Lisans
Hukuk Fakültesi
Hukuk Fakültesi
Anlık RSS Bilgilendirmesi İçin Tıklayınız.Düzenli bilgilendirme E-Postaları almak için listemize kaydolabilirsiniz.


Deniz Ticaret Hukuku (Çift)

Ders KoduYarıyıl Ders Adı T/U/L Türü Öğrenim Dili AKTS
HUK7106 7 Deniz Ticaret Hukuku (Çift) 2/0/0 Z Türkçe 3
Dersin Amacı
Deniz Ticaret Hukuku dersinin amacı, ulusal ve uluslararası düzenlemelerdeki teorik bilgileri öğretmek ve bu bilgilerin pratiğe aktarılmasını sağlamaktır.
Ön Koşullar Yok
Eş Koşullar Yok
Özel Koşullar Akılcı, Sorgulayan, Eleştirel düşünebilme, Problem çözme, Kuramsal bilgiyi uygulamaya dönüştürme, Bilgiyi yönetme, Karar verme becerisine sahip olması
Öğretim Üyeleri Prof. Dr. Merih Kemal Omağ, Yrd.Doç.Dr. Çağla Kandıralıoğlu
Asistanlar Ar. Gör. A. Muharrem Tütüncü, Ar. Gör. A. Safiye Nur Bağrıaçık
Ders Gün,Saat ve Yeri Şirinevler Yerleşkesi, Çarşamba
Görüşme Saatleri ve Yeri Prof. Dr. Merih Kemal OMAĞ, Çarşamba 14:00 / 16:00, Perşembe 14:00/16:00, H-404 No’lu Ofis
Öğretim Yöntem ve Teknikleri -Sözlü Anlatım ve Uygulama (Pratik Çalışma)
Temel Kaynaklar -
1.        Prof. Dr. Tahir ÇAĞA/ Prof. Dr. Rayegan KENDER, Deniz Ticareti Hukuku (I-II-III), İstanbul, 2002, 2009

 
2.        Prof.Dr. Rayegan KENDER/Prof. Dr. Ergon ÇETİNGİL, Deniz Ticareti Hukuku (Takip Hukuku ve Deniz Sigortaları ile Birlikte) Temel Bilgiler, İstanbul, 2009

 
3.        Prof. Dr. İnci KANER, Deniz Ticareti Hukuku (I-II), 2005,2009

 
4.        Prof. Dr. İnci KANER, Deniz Ticareti Hukuku Pratik Çalışmaları, İstanbul, 2008
Diğer Kaynaklar -6702 sayılı Eski Türk Ticaret Kanunu, 6102 sayılı Yeni Türk Ticaret Kanunu, Yargıtay İçtihatları, Bilimsel Makaleler ve Pratik Çalışmalar
Haftalık Ders Programı
Hafta Dersin İçeriği Öğretim Yöntem ve Teknikleri
1. Hafta Dersin amacı ve içeriği hakkında genel bilgiler; dersin işlenme metodu hakkında bilgi verilmesi; öğrencilere dersin işlenişi ile ilgili materyallerin verilmesi, Deniz Ticareti Hukukuna Giriş SA
2. Hafta Gemi SA, VA
3. Hafta Gemi Mülkiyeti ve Gemi İpoteği SA, VA
4. Hafta Donatan ve Donatanın Sorumluluğu SA, VA
5. Hafta Uluslararası Deniz Hukukunda Donatanın Sınırlı Sorumluluğu SA, VA
6. Hafta Donatma İştiraki SA, VA
7. Hafta Kaptan SA, VA
8. Hafta Ara Sınav
9. Hafta Navlun Sözleşmesi (Tarafları- İlgileri- Türleri) SA, VA
10. Hafta Navlun Sözleşmesinin İfası SA, VA
11. Hafta Konişmento SA, VA
12. Hafta Taşıyanın Sorumluluğu SA, VA
13. Hafta Taşıyanın Hakları, Navlun Sözleşmesinin Sona Ermesi SA, VA
14. Hafta Deniz Kazaları (Müşterek Avarya- Çatma- Kurtarma ve Yardım), Gemi Alacaklısı Hakkı ve Deniz Takip Hukuku SA, VA
15. Hafta Final Haftası
16. Hafta Final Haftası
17. Hafta Final Haftası
Değerlendirme Ölçütleri
Ölçüt Tipleri Adet Yüzdesi(%)
Ara sınav(lar) 1 20
Derse Devam / Katılım 1 10
Final 1 70


