Lisans
Hukuk Fakültesi
Hukuk Fakültesi
Anlık RSS Bilgilendirmesi İçin Tıklayınız.Düzenli bilgilendirme E-Postaları almak için listemize kaydolabilirsiniz.

Hukuk Fakültesi Programı Ana Sayfası / Program Ders Planı / Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Yolları

Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Yolları

Ders KoduYarıyıl Ders Adı T/U/L Türü Öğrenim Dili AKTS
HUK0264 Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Yolları 2/0/0 SA Türkçe 2
Dersin Amacı
Uyuşmazlıkların çözümünde devlet yargısı dışında, iyi ilişkilerin sürdülmesi ve barışçı çözüm isteği, bu yöntemlerin artarak tercih edilmesine neden olmaktadır. Alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemleri ve türlerine ilişkin uluslararası alanda ve ülkemizdeki gelişmelerin öğretilmesi amaçlanmaktadır.  
Ön Koşullar Yok
Eş Koşullar Yok
Özel Koşullar Yok
Öğretim Üyeleri Doç Dr. Hülya Taş Korkmaz
Asistanlar Arş. Gör. Gökhan Aykut
Ders Gün,Saat ve Yeri Şirinevler Yerleşkesi
Görüşme Saatleri ve Yeri Doç. Dr. Hülya Taş Korkmaz , Pazartesi 09:00-11:00
Öğretim Yöntem ve Teknikleri -Sözlü anlatım
Temel Kaynaklar 1) Alternatif Uyuşmazlık Çözümü, Gülgün Ildır, Seçkin Yayınları, Ankara 2003, ISBN 9753476507.

2) Alternatif Uyuşmazlık Çözümü, Mustafa Özbek, Yaklaşım Yayınları, Ankara 2004, ISBN 9757903701.
Diğer Kaynaklar -
Haftalık Ders Programı
Hafta Dersin İçeriği Öğretim Yöntem ve Teknikleri
1. Hafta -Genel olarak alternatif uyuşmazlık çözümü kavramı, amacı, tanımı SA
2. Hafta - Alternatif uyuşmazlık çözümünün uygulama alanı SA
3. Hafta -Devlet yargısı,tahkim ve alternatif uyuşmazlık çözümü -Uyuşmazlığın çözümü için uygun yöntemi belirlemede rol oynayan faktörler ve alternatif uyuşmazlık çözümünü sağlayan kuruluşlar SA
4. Hafta -Alternatif Uyuşmazlık Çözümü Yöntemleri -Vakıaların Saptanması SA
5. Hafta -Tarafsız ön değerlendirme yöntemi SA
6. Hafta Arabuluculuk Yöntemi ve türleri -Mahkeme dışı arabuluculuk -Mahkeme içi arabuluculuk SA
7. Hafta -Arabuluculuk-tahkim yöntemi SA
8. Hafta -Kısa duruşma yöntemi SA
9. Hafta DENEME SINAVI HAFTASI
10. Hafta -Türk Hukukunda alternatif uyuşmazlık çözümü -Tüketicinin Korunması Hakkında Kanununda yer alan tüketici sorunları hakem heyeti SA
11. Hafta -Avukatlık Kanununda düzenlenen uzlaşma yetkisi yetkisi SA
12. Hafta -Aile mahkemelerinin uzlaştırma yetkisi -İş hukukunda arabuluculuk SA
13. Hafta -Sulh, Bilirkişilik, Hakem-bilirkişilik ve alternatif uyuşmazlık çözümü SA
14. Hafta -Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu Tasarısı'nın Değerlendirilmesi SA
15. Hafta FİNAL SINAVLARI
16. Hafta FİNAL SINAVLARI
17. Hafta FİNAL SINAVLARI
Değerlendirme Ölçütleri
Ölçüt Tipleri Adet Yüzdesi(%)
Final 1 100


