Lisans
Hukuk Fakültesi
Hukuk Fakültesi
Anlık RSS Bilgilendirmesi İçin Tıklayınız.Düzenli bilgilendirme E-Postaları almak için listemize kaydolabilirsiniz.


Bankacılık Hukuku

Ders KoduYarıyıl Ders Adı T/U/L Türü Öğrenim Dili AKTS
HUK0255 Bankacılık Hukuku 2/0/0 SA Türkçe 3
Dersin Amacı
Bankacılık Kanunu, genel olarak bankacılık ve banka hukuku konusunda uygulama yapacak olan kişilerin temel kaynağıdır. Bankacılık mevzuatının önemi dolayısıyla, bankaların kuruluş, yönetim, çalışma, devir, birleşme, tasfiye ve denetlenmelerine ilişkin esasları düzenleyen Bankacılık Kanunu hakkında öğrencilerin bilgi sahibi olmaları hedeflenmektedir.
Ön Koşullar Yok
Eş Koşullar Yok
Özel Koşullar Akılcı, Sorgulayan, Eleştirel düşünebilme, Problem çözme, Kuramsal bilgiyi uygulamaya dönüştürme, Bilgiyi yönetme, Karar verme becerisine sahip olması
Öğretim Üyeleri Prof. Dr. Merih Kemal Omağ, Yrd.Doç.Dr. Çağla Kandıralıoğlu
Asistanlar Ar. Gör. A. Muharrem Tütüncü, Ar. Gör. A. Safiye Nur Bağrıaçık
Ders Gün,Saat ve Yeri Çarşamba, Şirinevler Yerleşkesi, Amfi IV, 14:00/16:00
Görüşme Saatleri ve Yeri Prof. Dr. Merih Kemal Omağ, Çarşamba 14:00 / 16:00, Perşembe 14:00/16:00, H-404 No’lu Ofis
Öğretim Yöntem ve Teknikleri - Sözlü Anlatım
Temel Kaynaklar -
1.   Ünal Tekinalp, Banka Hukukunun Esasları, Vedat Kitapçılık, İstanbul 2009.
2. Seza Reisoğlu, Bankacılık Kanunu Şerhi, Ankara 2007.
Diğer Kaynaklar - Bankacılık Kanunu, 6702 sayılı Eski Türk Ticaret Kanunu, 6102 sayılı Yeni Türk Ticaret Kanunu, Yargıtay İçtihatları, Bilimsel Makaleler
Haftalık Ders Programı
Hafta Dersin İçeriği Öğretim Yöntem ve Teknikleri
1. Hafta Dersin amacı ve içeriği hakkında genel bilgiler; dersin işlenme metodu hakkında bilgi verilmesi; öğrencilere dersin işlenişi ile ilgili materyallerin verilmesi, Bankacılık Kanunu Amaç, Kapsam ve Tanım ve kaynakları SA
2. Hafta Bankacılık Örgütlenme Şemasında Yer Alan Kurumlar ( Banka İşletmesi, BDDK) SA
3. Hafta Bankacılık Örgütlenme Şemasında Yer Alan Kurumlar (TCMB, TMSF, TBB) SA
4. Hafta Bankaların Sınıflandırılması-Konularına Göre Banka Türleri-Mevduat, Katılım, Kalkınma ve Yatırım Bankaları Ayırımı SA
5. Hafta Bankalarda Kuruluş İzni-Kuruluş Şartları-Kurucularda Aranan Şartlar-Merkezi Yurt Dışında Bulunan Bankaların Türkiye’de Şube Açma Şartları-Kuruluş İzninin İptali SA
6. Hafta Bankalarda Faaliyet İzni-Şartları-Faaliyet İzninin İptali ve Sınırlandırılması SA
7. Hafta Bankaların Ana Sözleşme ve Ortak Değişiklikleri SA
8. Hafta Ara Sınav
9. Hafta Bankaların Teşkilat ve Organları SA
10. Hafta Mevduata İlişkin Hükümler SA
11. Hafta Krediye İlişkin Hükümler SA
12. Hafta İştirakler, emtia ticareti yasağı ve gayrimenkul üzerine işlemler SA
13. Hafta İç Denetim – Dış Denetim SA
14. Hafta Denetim Sonucunda Alınacak Tedbirler, Bankaların Devir, Birleşme ve Tasfiyesi SA
15. Hafta Final Haftası
16. Hafta Final Haftası
17. Hafta Final Haftası
Değerlendirme Ölçütleri
Ölçüt Tipleri Adet Yüzdesi(%)
Ara sınav(lar) 1 20
Derse Devam / Katılım 1 10
Final 1 70


