Lisans
Hukuk Fakültesi
Hukuk Fakültesi
Anlık RSS Bilgilendirmesi İçin Tıklayınız.Düzenli bilgilendirme E-Postaları almak için listemize kaydolabilirsiniz.


Adalet Psikolojisi

Ders KoduYarıyıl Ders Adı T/U/L Türü Öğrenim Dili AKTS
HUK0238 Adalet Psikolojisi 2/0/0 SA Türkçe 2
Dersin Amacı
 Adalet psikolojsi dersi, öğrencilere adli sistem içindeki olayları multidisipliner bir yaklaşımla çok yönlü ve sağlıklı değerlendirebilecek bakış açısı kazandırma
Ön Koşullar Adalet Psikolojisi
Eş Koşullar -
Özel Koşullar -
Öğretim Üyeleri Yard. Doç. Dr. Münevver Mertoğlu
Asistanlar
Ders Gün,Saat ve Yeri
Görüşme Saatleri ve Yeri
Öğretim Yöntem ve Teknikleri -Anlatım, tartışma, demonstrasyon, örnek olay incelemesi
Temel Kaynaklar

 

    Erem, F.S(2000) Suç Bilimi Açısından Adalet Psikolojisi. Adil yayınları .

    Hess.K,A, Weiner,İ  The Handbook of Forensic Psychology.California Argosy University

 

   Yücel,M, Adalet Psikolojisi(2007) .Başkent.Matbaası,

 

   Dinçmen,K. Adli Psikiyatri,İstanbul.

 

   Demirbaş,T (2010) Kriminoloji,seçkin Yayıncılık,Ankara

 

    Sokullu,F (2011) Viktimoloji, Beta Yayınları,İstanbul

 

    Polat.O (2009) Kriminoloji ve Kriminalistik Üzerine Notlar, İstanbul

    

Öztürk,B ,Erdem, M (2006) Uygulamalı Ceza Muhakemesi Hukuku”Seçkin Yayıncılık,Ankara.


Diğer Kaynaklar  From,Eric (1992),”Sevgi ve Şiddetin Kaynağı” Çev:Selçuk Budak) ,Öteki Ajans yayınları,Ankara.

 

 

    Öztürk,M.O. (2001) Ruh Sağlığı ve Bozuklukları. Nobel Tıp Kitapları Yayınevi, İstanbul.

 

 

    İçel,K, Ünver,Y ve diğerleri (2005) “Çocuklar ve Suç-Ceza,Seçkin Yayınları,Ankara.

 

    Rosenberg,Marshall (2011) “Şiddetsiz İletişim”Çev:Vivet Alevi Remzi Kitabevi,İstanbul

  

     Geçtan, E (1981)Çağdaş yaşam ve Normaldışı Davranışlar, Maya yayınları,İstanbul

Haftalık Ders Programı
Hafta Dersin İçeriği Öğretim Yöntem ve Teknikleri
1. Hafta Adalet psikolojisinin alanı, amacı,Psikolojinin tanımı ve hukukla ilişkileri SA
2. Hafta Adalet Psikolojisinin yöntemleri SA
3. Hafta Mağdur,sanık ve tanık psikolojisi SA,VA
4. Hafta Yargıç psikolojisinin karar verme süreçlerine etkisi SA,VA
5. Hafta Ruhsal dengeyi bozan nedenler,ruhsal hastalıklar ve alkolizm SA
6. Hafta Suç ve ceza, ceza sorumluluğu SA
7. Hafta Medeni hakları kullanabilme ehliyeti SA
8. Hafta Suça sürüklenen çocukların yargılanması
9. Hafta Adli Gözlem
10. Hafta Gücün Koruyucu amaçla kullanılması SA
11. Hafta Empati ve Adalet SA
12. Hafta Yazılı delillerin psikolojik yönden incelenmesi U,SÇ
13. Hafta Hapsedilenlerin psikolojisi SÇ,SA
14. Hafta Cezaların psikolojik etkileri SA
15. Hafta Final Haftası
16. Hafta Final Haftası
17. Hafta Final Haftası
Değerlendirme Ölçütleri
Ölçüt Tipleri Adet Yüzdesi(%)
Final 1 100


