Lisans
Hukuk Fakültesi
Hukuk Fakültesi
Anlık RSS Bilgilendirmesi İçin Tıklayınız.Düzenli bilgilendirme E-Postaları almak için listemize kaydolabilirsiniz.


Genel Kamu Hukuku II (Çift)

Ders KoduYarıyıl Ders Adı T/U/L Türü Öğrenim Dili AKTS
HUK8107 8 Genel Kamu Hukuku II (Çift) 2/0/0 Z Türkçe 2
Dersin Amacı
Genel Kamu Hukuku II dersi ile modern devletin niteliğinin doğru kavranabilmesini sağlamak üzere, modern devletin dayandığı ve etkilendiği başta Liberalizm, Sosyalizm, Marksizm, Faşizm, Nasyonal Sosyalizm, Anarşizm ve Sosyal Devlet Anlayışı olmak üzere birtakım siyasal ideolojilerin, devlet teorisi bakımından önem taşılan birey-toplum-devlet ilişkileri, özgürlük, eşitlik ve demokrasi anlayışları açısından incelenmesi ve değerlendirilmesi amaçlanmaktadır.
Ön Koşullar Yok
Eş Koşullar Yok
Özel Koşullar Derse Katılım
Öğretim Üyeleri Yrd. Doç. Dr. Ömer Korkmaz
Asistanlar Arş. Gör. Egemen Esen
Ders Gün,Saat ve Yeri Gün, XX.XX:XX.XX, XXXX Yerleşkesi XXX nolu derslik
Görüşme Saatleri ve Yeri Yrd. Doç. Dr. Ömer Korkmaz, Şirinevler Yerleşkesi, 5. Kat, Şirinevler Yerleşkesi, 5. Kat, Çar. - Per. 10:00-13:00
Öğretim Yöntem ve Teknikleri - Anlatım,

- Tartışma,

- Demonstrasyon,

- Soru Cevap.
Temel Kaynaklar Oktay UYGUN, Devlet Teorisi, XII Levha,3. Baskı, İstanbul 2017.
Diğer Kaynaklar

- Ayferi GÖZE, Siyasal Düşünceler ve Yönetimler, Beta,16. Baskı, İstanbul, 2016.

- Cemal Bali AKAL, İktidarın Üç Yüzü, Dost Kitabevi, 8. Baskı, İstanbul, 2016 

- İlhan AKIN, Devlet Doktrinleri, Beta Yay., 13. Baskı, İstanbul, 2017.

- Mehmet AKAD, Bihterin VURAL DİNÇKOL, Nihat Bulut, Genel Kamu Hukuku, Der Yay., İstanbul, 2013.

- Oktay UYGUN, Demokrasinin Tarihsel, Felsefi ve Ahlaki Boyutları, İnkılâp, İstanbul, 2003.

- Oktay UYGUN, İbni Haldun’un Toplum ve Devlet Kuramı, XII Levha, İstanbul, 2008.

- Oktay UYGUN, “Ulusüstü Siyasal Birlikler ve Küreselleşme”, Küreselleşme ve Ulus Devlet, YTÜ Yayınları, İstanbul, 2001.

- Mehmet Ali AĞAOĞULLARI, Cemal Bali AKAL, Levent KÖKER; Kral Devlet ya da Ölümlü Tanrı, İmge, Ankara 2009.

- Münci KAPANİ, Politika Bilimine Giriş, 39. Baskı, İstanbul 2015.

