Lisans
Hukuk Fakültesi
Hukuk Fakültesi
Anlık RSS Bilgilendirmesi İçin Tıklayınız.Düzenli bilgilendirme E-Postaları almak için listemize kaydolabilirsiniz.


İcra ve İflas Hukuku I (Çift)

Ders KoduYarıyıl Ders Adı T/U/L Türü Öğrenim Dili AKTS
HUK7103 7 İcra ve İflas Hukuku I (Çift) 3/0/0 Z Türkçe 4
Dersin Amacı
İcra hukukuna ilişkin temel kurumların ve aşamaların öğretilmesi
Ön Koşullar Yok
Eş Koşullar Yok
Özel Koşullar Yok
Öğretim Üyeleri Yrd. Doç. Dr. Cemil Simil
Asistanlar Arş. Gör. Gökhan Aykut
Ders Gün,Saat ve Yeri Şirinevler Yerleşkesi
Görüşme Saatleri ve Yeri Öğretim Üyesinin ismi, Gün, XX.XX-XX.XX, xxx Yerleşkesi Ofis no
Öğretim Yöntem ve Teknikleri Sözlü anlatım, vakıa analizi
Temel Kaynaklar

1- İcra ve İflas Hukuku, Hakan Pekcanıtez - Oğuz Atalay - Muhammet Özekes - Meral Sungurtekin Özkan, 2017 İstanbul.

 

2-İcra ve İflas Hukuku Pratik Çalışmalar, Hakan Pekcanıtez- Muhammet Özekes, 2017 İstanbul.

Diğer Kaynaklar -
Haftalık Ders Programı
Hafta Dersin İçeriği Öğretim Yöntem ve Teknikleri
1. Hafta -İcra Hukuku Hakkında Genel Bilgiler - Cebri İcra Hukukunda Menfaat Dengesi - Cebri İcra Hukukunda Temel Hakların Gözetilmesi SA
2. Hafta -Cebri İcra Hukukuna Hâkim Olan İlkeler --İcra Teşkilatı SA
3. Hafta - Şikâyet - İcra Harç ve Giderleri SA, VA
4. Hafta - Tebligat, Süreler, Tatil ve Talik Halleri -İcra Takibinin Tarafları ve Takip Yolunun Değiştirilmesi -Genel Haciz Yoluyla Takip - Genel Haciz Yoluyla Takibin konusu SA
5. Hafta - Genel Haciz Yoluyla Takip talebi -Genel Haciz Yoluyla Takipte Ödeme Emri ve Ödeme Emrine İtiraz SA, VA
6. Hafta - İtirazın İptali SA, VA
7. Hafta - İtirazın Kaldırılması - Menfi Tespit ve İstirdat Davaları SA, VA
8. Hafta DENEME SINAVI HAFTASI
9. Hafta - Takibin İptali ve Taliki - Mal Beyanı SA, VA
10. Hafta - Haciz Hakkında Genel Bilgiler -Haczin Konusu SA
11. Hafta -Hacze İştirak - Hacizde İstihkak Prosedürü SA, VA
12. Hafta - Borcun Taksitle Ödenmesi -Satış(Paraya Çevirme) SA,VA
13. Hafta -İhalenin Feshi SA, VA
14. Hafta -Paraların Paylaştırılması -Borç Ödemeden Aciz Vesikası SA, VA
15. Hafta FİNAL SINAVLARI
16. Hafta FİNAL SINAVLARI
17. Hafta FİNAL SINAVLARI
Değerlendirme Ölçütleri
Ölçüt Tipleri Adet Yüzdesi(%)
Final 1 100


