Lisans
Hukuk Fakültesi
Hukuk Fakültesi
Anlık RSS Bilgilendirmesi İçin Tıklayınız.Düzenli bilgilendirme E-Postaları almak için listemize kaydolabilirsiniz.


Ticari İşletme Hukuku (Çift)

Ders KoduYarıyıl Ders Adı T/U/L Türü Öğrenim Dili AKTS
HUK5104 5 Ticari İşletme Hukuku (Çift) 2/0/0 Z Türkçe 3
Dersin Amacı
Ticari işletme hukuku dersinin amacı, ticari faaliyetleri düzenleyen kuralları ve ticari işin kavram olarak öğretmek; bu çerçevede ticaret hukukunun genel ilkeleri ve teorileri detaylı olarak incelenmek, ticari işletme hukukuna ilişkin ilke ve kurallarını öğretmek ve uygulamasını örneklerle göstererek problemleri çözebilme yeteneği kazandırmaktır.
Ön Koşullar Yok
Eş Koşullar Yok
Özel Koşullar Akılcı, Sorgulayan, Eleştirel düşünebilme, Problem çözme, Kuramsal bilgiyi uygulamaya dönüştürme, Bilgiyi yönetme, Karar verme becerisine sahip olması
Öğretim Üyeleri Prof. Dr. Merih Kemal Omağ, Yrd.Doç.Dr.Çağla Kandıralıoğlu
Asistanlar Yrd. Doç. Dr. Muharrem Tütüncü, Yrd. Doç. Dr. Safiye Nur Bağrıaçık
Ders Gün,Saat ve Yeri Şirinevler Yerleşkesi, Çarşamba
Görüşme Saatleri ve Yeri Prof. Dr. Merih Kemal Omağ, Çarşamba 10:00 / 12:00, Perşembe 10:00/12:00, H-404 No’lu Ofis
Öğretim Yöntem ve Teknikleri -Sözlü Anlatım ve Uygulama (Pratik Çalışma)

 
Temel Kaynaklar     1.        ÜLGEN / TEOMAN / HELVACI / KENDİGELEN / KAYA /NOMER ERTAN; Ticari İşletme Hukuku, İstanbul, 2015.
2.        POROY / YASAMAN, Ticari İşletme Hukuku, İstanbul, 2017.
3. BAHTİYAR, Mehmet, Ticari İşletme Hukuku, İstanbul, 2017.
Diğer Kaynaklar - 6702 sayılı Eski Türk Ticaret Kanunu, 6102 sayılı Yeni Türk Ticaret Kanunu, Yargıtay İçtihatları, Bilimsel Makaleler ve Pratik Çalışmalar
Haftalık Ders Programı
Hafta Dersin İçeriği Öğretim Yöntem ve Teknikleri
1. Hafta Dersin amacı ve içeriği hakkında genel bilgiler; dersin işlenme metodu hakkında bilgi verilmesi; öğrencilere dersin işlenişi ile ilgili materyallerin verilmesi, Ticaret Hukukunun Tanımı, Kaynakları, Ticaret Hukukunda Sistemler SA
2. Hafta Ticari İşler, Bir İşin Ticari Olarak Nitelendirilmesinin Sonuçları, Ticari İşlerde Faizin Özellikleri SA,VA
3. Hafta Ticari Hükümler, Hükümlerin Uygulanma Sırası SA,VA
4. Hafta Ticari Davalar, Mutlak Ticari Davalar, Nispi Ticari Davalar, Ticari Davalarda Yetki, İspat ve Muhakeme Usulü SA,VA
5. Hafta Ticari İşletme Kavramı, Türleri, Unsurları, Malvarlığı Unsuru SA,VA
6. Hafta Ticari İşletmenin Konu Olabileceği Hukuki İşlemler, Ticari İşletmenin Devri ve Ticari İşletmenin Rehni SA,VA
7. Hafta Tacir ve Esnafın Tanımı, Tacir Sıfatının Kazanılması ve Sona Ermesi, Tacir Sıfatına Bağlanan Hüküm ve Sonuçlar SA,VA
8. Hafta Ara Sınav
