Lisans
Hukuk Fakültesi
Hukuk Fakültesi
Anlık RSS Bilgilendirmesi İçin Tıklayınız.Düzenli bilgilendirme E-Postaları almak için listemize kaydolabilirsiniz.

Hukuk Fakültesi Programı Ana Sayfası / Program Ders Planı / Kültür ve Tabiat Varlıkları Hukuku

Kültür ve Tabiat Varlıkları Hukuku

Ders KoduYarıyıl Ders Adı T/U/L Türü Öğrenim Dili AKTS
HUK0271 Kültür ve Tabiat Varlıkları Hukuku 2/0/0 SA Türkçe 3
Dersin Amacı
Dersin amacı, taşınmaz kültür ve tabiat varlıklarının korunması hukukunu kavramsal ve kurumsal olarak tanıtmak, taşınmaz kültür ve tabiat varlıklarının korunması hukukunun ilke ve kurallarını öğretmek ve uygulanmasını örneklerle göstermektir.
Ön Koşullar Yok.
Eş Koşullar Yok.
Özel Koşullar Önceden edindiği temel hukuk bilgisi
Öğretim Üyeleri Yrd.Doç.Dr. Sakine Nilüfer Bilgin
Asistanlar
Ders Gün,Saat ve Yeri Cuma, 15:00-16:45, Hukuk Fakültesi, Amfi 3
Görüşme Saatleri ve Yeri Salı, 14:00-16:00, Şirinevler Yerleşkesi, 2. kat, H-202-02
Öğretim Yöntem ve Teknikleri - Sözlü anlatım, örnek uyuşmazlıklarla ilgili olarak karşılıklı tartışma.
Temel Kaynaklar - Nusret İlker Çolak, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Hukuku, 2. bası, XII Levha, İstanbul 2015.

- Oğuz Sancakdar, Taşınmaz Kültür ve Tabiat Varlıkları Hukuku (Teorik ve Uygulamalı Bir Yaklaşım), 2. baskı, Seçkin, Ankara 2012.

 
Diğer Kaynaklar - www.anayasa.gov.tr

- www.danistay.gov.tr

- www.mevzuat.basbakanlik.gov.tr

- www.adalet.gov.tr

 
Haftalık Ders Programı
Hafta Dersin İçeriği Öğretim Yöntem ve Teknikleri
1. Hafta Dersin amacı ve içeriği hakkında genel bilgiler; dersin işlenme metodu hakkında bilgi verilmesi; öğrencilere dersin işlenişi ile ilgili materyallerin verilmesi Sözlü anlatım
2. Hafta Taşınmaz Kültür ve Tabiat Varlıklarının Korunması Hukukunun özellikleri ve kaynakları Sözlü anlatım
3. Hafta Taşınmaz Kültür ve Tabiat Varlığı kavramı ve türleri Sözlü anlatım
4. Hafta Taşınmaz Kültür ve Tabiat Varlıklarının hukuki niteliği Sözlü anlatım
5. Hafta Taşınmaz Kültür ve Tabiat Varlıklarının Tespiti ve Tescili Sözlü anlatım
6. Hafta Koruma Bölge Kurullarının Yapısı ve İşleyişi Sözlü anlatım
7. Hafta Doğal sitler ve hukuki rejimi Sözlü anlatım
8. Hafta Kentsel sit Sözlü anlatım
9. Hafta Arkeolojik sit Sözlü anlatım
10. Hafta Tarihi sit Sözlü anlatım
11. Hafta Tescilli eski eserler Sözlü anlatım
12. Hafta Somut olmayan kültürel miras Sözlü anlatım
13. Hafta Koruma-kullanma dengesi Sözlü anlatım
14. Hafta Koruma amaçlı imar planları Sözlü anlatım
15. Hafta Taşınmaz Kültür ve Tabiat Varlıklarının Korunması ve Yargısal Denetimi Sözlü anlatım, vaka analizi.
16. Hafta Örnek uyuşmazlıklar Sözlü anlatım, vaka analizi.
17. Hafta Dönemsonu sınavı
Değerlendirme Ölçütleri
Ölçüt Tipleri Adet Yüzdesi(%)
Ödevler / Dönem Ödevi / Sunum 1 10
Derse Devam / Katılım 10 10
Final 1 80


