Lisans
Hukuk Fakültesi
Hukuk Fakültesi
Anlık RSS Bilgilendirmesi İçin Tıklayınız.Düzenli bilgilendirme E-Postaları almak için listemize kaydolabilirsiniz.


Noterlik Hukuku

Ders KoduYarıyıl Ders Adı T/U/L Türü Öğrenim Dili AKTS
HUK0260 Noterlik Hukuku 2/0/0 SA Türkçe 3
Dersin Amacı
Noterlik mesleğine ilişkin temel bilgilerin öğrenciye aktarılması ve noterlik hukukuna ilişkin asgari düzeyde bilgi sahibi olunması.
Ön Koşullar Yok
Eş Koşullar Yok
Özel Koşullar Yok
Öğretim Üyeleri Öğr.Gör.Mustafa Ocak
Asistanlar
Ders Gün,Saat ve Yeri
Görüşme Saatleri ve Yeri
Öğretim Yöntem ve Teknikleri -Sözlü Anlatım
Temel Kaynaklar -1.Noterlik Hukuku, Ömer Ulukapı/Murat Atalı, Ocak 2002 / 2. Baskı, ISBN 9789755430300.

2.Türk Noterlik Hukuku Bibliyografyası, Süha Tanrıver/ Cengiz Kulaksız, Ankara, Noterlik Hukuku Araştırma Enstitüsü Yayını No:3, 1999, ISBN: 975-94601-1-4. 
Diğer Kaynaklar -
Haftalık Ders Programı
Hafta Dersin İçeriği Öğretim Yöntem ve Teknikleri
1. Hafta Noterlik mesleği hakkında genel bilgiler SA
2. Hafta Noterlik mesleğine kabul için aranan şartlar SA
3. Hafta Noterliğe atanma usulü SA
4. Hafta Noterlerin Yükümlülük ve Hakları SA
5. Hafta Noterlik işlemlerinin şekli (düzenleme, onaylama, örnek verme, diğer işlemler) SA
6. Hafta Noterlerin alacağı ücret, vergi harç ve resimelrin tahsil şekli SA
7. Hafta VİZE SINAVI
8. Hafta Noterlerin Sorumlulukları (Genel Hükümler ve Disiplin Cezaları) SA
9. Hafta Noterler stajerleri, noter katipleri ve katip adaylarına uygulanacak disiplin cezaları SA
10. Hafta Noterler, Geçici Yetkili Noter Yardımcıları, Noter Vekilleri ile Kâtiplerin ve Kâtip Adaylarının İşleyecekleri ve Bunlara Karşı İşlenecek Suçlar SA
11. Hafta Noterlerin hukuki sorumlulukları SA
12. Hafta Türkiye Noterler Birliği kuruluşu, yapısı, işleyişi SA
13. Hafta Yabancı memleketlerde noterlik işleri SA
14. Hafta Noterlik görevinin sona ermesi SA
15. Hafta FİNAL HAFTASI
16. Hafta FİNAL HAFTASI
17. Hafta FİNAL HAFTASI
Değerlendirme Ölçütleri
Ölçüt Tipleri Adet Yüzdesi(%)
Ara sınav(lar) 1 30
Final 1 70


