Lisans
Hukuk Fakültesi
Hukuk Fakültesi
Anlık RSS Bilgilendirmesi İçin Tıklayınız.Düzenli bilgilendirme E-Postaları almak için listemize kaydolabilirsiniz.


Deniz İş Hukuku

Ders KoduYarıyıl Ders Adı T/U/L Türü Öğrenim Dili AKTS
HUK0308 Deniz İş Hukuku 2/0/0 SA Türkçe 2
Dersin Amacı
Deniz İş Hukuku´na ilişkin temel kavramların öğrenilmesi ve Deniz İş Hukuku’na ilişkin uyuşmazlıklarda çözüm üretmeye yönelik teorik ve pratik bilginin kazandırılmasıdır.
Ön Koşullar Yok
Eş Koşullar Yok
Özel Koşullar Derse devam
Öğretim Üyeleri Yrd.Doç.Dr. Ender DEMİR
Asistanlar Arş. Gör. Beste GEMİCİ FİLİZ
Ders Gün,Saat ve Yeri Salı 13:00-15:00, Şirinevler Yerleşkesi
Görüşme Saatleri ve Yeri Salı 16:00-17:00, Şirinevler Yerleşkesi, H-401/03
Öğretim Yöntem ve Teknikleri -Anlatım, tartışma, soru-cevap, pratik çalışma
Temel Kaynaklar -KAR, Bektaş, Deniz İş Hukuku, 2011
Diğer Kaynaklar -DÜNDAR, Esra, Deniz İş Hukukunda Gemi Adamlarının Çalışma Süreleri, 2011
Haftalık Ders Programı
Hafta Dersin İçeriği Öğretim Yöntem ve Teknikleri
1. Hafta Deniz İş Hukuku Kavramı ve Deniz İş Hukukunun Kaynakları Sözlü Anlatım
2. Hafta Deniz İş Kanunu ve Kapsamı Sözlü Anlatım
3. Hafta Gemiadamı Kavramı Sözlü Anlatım
4. Hafta Deniz İş Hukukunda İşveren Sözlü Anlatım
5. Hafta Deniz İş Hukukunda İşyeri Sözlü Anlatım
6. Hafta Deniz İş Sözleşmesi Sözlü Anlatım, Vaka Analizi
7. Hafta Sözleşmeden Doğan Hak ve Borçlar Sözlü Anlatım, Vaka Analizi
8. Hafta İşin Düzenlenmesi Sözlü Anlatım, Vaka Analizi
9. Hafta Dinlenme Süreleri Sözlü Anlatım, Vaka Analizi
10. Hafta Sözleşmenin Sona Ermesi Sözlü Anlatım, Vaka Analizi
11. Hafta Sözleşmenin Sona Ermesinin Sonuçları Sözlü Anlatım, Vaka Analizi
12. Hafta Sosyal Güvenlik Hukuku Açısından Gemi adamı Sözlü Anlatım, Vaka Analizi
13. Hafta Kollektif İş Hukuku Açısından Gemiadamı Sözlü Anlatım, Vaka Analizi
14. Hafta Olay İncelemesi, Genel Tekrar Sözlü Anlatım, Vaka Analizi
15. Hafta Sınav Haftası
16. Hafta Sınav Haftası
17. Hafta Sınav Haftası
Değerlendirme Ölçütleri
Ölçüt Tipleri Adet Yüzdesi(%)
Ödevler / Dönem Ödevi / Sunum 1 20
Derse Devam / Katılım 14 10
Final 1 70