ÖÇ-1Taşınmaz Kültür ve Tabiat Varlıklarının Korunması Hukukunu kavram olarak tanımlayabilir.
ÖÇ-2Taşınmaz Kültür ve Tabiat Varlıklarının Korunması Hukukunun özelliklerini açıklayabilir.
ÖÇ-3Taşınmaz Kültür ve Tabiat Varlıklarının Korunması Hukuku kurallarını uyuşmazlıklara uygulayabilir.
ÖÇ-4Anayasada Taşınmaz Kültür ve Tabiat Varlıklarının Korunması Hukukunu etkileyen anayasal ilkeleri uygular.
ÖÇ-5Taşınmaz Kültür ve Tabiat Varlıklarının Korunması Hukukuna ilişkin temel konuları öğrenir.
Program Çıktıları
PÇ-11- Bilgi kaynaklarına ulaşma ve değerlendirme becerisine sahip olması;
PÇ-22- Bilimsel verileri kullanma, karşılaştırma, yorumlama, sonuç çıkarma ve uygulayabilme becerisine sahip olması
PÇ-33- Modern hukuk kazanımlarını yorumlayabilecek tarihsel bilgi birikimine sahip olması
PÇ-44- Türkçe’yi sözlü ve yazılı etkin kullanabilme becerisine sahip olması;
PÇ-55- En az bir yabancı dilde mesleki literatürü takip edebilme becerisine sahip olması
PÇ-66- Mesleki ve etik sorumluluk bilincini edinmiş olması
PÇ-77- Hukuki problemlerin çözümünde mesleğe ilişkin bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanabilme becerisine sahip olması
PÇ-88- Somut bir olayın çözümlenmesinde edindiği bilgiyi uygulayabilme becerisine sahip olması
PÇ-99- Özel hukuk kişileri arasındaki ilişkileri düzenleyen hukuk kurallarına hâkim olması ve bu kuralları yorumlayabilme becerisine sahip olması
PÇ-1010- Birey-devlet arasındaki ilişkileri düzenleyen hukuk kurallarına hâkim olması ve bu kuralları yorumlayabilme becerisine sahip olması
PÇ-1111- Hukukun evrensel ilkelerini benimsemiş bir hukukçu olarak mesleği icra etme becerisine sahip olması
PÇ-1212- Uluslararası toplumun yapısı ile ilişki biçimleri konusundaki temel kavram ve kurallara hâkim olması; bunları yorumlayabilme ve tartışabilme becerisine sahip olması
PÇ-1313- Uluslararası toplumun ortak sorunlarını ve olası çözümlerini değerlendirebilecek temel bilgiye sahip olması
PÇ-1414- Ulusal-üstü yargısal nitelikteki insan hakları organlarına başvurabilecek ve süreci takip edebilecek bilgi birikimine sahip olması
PÇ-1515- Avrupa Birliği müktesebatı ve kurumlarının işleyişi hakkında bilgi sahibi olması
PÇ-1616- Hukuku insanlığın ihtiyaçları doğrultusunda sorgulayabilecek, eleştirebilecek ve geliştirebilecek bir dünya görüşüne sahip olması
PÇ-1717- Hukuk biliminin ve hukuk sistemlerinin tarihsel gelişim süreci hakkında bilgi sahibi olması
PÇ-1818- Çağdaş hukuki yaklaşımlar çerçevesinde güncel hukuki sorunları çözebilme becerisine sahip olması
PÇ-1919- Ulusal ve uluslararası düzeyde mesleğin gerektirdiği tüm özellikleri en iyi şekilde yansıtacak anlayış ve bilgi düzeyine sahip olması
PÇ-2020- Ekonomik ve finansal mekanizmalara ilişkin hukuki düzenlemelere ve uygulamalara hâkim olması
PÇ-2121- Bireylerin ve toplumların haklarının tarihsel gelişimi ve bu süreçte kabul edilen temel metinler hakkında bilgi sahibi olması
PÇ-2222- Bireysel olarak ve topluluk önünde kendini ifade edebilme becerisine sahip olması
PÇ-2323- Evrensel hukuk bilgisini kullanma, karşılaştırma ve uygulayabilme becerisine sahip olma
PÇ-2424- Bireyler arasındaki ilişkiler çerçevesinde ortaya çıkan yeni ihtiyaçları karşılamaya yönelik düzenlemeleri ve hukuki arayışları takip edebilme becerisine sahip olması
PÇ-2525- Ders içi faaliyetler, farazi dava ve adliye çalışmaları ile diğer mesleki ve akademik ziyaretlerin gerçekleştirilmesi yoluyla birlikte çalışma becerisine sahip olması
PÇ-2626- Hukukun ulusal ve uluslararası boyutlarını, mahkeme içtihatları ve uygulamaları takip etmek suretiyle anlama ve işleme becerisine sahip olması
PÇ-2727- Uluslararası yargı organlarının yapısı ve işleyiş biçimleri hakkında bilgi sahibi olması
Alan Yeterlilikleri Matrisi
Program Çıktıları - Öğrenim Çıktıları Matrisi
--
 PÇ 1PÇ 2PÇ 3PÇ 4PÇ 5PÇ 6PÇ 7PÇ 8PÇ 9PÇ 10PÇ 11PÇ 12PÇ 13PÇ 14PÇ 15PÇ 16PÇ 17PÇ 18PÇ 19PÇ 20PÇ 21PÇ 22PÇ 23PÇ 24PÇ 25PÇ 26PÇ 27
ÖÇ 1                           
ÖÇ 2                           
ÖÇ 3                           
ÖÇ 4                           
ÖÇ 5