Lisans
Hukuk Fakültesi
Hukuk Fakültesi
Anlık RSS Bilgilendirmesi İçin Tıklayınız.Düzenli bilgilendirme E-Postaları almak için listemize kaydolabilirsiniz.


İş Hukuku II (Çift)

Ders KoduYarıyıl Ders Adı T/U/L Türü Öğrenim Dili AKTS
HUK8104 8 İş Hukuku II (Çift) 3/0/0 Z Türkçe 3
Dersin Amacı
İş Hukuku II dersinin amacı, toplu iş sözleşmelerine ilişkin temel kavramların incelenmesi, toplu iş ilişkilerine ilişkin uyuşmazlıklarda çözüm üretmeye yönelik teorik ve pratik bilginin kazandırılmasıdır.
Ön Koşullar Yok
Eş Koşullar Yok
Özel Koşullar Derse devam
Öğretim Üyeleri Prof. Dr. Nurşen Caniklioğlu
Asistanlar Arş. Gör. Beste Gemici Filiz
Ders Gün,Saat ve Yeri Perşembe 14:00-17:00 Amfi V
Görüşme Saatleri ve Yeri Prof. Dr. Nurşen Caniklioğlu, Perşembe 16:00-17:00, Şirinevler Yerleşkesi, H-401/03
Öğretim Yöntem ve Teknikleri -

Anlatım, tartışma, soru-cevap, pratik çalışma
Temel Kaynaklar
 Nuri ÇELİK, Nurşen CANİKLİOĞLU, Talat CANBOLAT, İş Hukuku Dersleri, Beta, İstanbul 2017.

 
Diğer Kaynaklar -

A. Can TUNCAY, Toplu İş Hukuku, Beta, İstanbul 2016. 
Haftalık Ders Programı
Hafta Dersin İçeriği Öğretim Yöntem ve Teknikleri
1. Hafta Sendika Kavramı ve Tarihi Gelişimi Sözlü Anlatım
2. Hafta Sendika Özgürlüğü Kavramı Sözlü Anlatım
3. Hafta Toplu iş sözleşmesi özerkliği ve toplu iş sözleşmesi yapma hakkı Sözlü Anlatım
4. Hafta Toplu iş sözleşmesinin tanımı ve içeriği Sözlü Anlatım
5. Hafta Toplu iş sözleşmesinin kapsamı ve düzeyi Sözlü Anlatım
6. Hafta Toplu iş sözleşmesinin tarafları (toplu iş sözleşmesi yapma ehliyeti) Sözlü Anlatım, Vaka Analizi
7. Hafta Toplu iş sözleşmesinin iş sözleşmesi üzerindeki etkisi Sözlü Anlatım, Vaka Analizi
8. Hafta Ara Sınav
9. Hafta Toplu iş sözleşmesinin teşmili Sözlü Anlatım, Vaka Analizi
10. Hafta Toplu iş sözleşmesi yapma yetkisi Sözlü Anlatım, Vaka Analizi
11. Hafta Menfaat uyuşmazlığı ve hak uyuşmazlığı Sözlü Anlatım, Vaka Analizi
12. Hafta Toplu iş sözleşmesinde yorum ve eda davası Sözlü Anlatım, Vaka Analizi
13. Hafta Toplu pazarlık ve arabuluculuk Sözlü Anlatım, Vaka Analizi
14. Hafta Yasal ve yasa dışı grev tanımı. Grevin ertelenmesi ve grev oylaması. Sözlü Anlatım, Vaka Analizi
15. Hafta Sınav Haftası
16. Hafta Sınav Haftası
17. Hafta Sınav Haftası
Değerlendirme Ölçütleri
Ölçüt Tipleri Adet Yüzdesi(%)
Ara sınav(lar) 1 20
Derse Devam / Katılım 14 5
Final 1 75