ÖÇ-1Deniz İş Hukuku´nun temel kavramlarına ilişkin bilgi edinilmesi.
ÖÇ-2Gemiadamları ile yapılan iş sözleşmelerine ilişkin kuralları yorumlama ve uygulama becerisi kazanır.
ÖÇ-3Deniz İş Hukuku´nun kapsamı hakkında bilgi edinilmesi.
ÖÇ-4Deniz iş sözleşmesinden doğan hak ve borçların değerlendirilmesi ve yorumlanması.
ÖÇ-5Uyuşmazlıklara çözüm bulma becerisi kazanır.
Program Çıktıları
PÇ-11- Bilgi kaynaklarına ulaşma ve değerlendirme becerisine sahip olması;
PÇ-22- Bilimsel verileri kullanma, karşılaştırma, yorumlama, sonuç çıkarma ve uygulayabilme becerisine sahip olması
PÇ-33- Modern hukuk kazanımlarını yorumlayabilecek tarihsel bilgi birikimine sahip olması
PÇ-44- Türkçe’yi sözlü ve yazılı etkin kullanabilme becerisine sahip olması;
PÇ-55- En az bir yabancı dilde mesleki literatürü takip edebilme becerisine sahip olması
PÇ-66- Mesleki ve etik sorumluluk bilincini edinmiş olması
PÇ-77- Hukuki problemlerin çözümünde mesleğe ilişkin bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanabilme becerisine sahip olması
PÇ-88- Somut bir olayın çözümlenmesinde edindiği bilgiyi uygulayabilme becerisine sahip olması
PÇ-99- Özel hukuk kişileri arasındaki ilişkileri düzenleyen hukuk kurallarına hâkim olması ve bu kuralları yorumlayabilme becerisine sahip olması
PÇ-1010- Birey-devlet arasındaki ilişkileri düzenleyen hukuk kurallarına hâkim olması ve bu kuralları yorumlayabilme becerisine sahip olması
PÇ-1111- Hukukun evrensel ilkelerini benimsemiş bir hukukçu olarak mesleği icra etme becerisine sahip olması
PÇ-1212- Uluslararası toplumun yapısı ile ilişki biçimleri konusundaki temel kavram ve kurallara hâkim olması; bunları yorumlayabilme ve tartışabilme becerisine sahip olması
PÇ-1313- Uluslararası toplumun ortak sorunlarını ve olası çözümlerini değerlendirebilecek temel bilgiye sahip olması
PÇ-1414- Ulusal-üstü yargısal nitelikteki insan hakları organlarına başvurabilecek ve süreci takip edebilecek bilgi birikimine sahip olması
PÇ-1515- Avrupa Birliği müktesebatı ve kurumlarının işleyişi hakkında bilgi sahibi olması
PÇ-1616- Hukuku insanlığın ihtiyaçları doğrultusunda sorgulayabilecek, eleştirebilecek ve geliştirebilecek bir dünya görüşüne sahip olması
PÇ-1717- Hukuk biliminin ve hukuk sistemlerinin tarihsel gelişim süreci hakkında bilgi sahibi olması
PÇ-1818- Çağdaş hukuki yaklaşımlar çerçevesinde güncel hukuki sorunları çözebilme becerisine sahip olması
PÇ-1919- Ulusal ve uluslararası düzeyde mesleğin gerektirdiği tüm özellikleri en iyi şekilde yansıtacak anlayış ve bilgi düzeyine sahip olması
PÇ-2020- Ekonomik ve finansal mekanizmalara ilişkin hukuki düzenlemelere ve uygulamalara hâkim olması
PÇ-2121- Bireylerin ve toplumların haklarının tarihsel gelişimi ve bu süreçte kabul edilen temel metinler hakkında bilgi sahibi olması
PÇ-2222- Bireysel olarak ve topluluk önünde kendini ifade edebilme becerisine sahip olması
PÇ-2323- Evrensel hukuk bilgisini kullanma, karşılaştırma ve uygulayabilme becerisine sahip olma
PÇ-2424- Bireyler arasındaki ilişkiler çerçevesinde ortaya çıkan yeni ihtiyaçları karşılamaya yönelik düzenlemeleri ve hukuki arayışları takip edebilme becerisine sahip olması
PÇ-2525- Ders içi faaliyetler, farazi dava ve adliye çalışmaları ile diğer mesleki ve akademik ziyaretlerin gerçekleştirilmesi yoluyla birlikte çalışma becerisine sahip olması
PÇ-2626- Hukukun ulusal ve uluslararası boyutlarını, mahkeme içtihatları ve uygulamaları takip etmek suretiyle anlama ve işleme becerisine sahip olması
PÇ-2727- Uluslararası yargı organlarının yapısı ve işleyiş biçimleri hakkında bilgi sahibi olması
Alan Yeterlilikleri Matrisi
Program Çıktıları - Öğrenim Çıktıları Matrisi
--
 PÇ 1PÇ 2PÇ 3PÇ 4PÇ 5PÇ 6PÇ 7PÇ 8PÇ 9PÇ 10PÇ 11PÇ 12PÇ 13PÇ 14PÇ 15PÇ 16PÇ 17PÇ 18PÇ 19PÇ 20PÇ 21PÇ 22PÇ 23PÇ 24PÇ 25PÇ 26PÇ 27
ÖÇ 1                           
ÖÇ 2                           
ÖÇ 3                           
ÖÇ 4                           
ÖÇ 5