ÖÇ-1Türk Ticaret Kanunu ve ulusal düzenlemeler hakkında bilgi sahibi olur
ÖÇ-2Deniz Ticaret Hukukuna hakim genel ilke ve kavramları kullanabilir ve somut olaylara uygulayabilme yeteneğine sahip olur
ÖÇ-3Deniz kazaları, deniz kazalarında ortaya çıkacak zararlardan dolayı sorumluluk, müşterek avarya, kurtarma ve yardım konularını birbirleriyle bağlantılı olarak değerlendirebilir, ortaya çıkan problemleri kavrayabilir ve çözebilecek bilgiye sahip olur
ÖÇ-4Uluslararası düzenlemeleri inceleyebilir ve iç hukuktaki düzenleme ile uluslar arası konvansiyonlardaki düzenlemeler arasındaki farklılıkları tespit edebilir
ÖÇ-5Ulusal ve uluslar arası Deniz Ticaret Hukuku teorik bilgilerini somut problemlerin çözümünde uygulama becerisi kazanır.
Program Çıktıları
PÇ-11- Bilgi kaynaklarına ulaşma ve değerlendirme becerisine sahip olması;
PÇ-22- Bilimsel verileri kullanma, karşılaştırma, yorumlama, sonuç çıkarma ve uygulayabilme becerisine sahip olması
PÇ-33- Modern hukuk kazanımlarını yorumlayabilecek tarihsel bilgi birikimine sahip olması
PÇ-44- Türkçe’yi sözlü ve yazılı etkin kullanabilme becerisine sahip olması;
PÇ-55- En az bir yabancı dilde mesleki literatürü takip edebilme becerisine sahip olması
PÇ-66- Mesleki ve etik sorumluluk bilincini edinmiş olması
PÇ-77- Hukuki problemlerin çözümünde mesleğe ilişkin bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanabilme becerisine sahip olması
PÇ-88- Somut bir olayın çözümlenmesinde edindiği bilgiyi uygulayabilme becerisine sahip olması
PÇ-99- Özel hukuk kişileri arasındaki ilişkileri düzenleyen hukuk kurallarına hâkim olması ve bu kuralları yorumlayabilme becerisine sahip olması
PÇ-1010- Birey-devlet arasındaki ilişkileri düzenleyen hukuk kurallarına hâkim olması ve bu kuralları yorumlayabilme becerisine sahip olması
PÇ-1111- Hukukun evrensel ilkelerini benimsemiş bir hukukçu olarak mesleği icra etme becerisine sahip olması
PÇ-1212- Uluslararası toplumun yapısı ile ilişki biçimleri konusundaki temel kavram ve kurallara hâkim olması; bunları yorumlayabilme ve tartışabilme becerisine sahip olması
PÇ-1313- Uluslararası toplumun ortak sorunlarını ve olası çözümlerini değerlendirebilecek temel bilgiye sahip olması
PÇ-1414- Ulusal-üstü yargısal nitelikteki insan hakları organlarına başvurabilecek ve süreci takip edebilecek bilgi birikimine sahip olması
PÇ-1515- Avrupa Birliği müktesebatı ve kurumlarının işleyişi hakkında bilgi sahibi olması
PÇ-1616- Hukuku insanlığın ihtiyaçları doğrultusunda sorgulayabilecek, eleştirebilecek ve geliştirebilecek bir dünya görüşüne sahip olması
PÇ-1717- Hukuk biliminin ve hukuk sistemlerinin tarihsel gelişim süreci hakkında bilgi sahibi olması
PÇ-1818- Çağdaş hukuki yaklaşımlar çerçevesinde güncel hukuki sorunları çözebilme becerisine sahip olması
PÇ-1919- Ulusal ve uluslararası düzeyde mesleğin gerektirdiği tüm özellikleri en iyi şekilde yansıtacak anlayış ve bilgi düzeyine sahip olması
PÇ-2020- Ekonomik ve finansal mekanizmalara ilişkin hukuki düzenlemelere ve uygulamalara hâkim olması
PÇ-2121- Bireylerin ve toplumların haklarının tarihsel gelişimi ve bu süreçte kabul edilen temel metinler hakkında bilgi sahibi olması
PÇ-2222- Bireysel olarak ve topluluk önünde kendini ifade edebilme becerisine sahip olması
PÇ-2323- Evrensel hukuk bilgisini kullanma, karşılaştırma ve uygulayabilme becerisine sahip olma
PÇ-2424- Bireyler arasındaki ilişkiler çerçevesinde ortaya çıkan yeni ihtiyaçları karşılamaya yönelik düzenlemeleri ve hukuki arayışları takip edebilme becerisine sahip olması
PÇ-2525- Ders içi faaliyetler, farazi dava ve adliye çalışmaları ile diğer mesleki ve akademik ziyaretlerin gerçekleştirilmesi yoluyla birlikte çalışma becerisine sahip olması
PÇ-2626- Hukukun ulusal ve uluslararası boyutlarını, mahkeme içtihatları ve uygulamaları takip etmek suretiyle anlama ve işleme becerisine sahip olması
PÇ-2727- Uluslararası yargı organlarının yapısı ve işleyiş biçimleri hakkında bilgi sahibi olması
Alan Yeterlilikleri Matrisi
Program Çıktıları - Öğrenim Çıktıları Matrisi
--
 PÇ 1PÇ 2PÇ 3PÇ 4PÇ 5PÇ 6PÇ 7PÇ 8PÇ 9PÇ 10PÇ 11PÇ 12PÇ 13PÇ 14PÇ 15PÇ 16PÇ 17PÇ 18PÇ 19PÇ 20PÇ 21PÇ 22PÇ 23PÇ 24PÇ 25PÇ 26PÇ 27
ÖÇ 1                           
ÖÇ 2                           
ÖÇ 3                           
ÖÇ 4                           
ÖÇ 5