ÖÇ-1Toplu iş sözleşmelerine ilişkin ulusal ve uluslararası kuralları yorumlama ve uygulama becerisi kazanır.
ÖÇ-2Sendika özgürlüğü kavramı ve sendikaların işlevlerine ilişkin gerekli bilgiyi edinir.
ÖÇ-3Toplu iş sözleşmesi ve toplu iş sözleşmesinden doğan hak ve borçların değerlendirilmesi ve yorumlanması becerisi kazanır.
ÖÇ-4Toplu iş uyuşmazlıkların çözüm bulma becerisi kazanır.
ÖÇ-5Hak ve menfaat uyuşmazlıklarının barışçıl yollarla veya kanuni grev yoluyla ortadan kaldırılmasına ilişkin gerekli bilgiyi edinir.
Program Çıktıları
PÇ-11- Bilgi kaynaklarına ulaşma ve değerlendirme becerisine sahip olması;
PÇ-22- Bilimsel verileri kullanma, karşılaştırma, yorumlama, sonuç çıkarma ve uygulayabilme becerisine sahip olması
PÇ-33- Modern hukuk kazanımlarını yorumlayabilecek tarihsel bilgi birikimine sahip olması
PÇ-44- Türkçe’yi sözlü ve yazılı etkin kullanabilme becerisine sahip olması;
PÇ-55- En az bir yabancı dilde mesleki literatürü takip edebilme becerisine sahip olması
PÇ-66- Mesleki ve etik sorumluluk bilincini edinmiş olması
PÇ-77- Hukuki problemlerin çözümünde mesleğe ilişkin bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanabilme becerisine sahip olması
PÇ-88- Somut bir olayın çözümlenmesinde edindiği bilgiyi uygulayabilme becerisine sahip olması
PÇ-99- Özel hukuk kişileri arasındaki ilişkileri düzenleyen hukuk kurallarına hâkim olması ve bu kuralları yorumlayabilme becerisine sahip olması
PÇ-1010- Birey-devlet arasındaki ilişkileri düzenleyen hukuk kurallarına hâkim olması ve bu kuralları yorumlayabilme becerisine sahip olması
PÇ-1111- Hukukun evrensel ilkelerini benimsemiş bir hukukçu olarak mesleği icra etme becerisine sahip olması
PÇ-1212- Uluslararası toplumun yapısı ile ilişki biçimleri konusundaki temel kavram ve kurallara hâkim olması; bunları yorumlayabilme ve tartışabilme becerisine sahip olması
PÇ-1313- Uluslararası toplumun ortak sorunlarını ve olası çözümlerini değerlendirebilecek temel bilgiye sahip olması
PÇ-1414- Ulusal-üstü yargısal nitelikteki insan hakları organlarına başvurabilecek ve süreci takip edebilecek bilgi birikimine sahip olması
PÇ-1515- Avrupa Birliği müktesebatı ve kurumlarının işleyişi hakkında bilgi sahibi olması
PÇ-1616- Hukuku insanlığın ihtiyaçları doğrultusunda sorgulayabilecek, eleştirebilecek ve geliştirebilecek bir dünya görüşüne sahip olması
PÇ-1717- Hukuk biliminin ve hukuk sistemlerinin tarihsel gelişim süreci hakkında bilgi sahibi olması
PÇ-1818- Çağdaş hukuki yaklaşımlar çerçevesinde güncel hukuki sorunları çözebilme becerisine sahip olması
PÇ-1919- Ulusal ve uluslararası düzeyde mesleğin gerektirdiği tüm özellikleri en iyi şekilde yansıtacak anlayış ve bilgi düzeyine sahip olması
PÇ-2020- Ekonomik ve finansal mekanizmalara ilişkin hukuki düzenlemelere ve uygulamalara hâkim olması
PÇ-2121- Bireylerin ve toplumların haklarının tarihsel gelişimi ve bu süreçte kabul edilen temel metinler hakkında bilgi sahibi olması
PÇ-2222- Bireysel olarak ve topluluk önünde kendini ifade edebilme becerisine sahip olması
PÇ-2323- Evrensel hukuk bilgisini kullanma, karşılaştırma ve uygulayabilme becerisine sahip olma
PÇ-2424- Bireyler arasındaki ilişkiler çerçevesinde ortaya çıkan yeni ihtiyaçları karşılamaya yönelik düzenlemeleri ve hukuki arayışları takip edebilme becerisine sahip olması
PÇ-2525- Ders içi faaliyetler, farazi dava ve adliye çalışmaları ile diğer mesleki ve akademik ziyaretlerin gerçekleştirilmesi yoluyla birlikte çalışma becerisine sahip olması
PÇ-2626- Hukukun ulusal ve uluslararası boyutlarını, mahkeme içtihatları ve uygulamaları takip etmek suretiyle anlama ve işleme becerisine sahip olması
PÇ-2727- Uluslararası yargı organlarının yapısı ve işleyiş biçimleri hakkında bilgi sahibi olması
Alan Yeterlilikleri Matrisi
Program Çıktıları - Öğrenim Çıktıları Matrisi
--
 PÇ 1PÇ 2PÇ 3PÇ 4PÇ 5PÇ 6PÇ 7PÇ 8PÇ 9PÇ 10PÇ 11PÇ 12PÇ 13PÇ 14PÇ 15PÇ 16PÇ 17PÇ 18PÇ 19PÇ 20PÇ 21PÇ 22PÇ 23PÇ 24PÇ 25PÇ 26PÇ 27
ÖÇ 1                           
ÖÇ 2                           
ÖÇ 3                           
ÖÇ 4                           
ÖÇ 5