9. Hafta Ticaret Sicili, Sicil İşlemleri, Ticaret Siciline Tescil ve İlanın Hükümleri, Ticaret Ünvanı, İşletme Adı, Markanın Tanım ve Unsurları, Türleri, Korunması ve Tecavüz Halinde İleri Sürülebilecek Hukuki Talepler SA,VA
10. Hafta Haksız Rekabet, Haksız Rekabet Olarak Değerlendirilen Haller, Haksız Rekabet Halinde Açılabilecek Hukuki ve Cezai Davalar SA,VA
11. Hafta Ticari Defterler, Defter Tutma Yükümlülüğünün Kapsamı, Hiç veya Kanuna Uygun Tutmamanın Sonuçları ve İspat SA,VA
12. Hafta Tacir Yardımcılarının Sınıflandırılması, Ticari Mümessil, Ticari Vekil ve Seyyar Tüccar Memurları SA,VA
13. Hafta Ticaret İşleri Tellalı ve Komisyoncu’ nun tanımı, Yükümlülükleri ve Hakları, Acentanın Tanımı, Türleri, Unsurları, Yetkileri ve Yükümlülükleri, Hakları ve Sona Ermesi SA,VA
14. Hafta Cari Hesabın Tanımı, Sözleşmenin Şekli, Sona Cari Hesaba Geçirilebilecek Alacaklar, Sona Erme SA,VA
15. Hafta Final Haftası
16. Hafta Final Haftası
17. Hafta Final Haftası
Değerlendirme Ölçütleri
Ölçüt Tipleri Adet Yüzdesi(%)
Ara sınav(lar) 1 10
Ödevler / Dönem Ödevi / Sunum 1 10
Derse Devam / Katılım 1 10
Final 1 70


ÖÇ-1Ticaret hukukuna ilişkin hükümleri yorumlayarak, sorunları çözebilme yeteneğine sahip olma
ÖÇ-2Genel ilke ve kavramları kullanabilme, somut olaylara uygulayabilme yeteneğine sahip olma
ÖÇ-3Ticari ilişkilerde ortaya çıkan problemleri kavrayabilecek, öngörebilecek ve çözebilecek bilgiye sahip olma
ÖÇ-4Ticari işletme kavramını ve bununla bağlantılı olarak ortaya çıkan işlemleri anlayabilme ve değerlendirebilme yeteneğine sahip olma
ÖÇ-5Ticari iş ve buna bağlanan hukuki sonuçlar, ticari hükümler, ticari davalar, ticari işletme ve tacirlerin tanımı hakkında öğrenmiş olduğu bilgileri, uygulamaya dönüştürme yeteneğine sahip olma
Program Çıktıları
PÇ-11- Bilgi kaynaklarına ulaşma ve değerlendirme becerisine sahip olması;
PÇ-22- Bilimsel verileri kullanma, karşılaştırma, yorumlama, sonuç çıkarma ve uygulayabilme becerisine sahip olması
PÇ-33- Modern hukuk kazanımlarını yorumlayabilecek tarihsel bilgi birikimine sahip olması
PÇ-44- Türkçe’yi sözlü ve yazılı etkin kullanabilme becerisine sahip olması;
PÇ-55- En az bir yabancı dilde mesleki literatürü takip edebilme becerisine sahip olması
PÇ-66- Mesleki ve etik sorumluluk bilincini edinmiş olması
PÇ-77- Hukuki problemlerin çözümünde mesleğe ilişkin bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanabilme becerisine sahip olması
PÇ-88- Somut bir olayın çözümlenmesinde edindiği bilgiyi uygulayabilme becerisine sahip olması
PÇ-99- Özel hukuk kişileri arasındaki ilişkileri düzenleyen hukuk kurallarına hâkim olması ve bu kuralları yorumlayabilme becerisine sahip olması
