Lisans
Hukuk Fakültesi
Hukuk Fakültesi
Anlık RSS Bilgilendirmesi İçin Tıklayınız.Düzenli bilgilendirme E-Postaları almak için listemize kaydolabilirsiniz.


Sosyal Güvenlik Hukuku (Çift)

Ders KoduYarıyıl Ders Adı T/U/L Türü Öğrenim Dili AKTS
HUK8105 8 Sosyal Güvenlik Hukuku (Çift) 2/0/0 Z Türkçe 2
Dersin Amacı
Bu dersin amacı, Sosyal Güvenlik Hukukunun temel kavram ve kurumlarını tanıtmak, 5510 sayılı Kanundaki düzenlemeler doğrultusunda sigortalıların hakları ve işverenlerin yükümlülükleri, genel sağlık sigortası ile bireysel emeklilik sistemi ve primsiz rejim konusunda bilgi vermektir.
Ön Koşullar Yok
Eş Koşullar Yok
Özel Koşullar Derse devam.
Öğretim Üyeleri Prof.Dr. Nurşen Caniklioğlu
Asistanlar Arş. Gör. Beste GEMİCİ FİLİZ
Ders Gün,Saat ve Yeri Perşembe 16:00-19:00 Amfi V
Görüşme Saatleri ve Yeri Prof. Dr. Nurşen CANİKLİOĞLU Perşembe 14:00-15:00, Şirinevler Yerleşkesi, H 206
Öğretim Yöntem ve Teknikleri -

Anlatım, tartışma, soru-cevap, pratik çalışma
Temel Kaynaklar -

Ali Güzel/Ali Rıza Okur/Nurşen Caniklioğlu, Sosyal Güvenlik Hukuku, 5510 Sayılı Kanuna Göre Hazırlanmış 13. bası, İstanbul 2016.

Diğer Kaynaklar -
Haftalık Ders Programı
Hafta Dersin İçeriği Öğretim Yöntem ve Teknikleri
1. Hafta Sosyal Güvenlik Kavramı ve Tarihsel Gelişimi, Uluslararası Hukukta ve Avrupa hukukunda Sosyal Güvenlik, Sosyal Güvenliğin İlkeleri ve Finansmanı, Sosyal Güvenlik Hukukunun Kaynakları Sözlü Anlatım
2. Hafta Sosyal Sigortaların Uygulanma Alanı -Sigortalı Kavramı Sözlü Anlatım
3. Hafta Sigortalılığın Bildirilmesi- Sigortalılık Süresi- Sigortalılığın Sona Ermesi Sözlü Anlatım
4. Hafta Sosyal Sigortaların Finansman Kaynağı Olarak Primler, Kuruma Verilmesi Gereken Belgeler ve Vermemenin Yaptırımı Sözlü Anlatım
5. Hafta Sigortalı Hizmetin Tespiti Sözlü Anlatım, Uygulama
6. Hafta İş Kazası ve Meslek Hastalığı Kavramı, İş Kazası ve Meslek Hastalığı Sigortasından Sigortalıya Yapılan Yardımlar Sözlü Anlatım, Uygulama
7. Hafta İş Kazası ve Meslek Hastalığı Sigortasından Hak Sahiplerine Yapılan Yardımlar, Kurumun İşverene Rücuu Sözlü Anlatım, Uygulama
8. Hafta Analık Sigortası ve Yapılan Yardımlar, Hastalık Sigortası ve Yapılan Yardımlar Sözlü Anlatım, Uygulama
9. Hafta Malullük Sigortası- Malullük Kavramı, Malullük Sigortasından Yapılan Yardımlar Sözlü Anlatım, Uygulama
10. Hafta Yaşlılık Sigortası-Hak Kazanma Koşulları Sözlü Anlatım, Uygulama
11. Hafta Yaşlılık Sigortasından Yapılan Yardımlar- Aylık Bağlanması Sözlü Anlatım, Uygulama
12. Hafta Ölüm Sigortası- Hak Kazanma Koşulları- Yapılan Yardımlar Sözlü Anlatım, Uygulama
13. Hafta Genel Sağlık Sigortası-Genel Esaslar ve Kapsamı, Hak Kazanma Koşulları Sözlü Anlatım, Uygulama
14. Hafta Bireysel Emeklilik, Primsiz rejim Sözlü Anlatım, Uygulama
15. Hafta Sınav Haftası
16. Hafta Sınav Haftası
17. Hafta Sınav Haftası
Değerlendirme Ölçütleri
Ölçüt Tipleri Adet Yüzdesi(%)
Ara sınav(lar) 1 20
Derse Devam / Katılım 14 5
Final 1 75