Haftalık Ders Programı
Hafta Dersin İçeriği Öğretim Yöntem ve Teknikleri
1. Hafta Liberalizm Sözlü Anlatım, Tartışma, Soru-Cevap, Demonstrasyon
2. Hafta Sosyalizm Sözlü Anlatım, Tartışma, Soru-Cevap, Demonstrasyon
3. Hafta Marksizm Sözlü Anlatım, Tartışma, Soru-Cevap, Demonstrasyon
4. Hafta Faşizm Sözlü Anlatım, Tartışma, Soru-Cevap, Demonstrasyon
5. Hafta Nasyonal Sosyalizm ve Anarşizm Sözlü Anlatım, Tartışma, Soru-Cevap, Demonstrasyon
6. Hafta Sosyal Devlet Anlayışı Sözlü Anlatım, Tartışma, Soru-Cevap, Demonstrasyon
7. Hafta Ara Sınav Sözlü Anlatım, Tartışma, Soru-Cevap, Demonstrasyon
8. Hafta Modern Çağda Demokrasinin Yeniden Doğuşu, Modern Demokrasiyi Biçimlendiren Etkenler
9. Hafta Demokrasinin Haklılaştırılması: Demokrasinin Ahlaki ve Rasyonel Temelleri Sözlü Anlatım, Tartışma, Soru-Cevap, Demonstrasyon
10. Hafta Demokrasi Modelleri ve Demokrasi Teorileri Sözlü Anlatım, Tartışma, Soru-Cevap, Demonstrasyon
11. Hafta Demokratik Elitizm ve Katılımcı Demokrasi Teorileri Sözlü Anlatım, Tartışma, Soru-Cevap, Demonstrasyon
12. Hafta Çoğunluk Demokrasisi ve Konsensüs Demokrasisi Sözlü Anlatım, Tartışma, Soru-Cevap, Demonstrasyon
13. Hafta Türkiye'nin Demokrasi Serüveni Sözlü Anlatım, Tartışma, Soru-Cevap, Demonstrasyon
14. Hafta Türkiye'de Hukuk Devleti İlkesinin Gelişimi, Türkiye'de Demokrasi ve Hukuk Devleti Sorunlarının Tartışılması Sözlü Anlatım, Tartışma, Soru-Cevap, Demonstrasyon
15. Hafta Final Haftası
16. Hafta Final Haftası
17. Hafta Final Haftası
Değerlendirme Ölçütleri
Ölçüt Tipleri Adet Yüzdesi(%)
Final 1 100