PÇ-1010- Birey-devlet arasındaki ilişkileri düzenleyen hukuk kurallarına hâkim olması ve bu kuralları yorumlayabilme becerisine sahip olması
PÇ-1111- Hukukun evrensel ilkelerini benimsemiş bir hukukçu olarak mesleği icra etme becerisine sahip olması
PÇ-1212- Uluslararası toplumun yapısı ile ilişki biçimleri konusundaki temel kavram ve kurallara hâkim olması; bunları yorumlayabilme ve tartışabilme becerisine sahip olması
PÇ-1313- Uluslararası toplumun ortak sorunlarını ve olası çözümlerini değerlendirebilecek temel bilgiye sahip olması
PÇ-1414- Ulusal-üstü yargısal nitelikteki insan hakları organlarına başvurabilecek ve süreci takip edebilecek bilgi birikimine sahip olması
PÇ-1515- Avrupa Birliği müktesebatı ve kurumlarının işleyişi hakkında bilgi sahibi olması
PÇ-1616- Hukuku insanlığın ihtiyaçları doğrultusunda sorgulayabilecek, eleştirebilecek ve geliştirebilecek bir dünya görüşüne sahip olması
PÇ-1717- Hukuk biliminin ve hukuk sistemlerinin tarihsel gelişim süreci hakkında bilgi sahibi olması
PÇ-1818- Çağdaş hukuki yaklaşımlar çerçevesinde güncel hukuki sorunları çözebilme becerisine sahip olması
PÇ-1919- Ulusal ve uluslararası düzeyde mesleğin gerektirdiği tüm özellikleri en iyi şekilde yansıtacak anlayış ve bilgi düzeyine sahip olması
PÇ-2020- Ekonomik ve finansal mekanizmalara ilişkin hukuki düzenlemelere ve uygulamalara hâkim olması
PÇ-2121- Bireylerin ve toplumların haklarının tarihsel gelişimi ve bu süreçte kabul edilen temel metinler hakkında bilgi sahibi olması
PÇ-2222- Bireysel olarak ve topluluk önünde kendini ifade edebilme becerisine sahip olması
PÇ-2323- Evrensel hukuk bilgisini kullanma, karşılaştırma ve uygulayabilme becerisine sahip olma
PÇ-2424- Bireyler arasındaki ilişkiler çerçevesinde ortaya çıkan yeni ihtiyaçları karşılamaya yönelik düzenlemeleri ve hukuki arayışları takip edebilme becerisine sahip olması
PÇ-2525- Ders içi faaliyetler, farazi dava ve adliye çalışmaları ile diğer mesleki ve akademik ziyaretlerin gerçekleştirilmesi yoluyla birlikte çalışma becerisine sahip olması
PÇ-2626- Hukukun ulusal ve uluslararası boyutlarını, mahkeme içtihatları ve uygulamaları takip etmek suretiyle anlama ve işleme becerisine sahip olması
PÇ-2727- Uluslararası yargı organlarının yapısı ve işleyiş biçimleri hakkında bilgi sahibi olması
Alan Yeterlilikleri Matrisi
Program Çıktıları - Öğrenim Çıktıları Matrisi
--
 PÇ 1PÇ 2PÇ 3PÇ 4PÇ 5PÇ 6PÇ 7PÇ 8PÇ 9PÇ 10PÇ 11PÇ 12PÇ 13PÇ 14PÇ 15PÇ 16PÇ 17PÇ 18PÇ 19PÇ 20PÇ 21PÇ 22PÇ 23PÇ 24PÇ 25PÇ 26PÇ 27
ÖÇ 1                           
ÖÇ 2                           
ÖÇ 3                           
ÖÇ 4                           
ÖÇ 5