Lisans
Hukuk Fakültesi
Hukuk Fakültesi
Anlık RSS Bilgilendirmesi İçin Tıklayınız.Düzenli bilgilendirme E-Postaları almak için listemize kaydolabilirsiniz.


Tapu Sicil Hukuku

Ders KoduYarıyıl Ders Adı T/U/L Türü Öğrenim Dili AKTS
HUK0261 Tapu Sicil Hukuku 2/0/0 SA Türkçe 3
Dersin Amacı
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Teşkilatı Hakkında Bilgi Sahibi Olması
Ön Koşullar Yok
Eş Koşullar Yok
Özel Koşullar Derse Devam, önceden edindiği kuramsal yeterlilikleri vs
Öğretim Üyeleri Prof. Dr. İlhan Ulusan, Prof. Dr. Turgut Öz
Asistanlar Arş. Gör. Zeynep GÜLER
Ders Gün,Saat ve Yeri Hukuk Fakültesi
Görüşme Saatleri ve Yeri Medeni Hukuk Anabilim Dalı
Öğretim Yöntem ve Teknikleri -Anlatım ve Uygulama
Temel Kaynaklar -Türkçe Yazılmış Çeşitli Kitaplar, Makaleler
Diğer Kaynaklar -Yargı Kararları
Haftalık Ders Programı
Hafta Dersin İçeriği Öğretim Yöntem ve Teknikleri
1. Hafta Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Teşkilatı, Merkez Teşkilatı Taşra Teşkilatı Sözlü anlatım, Uygulama
2. Hafta Tapu Sicil Müdürlüklerinin Yapısı Sözlü anlatım, Uygulama
3. Hafta Gerçek ve Tüzel Kişilerin Taşınmaz Tasarrufları Sözlü anlatım, Uygulama
4. Hafta Tapu İşlemlerinde Temsil Sözlü anlatım, Uygulama
5. Hafta Tapu İşlemlerine Genel Bakış Sözlü anlatım, Uygulama
6. Hafta Kat Karşılığı Temlik, Miras Payının Temliki, Bağış Sözlü anlatım, Uygulama
7. Hafta VİZE SINAVI
8. Hafta Trampa, Taksim, Ölünceye Kadar Bakma Vaadi Sözlü anlatım, Uygulama
9. Hafta İrtifak Hakkı Tesisi: Taşınmaza Bağlı İrtifak Tesisi, Üst Hakkı, İntifa Hakkı Sözlü anlatım, Uygulama
10. Hafta İpotek Sözlü anlatım, Uygulama
11. Hafta Mirasın İntikali, Vasiyet, Kamulaştırma Sözlü anlatım, Uygulama
12. Hafta Tapu Kütüğündeki Kaydın Düzeltilmesi Sözlü anlatım, Uygulama
13. Hafta Kat İrtifakı Tesisi, Kat Mülkiyetine Çevirme, Kat Mülkiyeti ve Kat İrtifakının Sona Ermesi Sözlü anlatım, Uygulama
14. Hafta Kira Sözleşmesinin, Satış Vaadi, Şufa Hakkı, Vefa Hakkı, Kat Karşılığı İnşaat Hakkının Şerhi,Tapu Kaydının Tutulmasından Devletin Sorumluluğu Sözlü anlatım, Uygulama
15. Hafta FİNAL SINAVI
16. Hafta FİNAL SINAVI
17. Hafta FİNAL SINAVI
Değerlendirme Ölçütleri
Ölçüt Tipleri Adet Yüzdesi(%)
Ara sınav(lar) 1 10
Derse Devam / Katılım 1 10
Final 1 80


