Lisans
Hukuk Fakültesi
Hukuk Fakültesi
Anlık RSS Bilgilendirmesi İçin Tıklayınız.Düzenli bilgilendirme E-Postaları almak için listemize kaydolabilirsiniz.


Osmanlıca III

Ders KoduYarıyıl Ders Adı T/U/L Türü Öğrenim Dili AKTS
HUK0224 Osmanlıca III 2/0/0 SA Türkçe 2
Dersin Amacı
Ön Koşullar
Eş Koşullar
Özel Koşullar
Öğretim Üyeleri Öğr. Gör. Rekin ERTEM
Asistanlar
Ders Gün,Saat ve Yeri
Görüşme Saatleri ve Yeri
Öğretim Yöntem ve Teknikleri
Temel Kaynaklar
Diğer Kaynaklar
Haftalık Ders Programı
Hafta Dersin İçeriği Öğretim Yöntem ve Teknikleri
1. Hafta Arapça Sayı İsimleri Metin Okuma Çalışması(Ahmed Cevdet Paşa:İlm-i Tarihin Lüzumu ve Faydası) Anlatım, uygulama
2. Hafta Arapçada Çokluk: a) Eklerle yapılan (kurallı) çokluk Anlatım, uygulama
3. Hafta Arapçada Çokluk: b) Kuralsız(Mükesser) çokluk Metin okuma çalışması (Necib Âsım: Osmanlı Tarihi: Türklerin Asıl ve Menşei Anlatım, uygulama
4. Hafta Arapça Sülasi Mastarlar: a.İsm-i fail b.İsm-i mef'ul Anlatım, uygulama
5. Hafta c.İsm-i mekan ç.İsm-i zaman d.İsm-i alet Anlatım, uygulama
6. Hafta Mezidünfih mastarlar: a.İf'al kalıbının ism-i faili ism-i mefulü Metin okuma çalışması (Kemalpaşazade: Tevârih-i Âl-i Osmân'dan) Anlatım, uygulama
7. Hafta Tef'il kalıbının İsm-i faili İsm-i mefulü Anlatım, uygulama
8. Hafta Ara Sınav
9. Hafta tefe"ül kalıbının İsm-i faili İsm-i mefulü Metin okuma çalışması (Silahdar Tarihinden: İstanbul'da çıkan yangınlar) Anlatım, uygulama
10. Hafta Mufaale kalıbının İsm-i faili İsm-i mefulü Anlatım, uygulama
11. Hafta İnfial kalıbının İsm-i faili İsm-i mefulü Metin okuma çalışması(Ahmet Cevdet Paşa: Buhara Hanı'nın mektubu) Anlatım, uygulama
12. Hafta İf'al kalıbının İsm-i faili İsm-i mefulü Anlatım, uygulama
13. Hafta Sıfat-ı müşebbehe:İsm-i tafdil, Mübalağalı ism-i fail Metin okuma çalışması (Sırat-ı Müstakim: Türk-İslam dünyasından haberler) Anlatım, uygulama
14. Hafta Genel tekrar ve metin okuma çalışması (Anadolu ve Rumeli Müdafaa-ı Hukuk Cemiyeti Tüzüğü) Anlatım, uygulama
15. Hafta Final Sınavı
16. Hafta
17. Hafta
Değerlendirme Ölçütleri
Ölçüt Tipleri Adet Yüzdesi(%)


