Lisans
Hukuk Fakültesi
Hukuk Fakültesi
Anlık RSS Bilgilendirmesi İçin Tıklayınız.Düzenli bilgilendirme E-Postaları almak için listemize kaydolabilirsiniz.


İsimsiz Sözleşmeler

Ders KoduYarıyıl Ders Adı T/U/L Türü Öğrenim Dili AKTS
HUK0245 İsimsiz Sözleşmeler 2/0/0 SA Türkçe 3
Dersin Amacı
Sözleşme Hukukunun kaynaklarını ve temel kavramlarını açıklayabilmek
Ön Koşullar Yok
Eş Koşullar Yok
Özel Koşullar Derse devam, önceden edindiği kuramsal yeterlilikleri
Öğretim Üyeleri Prof.Dr. İlhan Ulusan
Asistanlar Arş. Gör. Zeynep GÜLER
Ders Gün,Saat ve Yeri Hukuk Fakültesi
Görüşme Saatleri ve Yeri Medeni Hukuk Anabilim Dalı 4. Kat
Öğretim Yöntem ve Teknikleri -Anlatım, Soru-Yanıt, Sorun/Problem Çözme.
Temel Kaynaklar -Borçlar Hukuku Özel Hükümler Ders Kitapları
Diğer Kaynaklar -Yargı İçtihatları ve Konuyla İlgili Hukuk Öğretisi
Haftalık Ders Programı
Hafta Dersin İçeriği Öğretim Yöntem ve Teknikleri
1. Hafta Sözleşme Kavramı ve Anlamı, Sözleşmelerin Borçlar Kanunu Açısından Önemi ve Düzenlenmesi Sözlü anlatım, Uygulama
2. Hafta Karma Sözleşmeler-Bileşik Sözleşmeler ve Atipik Sözleşmeler (Kanun Tarafından Düzenlenmeyen Sözleşmeler) Sözlü anlatım, Uygulama
3. Hafta Atipik Sözleşmelere İlişkin Genel Teoriler Sözlü anlatım, Uygulama
4. Hafta Sulh Sözleşmesinin Tanımı, Tarafların Hakları ve Borçları ve Sözleşmenin Sona Ermesi Sözlü anlatım, Uygulama
5. Hafta Satış İçin Tevdi Sözleşmesi, Tanımı, Tarafların Hakları ve Borçları, Sözleşmenin Sona Ermesi Sözlü anlatım, Uygulama
6. Hafta Franchising Sözleşmesinin, Tanımı, Tarafların Hakları ve Borçları ve Sözleşmenin Sona Ermesi Sözlü anlatım, Uygulama
7. Hafta VİZE SINAVI
8. Hafta Garanti SözleşmesininTanımı ve Tarafların Hakları Sözlü anlatım, Uygulama
9. Hafta Garanti Sözleşmesinde Tarafların Borçları ve Sözleşmenin Sona Ermesi Sözlü anlatım, Uygulama
10. Hafta Teminat Mektupları Sözlü anlatım, Uygulama
11. Hafta Lisans Sözleşmesi, Tanımı, Tarafların Hakları ve Borçları ve Sözleşmenin Sona Ermesi Sözlü anlatım, Uygulama
12. Hafta Know-How Tanımı, Tarafların Hakları ve Borçları ve Sözleşmenin Sona Ermesi Sözlü anlatım, Uygulama
13. Hafta Finansal Kiralama Sözleşmesi, Tanımı, Tarafların Hakları ve Borçları ve Sözleşmenin Sona Ermesi Sözlü anlatım, Uygulama
14. Hafta Barter Sözleşmesi, Tanımı, Tarafların Hakları ve Borçları ve Sözleşmenin Sona Ermesi, Tek Satıcılık Sözleşmesi, Tanımı, Tarafların Hakları ve Borçları ve Sözleşmenin Sona Ermesi Sözlü anlatım, Uygulama
15. Hafta FİNAL SINAVI
16. Hafta FİNAL SINAVI
17. Hafta FİNAL SINAVI
Değerlendirme Ölçütleri
Ölçüt Tipleri Adet Yüzdesi(%)
Ara sınav(lar) 1 10
Derse Devam / Katılım 1 10
Final 1 80


