Lisans
Hukuk Fakültesi
Hukuk Fakültesi
Anlık RSS Bilgilendirmesi İçin Tıklayınız.Düzenli bilgilendirme E-Postaları almak için listemize kaydolabilirsiniz.


İş Hukuku I (Çift)

Ders KoduYarıyıl Ders Adı T/U/L Türü Öğrenim Dili AKTS
HUK7104 7 İş Hukuku I (Çift) 3/0/0 Z Türkçe 3
Dersin Amacı
İş Hukuku I dersinin amacı, bireysel iş hukukuna ilişkin temel kavramların ve bireysel iş ilişkilerine ilişkin uyuşmazlıklarda çözüm üretmeye yönelik teorik ve pratik bilginin kazandırılmasıdır.
Ön Koşullar Yok
Eş Koşullar Yok
Özel Koşullar Derse devam.
Öğretim Üyeleri Prof. Dr. Nurşen Caniklioğlu
Asistanlar Arş. Gör. Beste Gemici Filiz
Ders Gün,Saat ve Yeri Perşembe 09:00-12:00 Amfi V
Görüşme Saatleri ve Yeri Prof. Dr. Nurşen CANİKLİOĞLU, Perşembe 16:00-17:00
Öğretim Yöntem ve Teknikleri -

Anlatım, tartışma, soru-cevap, pratik çalışma
Temel Kaynaklar -

SÜZEK, Sarper İş Hukuku, Beta, İstanbul, 2017.
Diğer Kaynaklar -

ÇELİK, Nuri, CANİKLİOĞLU Nurşen, CANBOLAT Talat İş Hukuku Dersleri, Beta, İstanbul 2017.
Haftalık Ders Programı
Hafta Dersin İçeriği Öğretim Yöntem ve Teknikleri
1. Hafta İş Hukuku Kavramı ve İş Hukukunun Kaynakları Sözlü Anlatım
2. Hafta Temel Kavramlar: İşçi, işveren, işyeri ve işveren vekili, asıl işveren-alt işveren ilişkisi. Sözlü Anlatım, Vaka Analizi
3. Hafta Eşitlik ilkesi Sözlü Anlatım, Vaka Analizi
4. Hafta İşyerinin veya bir bölümünün devri Sözlü Anlatım, Vaka Analizi
5. Hafta Ödünç iş ilişkisi Sözlü Anlatım, Vaka Analizi
6. Hafta İş sözleşmesi kavramı, iş sözleşmesinin türleri, belirli ve belirsiz süreli iş sözleşmesi, tam ve kısmi süreli iş sözleşmesi Sözlü Anlatım, Vaka Analizi
7. Hafta Ara Sınav İş güvencesi kavramı, fesih bildirimi ve usulü. Sözlü Anlatım, Vaka Analizi
8. Hafta Geçerli sebeple fesih, işveren tarafından belirsiz süreli iş sözleşmesinin geçerli sebep olmaksızın feshi Sözlü Anlatım, Vaka Analizi
9. Hafta İşçinin işe iadesi Sözlü Anlatım, Vaka Analizi
10. Hafta Derhal fesih hakkı Sözlü Anlatım, Vaka Analizi
11. Hafta Toplu işçi çıkarma Sözlü Anlatım, Vaka Analizi
12. Hafta Ücret ve ücretin ödenmesi, asgari ücret ve fazla çalışma ücreti Sözlü Anlatım, Vaka Analizi
13. Hafta İşin düzenlenmesi Sözlü Anlatım, Vaka Analizi
14. Hafta İş sağlığı ve güvenliği Sözlü Anlatım, Vaka Analizi
15. Hafta Sınav Haftası
16. Hafta Sınav Haftası
17. Hafta Sınav Haftası
Değerlendirme Ölçütleri
Ölçüt Tipleri Adet Yüzdesi(%)
Ara sınav(lar) 1 20
Derse Devam / Katılım 14 5
Final 1 75


