Lisans
Hukuk Fakültesi
Hukuk Fakültesi
Anlık RSS Bilgilendirmesi İçin Tıklayınız.Düzenli bilgilendirme E-Postaları almak için listemize kaydolabilirsiniz.


İdari Yargı I (Çift)

Ders KoduYarıyıl Ders Adı T/U/L Türü Öğrenim Dili AKTS
HUK7108 7 İdari Yargı I (Çift) 2/0/0 Z Türkçe 2
Dersin Amacı
Dersin amacı, idari yargının gerekliliğini vurgulayarak, idari yargıya egemen olan ilkeleri öğretmek, idari yargı rejiminin varlığının idari uyuşmazlıkları çözmedeki önemini vurgulamak  ve idari yargılama hukukuna ilişkin temel hukuk bilgisi kazandırmaktır.
Ön Koşullar YOK
Eş Koşullar YOK
Özel Koşullar YOK
Öğretim Üyeleri Yrd.Doç.Dr. Sakine Nilüfer Bilgin
Asistanlar Ar. Gör. Serkan Seyhan
Ders Gün,Saat ve Yeri Perşembe, 14:00-15:45, Hukuk Fakültesi, Amfi III
Görüşme Saatleri ve Yeri Yrd. Doç. Dr. Sakine Nilüfer BİLGİN, Şirinevler Yerleşkesi, Kat 2, H202-02
Öğretim Yöntem ve Teknikleri - Sözlü anlatım, soru-cevap şeklinde tartışma, örnek olaylar verme (vaka analizi), mahkeme kararına konu olmuş idari uyuşmazlıklardan derleme pratik çalışmalar yapmak.
Temel Kaynaklar

- A. Şeref Gözübüyük, "Yönetsel Yargı", Turhan Kitabevi, Ankara, 2017.

- Gürsel Kaplan, "İdari Yargılama Hukuku", Ekin Yayınları, Bursa, 2017.

- Ramazan Çağlayan, "İdari Yargılama Hukuku", Seçkin Yayınları, Ankara, 2017.

- A. Şeref Gözübüyük, Turgut Tan, "İdare Hukuku Cilt 2, İdari Yargılama Hukuku", Turhan Kitabevi, Ankara, 2017.

- Bahtiyar Akyılmaz, Cemil Kaya, Murat Sezginer, "İdari Yargı Mevzuatı", Seçkin, Ankara, 2017.

- Oğuz Sancakdar, Lale Burcu Önüt, Mustafa Aytaç Özelçi, Elif Altınok Çalışkan, Sakine Nilüfer Bilgin, Serkan Seyhan, "İdari Yargı Pratik Çalışma Kitabı", Seçkin Yayınları, Ankara, 2017.

Diğer Kaynaklar - http://www.danistay.gov.tr

- http://www.anayasa.gov.tr

- http://www.mevzuat.basbakanlik.gov.tr

- http://www.adalet.gov.tr

- http://www.yargitay.gov.tr

- http://www.echr.coe.int

-http://www.kazanci.com.tr

- http://www.idarehukuku.net

- http://www.idare.gen.tr
Haftalık Ders Programı
Hafta Dersin İçeriği Öğretim Yöntem ve Teknikleri
1. Hafta İdari yargının gerekliliği Sözlü anlatım
2. Hafta İdari yargıya hakim olan ilkeler Sözlü anlatım
3. Hafta İdari yargı teşkilatı Sözlü anlatım
4. Hafta İdari yargı personeli Sözlü anlatım
5. Hafta Uyuşmazlık Mahkemesi Sözlü anlatım, vaka analizi.
6. Hafta İdari yargının görev alanı dışında kalan uyuşmazlıklar Sözlü anlatım, vaka analizi.
7. Hafta İdari yargıda görev Sözlü anlatım, vaka analizi.
8. Hafta İptal davasının önkoşulları Sözlü anlatım, vaka analizi.
9. Hafta Görev, yetki, ehliyet, husumet, süreler Sözlü anlatım, vaka analizi.
10. Hafta İdari işlemler Sözlü anlatım, vaka analizi.
11. Hafta İdari yargıda tek dilekçe ile dava açma Sözlü anlatım, vaka analizi.
12. Hafta İptal davasının esasları (5 unsur ve takdir yetkisi) Sözlü anlatım, vaka analizi.
13. Hafta İptal davasının sonuçları Sözlü anlatım, vaka analizi.
14. Hafta İptal kararlarının yerine getirilmesi Sözlü anlatım, vaka analizi.
15. Hafta Bağlantılı davalar Sözlü anlatım, vaka analizi.
16. Hafta Tekrar Sözlü anlatım, vaka analizi.
17. Hafta Dönemsonu sınavı
Değerlendirme Ölçütleri
Ölçüt Tipleri Adet Yüzdesi(%)
Derse Devam / Katılım 10 10
Final 1 90