ÖÇ-1- Alternatif uyuşmazlık yönteminin amaçları ve türleri hakkında bilgi sahibi olması.
ÖÇ-2- Alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemlerinin tahkim ve devlet yargısı karşısındaki olumlu ve olumsuz taraflarını tespit edebilecek bilgi düzeyine sahip olma.
ÖÇ-3- Alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemleri ile ilgili olarak Avrupa Birliği müktesabatında ve Anglo-amerikan hukuk sistemlerinde yapılan kanunlaştırma hareketlerini takip edebilme becerisine sahip olma.
ÖÇ-4-Türk hukuk sistmeinde alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemlerine ilişkin düzenlemeler hhakkında bilgi sahibi olma.
ÖÇ-5- Hangi uyuşmazlıkların alternatif uyuşmazlık çözümü yöntemlerin ile çözümlenmeye elverişli olduğunu tespit edebilecek düzeyde bilgi sahibi olma.
Program Çıktıları
PÇ-11- Bilgi kaynaklarına ulaşma ve değerlendirme becerisine sahip olması;
PÇ-22- Bilimsel verileri kullanma, karşılaştırma, yorumlama, sonuç çıkarma ve uygulayabilme becerisine sahip olması
PÇ-33- Modern hukuk kazanımlarını yorumlayabilecek tarihsel bilgi birikimine sahip olması
PÇ-44- Türkçe’yi sözlü ve yazılı etkin kullanabilme becerisine sahip olması;
PÇ-55- En az bir yabancı dilde mesleki literatürü takip edebilme becerisine sahip olması
PÇ-66- Mesleki ve etik sorumluluk bilincini edinmiş olması
PÇ-77- Hukuki problemlerin çözümünde mesleğe ilişkin bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanabilme becerisine sahip olması
PÇ-88- Somut bir olayın çözümlenmesinde edindiği bilgiyi uygulayabilme becerisine sahip olması
PÇ-99- Özel hukuk kişileri arasındaki ilişkileri düzenleyen hukuk kurallarına hâkim olması ve bu kuralları yorumlayabilme becerisine sahip olması
PÇ-1010- Birey-devlet arasındaki ilişkileri düzenleyen hukuk kurallarına hâkim olması ve bu kuralları yorumlayabilme becerisine sahip olması
PÇ-1111- Hukukun evrensel ilkelerini benimsemiş bir hukukçu olarak mesleği icra etme becerisine sahip olması
PÇ-1212- Uluslararası toplumun yapısı ile ilişki biçimleri konusundaki temel kavram ve kurallara hâkim olması; bunları yorumlayabilme ve tartışabilme becerisine sahip olması
PÇ-1313- Uluslararası toplumun ortak sorunlarını ve olası çözümlerini değerlendirebilecek temel bilgiye sahip olması
PÇ-1414- Ulusal-üstü yargısal nitelikteki insan hakları organlarına başvurabilecek ve süreci takip edebilecek bilgi birikimine sahip olması
PÇ-1515- Avrupa Birliği müktesebatı ve kurumlarının işleyişi hakkında bilgi sahibi olması
PÇ-1616- Hukuku insanlığın ihtiyaçları doğrultusunda sorgulayabilecek, eleştirebilecek ve geliştirebilecek bir dünya görüşüne sahip olması
PÇ-1717- Hukuk biliminin ve hukuk sistemlerinin tarihsel gelişim süreci hakkında bilgi sahibi olması
PÇ-1818- Çağdaş hukuki yaklaşımlar çerçevesinde güncel hukuki sorunları çözebilme becerisine sahip olması
PÇ-1919- Ulusal ve uluslararası düzeyde mesleğin gerektirdiği tüm özellikleri en iyi şekilde yansıtacak anlayış ve bilgi düzeyine sahip olması
PÇ-2020- Ekonomik ve finansal mekanizmalara ilişkin hukuki düzenlemelere ve uygulamalara hâkim olması
PÇ-2121- Bireylerin ve toplumların haklarının tarihsel gelişimi ve bu süreçte kabul edilen temel metinler hakkında bilgi sahibi olması
PÇ-2222- Bireysel olarak ve topluluk önünde kendini ifade edebilme becerisine sahip olması
PÇ-2323- Evrensel hukuk bilgisini kullanma, karşılaştırma ve uygulayabilme becerisine sahip olma
PÇ-2424- Bireyler arasındaki ilişkiler çerçevesinde ortaya çıkan yeni ihtiyaçları karşılamaya yönelik düzenlemeleri ve hukuki arayışları takip edebilme becerisine sahip olması
PÇ-2525- Ders içi faaliyetler, farazi dava ve adliye çalışmaları ile diğer mesleki ve akademik ziyaretlerin gerçekleştirilmesi yoluyla birlikte çalışma becerisine sahip olması
PÇ-2626- Hukukun ulusal ve uluslararası boyutlarını, mahkeme içtihatları ve uygulamaları takip etmek suretiyle anlama ve işleme becerisine sahip olması
PÇ-2727- Uluslararası yargı organlarının yapısı ve işleyiş biçimleri hakkında bilgi sahibi olması
Alan Yeterlilikleri Matrisi
Program Çıktıları - Öğrenim Çıktıları Matrisi
--
 PÇ 1PÇ 2PÇ 3PÇ 4PÇ 5PÇ 6PÇ 7PÇ 8PÇ 9PÇ 10PÇ 11PÇ 12PÇ 13PÇ 14PÇ 15PÇ 16PÇ 17PÇ 18PÇ 19PÇ 20PÇ 21PÇ 22PÇ 23PÇ 24PÇ 25PÇ 26PÇ 27
ÖÇ 1                           
ÖÇ 2                           
ÖÇ 3                           
ÖÇ 4                           
ÖÇ 5