ÖÇ-1Sosyal güvenlik kavramı ve tarihsel gelişimini analiz eder.
ÖÇ-2Sosyal sigortaların uygulama alanını ve sosyal güvenliğin finansmanını değerlendirir.
ÖÇ-3Kısa ve uzun vadeli sigorta türlerini değerlendirir.
ÖÇ-4İşsizlik sigortasını ve genel sağlık sigortasını değerlendirir.
ÖÇ-5Bireysel emeklilik hakkında genel bilgi edinir.
ÖÇ-6Primsiz rejimi değerlendirir.
Program Çıktıları
PÇ-11- Bilgi kaynaklarına ulaşma ve değerlendirme becerisine sahip olması;
PÇ-22- Bilimsel verileri kullanma, karşılaştırma, yorumlama, sonuç çıkarma ve uygulayabilme becerisine sahip olması
PÇ-33- Modern hukuk kazanımlarını yorumlayabilecek tarihsel bilgi birikimine sahip olması
PÇ-44- Türkçe’yi sözlü ve yazılı etkin kullanabilme becerisine sahip olması;
PÇ-55- En az bir yabancı dilde mesleki literatürü takip edebilme becerisine sahip olması
PÇ-66- Mesleki ve etik sorumluluk bilincini edinmiş olması
PÇ-77- Hukuki problemlerin çözümünde mesleğe ilişkin bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanabilme becerisine sahip olması
PÇ-88- Somut bir olayın çözümlenmesinde edindiği bilgiyi uygulayabilme becerisine sahip olması
PÇ-99- Özel hukuk kişileri arasındaki ilişkileri düzenleyen hukuk kurallarına hâkim olması ve bu kuralları yorumlayabilme becerisine sahip olması
PÇ-1010- Birey-devlet arasındaki ilişkileri düzenleyen hukuk kurallarına hâkim olması ve bu kuralları yorumlayabilme becerisine sahip olması
PÇ-1111- Hukukun evrensel ilkelerini benimsemiş bir hukukçu olarak mesleği icra etme becerisine sahip olması
PÇ-1212- Uluslararası toplumun yapısı ile ilişki biçimleri konusundaki temel kavram ve kurallara hâkim olması; bunları yorumlayabilme ve tartışabilme becerisine sahip olması
PÇ-1313- Uluslararası toplumun ortak sorunlarını ve olası çözümlerini değerlendirebilecek temel bilgiye sahip olması
PÇ-1414- Ulusal-üstü yargısal nitelikteki insan hakları organlarına başvurabilecek ve süreci takip edebilecek bilgi birikimine sahip olması
PÇ-1515- Avrupa Birliği müktesebatı ve kurumlarının işleyişi hakkında bilgi sahibi olması
PÇ-1616- Hukuku insanlığın ihtiyaçları doğrultusunda sorgulayabilecek, eleştirebilecek ve geliştirebilecek bir dünya görüşüne sahip olması
PÇ-1717- Hukuk biliminin ve hukuk sistemlerinin tarihsel gelişim süreci hakkında bilgi sahibi olması
PÇ-1818- Çağdaş hukuki yaklaşımlar çerçevesinde güncel hukuki sorunları çözebilme becerisine sahip olması
PÇ-1919- Ulusal ve uluslararası düzeyde mesleğin gerektirdiği tüm özellikleri en iyi şekilde yansıtacak anlayış ve bilgi düzeyine sahip olması
PÇ-2020- Ekonomik ve finansal mekanizmalara ilişkin hukuki düzenlemelere ve uygulamalara hâkim olması
PÇ-2121- Bireylerin ve toplumların haklarının tarihsel gelişimi ve bu süreçte kabul edilen temel metinler hakkında bilgi sahibi olması
PÇ-2222- Bireysel olarak ve topluluk önünde kendini ifade edebilme becerisine sahip olması
PÇ-2323- Evrensel hukuk bilgisini kullanma, karşılaştırma ve uygulayabilme becerisine sahip olma
PÇ-2424- Bireyler arasındaki ilişkiler çerçevesinde ortaya çıkan yeni ihtiyaçları karşılamaya yönelik düzenlemeleri ve hukuki arayışları takip edebilme becerisine sahip olması
PÇ-2525- Ders içi faaliyetler, farazi dava ve adliye çalışmaları ile diğer mesleki ve akademik ziyaretlerin gerçekleştirilmesi yoluyla birlikte çalışma becerisine sahip olması
PÇ-2626- Hukukun ulusal ve uluslararası boyutlarını, mahkeme içtihatları ve uygulamaları takip etmek suretiyle anlama ve işleme becerisine sahip olması
PÇ-2727- Uluslararası yargı organlarının yapısı ve işleyiş biçimleri hakkında bilgi sahibi olması
Alan Yeterlilikleri Matrisi
Program Çıktıları - Öğrenim Çıktıları Matrisi
--
 PÇ 1PÇ 2PÇ 3PÇ 4PÇ 5PÇ 6PÇ 7PÇ 8PÇ 9PÇ 10PÇ 11PÇ 12PÇ 13PÇ 14PÇ 15PÇ 16PÇ 17PÇ 18PÇ 19PÇ 20PÇ 21PÇ 22PÇ 23PÇ 24PÇ 25PÇ 26PÇ 27
ÖÇ 1                           
ÖÇ 2                           
ÖÇ 3                           
ÖÇ 4                           
ÖÇ 5                           
ÖÇ 6