ÖÇ-1İdari yargının günümüzdeki önemini öğrenir.
ÖÇ-2İdari uyuşmazlıkları çözebilme yeteneğini kazanır.
ÖÇ-3İdari rejimin gerekliliğini öğrenir.
ÖÇ-4Karşılaştırmalı idari yargılama hukuku hakkında bilgi edinir.
ÖÇ-5İdari usul hakkında fikir edinir.
Program Çıktıları
PÇ-11- Bilgi kaynaklarına ulaşma ve değerlendirme becerisine sahip olması;
PÇ-22- Bilimsel verileri kullanma, karşılaştırma, yorumlama, sonuç çıkarma ve uygulayabilme becerisine sahip olması
PÇ-33- Modern hukuk kazanımlarını yorumlayabilecek tarihsel bilgi birikimine sahip olması
PÇ-44- Türkçe’yi sözlü ve yazılı etkin kullanabilme becerisine sahip olması;
PÇ-55- En az bir yabancı dilde mesleki literatürü takip edebilme becerisine sahip olması
PÇ-66- Mesleki ve etik sorumluluk bilincini edinmiş olması
PÇ-77- Hukuki problemlerin çözümünde mesleğe ilişkin bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanabilme becerisine sahip olması
PÇ-88- Somut bir olayın çözümlenmesinde edindiği bilgiyi uygulayabilme becerisine sahip olması
PÇ-99- Özel hukuk kişileri arasındaki ilişkileri düzenleyen hukuk kurallarına hâkim olması ve bu kuralları yorumlayabilme becerisine sahip olması
PÇ-1010- Birey-devlet arasındaki ilişkileri düzenleyen hukuk kurallarına hâkim olması ve bu kuralları yorumlayabilme becerisine sahip olması
PÇ-1111- Hukukun evrensel ilkelerini benimsemiş bir hukukçu olarak mesleği icra etme becerisine sahip olması
PÇ-1212- Uluslararası toplumun yapısı ile ilişki biçimleri konusundaki temel kavram ve kurallara hâkim olması; bunları yorumlayabilme ve tartışabilme becerisine sahip olması
PÇ-1313- Uluslararası toplumun ortak sorunlarını ve olası çözümlerini değerlendirebilecek temel bilgiye sahip olması
PÇ-1414- Ulusal-üstü yargısal nitelikteki insan hakları organlarına başvurabilecek ve süreci takip edebilecek bilgi birikimine sahip olması
PÇ-1515- Avrupa Birliği müktesebatı ve kurumlarının işleyişi hakkında bilgi sahibi olması
PÇ-1616- Hukuku insanlığın ihtiyaçları doğrultusunda sorgulayabilecek, eleştirebilecek ve geliştirebilecek bir dünya görüşüne sahip olması
PÇ-1717- Hukuk biliminin ve hukuk sistemlerinin tarihsel gelişim süreci hakkında bilgi sahibi olması
PÇ-1818- Çağdaş hukuki yaklaşımlar çerçevesinde güncel hukuki sorunları çözebilme becerisine sahip olması
PÇ-1919- Ulusal ve uluslararası düzeyde mesleğin gerektirdiği tüm özellikleri en iyi şekilde yansıtacak anlayış ve bilgi düzeyine sahip olması
PÇ-2020- Ekonomik ve finansal mekanizmalara ilişkin hukuki düzenlemelere ve uygulamalara hâkim olması
PÇ-2121- Bireylerin ve toplumların haklarının tarihsel gelişimi ve bu süreçte kabul edilen temel metinler hakkında bilgi sahibi olması
PÇ-2222- Bireysel olarak ve topluluk önünde kendini ifade edebilme becerisine sahip olması
PÇ-2323- Evrensel hukuk bilgisini kullanma, karşılaştırma ve uygulayabilme becerisine sahip olma
PÇ-2424- Bireyler arasındaki ilişkiler çerçevesinde ortaya çıkan yeni ihtiyaçları karşılamaya yönelik düzenlemeleri ve hukuki arayışları takip edebilme becerisine sahip olması
PÇ-2525- Ders içi faaliyetler, farazi dava ve adliye çalışmaları ile diğer mesleki ve akademik ziyaretlerin gerçekleştirilmesi yoluyla birlikte çalışma becerisine sahip olması
PÇ-2626- Hukukun ulusal ve uluslararası boyutlarını, mahkeme içtihatları ve uygulamaları takip etmek suretiyle anlama ve işleme becerisine sahip olması
PÇ-2727- Uluslararası yargı organlarının yapısı ve işleyiş biçimleri hakkında bilgi sahibi olması
Alan Yeterlilikleri Matrisi
Program Çıktıları - Öğrenim Çıktıları Matrisi
--
 PÇ 1PÇ 2PÇ 3PÇ 4PÇ 5PÇ 6PÇ 7PÇ 8PÇ 9PÇ 10PÇ 11PÇ 12PÇ 13PÇ 14PÇ 15PÇ 16PÇ 17PÇ 18PÇ 19PÇ 20PÇ 21PÇ 22PÇ 23PÇ 24PÇ 25PÇ 26PÇ 27
ÖÇ 1                           
ÖÇ 2                           
ÖÇ 3                           
ÖÇ 4                           
ÖÇ 5