ÖÇ-1Bankacılık Kanununun amaçları, ilke ve kuralları ve sistematiği hakkında bilgi sahibi olur. Bu kapsamda, Ticaret Kanununundaki hükümler yanında, bankaların kuruluşu için aranan özel şartları ayırt edebilecek bilgi birikimine sahip olur.
ÖÇ-2Bankaları niteliklerine, konularına ve türlerine göre sınıflandırabilir ve değerlendirme yapabilir.
ÖÇ-3Banka işlemlerine, organizasyonuna ve bankacılık sözleşmelerine ilişkin hukuki değerlendirme yapabilir. Bu sözleşmelere uygulanacak hükümleri ve bu hükümlerin uygulanma sırasını, genel ilke ve kavramları öğrenir ve somut bankacılık problemlerine uygulayabilir.
ÖÇ-4Banka ve bankaları ilgilendiren diğer mevzuat hakkında bilgi sahibi olur.
ÖÇ-5Bankacılık örgütlenme şeması altında yer alan kurumlar hakkında bilgi sahibi olur ve bu kurumların sahip olduğu görev ve yetkileri ayırt edebilir ve somut uyuşmazlıkları değerlendirebilir.
Program Çıktıları
PÇ-11- Bilgi kaynaklarına ulaşma ve değerlendirme becerisine sahip olması;
PÇ-22- Bilimsel verileri kullanma, karşılaştırma, yorumlama, sonuç çıkarma ve uygulayabilme becerisine sahip olması
PÇ-33- Modern hukuk kazanımlarını yorumlayabilecek tarihsel bilgi birikimine sahip olması
PÇ-44- Türkçe’yi sözlü ve yazılı etkin kullanabilme becerisine sahip olması;
PÇ-55- En az bir yabancı dilde mesleki literatürü takip edebilme becerisine sahip olması
PÇ-66- Mesleki ve etik sorumluluk bilincini edinmiş olması
PÇ-77- Hukuki problemlerin çözümünde mesleğe ilişkin bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanabilme becerisine sahip olması
PÇ-88- Somut bir olayın çözümlenmesinde edindiği bilgiyi uygulayabilme becerisine sahip olması
PÇ-99- Özel hukuk kişileri arasındaki ilişkileri düzenleyen hukuk kurallarına hâkim olması ve bu kuralları yorumlayabilme becerisine sahip olması
PÇ-1010- Birey-devlet arasındaki ilişkileri düzenleyen hukuk kurallarına hâkim olması ve bu kuralları yorumlayabilme becerisine sahip olması
PÇ-1111- Hukukun evrensel ilkelerini benimsemiş bir hukukçu olarak mesleği icra etme becerisine sahip olması
PÇ-1212- Uluslararası toplumun yapısı ile ilişki biçimleri konusundaki temel kavram ve kurallara hâkim olması; bunları yorumlayabilme ve tartışabilme becerisine sahip olması
PÇ-1313- Uluslararası toplumun ortak sorunlarını ve olası çözümlerini değerlendirebilecek temel bilgiye sahip olması
PÇ-1414- Ulusal-üstü yargısal nitelikteki insan hakları organlarına başvurabilecek ve süreci takip edebilecek bilgi birikimine sahip olması
PÇ-1515- Avrupa Birliği müktesebatı ve kurumlarının işleyişi hakkında bilgi sahibi olması
PÇ-1616- Hukuku insanlığın ihtiyaçları doğrultusunda sorgulayabilecek, eleştirebilecek ve geliştirebilecek bir dünya görüşüne sahip olması
PÇ-1717- Hukuk biliminin ve hukuk sistemlerinin tarihsel gelişim süreci hakkında bilgi sahibi olması
PÇ-1818- Çağdaş hukuki yaklaşımlar çerçevesinde güncel hukuki sorunları çözebilme becerisine sahip olması
PÇ-1919- Ulusal ve uluslararası düzeyde mesleğin gerektirdiği tüm özellikleri en iyi şekilde yansıtacak anlayış ve bilgi düzeyine sahip olması
PÇ-2020- Ekonomik ve finansal mekanizmalara ilişkin hukuki düzenlemelere ve uygulamalara hâkim olması
PÇ-2121- Bireylerin ve toplumların haklarının tarihsel gelişimi ve bu süreçte kabul edilen temel metinler hakkında bilgi sahibi olması
PÇ-2222- Bireysel olarak ve topluluk önünde kendini ifade edebilme becerisine sahip olması
PÇ-2323- Evrensel hukuk bilgisini kullanma, karşılaştırma ve uygulayabilme becerisine sahip olma
PÇ-2424- Bireyler arasındaki ilişkiler çerçevesinde ortaya çıkan yeni ihtiyaçları karşılamaya yönelik düzenlemeleri ve hukuki arayışları takip edebilme becerisine sahip olması
PÇ-2525- Ders içi faaliyetler, farazi dava ve adliye çalışmaları ile diğer mesleki ve akademik ziyaretlerin gerçekleştirilmesi yoluyla birlikte çalışma becerisine sahip olması
PÇ-2626- Hukukun ulusal ve uluslararası boyutlarını, mahkeme içtihatları ve uygulamaları takip etmek suretiyle anlama ve işleme becerisine sahip olması
PÇ-2727- Uluslararası yargı organlarının yapısı ve işleyiş biçimleri hakkında bilgi sahibi olması
Alan Yeterlilikleri Matrisi
Program Çıktıları - Öğrenim Çıktıları Matrisi
--
 PÇ 1PÇ 2PÇ 3PÇ 4PÇ 5PÇ 6PÇ 7PÇ 8PÇ 9PÇ 10PÇ 11PÇ 12PÇ 13PÇ 14PÇ 15PÇ 16PÇ 17PÇ 18PÇ 19PÇ 20PÇ 21PÇ 22PÇ 23PÇ 24PÇ 25PÇ 26PÇ 27
ÖÇ 1                           
ÖÇ 2                           
ÖÇ 3                           
ÖÇ 4                           
ÖÇ 5