ÖÇ-1-İcra hukukunda temel hakların gözetilmesi ve cebri icra hukukuna hâkim olan ilkelerin kavratılması suretiyle, öğrenciye uygulamada gerçekleştireceği cebri icra prosedürlerinde bu temel hak ve ilkelerin ihlâline yol açmayacak şekilde takip işlemleri yapabilme yeteneği kazandırmak.
ÖÇ-2-Genel haciz yolu ile takipte takip talebi ve ödeme emrine ilişkin bilgilerin öğretilmesi, öğrenciye uygulamada takip başlatabilme becerisini kazandırılacaktır.
ÖÇ-3-Genel haciz yolu ile takipte itiraz ve itirazın iptali ve kaldırılmasına ilişkin bilgilerin öğrenciye verilmesiyle, öğrenci hangi hallerde takibe karşı koyabileceğini ve itiraz üzerine duran takibe nasıl devam edebileceği hakkında bilgi sahibi olacaktır.
ÖÇ-4Haciz konusunda verilen bilgilerle, öğrenci borçlunun hangi malvarlığı unsurlarını haczettirerek alacaklının alacağını tahsil edebileceği konusunda bilgi sahibi olacaktır
ÖÇ-5Hacizde istihkak davasına ilişkin bilgilerin öğretilmesiyle amaçlanan, öğrenciye başlatılmış olan takipte sadece borçluya ait mallar üzerine haciz konulması; borçlu olmayan bir kişinin mallarına borçluya ait olduğu düşüncesiyle haciz konulması halinde ise bunları nasıl hacizden kurtarabileceği konusunda beceri kazandırmaktır.
ÖÇ-6cebri icra yoluyla satış ve ihalenin feshine ilişkin bilgiler ise, öğrenciye başlatılmış olan takibin takip ekonomisine uygun bir şekilde kısa sürede bitirilebilmesi için yapılması gereken işlemleri usulüne uygun yapabilme yeteneği kazandıracaktır.
Program Çıktıları
PÇ-11- Bilgi kaynaklarına ulaşma ve değerlendirme becerisine sahip olması;
PÇ-22- Bilimsel verileri kullanma, karşılaştırma, yorumlama, sonuç çıkarma ve uygulayabilme becerisine sahip olması
PÇ-33- Modern hukuk kazanımlarını yorumlayabilecek tarihsel bilgi birikimine sahip olması
PÇ-44- Türkçe’yi sözlü ve yazılı etkin kullanabilme becerisine sahip olması;
PÇ-55- En az bir yabancı dilde mesleki literatürü takip edebilme becerisine sahip olması
PÇ-66- Mesleki ve etik sorumluluk bilincini edinmiş olması
PÇ-77- Hukuki problemlerin çözümünde mesleğe ilişkin bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanabilme becerisine sahip olması
PÇ-88- Somut bir olayın çözümlenmesinde edindiği bilgiyi uygulayabilme becerisine sahip olması
PÇ-99- Özel hukuk kişileri arasındaki ilişkileri düzenleyen hukuk kurallarına hâkim olması ve bu kuralları yorumlayabilme becerisine sahip olması
PÇ-1010- Birey-devlet arasındaki ilişkileri düzenleyen hukuk kurallarına hâkim olması ve bu kuralları yorumlayabilme becerisine sahip olması
PÇ-1111- Hukukun evrensel ilkelerini benimsemiş bir hukukçu olarak mesleği icra etme becerisine sahip olması
PÇ-1212- Uluslararası toplumun yapısı ile ilişki biçimleri konusundaki temel kavram ve kurallara hâkim olması; bunları yorumlayabilme ve tartışabilme becerisine sahip olması
PÇ-1313- Uluslararası toplumun ortak sorunlarını ve olası çözümlerini değerlendirebilecek temel bilgiye sahip olması
PÇ-1414- Ulusal-üstü yargısal nitelikteki insan hakları organlarına başvurabilecek ve süreci takip edebilecek bilgi birikimine sahip olması
PÇ-1515- Avrupa Birliği müktesebatı ve kurumlarının işleyişi hakkında bilgi sahibi olması
PÇ-1616- Hukuku insanlığın ihtiyaçları doğrultusunda sorgulayabilecek, eleştirebilecek ve geliştirebilecek bir dünya görüşüne sahip olması
PÇ-1717- Hukuk biliminin ve hukuk sistemlerinin tarihsel gelişim süreci hakkında bilgi sahibi olması
PÇ-1818- Çağdaş hukuki yaklaşımlar çerçevesinde güncel hukuki sorunları çözebilme becerisine sahip olması
PÇ-1919- Ulusal ve uluslararası düzeyde mesleğin gerektirdiği tüm özellikleri en iyi şekilde yansıtacak anlayış ve bilgi düzeyine sahip olması
PÇ-2020- Ekonomik ve finansal mekanizmalara ilişkin hukuki düzenlemelere ve uygulamalara hâkim olması
PÇ-2121- Bireylerin ve toplumların haklarının tarihsel gelişimi ve bu süreçte kabul edilen temel metinler hakkında bilgi sahibi olması
PÇ-2222- Bireysel olarak ve topluluk önünde kendini ifade edebilme becerisine sahip olması
PÇ-2323- Evrensel hukuk bilgisini kullanma, karşılaştırma ve uygulayabilme becerisine sahip olma
PÇ-2424- Bireyler arasındaki ilişkiler çerçevesinde ortaya çıkan yeni ihtiyaçları karşılamaya yönelik düzenlemeleri ve hukuki arayışları takip edebilme becerisine sahip olması
PÇ-2525- Ders içi faaliyetler, farazi dava ve adliye çalışmaları ile diğer mesleki ve akademik ziyaretlerin gerçekleştirilmesi yoluyla birlikte çalışma becerisine sahip olması
PÇ-2626- Hukukun ulusal ve uluslararası boyutlarını, mahkeme içtihatları ve uygulamaları takip etmek suretiyle anlama ve işleme becerisine sahip olması
PÇ-2727- Uluslararası yargı organlarının yapısı ve işleyiş biçimleri hakkında bilgi sahibi olması
Alan Yeterlilikleri Matrisi
Program Çıktıları - Öğrenim Çıktıları Matrisi
--
 PÇ 1PÇ 2PÇ 3PÇ 4PÇ 5PÇ 6PÇ 7PÇ 8PÇ 9PÇ 10PÇ 11PÇ 12PÇ 13PÇ 14PÇ 15PÇ 16PÇ 17PÇ 18PÇ 19PÇ 20PÇ 21PÇ 22PÇ 23PÇ 24PÇ 25PÇ 26PÇ 27
ÖÇ 1                           
ÖÇ 2                           
ÖÇ 3                           
ÖÇ 4                           
ÖÇ 5                           
ÖÇ 6