Lisans
Hukuk Fakültesi
Hukuk Fakültesi
Anlık RSS Bilgilendirmesi İçin Tıklayınız.Düzenli bilgilendirme E-Postaları almak için listemize kaydolabilirsiniz.


Alman Özel Hukuku

Ders KoduYarıyıl Ders Adı T/U/L Türü Öğrenim Dili AKTS
HUk0304 Alman Özel Hukuku 2/0/0 SA Türkçe 3
Dersin Amacı
Medeni hukukun anlamı ve konusu, temel kavramlar ve bu kavramlar arasındaki ilişkiler, kişiler hukukunun konusu ve diğer hukuk dallarında da uygulanacak temel ilkeler hakkındaki bilgilerin öğrenciye aktarılması
Ön Koşullar Yok
Eş Koşullar Yok
Özel Koşullar Yok
Öğretim Üyeleri Prof. Dr. İlhan ULUSAN
Asistanlar Ar. Gör. Zeynep Güler
Ders Gün,Saat ve Yeri
Görüşme Saatleri ve Yeri
Öğretim Yöntem ve Teknikleri --Anlatım, Soru-Yanıt, Sorun/Problem Çözme.
Temel Kaynaklar --
Diğer Kaynaklar --
Haftalık Ders Programı
Hafta Dersin İçeriği Öğretim Yöntem ve Teknikleri
1. Hafta Alman Hukukunda Medeni Hukukun Anlamı ve Konusu, Medeni Hukukun Düzenleniş Tarzı ve Bu Sistemler İçerisinde Medeni Hukukun Yeri SA
2. Hafta Alman Hukukunda Medeni Hukuk Alanında Kanunlaştırma Hareketleri ve Medeni Hukukun Yürülük Kaynakları SA
3. Hafta Alman Hukukunda Kanunlar, Tüzükler, Yönetmelikler- Kanunların Uygulanması, Hakimin Takdir Yetkisi SA
4. Hafta Alman Hukukunda Kanun Borşluğu Kavramı ve Kanun Borşluğunun Doldurulması SA
5. Hafta Alman Hukukunda Hak Kavramı, Hak Sahibi ve Hak Çeşitleri SA
6. Hafta Alman Hukukunda Hakların Kazanılması ve Kaybedilmesi, Hukuki İlişkilerde ve Hakların Kazanılmasında İyiniyetin Rolü SA
7. Hafta VİZE SINAVI
8. Hafta Alman Hukukunda Dürüstlük Kuralı ve Hakkın Kötüye Kullanılması Yasağı SA
9. Hafta Alman Hukukunda Hakların Korunması SA
10. Hafta Alman Hukukunda Kişi Kavramı, Kişiliğin Başlangıcı ve Sona Ermesi SA
11. Hafta Alman Hukukunda Kişinin Ehliyetleri SA
12. Hafta Alman Hukukunda Kişilik Hakkı- Kişinin Korunmaya Değer Varlıkları SA
13. Hafta Alman Hukukunda Kişinin Korunması, Kişilerin Adı SA
14. Hafta Alman Hukukunda Hısımlık ve İkametgah SA
15. Hafta Alman Hukukunda Kişisel Durum Sicilleri, Kişisel Durum Sicilleri SA
16. Hafta FİNAL SINAVI
17. Hafta FİNAL SINAVI
Değerlendirme Ölçütleri
Ölçüt Tipleri Adet Yüzdesi(%)
Ara sınav(lar) 1 10
Derse Devam / Katılım 1 10
Final 1 80


