Lisans
Hukuk Fakültesi
Hukuk Fakültesi
Anlık RSS Bilgilendirmesi İçin Tıklayınız.Düzenli bilgilendirme E-Postaları almak için listemize kaydolabilirsiniz.


Eşya Hukuku II (Çift)

Ders KoduYarıyıl Ders Adı T/U/L Türü Öğrenim Dili AKTS
HUK6102 6 Eşya Hukuku II (Çift) 3/0/0 Z Türkçe 4
Dersin Amacı
Mülkiyet kavramını, mülkiyetin içeriğini, konusunu, çeşitlerini, sınırlı ayni hakları ve rehin hakkını açıklamak
Ön Koşullar yok
Eş Koşullar yok
Özel Koşullar Derse devam, önceden edindiği kuramsal yeterlilikleri
Öğretim Üyeleri Yrd.Doç.Dr. Fatih Gündoğdu, Yrd. Doç. Dr. Cüneyt Bellican
Asistanlar Arş. Gör. Zeynep GÜLER
Ders Gün,Saat ve Yeri Salı - Perşembe Şirinevler Yerleşkesi Hukuk Fakültesi
Görüşme Saatleri ve Yeri Medeni Hukuk Anabilim Dalı 4. Kat
Öğretim Yöntem ve Teknikleri -Anlatım, Soru-Yanıt, Sorun/Problem Çözme.
Temel Kaynaklar -Medeni Kanun, Eşya Hukukuna İlişkin Ders Kitapları

- Eşya Hukuku, Prof. Dr. Kemal OĞUZMAN - Prof. Dr. Özer SELİÇİ - Prof. Dr. Saibe OKTAY ÖZDEMİR, 2017.
Diğer Kaynaklar -Yargı İçtihatları ve konuyla ilgili Hukuk Öğretisi
Haftalık Ders Programı
Hafta Dersin İçeriği Öğretim Yöntem ve Teknikleri
1. Hafta Taşınmaz Mülkiyetinin Kısıtlamaları, Sözlü anlatım, uygulama
2. Hafta Taşınmaz Malikinin Sorumluluğu Sözlü anlatım, uygulama
3. Hafta Kat Mülkiyeti kavramı ve Niteliği, Kat Mülkiyetine Uygulanacak Hükümler, Kat Mülkiyetinin Kurulması Sözlü anlatım, uygulama
4. Hafta Kat İrtifakı, Kat Maliklerinni Hak ve Borçları Sözlü anlatım, uygulama
5. Hafta Kat Malikleri Kurulu ve Yönetim Planı, Kat Mülkiyeti Düzeninin İyi İşlemesi İçin Alınan Tedbirler, Kat Mülkiyetinin Sonra Ermesi Sözlü anlatım, uygulama
6. Hafta Taşınır Mülkiyeti,. Taşınır Mülkiyetinni Konusu, Kazanılması ve Kaybı Sözlü anlatım, uygulama
7. Hafta VİZE HAFTASI
8. Hafta Sınırlı Ayni Hak Kavramı, Çeşitleri, Başlıca Özellikleri, Sınırlı Ayni Hakların Sırası, İrtifak Hakları Hakkında Genel Bilgiler ve Eşyaya Bağlı İrtifak Kavramı Sözlü anlatım, uygulama
9. Hafta Kişiye Bağlı İrtifaklar: İntifa Hakkı Sözlü anlatım, uygulama
10. Hafta Kişiye Bağlı İrtifaklar: Oturma Hakkı. Düzensiz Kişisel İrtifaklar: Üst Hakkı, Kaynak Hakkı, Diğer Düzensiz Kişisel İrtifaklar Sözlü anlatım, uygulama
11. Hafta Taşınmaz Yükü Sözlü anlatım, uygulama
12. Hafta Taşınmaz Rehni Kavramı ve Çeşitleri, Taşınmaz Rehninde Hakim Genel Kurallar Sözlü anlatım, uygulama
13. Hafta İpotek, İpotekli Borç Senedi ve İrat Senedi Sözlü anlatım, uygulama
14. Hafta Taşınır Rehni Çeşitleri, Teslime Bağlı Rehin, Hayvan Rehni, Bir Sicile Tescili Zorunlu Malın Rehni,Hapis Hakkı, Hak ve Alacaklar Üzerinde Rehin, Rehin Karşılığı Ödünç Para Verme İşiyle Uğraşanlarla Yapılan Rehin İşlemi, Rehinli Tahvilat Sözlü anlatım, uygulama
15. Hafta FİNAL HAFTASI
16. Hafta FİNAL HAFTASI
17. Hafta FİNAL HAFTASI
Değerlendirme Ölçütleri
Ölçüt Tipleri Adet Yüzdesi(%)
Ara sınav(lar) 1 10
Derse Devam / Katılım 1 10
Final 1 80