ÖÇ-11.Borçlar Kanunu’nda Düzenlenmeyen Sözleşme Türleri Hakkında Bilgi Sahibi Olması
ÖÇ-22.Atipik Sözleşmelere İlişkin Genel Teoriler Açıklayabilecek Durumda Olması
ÖÇ-33.Atipik Sözleşme Türleri ve Bu sözleşmelerin Tanımlarını Yapabilecek Durumda Olması
ÖÇ-44.Atipik Sözleşmelerde Tarafların Hakları ve Borçlarının Neler Olduğunu Açıklayabilecek Durumda Olması
ÖÇ-55.Atipik Sözleşmelerin Sona Ermesi Hakkında Bilgi Sahibi Olması
Program Çıktıları
PÇ-11- Bilgi kaynaklarına ulaşma ve değerlendirme becerisine sahip olması;
PÇ-22- Bilimsel verileri kullanma, karşılaştırma, yorumlama, sonuç çıkarma ve uygulayabilme becerisine sahip olması
PÇ-33- Modern hukuk kazanımlarını yorumlayabilecek tarihsel bilgi birikimine sahip olması
PÇ-44- Türkçe’yi sözlü ve yazılı etkin kullanabilme becerisine sahip olması;
PÇ-55- En az bir yabancı dilde mesleki literatürü takip edebilme becerisine sahip olması
PÇ-66- Mesleki ve etik sorumluluk bilincini edinmiş olması
PÇ-77- Hukuki problemlerin çözümünde mesleğe ilişkin bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanabilme becerisine sahip olması
PÇ-88- Somut bir olayın çözümlenmesinde edindiği bilgiyi uygulayabilme becerisine sahip olması
PÇ-99- Özel hukuk kişileri arasındaki ilişkileri düzenleyen hukuk kurallarına hâkim olması ve bu kuralları yorumlayabilme becerisine sahip olması
PÇ-1010- Birey-devlet arasındaki ilişkileri düzenleyen hukuk kurallarına hâkim olması ve bu kuralları yorumlayabilme becerisine sahip olması
PÇ-1111- Hukukun evrensel ilkelerini benimsemiş bir hukukçu olarak mesleği icra etme becerisine sahip olması
PÇ-1212- Uluslararası toplumun yapısı ile ilişki biçimleri konusundaki temel kavram ve kurallara hâkim olması; bunları yorumlayabilme ve tartışabilme becerisine sahip olması
PÇ-1313- Uluslararası toplumun ortak sorunlarını ve olası çözümlerini değerlendirebilecek temel bilgiye sahip olması
PÇ-1414- Ulusal-üstü yargısal nitelikteki insan hakları organlarına başvurabilecek ve süreci takip edebilecek bilgi birikimine sahip olması
PÇ-1515- Avrupa Birliği müktesebatı ve kurumlarının işleyişi hakkında bilgi sahibi olması
PÇ-1616- Hukuku insanlığın ihtiyaçları doğrultusunda sorgulayabilecek, eleştirebilecek ve geliştirebilecek bir dünya görüşüne sahip olması
PÇ-1717- Hukuk biliminin ve hukuk sistemlerinin tarihsel gelişim süreci hakkında bilgi sahibi olması
PÇ-1818- Çağdaş hukuki yaklaşımlar çerçevesinde güncel hukuki sorunları çözebilme becerisine sahip olması
PÇ-1919- Ulusal ve uluslararası düzeyde mesleğin gerektirdiği tüm özellikleri en iyi şekilde yansıtacak anlayış ve bilgi düzeyine sahip olması
PÇ-2020- Ekonomik ve finansal mekanizmalara ilişkin hukuki düzenlemelere ve uygulamalara hâkim olması
PÇ-2121- Bireylerin ve toplumların haklarının tarihsel gelişimi ve bu süreçte kabul edilen temel metinler hakkında bilgi sahibi olması
PÇ-2222- Bireysel olarak ve topluluk önünde kendini ifade edebilme becerisine sahip olması
PÇ-2323- Evrensel hukuk bilgisini kullanma, karşılaştırma ve uygulayabilme becerisine sahip olma
PÇ-2424- Bireyler arasındaki ilişkiler çerçevesinde ortaya çıkan yeni ihtiyaçları karşılamaya yönelik düzenlemeleri ve hukuki arayışları takip edebilme becerisine sahip olması
PÇ-2525- Ders içi faaliyetler, farazi dava ve adliye çalışmaları ile diğer mesleki ve akademik ziyaretlerin gerçekleştirilmesi yoluyla birlikte çalışma becerisine sahip olması
PÇ-2626- Hukukun ulusal ve uluslararası boyutlarını, mahkeme içtihatları ve uygulamaları takip etmek suretiyle anlama ve işleme becerisine sahip olması
PÇ-2727- Uluslararası yargı organlarının yapısı ve işleyiş biçimleri hakkında bilgi sahibi olması
Alan Yeterlilikleri Matrisi
Program Çıktıları - Öğrenim Çıktıları Matrisi
--
 PÇ 1PÇ 2PÇ 3PÇ 4PÇ 5PÇ 6PÇ 7PÇ 8PÇ 9PÇ 10PÇ 11PÇ 12PÇ 13PÇ 14PÇ 15PÇ 16PÇ 17PÇ 18PÇ 19PÇ 20PÇ 21PÇ 22PÇ 23PÇ 24PÇ 25PÇ 26PÇ 27
ÖÇ 1                           
ÖÇ 2                           
ÖÇ 3                           
ÖÇ 4                           
ÖÇ 5