Lisans
Hukuk Fakültesi
Hukuk Fakültesi
Anlık RSS Bilgilendirmesi İçin Tıklayınız.Düzenli bilgilendirme E-Postaları almak için listemize kaydolabilirsiniz.


Sivil Havacılık

Ders KoduYarıyıl Ders Adı T/U/L Türü Öğrenim Dili AKTS
HUK0250 Sivil Havacılık 2/0/0 SA Türkçe 2
Dersin Amacı
Bu dersin amacı Türk Sivil Havacılık Mevzuatı ve Uluslararası Havacılık Mevzuatına ilişkin temel kavramlar, hava taşıma sözleşmeleri, havayollarının ve yolcuların hakları gibi konularda öğrencilerin bilgi sahibi olması, yorum yapabilmesini ve bilgisini somut olaylara uygulayabilmesini sağlamaktır.
Ön Koşullar Sivil Havacılık Hukuku
Eş Koşullar XXX Ders Adı...
Özel Koşullar Öğrencilerin derse katılması ve araştırma yapması gerekmektedir.
Öğretim Üyeleri Prof. Dr. Hasan Köni
Asistanlar
Ders Gün,Saat ve Yeri
Görüşme Saatleri ve Yeri
Öğretim Yöntem ve Teknikleri - Sözlü anlatım, tartışma, demonstrasyon vs.
Temel Kaynaklar - IATA, ICAO ve EU dokümanları (internetten indirilebilir)
Diğer Kaynaklar - Mahkeme kararları, bilirkişi raporları
Haftalık Ders Programı
Hafta Dersin İçeriği Öğretim Yöntem ve Teknikleri
1. Hafta Milletlerarası Sivil Havacılık Kuruluşları SA
2. Hafta Milli Sivil Havacılık Kuruluşları ve Milli Mevzuat SA
3. Hafta Milletlerarası Kamu Hukuku Kuralları (Havacılığa ilişkin) SA
4. Hafta Milletlerarası Özel Hukuk Kurulları (Havacılığa ilişkin) SA
5. Hafta Havayolu taşıması tanımı, tabii olduğu kurallar SA
6. Hafta Yolcu taşımasının safhaları ve karşılaşılan hukuki ilişkiler VA
7. Hafta Yolcu taşımasının safhaları ve karşılaşılan hukuki ilişkiler VA
8. Hafta Yolcu ve bagaj taşımasında taşıyıcının hukuki sorumluluğu SA
9. Hafta Yolcu ve bagaj taşımasında taşıyıcının hukuki sorumluluğu SA
10. Hafta Kargo taşımasında taşıyıcının hukuki sorumluluğu SA
11. Hafta Kargo taşımasında taşıyıcının hukuki sorumluluğu SA
12. Hafta Uçak anlaşmaları (Wet lease, dry lease vs) SA
13. Hafta Handling Anlaşmaları SA
14. Hafta Sair havacılık ile ilgili anlaşmalar SA
15. Hafta Sınav Haftası
16. Hafta Sınav Haftası
17. Hafta Sınav Haftası
Değerlendirme Ölçütleri
Ölçüt Tipleri Adet Yüzdesi(%)
Ödevler / Dönem Ödevi / Sunum 1 30
Projeler 1 30
Final 1 40