Program Çıktıları
PÇ-11- Bilgi kaynaklarına ulaşma ve değerlendirme becerisine sahip olması;
PÇ-22- Bilimsel verileri kullanma, karşılaştırma, yorumlama, sonuç çıkarma ve uygulayabilme becerisine sahip olması
PÇ-33- Modern hukuk kazanımlarını yorumlayabilecek tarihsel bilgi birikimine sahip olması
PÇ-44- Türkçe’yi sözlü ve yazılı etkin kullanabilme becerisine sahip olması;
PÇ-55- En az bir yabancı dilde mesleki literatürü takip edebilme becerisine sahip olması
PÇ-66- Mesleki ve etik sorumluluk bilincini edinmiş olması
PÇ-77- Hukuki problemlerin çözümünde mesleğe ilişkin bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanabilme becerisine sahip olması
PÇ-88- Somut bir olayın çözümlenmesinde edindiği bilgiyi uygulayabilme becerisine sahip olması
PÇ-99- Özel hukuk kişileri arasındaki ilişkileri düzenleyen hukuk kurallarına hâkim olması ve bu kuralları yorumlayabilme becerisine sahip olması
PÇ-1010- Birey-devlet arasındaki ilişkileri düzenleyen hukuk kurallarına hâkim olması ve bu kuralları yorumlayabilme becerisine sahip olması
PÇ-1111- Hukukun evrensel ilkelerini benimsemiş bir hukukçu olarak mesleği icra etme becerisine sahip olması
PÇ-1212- Uluslararası toplumun yapısı ile ilişki biçimleri konusundaki temel kavram ve kurallara hâkim olması; bunları yorumlayabilme ve tartışabilme becerisine sahip olması
PÇ-1313- Uluslararası toplumun ortak sorunlarını ve olası çözümlerini değerlendirebilecek temel bilgiye sahip olması
PÇ-1414- Ulusal-üstü yargısal nitelikteki insan hakları organlarına başvurabilecek ve süreci takip edebilecek bilgi birikimine sahip olması
PÇ-1515- Avrupa Birliği müktesebatı ve kurumlarının işleyişi hakkında bilgi sahibi olması
PÇ-1616- Hukuku insanlığın ihtiyaçları doğrultusunda sorgulayabilecek, eleştirebilecek ve geliştirebilecek bir dünya görüşüne sahip olması
PÇ-1717- Hukuk biliminin ve hukuk sistemlerinin tarihsel gelişim süreci hakkında bilgi sahibi olması
PÇ-1818- Çağdaş hukuki yaklaşımlar çerçevesinde güncel hukuki sorunları çözebilme becerisine sahip olması
PÇ-1919- Ulusal ve uluslararası düzeyde mesleğin gerektirdiği tüm özellikleri en iyi şekilde yansıtacak anlayış ve bilgi düzeyine sahip olması
PÇ-2020- Ekonomik ve finansal mekanizmalara ilişkin hukuki düzenlemelere ve uygulamalara hâkim olması
PÇ-2121- Bireylerin ve toplumların haklarının tarihsel gelişimi ve bu süreçte kabul edilen temel metinler hakkında bilgi sahibi olması
PÇ-2222- Bireysel olarak ve topluluk önünde kendini ifade edebilme becerisine sahip olması
PÇ-2323- Evrensel hukuk bilgisini kullanma, karşılaştırma ve uygulayabilme becerisine sahip olma
PÇ-2424- Bireyler arasındaki ilişkiler çerçevesinde ortaya çıkan yeni ihtiyaçları karşılamaya yönelik düzenlemeleri ve hukuki arayışları takip edebilme becerisine sahip olması
PÇ-2525- Ders içi faaliyetler, farazi dava ve adliye çalışmaları ile diğer mesleki ve akademik ziyaretlerin gerçekleştirilmesi yoluyla birlikte çalışma becerisine sahip olması
PÇ-2626- Hukukun ulusal ve uluslararası boyutlarını, mahkeme içtihatları ve uygulamaları takip etmek suretiyle anlama ve işleme becerisine sahip olması
PÇ-2727- Uluslararası yargı organlarının yapısı ve işleyiş biçimleri hakkında bilgi sahibi olması
Alan Yeterlilikleri Matrisi
Program Çıktıları - Öğrenim Çıktıları Matrisi
--
 PÇ 1PÇ 2PÇ 3PÇ 4PÇ 5PÇ 6PÇ 7PÇ 8PÇ 9PÇ 10PÇ 11PÇ 12PÇ 13PÇ 14PÇ 15PÇ 16PÇ 17PÇ 18PÇ 19PÇ 20PÇ 21PÇ 22PÇ 23PÇ 24PÇ 25PÇ 26PÇ 27