Lisans
Hukuk Fakültesi
Hukuk Fakültesi
Anlık RSS Bilgilendirmesi İçin Tıklayınız.Düzenli bilgilendirme E-Postaları almak için listemize kaydolabilirsiniz.


Uygulamalı Vergi Hukuku I

Ders KoduYarıyıl Ders Adı T/U/L Türü Öğrenim Dili AKTS
HUK0239 Uygulamalı Vergi Hukuku I 2/0/0 SA Türkçe 2
Dersin Amacı
Vergi Hukuku I dersinde öğrenilen teorik bilgileri bir hukukçu kimliğiyle somut uyuşmazlık konularında kullanabilme ve bu bağlamda, hukuki düzenlemeler ile yargı kararlarını analiz edebilme yeteneğini kazandırmak.
Ön Koşullar -
Eş Koşullar -
Özel Koşullar Vergi Hukuku I dersini alıyor ya da bu dersten geçmiş olmak.
Öğretim Üyeleri Prof. Dr. Funda Başaran Yavaşlar
Asistanlar
Ders Gün,Saat ve Yeri Şirinevler Yerleşkesi
Görüşme Saatleri ve Yeri Şirinevler Yerleşkesi
Öğretim Yöntem ve Teknikleri -Anlatım, tartışma
Temel Kaynaklar --AY, VUK, GVK ve KVK, bu kanunlara bağlı ilgili genel düzenleyici idari işlemler ile AYM ve Danıştay kararları;
-Mualla ÖNCEL/Ahmet KUMRULU/Nami ÇAĞAN, Vergi Hukuku, Turhan Kitabevi, Ankara 2010, ISBN no: 978-975-7425-86-9;
-Funda BAŞARAN YAVAŞLAR, Gelir Vergilendirilmesinin Temelleri, Beta Yayınevi, İstanbul 2003, ISBN no: 975-295-214-3;
-Funda BAŞARAN YAVAŞLAR, “Vergilendirme Yoluyla Temel Hak ve Özgürlüklere Müdahalede Sınır”, İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesi Tarafından Düzenlenen Kamu Hukuku, Özel Hukuk ve Ceza Hukuku Alanlarında Kamunun Önderliği Ve Bireysel Özerklik Sempozyumu, Ankara 2009, ISBN no: 9789750209550, 147-202;
-Funda BAŞARAN YAVAŞLAR, 4369 Sayılı Kanun’a Göre “Gelir” Kavramının Anlamı, Vergi Dünyası, S.223 (Mart 2000), 114-124;
-Funda BAŞARAN YAVAŞLAR,Kurumlar Vergisi Mükellefi “Ticari İşletme”, Vergi Sorunları Dergisi, S.268 (Ocak 2011), 91 vd..
 
Diğer Kaynaklar -Bu alanda yayınlanmış diğer bazı ders kitapları ile uygulama kitapları
Haftalık Ders Programı
Hafta Dersin İçeriği Öğretim Yöntem ve Teknikleri
1. Hafta Vergi mali yükümlülüğü SA, VA, U
2. Hafta Vergi Hukuku’nun konusu, alt dalları, hukuk düzeni içindeki yeri, diğer disiplinlerle ilişkisi ve kaynakları SA, VA, U
3. Hafta Anayasal vergilendirme ilkeleri SA, VA, U
4. Hafta Anayasal vergilendirme ilkeleri SA, VA, U
5. Hafta Vergi borcu ilişkisi SA, VA, U
6. Hafta Vergi borcu ilişkisi SA, VA, U
7. Hafta Gelir üzerinden alınan vergiler: Gelir vergisi (konu, vergiyi doğuran olay ve mükellef) SA, VA, U
8. Hafta Gelir unsurları SA, VA, U
9. Hafta Gelir unsurları SA, VA, U
10. Hafta Gelir vergisi matrahı SA, VA, U
11. Hafta Gelir vergisi beyanı, tarifesi ve ödenmesi SA, VA, U
12. Hafta Kurumlar vergisi (konu, vergiyi doğuran olay ve mükellef) SA, VA, U
13. Hafta Kurumlar vergisi matrahı SA, VA, U
14. Hafta Kurumlar vergisinin beyanı, oranı ve ödenmesi SA, VA, U
15. Hafta Final Haftası
16. Hafta Final Haftası
17. Hafta Final Haftası
Değerlendirme Ölçütleri
Ölçüt Tipleri Adet Yüzdesi(%)
Final 1 80