ÖÇ-1ÖÇ 1. Ulusal ve Uluslararası sivil havacılık mevzuatının kapsamı konusunda bilgi sahibi olunması
ÖÇ-2ÖÇ 2. Hava taşımasını düzenleyen Ulusal ve Uluslararası Anlaşmalar hakkında genel hatlarıyla bilgi sahibi olunması
ÖÇ-3ÖÇ 3. Havacılık sektöründe yaygın kullanılan sözleşme türlerinin, terimlerinin öğrenilmesi
ÖÇ-4ÖÇ 4. Havayolu, kargo şirketleri, yolcu ve göndericilerin hak ve sorumlulukları hakkında bilgi sahibi olunması
ÖÇ-5ÖÇ 5. Havacılık sektöründe otorite olan kurumlar hakkında bilgi sahibi olunması
Program Çıktıları
PÇ-11- Bilgi kaynaklarına ulaşma ve değerlendirme becerisine sahip olması;
PÇ-22- Bilimsel verileri kullanma, karşılaştırma, yorumlama, sonuç çıkarma ve uygulayabilme becerisine sahip olması
PÇ-33- Modern hukuk kazanımlarını yorumlayabilecek tarihsel bilgi birikimine sahip olması
PÇ-44- Türkçe’yi sözlü ve yazılı etkin kullanabilme becerisine sahip olması;
PÇ-55- En az bir yabancı dilde mesleki literatürü takip edebilme becerisine sahip olması
PÇ-66- Mesleki ve etik sorumluluk bilincini edinmiş olması
PÇ-77- Hukuki problemlerin çözümünde mesleğe ilişkin bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanabilme becerisine sahip olması
PÇ-88- Somut bir olayın çözümlenmesinde edindiği bilgiyi uygulayabilme becerisine sahip olması
PÇ-99- Özel hukuk kişileri arasındaki ilişkileri düzenleyen hukuk kurallarına hâkim olması ve bu kuralları yorumlayabilme becerisine sahip olması
PÇ-1010- Birey-devlet arasındaki ilişkileri düzenleyen hukuk kurallarına hâkim olması ve bu kuralları yorumlayabilme becerisine sahip olması
PÇ-1111- Hukukun evrensel ilkelerini benimsemiş bir hukukçu olarak mesleği icra etme becerisine sahip olması
PÇ-1212- Uluslararası toplumun yapısı ile ilişki biçimleri konusundaki temel kavram ve kurallara hâkim olması; bunları yorumlayabilme ve tartışabilme becerisine sahip olması
PÇ-1313- Uluslararası toplumun ortak sorunlarını ve olası çözümlerini değerlendirebilecek temel bilgiye sahip olması
PÇ-1414- Ulusal-üstü yargısal nitelikteki insan hakları organlarına başvurabilecek ve süreci takip edebilecek bilgi birikimine sahip olması
PÇ-1515- Avrupa Birliği müktesebatı ve kurumlarının işleyişi hakkında bilgi sahibi olması
PÇ-1616- Hukuku insanlığın ihtiyaçları doğrultusunda sorgulayabilecek, eleştirebilecek ve geliştirebilecek bir dünya görüşüne sahip olması
PÇ-1717- Hukuk biliminin ve hukuk sistemlerinin tarihsel gelişim süreci hakkında bilgi sahibi olması
PÇ-1818- Çağdaş hukuki yaklaşımlar çerçevesinde güncel hukuki sorunları çözebilme becerisine sahip olması
PÇ-1919- Ulusal ve uluslararası düzeyde mesleğin gerektirdiği tüm özellikleri en iyi şekilde yansıtacak anlayış ve bilgi düzeyine sahip olması
PÇ-2020- Ekonomik ve finansal mekanizmalara ilişkin hukuki düzenlemelere ve uygulamalara hâkim olması
PÇ-2121- Bireylerin ve toplumların haklarının tarihsel gelişimi ve bu süreçte kabul edilen temel metinler hakkında bilgi sahibi olması
PÇ-2222- Bireysel olarak ve topluluk önünde kendini ifade edebilme becerisine sahip olması
PÇ-2323- Evrensel hukuk bilgisini kullanma, karşılaştırma ve uygulayabilme becerisine sahip olma
PÇ-2424- Bireyler arasındaki ilişkiler çerçevesinde ortaya çıkan yeni ihtiyaçları karşılamaya yönelik düzenlemeleri ve hukuki arayışları takip edebilme becerisine sahip olması
PÇ-2525- Ders içi faaliyetler, farazi dava ve adliye çalışmaları ile diğer mesleki ve akademik ziyaretlerin gerçekleştirilmesi yoluyla birlikte çalışma becerisine sahip olması
PÇ-2626- Hukukun ulusal ve uluslararası boyutlarını, mahkeme içtihatları ve uygulamaları takip etmek suretiyle anlama ve işleme becerisine sahip olması
PÇ-2727- Uluslararası yargı organlarının yapısı ve işleyiş biçimleri hakkında bilgi sahibi olması
Alan Yeterlilikleri Matrisi
Program Çıktıları - Öğrenim Çıktıları Matrisi
--
 PÇ 1PÇ 2PÇ 3PÇ 4PÇ 5PÇ 6PÇ 7PÇ 8PÇ 9PÇ 10PÇ 11PÇ 12PÇ 13PÇ 14PÇ 15PÇ 16PÇ 17PÇ 18PÇ 19PÇ 20PÇ 21PÇ 22PÇ 23PÇ 24PÇ 25PÇ 26PÇ 27
ÖÇ 1                           
ÖÇ 2                           
ÖÇ 3                           
ÖÇ 4                           
ÖÇ 5