ÖÇ-1Hukuk Dalları ve Bunlar İçerisinde Medeni Hukukun Yeri Hakkında Bilgiye Sahip Olacaktır
ÖÇ-2Medeni Hukukun Yürürlük Kaynaklarının Neler Olduğunu ve Medeni Hukukun Nasıl Uygulanacağını Bilebilecek Durumda Olacaktır
ÖÇ-3Hakimin Hukuk Yaratması ve Takdir Yetkisini Yargıtay Kararları Işığında Nasıl Kullanacağını Bilecektir
ÖÇ-4Hak Kavramını ve Çeşitlerini Anlayarak Açıklayabilecek Yeteneğe Sahip Olacaktır
ÖÇ-5Dürüstlük Kuralı ve İyiniyet Kavramını Ayrıntılarıyla Bilerek Yargıtay KararlarınınIşığında ve Öğretide Yeralan Çeşitli Düşünceleri Uygulamak Suretiyle Değerlendirebilecek Durumda Olmak
ÖÇ-6Gerçek Kişilerin Kimler Olduğunu, Ehliyetini, Kişilik Hakkını Oluşturan Özellikleri, Kişinin Diğer Kişi ve Yerlerle Olan İlişkisini Uygulama ve Teori Açısından Kavrayacak ve Öğrenecektir
Program Çıktıları
PÇ-11- Bilgi kaynaklarına ulaşma ve değerlendirme becerisine sahip olması;
PÇ-22- Bilimsel verileri kullanma, karşılaştırma, yorumlama, sonuç çıkarma ve uygulayabilme becerisine sahip olması
PÇ-33- Modern hukuk kazanımlarını yorumlayabilecek tarihsel bilgi birikimine sahip olması
PÇ-44- Türkçe’yi sözlü ve yazılı etkin kullanabilme becerisine sahip olması;
PÇ-55- En az bir yabancı dilde mesleki literatürü takip edebilme becerisine sahip olması
PÇ-66- Mesleki ve etik sorumluluk bilincini edinmiş olması
PÇ-77- Hukuki problemlerin çözümünde mesleğe ilişkin bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanabilme becerisine sahip olması
PÇ-88- Somut bir olayın çözümlenmesinde edindiği bilgiyi uygulayabilme becerisine sahip olması
PÇ-99- Özel hukuk kişileri arasındaki ilişkileri düzenleyen hukuk kurallarına hâkim olması ve bu kuralları yorumlayabilme becerisine sahip olması
PÇ-1010- Birey-devlet arasındaki ilişkileri düzenleyen hukuk kurallarına hâkim olması ve bu kuralları yorumlayabilme becerisine sahip olması
PÇ-1111- Hukukun evrensel ilkelerini benimsemiş bir hukukçu olarak mesleği icra etme becerisine sahip olması
PÇ-1212- Uluslararası toplumun yapısı ile ilişki biçimleri konusundaki temel kavram ve kurallara hâkim olması; bunları yorumlayabilme ve tartışabilme becerisine sahip olması
PÇ-1313- Uluslararası toplumun ortak sorunlarını ve olası çözümlerini değerlendirebilecek temel bilgiye sahip olması
PÇ-1414- Ulusal-üstü yargısal nitelikteki insan hakları organlarına başvurabilecek ve süreci takip edebilecek bilgi birikimine sahip olması
PÇ-1515- Avrupa Birliği müktesebatı ve kurumlarının işleyişi hakkında bilgi sahibi olması
PÇ-1616- Hukuku insanlığın ihtiyaçları doğrultusunda sorgulayabilecek, eleştirebilecek ve geliştirebilecek bir dünya görüşüne sahip olması
PÇ-1717- Hukuk biliminin ve hukuk sistemlerinin tarihsel gelişim süreci hakkında bilgi sahibi olması
PÇ-1818- Çağdaş hukuki yaklaşımlar çerçevesinde güncel hukuki sorunları çözebilme becerisine sahip olması
PÇ-1919- Ulusal ve uluslararası düzeyde mesleğin gerektirdiği tüm özellikleri en iyi şekilde yansıtacak anlayış ve bilgi düzeyine sahip olması
PÇ-2020- Ekonomik ve finansal mekanizmalara ilişkin hukuki düzenlemelere ve uygulamalara hâkim olması
PÇ-2121- Bireylerin ve toplumların haklarının tarihsel gelişimi ve bu süreçte kabul edilen temel metinler hakkında bilgi sahibi olması
PÇ-2222- Bireysel olarak ve topluluk önünde kendini ifade edebilme becerisine sahip olması
PÇ-2323- Evrensel hukuk bilgisini kullanma, karşılaştırma ve uygulayabilme becerisine sahip olma
PÇ-2424- Bireyler arasındaki ilişkiler çerçevesinde ortaya çıkan yeni ihtiyaçları karşılamaya yönelik düzenlemeleri ve hukuki arayışları takip edebilme becerisine sahip olması
PÇ-2525- Ders içi faaliyetler, farazi dava ve adliye çalışmaları ile diğer mesleki ve akademik ziyaretlerin gerçekleştirilmesi yoluyla birlikte çalışma becerisine sahip olması
PÇ-2626- Hukukun ulusal ve uluslararası boyutlarını, mahkeme içtihatları ve uygulamaları takip etmek suretiyle anlama ve işleme becerisine sahip olması
PÇ-2727- Uluslararası yargı organlarının yapısı ve işleyiş biçimleri hakkında bilgi sahibi olması
Alan Yeterlilikleri Matrisi
Program Çıktıları - Öğrenim Çıktıları Matrisi
--
 PÇ 1PÇ 2PÇ 3PÇ 4PÇ 5PÇ 6PÇ 7PÇ 8PÇ 9PÇ 10PÇ 11PÇ 12PÇ 13PÇ 14PÇ 15PÇ 16PÇ 17PÇ 18PÇ 19PÇ 20PÇ 21PÇ 22PÇ 23PÇ 24PÇ 25PÇ 26PÇ 27
ÖÇ 1                           
ÖÇ 2                           
ÖÇ 3                           
ÖÇ 4                           
ÖÇ 5                           
ÖÇ 6