bahtiyar/SEZGİNER, Murat/KAYA, Cemil, Türk İdare Hukuku, Seçkin Yayınları, Ankara, 2017. 

Diğer Kaynaklar

1.Anayasa Mahkemesi Resmi İnternet Sitesi, www.anayasa.gov.tr 

2. Danıştay Resmi İnternet Sitesi, www.danistay.gov.tr

3. Askeri Yüksek İdare Mahkemesi Resmi İnternet Sitesi, www.msb.gov.tr/ayim

4. Uyuşmazlık Mahkemesi Resmi İnternet Sitesi, http://www.uyusmazlik.gov.tr/

5. Resmi Gazete, www.basbakanlik.gov.tr

6. Adalet Bakanlığı Resmi İnternet Sitesi, www.adalet.gov.tr

7. Türkiye Barolar Birliği Resmi İnternet Sitesi, www.barobirlik.org.tr

Haftalık Ders Programı
Hafta Dersin İçeriği Öğretim Yöntem ve Teknikleri
1. Hafta ÖZELLEŞTİRME AKIMININ DOĞUŞU VE GELİŞİMİ
2. Hafta ÖZELLEŞTİRMENİN KAVRAMININ TANIMI VE AMAÇLARI
3. Hafta DÜNYADA ÖZELLEŞTİRME UYGULAMALARI
4. Hafta TÜRKİYE'DE ÖZELLEŞTİRME UYGULAMLARINA GENEL BAKIŞ
5. Hafta KİT'LER VE ÖZELLEŞTİRME
6. Hafta ÖZELLEŞTİRMENİN HUKUKSAL YÖNÜ VE TEMEL METİNLER
7. Hafta ARASINAV
8. Hafta ÖZELLEŞTİRMEDE YETKİLİ İDARE
9. Hafta İDARİ İŞLEM OLARAK ÖZELLEŞTİRME
10. Hafta ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARINDA ÖZELLEŞTİRME
11. Hafta ÖZELLEŞTİRME İŞLEMİNİN YARGISAL DENETİMİ
12. Hafta ÖZELLEŞTİRME UYGULAMALARI VE DANIŞTAYIN YAKLAŞIMI
13. Hafta DANIŞTAY KARARLARININ ANALİZİ
14. Hafta GENEL TEKRAR
15. Hafta FİNAL
16. Hafta FİNAL
17. Hafta FİNAL
Değerlendirme Ölçütleri
Ölçüt Tipleri Adet Yüzdesi(%)
Ara sınav(lar) 1 20
Final 1 80