ÖÇ-1ÖÇ 1.…Adalet Psikolojisinin Konusu ve amaçlarını öğrenir
ÖÇ-2ÖÇ 2. Adalet Psikolojisinin Tarihsel çerçevesi hakkında bilgi sahibi olur,
ÖÇ-3ÖÇ 3. Suçlu Psikolojisi, mağdurun, sanığın ve tanığın psikolojisini bilir ve adli olayların değerlendirilmesinde bunları dikkate alır.
ÖÇ-4ÖÇ.4. Adalet Psikolojisinin benzer alanlarla ilişkisini görür
ÖÇ-5ÖÇ 4. Yargıcın psikolojisi ve karar verme süreçlerine etkisini öğrenir,
ÖÇ-6ÖÇ 5. Suçlu profili çıkarabilir,
ÖÇ-7ÖÇ.6. Adalet psikolojisinin adli sisteme katkılarını öğrenir
ÖÇ-8
Program Çıktıları
PÇ-11- Bilgi kaynaklarına ulaşma ve değerlendirme becerisine sahip olması;
PÇ-22- Bilimsel verileri kullanma, karşılaştırma, yorumlama, sonuç çıkarma ve uygulayabilme becerisine sahip olması
PÇ-33- Modern hukuk kazanımlarını yorumlayabilecek tarihsel bilgi birikimine sahip olması
PÇ-44- Türkçe’yi sözlü ve yazılı etkin kullanabilme becerisine sahip olması;
PÇ-55- En az bir yabancı dilde mesleki literatürü takip edebilme becerisine sahip olması
PÇ-66- Mesleki ve etik sorumluluk bilincini edinmiş olması
PÇ-77- Hukuki problemlerin çözümünde mesleğe ilişkin bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanabilme becerisine sahip olması
PÇ-88- Somut bir olayın çözümlenmesinde edindiği bilgiyi uygulayabilme becerisine sahip olması
PÇ-99- Özel hukuk kişileri arasındaki ilişkileri düzenleyen hukuk kurallarına hâkim olması ve bu kuralları yorumlayabilme becerisine sahip olması
PÇ-1010- Birey-devlet arasındaki ilişkileri düzenleyen hukuk kurallarına hâkim olması ve bu kuralları yorumlayabilme becerisine sahip olması
PÇ-1111- Hukukun evrensel ilkelerini benimsemiş bir hukukçu olarak mesleği icra etme becerisine sahip olması
PÇ-1212- Uluslararası toplumun yapısı ile ilişki biçimleri konusundaki temel kavram ve kurallara hâkim olması; bunları yorumlayabilme ve tartışabilme becerisine sahip olması
PÇ-1313- Uluslararası toplumun ortak sorunlarını ve olası çözümlerini değerlendirebilecek temel bilgiye sahip olması
PÇ-1414- Ulusal-üstü yargısal nitelikteki insan hakları organlarına başvurabilecek ve süreci takip edebilecek bilgi birikimine sahip olması
PÇ-1515- Avrupa Birliği müktesebatı ve kurumlarının işleyişi hakkında bilgi sahibi olması
PÇ-1616- Hukuku insanlığın ihtiyaçları doğrultusunda sorgulayabilecek, eleştirebilecek ve geliştirebilecek bir dünya görüşüne sahip olması
PÇ-1717- Hukuk biliminin ve hukuk sistemlerinin tarihsel gelişim süreci hakkında bilgi sahibi olması
PÇ-1818- Çağdaş hukuki yaklaşımlar çerçevesinde güncel hukuki sorunları çözebilme becerisine sahip olması
PÇ-1919- Ulusal ve uluslararası düzeyde mesleğin gerektirdiği tüm özellikleri en iyi şekilde yansıtacak anlayış ve bilgi düzeyine sahip olması
PÇ-2020- Ekonomik ve finansal mekanizmalara ilişkin hukuki düzenlemelere ve uygulamalara hâkim olması
PÇ-2121- Bireylerin ve toplumların haklarının tarihsel gelişimi ve bu süreçte kabul edilen temel metinler hakkında bilgi sahibi olması
PÇ-2222- Bireysel olarak ve topluluk önünde kendini ifade edebilme becerisine sahip olması
PÇ-2323- Evrensel hukuk bilgisini kullanma, karşılaştırma ve uygulayabilme becerisine sahip olma
PÇ-2424- Bireyler arasındaki ilişkiler çerçevesinde ortaya çıkan yeni ihtiyaçları karşılamaya yönelik düzenlemeleri ve hukuki arayışları takip edebilme becerisine sahip olması
PÇ-2525- Ders içi faaliyetler, farazi dava ve adliye çalışmaları ile diğer mesleki ve akademik ziyaretlerin gerçekleştirilmesi yoluyla birlikte çalışma becerisine sahip olması
PÇ-2626- Hukukun ulusal ve uluslararası boyutlarını, mahkeme içtihatları ve uygulamaları takip etmek suretiyle anlama ve işleme becerisine sahip olması
PÇ-2727- Uluslararası yargı organlarının yapısı ve işleyiş biçimleri hakkında bilgi sahibi olması
Alan Yeterlilikleri Matrisi
Program Çıktıları - Öğrenim Çıktıları Matrisi
--
 PÇ 1PÇ 2PÇ 3PÇ 4PÇ 5PÇ 6PÇ 7PÇ 8PÇ 9PÇ 10PÇ 11PÇ 12PÇ 13PÇ 14PÇ 15PÇ 16PÇ 17PÇ 18PÇ 19PÇ 20PÇ 21PÇ 22PÇ 23PÇ 24PÇ 25PÇ 26PÇ 27
ÖÇ 1                           
ÖÇ 2                           
ÖÇ 3                           
ÖÇ 4                           
ÖÇ 5                           
ÖÇ 6                           
ÖÇ 7                           
ÖÇ 8