Lisans
Hukuk Fakültesi
Hukuk Fakültesi
Anlık RSS Bilgilendirmesi İçin Tıklayınız.Düzenli bilgilendirme E-Postaları almak için listemize kaydolabilirsiniz.


Avukatlık Hukuku

Ders KoduYarıyıl Ders Adı T/U/L Türü Öğrenim Dili AKTS
HUK0268 Avukatlık Hukuku 2/0/0 SA Türkçe 3
Dersin Amacı
Avukatlık mesleğine ilişkin yasal düzenlemeler, temel ilke ve kurallar hakkında bilgi sahibi olunması.
Ön Koşullar Yok
Eş Koşullar Yok
Özel Koşullar Yok
Öğretim Üyeleri Yrd. Doç. Dr. Cemil Simil
Asistanlar Arş. Gör. Gökhan Aykut
Ders Gün,Saat ve Yeri Şirinevler Yerleşkesi
Görüşme Saatleri ve Yeri
Öğretim Yöntem ve Teknikleri --Sözlü anlatım.
Temel Kaynaklar -Avukatlık Hukuku, Meral Sungurtekin Özkan, Barış Yayınları, İzmir 2013.

-Avukatlık Hukuku, Semih Güner, 2015.
Diğer Kaynaklar -
Haftalık Ders Programı
Hafta Dersin İçeriği Öğretim Yöntem ve Teknikleri
1. Hafta -Avukatlık mesleğinin tanımı ve benzer müesseslerden ayırt edilmesi -Avukatlığın kamu hizmeti ve serbest meslek niteliği SA
2. Hafta -Avukatın bağımsızlığı ve avukatlık mesleğine kabul için aranan şartlar SA
3. Hafta -Avukatlık mesleğinin yürütülme biçimleri (Avukatlık ortaklığı) SA
4. Hafta -Avukatlık sözleşmesinin şekil ve kkapsam bakımından geçerliliği -Avukatın ücret alacağı SA
5. Hafta -Avukatın statüsünden kaynaklanan yetkileri (Dosya evrakının tetkik yetkisi, hazır buunma yetkisi, görüşme yetkisi, yazışma yetkisi vs.) SA
6. Hafta -Avukatın yükümlülüklerinden aydınlatma, sadakat, edimini özenle ifa, edimini şahsen ifa yükümlülüğü SA
7. Hafta Vize sınavı
8. Hafta -Avukatın elinde bulundurduğu dosya evrakı ile ilgili yükümlülükleri, avukatın hesap vema ve sır saklama yükümlülüğü SA
9. Hafta -Avukat-mahkeme ilişkisinden kaynaklanan avukat yükümlülükleri SA
10. Hafta -Avukatın mesleki statüsünden kaynaklanan yükümlülükleri SA
11. Hafta -Avukatın karşı taraf ve vekili ile ilgili yükümlülükleri SA
12. Hafta -Avukatın meslektaşları ile ilgili yükümlülükleri SA
13. Hafta -Avukatın sorumluluğu SA
14. Hafta -Avukatlık meslek örgütleri SA
15. Hafta FİNAL SINAVLARI
16. Hafta FİNAL SINAVLARI
17. Hafta FİNAL SINAVLARI
Değerlendirme Ölçütleri
Ölçüt Tipleri Adet Yüzdesi(%)
Final 1 100