ÖÇ-1İş hukukunun ulusal ve uluslararası temel kurallarının yorumlanması ve uygulanması becerisi kazanır.
ÖÇ-2İş sözleşmesinden doğan hak ve borçlara ilişkin gerekli bilgi sahibi olur ve iş sözleşmesine ilişkin hukuki uyuşmazlıkları çözme becerisi kazanır.
ÖÇ-3İşin düzenlenmesine ilişkin kuralları yorumlama ve uygulayabilme becerisi kazanır.
ÖÇ-4İş sözleşmesinin geçerli neden olmaksızın feshi ve fesih usulüne ilişkin gerekli bilgiyi kazanır.
ÖÇ-5İş sağlığı ve güvenliğine ilişkin kuralları yorumlama ve uygulayabilme becerisi kazanır.
ÖÇ-6İş ilişkisinden doğabilecek hukuki sorunlara çözüm yolları geliştirilmesi, teorik bilginin pratik çalışmalar ve Yargıtay karar incelemeleriyle uygulanması becerisi kazanır.
Program Çıktıları
PÇ-11- Bilgi kaynaklarına ulaşma ve değerlendirme becerisine sahip olması;
PÇ-22- Bilimsel verileri kullanma, karşılaştırma, yorumlama, sonuç çıkarma ve uygulayabilme becerisine sahip olması
PÇ-33- Modern hukuk kazanımlarını yorumlayabilecek tarihsel bilgi birikimine sahip olması
PÇ-44- Türkçe’yi sözlü ve yazılı etkin kullanabilme becerisine sahip olması;
PÇ-55- En az bir yabancı dilde mesleki literatürü takip edebilme becerisine sahip olması
PÇ-66- Mesleki ve etik sorumluluk bilincini edinmiş olması
PÇ-77- Hukuki problemlerin çözümünde mesleğe ilişkin bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanabilme becerisine sahip olması
PÇ-88- Somut bir olayın çözümlenmesinde edindiği bilgiyi uygulayabilme becerisine sahip olması
PÇ-99- Özel hukuk kişileri arasındaki ilişkileri düzenleyen hukuk kurallarına hâkim olması ve bu kuralları yorumlayabilme becerisine sahip olması
PÇ-1010- Birey-devlet arasındaki ilişkileri düzenleyen hukuk kurallarına hâkim olması ve bu kuralları yorumlayabilme becerisine sahip olması
PÇ-1111- Hukukun evrensel ilkelerini benimsemiş bir hukukçu olarak mesleği icra etme becerisine sahip olması
PÇ-1212- Uluslararası toplumun yapısı ile ilişki biçimleri konusundaki temel kavram ve kurallara hâkim olması; bunları yorumlayabilme ve tartışabilme becerisine sahip olması
PÇ-1313- Uluslararası toplumun ortak sorunlarını ve olası çözümlerini değerlendirebilecek temel bilgiye sahip olması
PÇ-1414- Ulusal-üstü yargısal nitelikteki insan hakları organlarına başvurabilecek ve süreci takip edebilecek bilgi birikimine sahip olması
PÇ-1515- Avrupa Birliği müktesebatı ve kurumlarının işleyişi hakkında bilgi sahibi olması
PÇ-1616- Hukuku insanlığın ihtiyaçları doğrultusunda sorgulayabilecek, eleştirebilecek ve geliştirebilecek bir dünya görüşüne sahip olması
PÇ-1717- Hukuk biliminin ve hukuk sistemlerinin tarihsel gelişim süreci hakkında bilgi sahibi olması
PÇ-1818- Çağdaş hukuki yaklaşımlar çerçevesinde güncel hukuki sorunları çözebilme becerisine sahip olması
PÇ-1919- Ulusal ve uluslararası düzeyde mesleğin gerektirdiği tüm özellikleri en iyi şekilde yansıtacak anlayış ve bilgi düzeyine sahip olması
PÇ-2020- Ekonomik ve finansal mekanizmalara ilişkin hukuki düzenlemelere ve uygulamalara hâkim olması
PÇ-2121- Bireylerin ve toplumların haklarının tarihsel gelişimi ve bu süreçte kabul edilen temel metinler hakkında bilgi sahibi olması
PÇ-2222- Bireysel olarak ve topluluk önünde kendini ifade edebilme becerisine sahip olması
PÇ-2323- Evrensel hukuk bilgisini kullanma, karşılaştırma ve uygulayabilme becerisine sahip olma
PÇ-2424- Bireyler arasındaki ilişkiler çerçevesinde ortaya çıkan yeni ihtiyaçları karşılamaya yönelik düzenlemeleri ve hukuki arayışları takip edebilme becerisine sahip olması
PÇ-2525- Ders içi faaliyetler, farazi dava ve adliye çalışmaları ile diğer mesleki ve akademik ziyaretlerin gerçekleştirilmesi yoluyla birlikte çalışma becerisine sahip olması
PÇ-2626- Hukukun ulusal ve uluslararası boyutlarını, mahkeme içtihatları ve uygulamaları takip etmek suretiyle anlama ve işleme becerisine sahip olması
PÇ-2727- Uluslararası yargı organlarının yapısı ve işleyiş biçimleri hakkında bilgi sahibi olması
Alan Yeterlilikleri Matrisi
Program Çıktıları - Öğrenim Çıktıları Matrisi
--
 PÇ 1PÇ 2PÇ 3PÇ 4PÇ 5PÇ 6PÇ 7PÇ 8PÇ 9PÇ 10PÇ 11PÇ 12PÇ 13PÇ 14PÇ 15PÇ 16PÇ 17PÇ 18PÇ 19PÇ 20PÇ 21PÇ 22PÇ 23PÇ 24PÇ 25PÇ 26PÇ 27
ÖÇ 1                           
ÖÇ 2                           
ÖÇ 3                           
ÖÇ 4                           
ÖÇ 5                           
ÖÇ 6