ÖÇ-1Özelleştirme kavramı hakkında bilgi sahibi olur.
ÖÇ-2Bir idari işlem olarak özelleştirmenin hukuksal nitelemesini yapabilir.
ÖÇ-3Özelleştirme uygulamasının türleri hakkında bilgi sahibi olur.
ÖÇ-4Özelleştirme idaresi hakkında bilgi sahibi olur.
ÖÇ-5Özelleştirme işleminin yargısal denetimi hakkında bilgi sahibi olur.
Program Çıktıları
PÇ-11- Bilgi kaynaklarına ulaşma ve değerlendirme becerisine sahip olması;
PÇ-22- Bilimsel verileri kullanma, karşılaştırma, yorumlama, sonuç çıkarma ve uygulayabilme becerisine sahip olması
PÇ-33- Modern hukuk kazanımlarını yorumlayabilecek tarihsel bilgi birikimine sahip olması
PÇ-44- Türkçe’yi sözlü ve yazılı etkin kullanabilme becerisine sahip olması;
PÇ-55- En az bir yabancı dilde mesleki literatürü takip edebilme becerisine sahip olması
PÇ-66- Mesleki ve etik sorumluluk bilincini edinmiş olması
PÇ-77- Hukuki problemlerin çözümünde mesleğe ilişkin bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanabilme becerisine sahip olması
PÇ-88- Somut bir olayın çözümlenmesinde edindiği bilgiyi uygulayabilme becerisine sahip olması
PÇ-99- Özel hukuk kişileri arasındaki ilişkileri düzenleyen hukuk kurallarına hâkim olması ve bu kuralları yorumlayabilme becerisine sahip olması
PÇ-1010- Birey-devlet arasındaki ilişkileri düzenleyen hukuk kurallarına hâkim olması ve bu kuralları yorumlayabilme becerisine sahip olması
PÇ-1111- Hukukun evrensel ilkelerini benimsemiş bir hukukçu olarak mesleği icra etme becerisine sahip olması
PÇ-1212- Uluslararası toplumun yapısı ile ilişki biçimleri konusundaki temel kavram ve kurallara hâkim olması; bunları yorumlayabilme ve tartışabilme becerisine sahip olması
PÇ-1313- Uluslararası toplumun ortak sorunlarını ve olası çözümlerini değerlendirebilecek temel bilgiye sahip olması
PÇ-1414- Ulusal-üstü yargısal nitelikteki insan hakları organlarına başvurabilecek ve süreci takip edebilecek bilgi birikimine sahip olması
PÇ-1515- Avrupa Birliği müktesebatı ve kurumlarının işleyişi hakkında bilgi sahibi olması
PÇ-1616- Hukuku insanlığın ihtiyaçları doğrultusunda sorgulayabilecek, eleştirebilecek ve geliştirebilecek bir dünya görüşüne sahip olması
PÇ-1717- Hukuk biliminin ve hukuk sistemlerinin tarihsel gelişim süreci hakkında bilgi sahibi olması
PÇ-1818- Çağdaş hukuki yaklaşımlar çerçevesinde güncel hukuki sorunları çözebilme becerisine sahip olması
PÇ-1919- Ulusal ve uluslararası düzeyde mesleğin gerektirdiği tüm özellikleri en iyi şekilde yansıtacak anlayış ve bilgi düzeyine sahip olması
PÇ-2020- Ekonomik ve finansal mekanizmalara ilişkin hukuki düzenlemelere ve uygulamalara hâkim olması
PÇ-2121- Bireylerin ve toplumların haklarının tarihsel gelişimi ve bu süreçte kabul edilen temel metinler hakkında bilgi sahibi olması
PÇ-2222- Bireysel olarak ve topluluk önünde kendini ifade edebilme becerisine sahip olması
PÇ-2323- Evrensel hukuk bilgisini kullanma, karşılaştırma ve uygulayabilme becerisine sahip olma
PÇ-2424- Bireyler arasındaki ilişkiler çerçevesinde ortaya çıkan yeni ihtiyaçları karşılamaya yönelik düzenlemeleri ve hukuki arayışları takip edebilme becerisine sahip olması
PÇ-2525- Ders içi faaliyetler, farazi dava ve adliye çalışmaları ile diğer mesleki ve akademik ziyaretlerin gerçekleştirilmesi yoluyla birlikte çalışma becerisine sahip olması
PÇ-2626- Hukukun ulusal ve uluslararası boyutlarını, mahkeme içtihatları ve uygulamaları takip etmek suretiyle anlama ve işleme becerisine sahip olması
PÇ-2727- Uluslararası yargı organlarının yapısı ve işleyiş biçimleri hakkında bilgi sahibi olması
Alan Yeterlilikleri Matrisi
Program Çıktıları - Öğrenim Çıktıları Matrisi
--
 PÇ 1PÇ 2PÇ 3PÇ 4PÇ 5PÇ 6PÇ 7PÇ 8PÇ 9PÇ 10PÇ 11PÇ 12PÇ 13PÇ 14PÇ 15PÇ 16PÇ 17PÇ 18PÇ 19PÇ 20PÇ 21PÇ 22PÇ 23PÇ 24PÇ 25PÇ 26PÇ 27
ÖÇ 1                           
ÖÇ 2                           
ÖÇ 3                           
ÖÇ 4                           
ÖÇ 5