ÖÇ-11. Somut bir olayın çözümlenmesinde edindiği bilgiyi uygulayabilme becerisine sahip olması
ÖÇ-22. Hukukun ulusal ve uluslararası boyutlarını, mahkeme içtihatları ve uygulamaları takip etmek suretiyle anlama ve işleme becerisine sahip olması
ÖÇ-33. Bireysel olarak ve topluluk önünde kendini ifade edebilme becerisine sahip olması
ÖÇ-44. Ders içi faaliyetler, farazi dava ve adliye çalışmaları ile diğer mesleki ve akademik ziyaretlerin gerçekleştirilmesi yoluyla birlikte çalışma becerisine sahip olması
ÖÇ-55. Bilimsel verileri kullanma, karşılaştırma, yorumlama, sonuç çıkarma ve uygulayabilme becerisine sahip olması
ÖÇ-66. Mesleki ve etik sorumluluk bilincini edinmiş olması
Program Çıktıları
PÇ-11- Bilgi kaynaklarına ulaşma ve değerlendirme becerisine sahip olması;
PÇ-22- Bilimsel verileri kullanma, karşılaştırma, yorumlama, sonuç çıkarma ve uygulayabilme becerisine sahip olması
PÇ-33- Modern hukuk kazanımlarını yorumlayabilecek tarihsel bilgi birikimine sahip olması
PÇ-44- Türkçe’yi sözlü ve yazılı etkin kullanabilme becerisine sahip olması;
PÇ-55- En az bir yabancı dilde mesleki literatürü takip edebilme becerisine sahip olması
PÇ-66- Mesleki ve etik sorumluluk bilincini edinmiş olması
PÇ-77- Hukuki problemlerin çözümünde mesleğe ilişkin bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanabilme becerisine sahip olması
PÇ-88- Somut bir olayın çözümlenmesinde edindiği bilgiyi uygulayabilme becerisine sahip olması
PÇ-99- Özel hukuk kişileri arasındaki ilişkileri düzenleyen hukuk kurallarına hâkim olması ve bu kuralları yorumlayabilme becerisine sahip olması
PÇ-1010- Birey-devlet arasındaki ilişkileri düzenleyen hukuk kurallarına hâkim olması ve bu kuralları yorumlayabilme becerisine sahip olması
PÇ-1111- Hukukun evrensel ilkelerini benimsemiş bir hukukçu olarak mesleği icra etme becerisine sahip olması
PÇ-1212- Uluslararası toplumun yapısı ile ilişki biçimleri konusundaki temel kavram ve kurallara hâkim olması; bunları yorumlayabilme ve tartışabilme becerisine sahip olması
PÇ-1313- Uluslararası toplumun ortak sorunlarını ve olası çözümlerini değerlendirebilecek temel bilgiye sahip olması
PÇ-1414- Ulusal-üstü yargısal nitelikteki insan hakları organlarına başvurabilecek ve süreci takip edebilecek bilgi birikimine sahip olması
PÇ-1515- Avrupa Birliği müktesebatı ve kurumlarının işleyişi hakkında bilgi sahibi olması
PÇ-1616- Hukuku insanlığın ihtiyaçları doğrultusunda sorgulayabilecek, eleştirebilecek ve geliştirebilecek bir dünya görüşüne sahip olması
PÇ-1717- Hukuk biliminin ve hukuk sistemlerinin tarihsel gelişim süreci hakkında bilgi sahibi olması
PÇ-1818- Çağdaş hukuki yaklaşımlar çerçevesinde güncel hukuki sorunları çözebilme becerisine sahip olması
PÇ-1919- Ulusal ve uluslararası düzeyde mesleğin gerektirdiği tüm özellikleri en iyi şekilde yansıtacak anlayış ve bilgi düzeyine sahip olması
PÇ-2020- Ekonomik ve finansal mekanizmalara ilişkin hukuki düzenlemelere ve uygulamalara hâkim olması
PÇ-2121- Bireylerin ve toplumların haklarının tarihsel gelişimi ve bu süreçte kabul edilen temel metinler hakkında bilgi sahibi olması
PÇ-2222- Bireysel olarak ve topluluk önünde kendini ifade edebilme becerisine sahip olması
PÇ-2323- Evrensel hukuk bilgisini kullanma, karşılaştırma ve uygulayabilme becerisine sahip olma
PÇ-2424- Bireyler arasındaki ilişkiler çerçevesinde ortaya çıkan yeni ihtiyaçları karşılamaya yönelik düzenlemeleri ve hukuki arayışları takip edebilme becerisine sahip olması
PÇ-2525- Ders içi faaliyetler, farazi dava ve adliye çalışmaları ile diğer mesleki ve akademik ziyaretlerin gerçekleştirilmesi yoluyla birlikte çalışma becerisine sahip olması
PÇ-2626- Hukukun ulusal ve uluslararası boyutlarını, mahkeme içtihatları ve uygulamaları takip etmek suretiyle anlama ve işleme becerisine sahip olması
PÇ-2727- Uluslararası yargı organlarının yapısı ve işleyiş biçimleri hakkında bilgi sahibi olması
Alan Yeterlilikleri Matrisi
Program Çıktıları - Öğrenim Çıktıları Matrisi
--
 PÇ 1PÇ 2PÇ 3PÇ 4PÇ 5PÇ 6PÇ 7PÇ 8PÇ 9PÇ 10PÇ 11PÇ 12PÇ 13PÇ 14PÇ 15PÇ 16PÇ 17PÇ 18PÇ 19PÇ 20PÇ 21PÇ 22PÇ 23PÇ 24PÇ 25PÇ 26PÇ 27
ÖÇ 1                           
ÖÇ 2                           
ÖÇ 3                           
ÖÇ 4                           
ÖÇ 5                           
ÖÇ 6