ÖÇ-11) Devlet kavramı incelenerek, devletin tarihsel gelişimi ve niteliği hakkında genel bir anlayışın kazanılması.
ÖÇ-22) Yönetim biçimleri incelenerek, yönetim biçimleri hakkında bilgi sahibi olunması.
ÖÇ-33) Siyasal iktidarın meşruiyeti sorunu incelenerek, meşru-gayrimeşru yönetimler hakkında iyi bir bakış açısına sahip olunması.
ÖÇ-44) Yeniçağ’ın toplum yapısı altında birey-toplum-devlet konuları incelenerek, Yeniçağ’da siyasal düşünce ve bu düşüncenin birey-toplum-devlet arasındaki ilişkiyi şekillendirmesi hakkında bakış açısı kazanılması.
ÖÇ-55) Erken modern çağ siyasal akımları incelenerek, erken modern çağın siyasal eğilimleri ve bu siyasal eğilimlerle devlet kavramı arasındaki ilişkiler hakkında genel bir anlayışa sahip olunması.
Program Çıktıları
PÇ-11- Bilgi kaynaklarına ulaşma ve değerlendirme becerisine sahip olması;
PÇ-22- Bilimsel verileri kullanma, karşılaştırma, yorumlama, sonuç çıkarma ve uygulayabilme becerisine sahip olması
PÇ-33- Modern hukuk kazanımlarını yorumlayabilecek tarihsel bilgi birikimine sahip olması
PÇ-44- Türkçe’yi sözlü ve yazılı etkin kullanabilme becerisine sahip olması;
PÇ-55- En az bir yabancı dilde mesleki literatürü takip edebilme becerisine sahip olması
PÇ-66- Mesleki ve etik sorumluluk bilincini edinmiş olması
PÇ-77- Hukuki problemlerin çözümünde mesleğe ilişkin bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanabilme becerisine sahip olması
PÇ-88- Somut bir olayın çözümlenmesinde edindiği bilgiyi uygulayabilme becerisine sahip olması
PÇ-99- Özel hukuk kişileri arasındaki ilişkileri düzenleyen hukuk kurallarına hâkim olması ve bu kuralları yorumlayabilme becerisine sahip olması
PÇ-1010- Birey-devlet arasındaki ilişkileri düzenleyen hukuk kurallarına hâkim olması ve bu kuralları yorumlayabilme becerisine sahip olması
PÇ-1111- Hukukun evrensel ilkelerini benimsemiş bir hukukçu olarak mesleği icra etme becerisine sahip olması
PÇ-1212- Uluslararası toplumun yapısı ile ilişki biçimleri konusundaki temel kavram ve kurallara hâkim olması; bunları yorumlayabilme ve tartışabilme becerisine sahip olması
PÇ-1313- Uluslararası toplumun ortak sorunlarını ve olası çözümlerini değerlendirebilecek temel bilgiye sahip olması
PÇ-1414- Ulusal-üstü yargısal nitelikteki insan hakları organlarına başvurabilecek ve süreci takip edebilecek bilgi birikimine sahip olması
PÇ-1515- Avrupa Birliği müktesebatı ve kurumlarının işleyişi hakkında bilgi sahibi olması
PÇ-1616- Hukuku insanlığın ihtiyaçları doğrultusunda sorgulayabilecek, eleştirebilecek ve geliştirebilecek bir dünya görüşüne sahip olması
PÇ-1717- Hukuk biliminin ve hukuk sistemlerinin tarihsel gelişim süreci hakkında bilgi sahibi olması
PÇ-1818- Çağdaş hukuki yaklaşımlar çerçevesinde güncel hukuki sorunları çözebilme becerisine sahip olması
PÇ-1919- Ulusal ve uluslararası düzeyde mesleğin gerektirdiği tüm özellikleri en iyi şekilde yansıtacak anlayış ve bilgi düzeyine sahip olması
PÇ-2020- Ekonomik ve finansal mekanizmalara ilişkin hukuki düzenlemelere ve uygulamalara hâkim olması
PÇ-2121- Bireylerin ve toplumların haklarının tarihsel gelişimi ve bu süreçte kabul edilen temel metinler hakkında bilgi sahibi olması
PÇ-2222- Bireysel olarak ve topluluk önünde kendini ifade edebilme becerisine sahip olması
PÇ-2323- Evrensel hukuk bilgisini kullanma, karşılaştırma ve uygulayabilme becerisine sahip olma
PÇ-2424- Bireyler arasındaki ilişkiler çerçevesinde ortaya çıkan yeni ihtiyaçları karşılamaya yönelik düzenlemeleri ve hukuki arayışları takip edebilme becerisine sahip olması
PÇ-2525- Ders içi faaliyetler, farazi dava ve adliye çalışmaları ile diğer mesleki ve akademik ziyaretlerin gerçekleştirilmesi yoluyla birlikte çalışma becerisine sahip olması
PÇ-2626- Hukukun ulusal ve uluslararası boyutlarını, mahkeme içtihatları ve uygulamaları takip etmek suretiyle anlama ve işleme becerisine sahip olması
PÇ-2727- Uluslararası yargı organlarının yapısı ve işleyiş biçimleri hakkında bilgi sahibi olması
Alan Yeterlilikleri Matrisi
Program Çıktıları - Öğrenim Çıktıları Matrisi
--
 PÇ 1PÇ 2PÇ 3PÇ 4PÇ 5PÇ 6PÇ 7PÇ 8PÇ 9PÇ 10PÇ 11PÇ 12PÇ 13PÇ 14PÇ 15PÇ 16PÇ 17PÇ 18PÇ 19PÇ 20PÇ 21PÇ 22PÇ 23PÇ 24PÇ 25PÇ 26PÇ 27
ÖÇ 1                           
ÖÇ 2                           
ÖÇ 3                           
ÖÇ 4                           
ÖÇ 5