ÖÇ-1Noterlik mesleği ve noterlik mesleğine kabul için aranan şartlar konusunda yeterli düzeyde bilgi sahibi olunması
ÖÇ-2Noterlik mesleğine atanma ve noterlik mesleğindeki sınıflar hakında bilgi sahibi olma ve bu bilgiyi yorumlama becerisine sahip olma.
ÖÇ-3Noterlerin hak ve yükümlülükleri konusunda bilgi sahibi olma ve bu bilgiyi somut olaya uygulama becerisine sahip olma.
ÖÇ-4Noterlerce yapılan düzenleme, onaylama, örnek verme gibi işlemlerin şekli hakkında bilgi sahibi olma ve bu bilgiyi kullanma becerisine sahip olma
ÖÇ-5Noterlerin ve noterlik dairesindeki diğer çalışanların yapmış oldukları işlemlerden kaynaklanan disiplin sorumlulukları ile hukuki ve cezai sorumluluklarının öğrenilmesi ve bilginin somut olaya uygulanması
Program Çıktıları
PÇ-11- Bilgi kaynaklarına ulaşma ve değerlendirme becerisine sahip olması;
PÇ-22- Bilimsel verileri kullanma, karşılaştırma, yorumlama, sonuç çıkarma ve uygulayabilme becerisine sahip olması
PÇ-33- Modern hukuk kazanımlarını yorumlayabilecek tarihsel bilgi birikimine sahip olması
PÇ-44- Türkçe’yi sözlü ve yazılı etkin kullanabilme becerisine sahip olması;
PÇ-55- En az bir yabancı dilde mesleki literatürü takip edebilme becerisine sahip olması
PÇ-66- Mesleki ve etik sorumluluk bilincini edinmiş olması
PÇ-77- Hukuki problemlerin çözümünde mesleğe ilişkin bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanabilme becerisine sahip olması
PÇ-88- Somut bir olayın çözümlenmesinde edindiği bilgiyi uygulayabilme becerisine sahip olması
PÇ-99- Özel hukuk kişileri arasındaki ilişkileri düzenleyen hukuk kurallarına hâkim olması ve bu kuralları yorumlayabilme becerisine sahip olması
PÇ-1010- Birey-devlet arasındaki ilişkileri düzenleyen hukuk kurallarına hâkim olması ve bu kuralları yorumlayabilme becerisine sahip olması
PÇ-1111- Hukukun evrensel ilkelerini benimsemiş bir hukukçu olarak mesleği icra etme becerisine sahip olması
PÇ-1212- Uluslararası toplumun yapısı ile ilişki biçimleri konusundaki temel kavram ve kurallara hâkim olması; bunları yorumlayabilme ve tartışabilme becerisine sahip olması
PÇ-1313- Uluslararası toplumun ortak sorunlarını ve olası çözümlerini değerlendirebilecek temel bilgiye sahip olması
PÇ-1414- Ulusal-üstü yargısal nitelikteki insan hakları organlarına başvurabilecek ve süreci takip edebilecek bilgi birikimine sahip olması
PÇ-1515- Avrupa Birliği müktesebatı ve kurumlarının işleyişi hakkında bilgi sahibi olması
PÇ-1616- Hukuku insanlığın ihtiyaçları doğrultusunda sorgulayabilecek, eleştirebilecek ve geliştirebilecek bir dünya görüşüne sahip olması
PÇ-1717- Hukuk biliminin ve hukuk sistemlerinin tarihsel gelişim süreci hakkında bilgi sahibi olması
PÇ-1818- Çağdaş hukuki yaklaşımlar çerçevesinde güncel hukuki sorunları çözebilme becerisine sahip olması
PÇ-1919- Ulusal ve uluslararası düzeyde mesleğin gerektirdiği tüm özellikleri en iyi şekilde yansıtacak anlayış ve bilgi düzeyine sahip olması
PÇ-2020- Ekonomik ve finansal mekanizmalara ilişkin hukuki düzenlemelere ve uygulamalara hâkim olması
PÇ-2121- Bireylerin ve toplumların haklarının tarihsel gelişimi ve bu süreçte kabul edilen temel metinler hakkında bilgi sahibi olması
PÇ-2222- Bireysel olarak ve topluluk önünde kendini ifade edebilme becerisine sahip olması
PÇ-2323- Evrensel hukuk bilgisini kullanma, karşılaştırma ve uygulayabilme becerisine sahip olma
PÇ-2424- Bireyler arasındaki ilişkiler çerçevesinde ortaya çıkan yeni ihtiyaçları karşılamaya yönelik düzenlemeleri ve hukuki arayışları takip edebilme becerisine sahip olması
PÇ-2525- Ders içi faaliyetler, farazi dava ve adliye çalışmaları ile diğer mesleki ve akademik ziyaretlerin gerçekleştirilmesi yoluyla birlikte çalışma becerisine sahip olması
PÇ-2626- Hukukun ulusal ve uluslararası boyutlarını, mahkeme içtihatları ve uygulamaları takip etmek suretiyle anlama ve işleme becerisine sahip olması
PÇ-2727- Uluslararası yargı organlarının yapısı ve işleyiş biçimleri hakkında bilgi sahibi olması
Alan Yeterlilikleri Matrisi
Program Çıktıları - Öğrenim Çıktıları Matrisi
--
 PÇ 1PÇ 2PÇ 3PÇ 4PÇ 5PÇ 6PÇ 7PÇ 8PÇ 9PÇ 10PÇ 11PÇ 12PÇ 13PÇ 14PÇ 15PÇ 16PÇ 17PÇ 18PÇ 19PÇ 20PÇ 21PÇ 22PÇ 23PÇ 24PÇ 25PÇ 26PÇ 27
ÖÇ 1                           
ÖÇ 2                           
ÖÇ 3                           
ÖÇ 4                           
ÖÇ 5