Lisans
Hukuk Fakültesi
Hukuk Fakültesi
Anlık RSS Bilgilendirmesi İçin Tıklayınız.Düzenli bilgilendirme E-Postaları almak için listemize kaydolabilirsiniz.


Vergi Hukuku II (Çift)

Ders KoduYarıyıl Ders Adı T/U/L Türü Öğrenim Dili AKTS
HUK6106 6 Vergi Hukuku II (Çift) 2/0/0 Z Türkçe 2
Dersin Amacı
Türkiye’de harcama ve servet üzerinden alınan vergileri, vergi usulünü, vergi suç ve kabahatlerini ve nihayet vergi yargısını genel özellikleri itibariyle anlatarak, Türk Vergi Hukuku’na ait temel bilgilere sahip olunmasını sağlamak
Ön Koşullar -
Eş Koşullar -
Özel Koşullar Vergi Hukuku I dersinden geçmiş olmak
Öğretim Üyeleri Yrd. Doç. Dr. Tuğçe KARAÇOBAN GÜNEŞ
Asistanlar
Ders Gün,Saat ve Yeri Şirinevler Yerleşkesi
Görüşme Saatleri ve Yeri Şirinevler Yerleşkesi
Öğretim Yöntem ve Teknikleri -Anlatım, tartışma
Temel Kaynaklar  
-AY, VUK, KDVK, ÖTVK, 6802 SK, DVK, EVK, MTVK, VİVK, TCK, CMK, 5326 SK, 2576 SK, 2576 SK, 2577 SK ve bu kanunlara bağlı ilgili genel düzenleyici idari işlemler ile AYM ve Danıştay kararları;
-Mualla ÖNCEL/Ahmet KUMRULU/Nami ÇAĞAN, Vergi Hukuku, Turhan Kitabevi, Ankara 2016, 25. Bası, ISBN no: 975-7425-86-9;
-İlhan ULUSAN/Funda BAŞARAN YAVAŞLAR, İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesi Tarafından Düzenlenen İdari Ceza Hukuku Sempozyumu, Seçkin Yayıncılık, Ankara 2009, ISBN no: 978-975-0209-734;
-Funda BAŞARAN YAVAŞLAR, “Vergi Suç ve Kabahatleri Hukuku’nda Son Durum”, İstanbul Barosu Dergisi, C.82, S.2008/6, 2840-2859;
-Funda BAŞARAN YAVAŞLAR, “Vergi Ceza Hukuku’ndaki Değişim Süreci Ve Bu Sürecin Vergi Ceza Sistemine Etkileri”, Vergi Dünyası, S.233 (Şubat 2008), 72-94;
-Funda BAŞARAN YAVAŞLAR, Kurumlar Vergisi Mükellefi "Ticari İşletme", Vergi Sorunları Dergisi, S.268 (Ocak 2011), 91 vd.
Diğer Kaynaklar -Bu alanda yayınlanmış diğer bazı ders kitapları
Haftalık Ders Programı
Hafta Dersin İçeriği Öğretim Yöntem ve Teknikleri
1. Hafta Kurumlar vergisi (verginin konusu, mükellefi, mükellefiyet türleri, vergiyi doğuran olay) SA
2. Hafta Kurumlar vergisi (matrahın tespiti, beyanı, vergi borcunun hesaplanması ve tahsili) SA
3. Hafta Servet üzerinden alınan vergiler (emlak vergisi, motorlu taşıtlar vergisi, veraset ve intikal vergisi) SA
4. Hafta Gelir ve servetin kullanımı üzerinden alınan vergiler (katma değer vergisi SA
5. Hafta - Gelir ve servetin kullanımı üzerinden alınan vergiler (özel tüketim vergisi, banka ve sigorta muameleleri vergisi, özel iletişim vergisi, damga vergisi, şans oyunları hasılatı üzerinden alınan vergi SA
6. Hafta Vergi usul hukuku (konusu, verginin tarhı ve tebliği) SA
7. Hafta Vergi usul hukuku (verginin tahakkuku ve tahsili, vergi ödevlilerini denetim araçları) SA
8. Hafta Vergi usul hukuku (vergi ödevlilerini denetim araçları) SA
9. Hafta Vergi yaptırım hukuku (konusu, kaynakları, vergi kabahatleri) SA
10. Hafta Vergi yaptırım hukuku (vergi suçları) SA
11. Hafta Vergi uyuşmazlıklarını çözüm yolları (uzlaşma, düzeltme, sulh, kamu denetçiliği kurumu, vergi yargısı) SA
12. Hafta Vergi uyuşmazlıklarını çözüm yolları (uzlaşma, düzeltme, sulh, kamu denetçiliği kurumu, vergi yargısı) SA
13. Hafta Pratik Çalışma SA
14. Hafta Final Haftası SA
15. Hafta Final Haftası
16. Hafta
17. Hafta
Değerlendirme Ölçütleri
Ölçüt Tipleri Adet Yüzdesi(%)
Derse Devam / Katılım 1 10
Final 1 90