ÖÇ-11.Taşınmaz Mülkiyetinin Kısıtlamalarının Neler Olduğunu ve Nasıl Uygulanacağını Ayrıntısıyla Bilecek ve Uygulamadaki Uyuşmazlıkları Çözebilecek Yeteneğe Sahip Olacaktır.
ÖÇ-22.Taşınmaz Malikinin Sorumluluğu Hakkında Ayrıntılı Bilgiye Sahip Olacaktır
ÖÇ-33.Kat Mülkiyeti ile Kat Mülkiyetinden Kaynaklanan Uyuşmazlıklara ve Çözüm Yollarına Hakim Olacaktır.
ÖÇ-44.Taşınır Mülkiyeti ve Nasıl Kazanılacağı Konusunda Ayrıntılı Bilgiye Sahip Olacaktır.
ÖÇ-55.Sınırlı Ayni Haklarla İlgili Temel Bilgilere sahip Olacak ve Sınırlı Ayni Haklarla İlgili Meydana Gelebilecek Uyuşmazlıkları Çözebilecek Durumda Olacaktır.
Program Çıktıları
PÇ-11- Bilgi kaynaklarına ulaşma ve değerlendirme becerisine sahip olması;
PÇ-22- Bilimsel verileri kullanma, karşılaştırma, yorumlama, sonuç çıkarma ve uygulayabilme becerisine sahip olması
PÇ-33- Modern hukuk kazanımlarını yorumlayabilecek tarihsel bilgi birikimine sahip olması
PÇ-44- Türkçe’yi sözlü ve yazılı etkin kullanabilme becerisine sahip olması;
PÇ-55- En az bir yabancı dilde mesleki literatürü takip edebilme becerisine sahip olması
PÇ-66- Mesleki ve etik sorumluluk bilincini edinmiş olması
PÇ-77- Hukuki problemlerin çözümünde mesleğe ilişkin bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanabilme becerisine sahip olması
PÇ-88- Somut bir olayın çözümlenmesinde edindiği bilgiyi uygulayabilme becerisine sahip olması
PÇ-99- Özel hukuk kişileri arasındaki ilişkileri düzenleyen hukuk kurallarına hâkim olması ve bu kuralları yorumlayabilme becerisine sahip olması
PÇ-1010- Birey-devlet arasındaki ilişkileri düzenleyen hukuk kurallarına hâkim olması ve bu kuralları yorumlayabilme becerisine sahip olması
PÇ-1111- Hukukun evrensel ilkelerini benimsemiş bir hukukçu olarak mesleği icra etme becerisine sahip olması
PÇ-1212- Uluslararası toplumun yapısı ile ilişki biçimleri konusundaki temel kavram ve kurallara hâkim olması; bunları yorumlayabilme ve tartışabilme becerisine sahip olması
PÇ-1313- Uluslararası toplumun ortak sorunlarını ve olası çözümlerini değerlendirebilecek temel bilgiye sahip olması
PÇ-1414- Ulusal-üstü yargısal nitelikteki insan hakları organlarına başvurabilecek ve süreci takip edebilecek bilgi birikimine sahip olması
PÇ-1515- Avrupa Birliği müktesebatı ve kurumlarının işleyişi hakkında bilgi sahibi olması
PÇ-1616- Hukuku insanlığın ihtiyaçları doğrultusunda sorgulayabilecek, eleştirebilecek ve geliştirebilecek bir dünya görüşüne sahip olması
PÇ-1717- Hukuk biliminin ve hukuk sistemlerinin tarihsel gelişim süreci hakkında bilgi sahibi olması
PÇ-1818- Çağdaş hukuki yaklaşımlar çerçevesinde güncel hukuki sorunları çözebilme becerisine sahip olması
PÇ-1919- Ulusal ve uluslararası düzeyde mesleğin gerektirdiği tüm özellikleri en iyi şekilde yansıtacak anlayış ve bilgi düzeyine sahip olması
PÇ-2020- Ekonomik ve finansal mekanizmalara ilişkin hukuki düzenlemelere ve uygulamalara hâkim olması
PÇ-2121- Bireylerin ve toplumların haklarının tarihsel gelişimi ve bu süreçte kabul edilen temel metinler hakkında bilgi sahibi olması
PÇ-2222- Bireysel olarak ve topluluk önünde kendini ifade edebilme becerisine sahip olması
PÇ-2323- Evrensel hukuk bilgisini kullanma, karşılaştırma ve uygulayabilme becerisine sahip olma
PÇ-2424- Bireyler arasındaki ilişkiler çerçevesinde ortaya çıkan yeni ihtiyaçları karşılamaya yönelik düzenlemeleri ve hukuki arayışları takip edebilme becerisine sahip olması
PÇ-2525- Ders içi faaliyetler, farazi dava ve adliye çalışmaları ile diğer mesleki ve akademik ziyaretlerin gerçekleştirilmesi yoluyla birlikte çalışma becerisine sahip olması
PÇ-2626- Hukukun ulusal ve uluslararası boyutlarını, mahkeme içtihatları ve uygulamaları takip etmek suretiyle anlama ve işleme becerisine sahip olması
PÇ-2727- Uluslararası yargı organlarının yapısı ve işleyiş biçimleri hakkında bilgi sahibi olması
Alan Yeterlilikleri Matrisi
Program Çıktıları - Öğrenim Çıktıları Matrisi
--
 PÇ 1PÇ 2PÇ 3PÇ 4PÇ 5PÇ 6PÇ 7PÇ 8PÇ 9PÇ 10PÇ 11PÇ 12PÇ 13PÇ 14PÇ 15PÇ 16PÇ 17PÇ 18PÇ 19PÇ 20PÇ 21PÇ 22PÇ 23PÇ 24PÇ 25PÇ 26PÇ 27
ÖÇ 1                           
ÖÇ 2                           
ÖÇ 3                           
ÖÇ 4                           
ÖÇ 5