ÖÇ-11.Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Teşkilatı Hakkında Bilgi Sahibi Olması
ÖÇ-22.Gerçek ve Tüzel Kişilerin Taşınmaz Tasarrufları Hakkında Bilgi Sahibi Olması
ÖÇ-33.Tapu İşlemlerine Hakim Olması
ÖÇ-44.Kat Mülkiyeti Kanunu’na Hakim Olması
ÖÇ-55.Tapu Kütüğü’ne Şerh Sistemine Hakim Olması
ÖÇ-66.Tapu Kaydından Doğan Sorumluluk Hakkında Bilgi Sahibi Olması
Program Çıktıları
PÇ-11- Bilgi kaynaklarına ulaşma ve değerlendirme becerisine sahip olması;
PÇ-22- Bilimsel verileri kullanma, karşılaştırma, yorumlama, sonuç çıkarma ve uygulayabilme becerisine sahip olması
PÇ-33- Modern hukuk kazanımlarını yorumlayabilecek tarihsel bilgi birikimine sahip olması
PÇ-44- Türkçe’yi sözlü ve yazılı etkin kullanabilme becerisine sahip olması;
PÇ-55- En az bir yabancı dilde mesleki literatürü takip edebilme becerisine sahip olması
PÇ-66- Mesleki ve etik sorumluluk bilincini edinmiş olması
PÇ-77- Hukuki problemlerin çözümünde mesleğe ilişkin bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanabilme becerisine sahip olması
PÇ-88- Somut bir olayın çözümlenmesinde edindiği bilgiyi uygulayabilme becerisine sahip olması
PÇ-99- Özel hukuk kişileri arasındaki ilişkileri düzenleyen hukuk kurallarına hâkim olması ve bu kuralları yorumlayabilme becerisine sahip olması
PÇ-1010- Birey-devlet arasındaki ilişkileri düzenleyen hukuk kurallarına hâkim olması ve bu kuralları yorumlayabilme becerisine sahip olması
PÇ-1111- Hukukun evrensel ilkelerini benimsemiş bir hukukçu olarak mesleği icra etme becerisine sahip olması
PÇ-1212- Uluslararası toplumun yapısı ile ilişki biçimleri konusundaki temel kavram ve kurallara hâkim olması; bunları yorumlayabilme ve tartışabilme becerisine sahip olması
PÇ-1313- Uluslararası toplumun ortak sorunlarını ve olası çözümlerini değerlendirebilecek temel bilgiye sahip olması
PÇ-1414- Ulusal-üstü yargısal nitelikteki insan hakları organlarına başvurabilecek ve süreci takip edebilecek bilgi birikimine sahip olması
PÇ-1515- Avrupa Birliği müktesebatı ve kurumlarının işleyişi hakkında bilgi sahibi olması
PÇ-1616- Hukuku insanlığın ihtiyaçları doğrultusunda sorgulayabilecek, eleştirebilecek ve geliştirebilecek bir dünya görüşüne sahip olması
PÇ-1717- Hukuk biliminin ve hukuk sistemlerinin tarihsel gelişim süreci hakkında bilgi sahibi olması
PÇ-1818- Çağdaş hukuki yaklaşımlar çerçevesinde güncel hukuki sorunları çözebilme becerisine sahip olması
PÇ-1919- Ulusal ve uluslararası düzeyde mesleğin gerektirdiği tüm özellikleri en iyi şekilde yansıtacak anlayış ve bilgi düzeyine sahip olması
PÇ-2020- Ekonomik ve finansal mekanizmalara ilişkin hukuki düzenlemelere ve uygulamalara hâkim olması
PÇ-2121- Bireylerin ve toplumların haklarının tarihsel gelişimi ve bu süreçte kabul edilen temel metinler hakkında bilgi sahibi olması
PÇ-2222- Bireysel olarak ve topluluk önünde kendini ifade edebilme becerisine sahip olması
PÇ-2323- Evrensel hukuk bilgisini kullanma, karşılaştırma ve uygulayabilme becerisine sahip olma
PÇ-2424- Bireyler arasındaki ilişkiler çerçevesinde ortaya çıkan yeni ihtiyaçları karşılamaya yönelik düzenlemeleri ve hukuki arayışları takip edebilme becerisine sahip olması
PÇ-2525- Ders içi faaliyetler, farazi dava ve adliye çalışmaları ile diğer mesleki ve akademik ziyaretlerin gerçekleştirilmesi yoluyla birlikte çalışma becerisine sahip olması
PÇ-2626- Hukukun ulusal ve uluslararası boyutlarını, mahkeme içtihatları ve uygulamaları takip etmek suretiyle anlama ve işleme becerisine sahip olması
PÇ-2727- Uluslararası yargı organlarının yapısı ve işleyiş biçimleri hakkında bilgi sahibi olması
Alan Yeterlilikleri Matrisi
Program Çıktıları - Öğrenim Çıktıları Matrisi
--
 PÇ 1PÇ 2PÇ 3PÇ 4PÇ 5PÇ 6PÇ 7PÇ 8PÇ 9PÇ 10PÇ 11PÇ 12PÇ 13PÇ 14PÇ 15PÇ 16PÇ 17PÇ 18PÇ 19PÇ 20PÇ 21PÇ 22PÇ 23PÇ 24PÇ 25PÇ 26PÇ 27
ÖÇ 1                           
ÖÇ 2                           
ÖÇ 3                           
ÖÇ 4                           
ÖÇ 5                           
ÖÇ 6