ÖÇ-11. Birey-devlet arasındaki ilişkileri düzenleyen hukuk kurallarına hâkim olması ve bu kuralları yorumlayabilme becerisine sahip olması
ÖÇ-22. Ulusal ve uluslararası düzeyde mesleğin gerektirdiği tüm özellikleri en iyi şekilde yansıtacak anlayış ve bilgi düzeyine sahip olması
ÖÇ-33. Çağdaş hukuki yaklaşımlar çerçevesinde güncel hukuki sorunları çözebilme becerisine sahip olması
ÖÇ-44. Hukukun ulusal ve uluslararası boyutlarını, mahkeme içtihatları ve uygulamaları takip etmek suretiyle anlama ve işleme becerisine sahip olması
ÖÇ-55. Hukuku insanlığın ihtiyaçları doğrultusunda sorgulayabilecek, eleştirebilecek ve geliştirebilecek bir dünya görüşüne sahip olması
ÖÇ-66. Mesleki ve etik sorumluluk bilincini edinmiş olması
Program Çıktıları
PÇ-11- Bilgi kaynaklarına ulaşma ve değerlendirme becerisine sahip olması;
PÇ-22- Bilimsel verileri kullanma, karşılaştırma, yorumlama, sonuç çıkarma ve uygulayabilme becerisine sahip olması
PÇ-33- Modern hukuk kazanımlarını yorumlayabilecek tarihsel bilgi birikimine sahip olması
PÇ-44- Türkçe’yi sözlü ve yazılı etkin kullanabilme becerisine sahip olması;
PÇ-55- En az bir yabancı dilde mesleki literatürü takip edebilme becerisine sahip olması
PÇ-66- Mesleki ve etik sorumluluk bilincini edinmiş olması
PÇ-77- Hukuki problemlerin çözümünde mesleğe ilişkin bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanabilme becerisine sahip olması
PÇ-88- Somut bir olayın çözümlenmesinde edindiği bilgiyi uygulayabilme becerisine sahip olması
PÇ-99- Özel hukuk kişileri arasındaki ilişkileri düzenleyen hukuk kurallarına hâkim olması ve bu kuralları yorumlayabilme becerisine sahip olması
PÇ-1010- Birey-devlet arasındaki ilişkileri düzenleyen hukuk kurallarına hâkim olması ve bu kuralları yorumlayabilme becerisine sahip olması
PÇ-1111- Hukukun evrensel ilkelerini benimsemiş bir hukukçu olarak mesleği icra etme becerisine sahip olması
PÇ-1212- Uluslararası toplumun yapısı ile ilişki biçimleri konusundaki temel kavram ve kurallara hâkim olması; bunları yorumlayabilme ve tartışabilme becerisine sahip olması
PÇ-1313- Uluslararası toplumun ortak sorunlarını ve olası çözümlerini değerlendirebilecek temel bilgiye sahip olması
PÇ-1414- Ulusal-üstü yargısal nitelikteki insan hakları organlarına başvurabilecek ve süreci takip edebilecek bilgi birikimine sahip olması
PÇ-1515- Avrupa Birliği müktesebatı ve kurumlarının işleyişi hakkında bilgi sahibi olması
PÇ-1616- Hukuku insanlığın ihtiyaçları doğrultusunda sorgulayabilecek, eleştirebilecek ve geliştirebilecek bir dünya görüşüne sahip olması
PÇ-1717- Hukuk biliminin ve hukuk sistemlerinin tarihsel gelişim süreci hakkında bilgi sahibi olması
PÇ-1818- Çağdaş hukuki yaklaşımlar çerçevesinde güncel hukuki sorunları çözebilme becerisine sahip olması
PÇ-1919- Ulusal ve uluslararası düzeyde mesleğin gerektirdiği tüm özellikleri en iyi şekilde yansıtacak anlayış ve bilgi düzeyine sahip olması
PÇ-2020- Ekonomik ve finansal mekanizmalara ilişkin hukuki düzenlemelere ve uygulamalara hâkim olması
PÇ-2121- Bireylerin ve toplumların haklarının tarihsel gelişimi ve bu süreçte kabul edilen temel metinler hakkında bilgi sahibi olması
PÇ-2222- Bireysel olarak ve topluluk önünde kendini ifade edebilme becerisine sahip olması
PÇ-2323- Evrensel hukuk bilgisini kullanma, karşılaştırma ve uygulayabilme becerisine sahip olma
PÇ-2424- Bireyler arasındaki ilişkiler çerçevesinde ortaya çıkan yeni ihtiyaçları karşılamaya yönelik düzenlemeleri ve hukuki arayışları takip edebilme becerisine sahip olması
PÇ-2525- Ders içi faaliyetler, farazi dava ve adliye çalışmaları ile diğer mesleki ve akademik ziyaretlerin gerçekleştirilmesi yoluyla birlikte çalışma becerisine sahip olması
PÇ-2626- Hukukun ulusal ve uluslararası boyutlarını, mahkeme içtihatları ve uygulamaları takip etmek suretiyle anlama ve işleme becerisine sahip olması
PÇ-2727- Uluslararası yargı organlarının yapısı ve işleyiş biçimleri hakkında bilgi sahibi olması
Alan Yeterlilikleri Matrisi
Program Çıktıları - Öğrenim Çıktıları Matrisi
--
 PÇ 1PÇ 2PÇ 3PÇ 4PÇ 5PÇ 6PÇ 7PÇ 8PÇ 9PÇ 10PÇ 11PÇ 12PÇ 13PÇ 14PÇ 15PÇ 16PÇ 17PÇ 18PÇ 19PÇ 20PÇ 21PÇ 22PÇ 23PÇ 24PÇ 25PÇ 26PÇ 27
ÖÇ 1                           
ÖÇ 2                           
ÖÇ 3                           
ÖÇ 4                           
ÖÇ 5                           
ÖÇ 6