ÖÇ-1Avukatlık mesleği hakkında genel bilgiler edinilmesi.
ÖÇ-2Avukatlığın kamu hizmeti niteliği, avukatlığın serbest meslek niteliği, avukatların meslek tekeli ve avukatın bağımsızlığı gibi avukaltık mesleğinin özellikleri konusunda detaylı bilgi sahibi olmak.
ÖÇ-3Avukatlık mesleğine kabul için aranan şartları, avukatlıkla birleşemeyen işleri tespit edebilme becerisine sahip olmak.
ÖÇ-4Avukatın hak ve yetkilerini tespit ve ayırt edebilme becerisine sahip olmak.
ÖÇ-5Avukatın yükümlülükleri ve bu yükümlülüklerin ihlaline bağlanan hukuki sonuçlar hakkında bilgi sahibi olmak.
Program Çıktıları
PÇ-11- Bilgi kaynaklarına ulaşma ve değerlendirme becerisine sahip olması;
PÇ-22- Bilimsel verileri kullanma, karşılaştırma, yorumlama, sonuç çıkarma ve uygulayabilme becerisine sahip olması
PÇ-33- Modern hukuk kazanımlarını yorumlayabilecek tarihsel bilgi birikimine sahip olması
PÇ-44- Türkçe’yi sözlü ve yazılı etkin kullanabilme becerisine sahip olması;
PÇ-55- En az bir yabancı dilde mesleki literatürü takip edebilme becerisine sahip olması
PÇ-66- Mesleki ve etik sorumluluk bilincini edinmiş olması
PÇ-77- Hukuki problemlerin çözümünde mesleğe ilişkin bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanabilme becerisine sahip olması
PÇ-88- Somut bir olayın çözümlenmesinde edindiği bilgiyi uygulayabilme becerisine sahip olması
PÇ-99- Özel hukuk kişileri arasındaki ilişkileri düzenleyen hukuk kurallarına hâkim olması ve bu kuralları yorumlayabilme becerisine sahip olması
PÇ-1010- Birey-devlet arasındaki ilişkileri düzenleyen hukuk kurallarına hâkim olması ve bu kuralları yorumlayabilme becerisine sahip olması
PÇ-1111- Hukukun evrensel ilkelerini benimsemiş bir hukukçu olarak mesleği icra etme becerisine sahip olması
PÇ-1212- Uluslararası toplumun yapısı ile ilişki biçimleri konusundaki temel kavram ve kurallara hâkim olması; bunları yorumlayabilme ve tartışabilme becerisine sahip olması
PÇ-1313- Uluslararası toplumun ortak sorunlarını ve olası çözümlerini değerlendirebilecek temel bilgiye sahip olması
PÇ-1414- Ulusal-üstü yargısal nitelikteki insan hakları organlarına başvurabilecek ve süreci takip edebilecek bilgi birikimine sahip olması
PÇ-1515- Avrupa Birliği müktesebatı ve kurumlarının işleyişi hakkında bilgi sahibi olması
PÇ-1616- Hukuku insanlığın ihtiyaçları doğrultusunda sorgulayabilecek, eleştirebilecek ve geliştirebilecek bir dünya görüşüne sahip olması
PÇ-1717- Hukuk biliminin ve hukuk sistemlerinin tarihsel gelişim süreci hakkında bilgi sahibi olması
PÇ-1818- Çağdaş hukuki yaklaşımlar çerçevesinde güncel hukuki sorunları çözebilme becerisine sahip olması
PÇ-1919- Ulusal ve uluslararası düzeyde mesleğin gerektirdiği tüm özellikleri en iyi şekilde yansıtacak anlayış ve bilgi düzeyine sahip olması
PÇ-2020- Ekonomik ve finansal mekanizmalara ilişkin hukuki düzenlemelere ve uygulamalara hâkim olması
PÇ-2121- Bireylerin ve toplumların haklarının tarihsel gelişimi ve bu süreçte kabul edilen temel metinler hakkında bilgi sahibi olması
PÇ-2222- Bireysel olarak ve topluluk önünde kendini ifade edebilme becerisine sahip olması
PÇ-2323- Evrensel hukuk bilgisini kullanma, karşılaştırma ve uygulayabilme becerisine sahip olma
PÇ-2424- Bireyler arasındaki ilişkiler çerçevesinde ortaya çıkan yeni ihtiyaçları karşılamaya yönelik düzenlemeleri ve hukuki arayışları takip edebilme becerisine sahip olması
PÇ-2525- Ders içi faaliyetler, farazi dava ve adliye çalışmaları ile diğer mesleki ve akademik ziyaretlerin gerçekleştirilmesi yoluyla birlikte çalışma becerisine sahip olması
PÇ-2626- Hukukun ulusal ve uluslararası boyutlarını, mahkeme içtihatları ve uygulamaları takip etmek suretiyle anlama ve işleme becerisine sahip olması
PÇ-2727- Uluslararası yargı organlarının yapısı ve işleyiş biçimleri hakkında bilgi sahibi olması
Alan Yeterlilikleri Matrisi
Program Çıktıları - Öğrenim Çıktıları Matrisi
--
 PÇ 1PÇ 2PÇ 3PÇ 4PÇ 5PÇ 6PÇ 7PÇ 8PÇ 9PÇ 10PÇ 11PÇ 12PÇ 13PÇ 14PÇ 15PÇ 16PÇ 17PÇ 18PÇ 19PÇ 20PÇ 21PÇ 22PÇ 23PÇ 24PÇ 25PÇ 26PÇ 27
ÖÇ 1                           
ÖÇ 2                           
ÖÇ 3                           
ÖÇ 4                           
ÖÇ 5