Lisans
Hukuk Fakültesi
Hukuk Fakültesi
Anlık RSS Bilgilendirmesi İçin Tıklayınız.Düzenli bilgilendirme E-Postaları almak için listemize kaydolabilirsiniz.


Eşya Hukuku I (Çift)

Ders KoduYarıyıl Ders Adı T/U/L Türü Öğrenim Dili AKTS
HUK5102 5 Eşya Hukuku I (Çift) 4/0/0 Z Türkçe 5
Dersin Amacı
Eşya hukukun anlamını, konusunu, temel kavram ve ilkelerini incelemektir
Ön Koşullar yok
Eş Koşullar yok
Özel Koşullar Derse devam, önceden edindiği kuramsal yeterlilikleri
Öğretim Üyeleri Yrd.Doç.Dr. Fatih Gündoğdu, Yrd. Doç. Dr. Cüneyt Bellican
Asistanlar Arş. Gör. Zeynep GÜLER
Ders Gün,Saat ve Yeri XXX, Şirinevler Yerleşkesi
Görüşme Saatleri ve Yeri Medeni Hukuk Anabilim Dalı 4. Kat.
Öğretim Yöntem ve Teknikleri -Anlatım, Soru-Yanıt, Sorun/Problem Çözme.
Temel Kaynaklar -Medeni Kanun, Eşya Hukuku Ders Kitapları, Örnek niteliğinde:

-  Eşya Hukuku, Prof.Dr. Kemal OĞUZMAN-Prof.Dr. Özer SELİÇİ-Prof.Dr. Saibe OKTAY ÖZDEMİR, 2017.
Diğer Kaynaklar -Yargı İçtihatları ve Konuyla İlgili Hukuk Öğretisi
Haftalık Ders Programı
Hafta Dersin İçeriği Öğretim Yöntem ve Teknikleri
1. Hafta Eşya Hukukunun Konusu, Ayni Hak Kavramı, Sözlü anlatım, Uygulama
2. Hafta Zilyetlik Kavramı, Zilyetliğin Niteliği, Zilyetliğe Tabi Şeyler Sözlü anlatım, Uygulama
3. Hafta Zilyetliğin Çeşitleri, Zilyetliğin Kazanılması ve Kaybı Sözlü anlatım, Uygulama
4. Hafta Zilyetliğin Sona Ermesi, Zilyetliğin Korunması Sözlü anlatım, Uygulama
5. Hafta Taşınırlarda Zilyetliğin Hak Karinesi Oluşu, Taşınmazlarda Hak Karinesi Sözlü anlatım, Uygulama
6. Hafta Zilyetliğin Geri Verilmesinde Uyguulanacak Hükümler Sözlü anlatım, Uygulama
7. Hafta VİZE HAFTASI
8. Hafta Tapu Sicili Kavramı ve Unsurları, Tapu Sicil Teşkilatı ve Devletin Sorumluluğu, Tapu Siciline Hakim İlkeler Sözlü anlatım, Uygulama
9. Hafta Taşınmazların Kütüğe Geçirilmesi Taşınmaza Ait Kütük Sahifesine Yapılacak Kayıtlar Sözlü anlatım, Uygulama
10. Hafta Tapu Kütüğüne Yapılacak Kayıtların Hükmü ve Hükümsüzlüğü Sözlü anlatım, Uygulama
11. Hafta Mülkiyet Kavramı, İçeriği, Mülkiyetin Konusu ve Kapsamı Sözlü anlatım, Uygulama
12. Hafta Mülkiyetin Çeşitleri: Paylı Mülkiyet ve Elbirliği Mülkiyet Kavramları Sözlü anlatım, Uygulama
13. Hafta Taşınmaz Mülkiyetinin Konusu, Taşınmaz Mülkiyetinin Tescille ve Tescilden Önce Kazanılması Sözlü anlatım, Uygulama
14. Hafta Taşınmaz Mülkiyetinin Zamanaşımıyla Kazanılması, Taşınmaz Mülkiyetinin Kaybı, Taşınmaz Mülkiyetinin Yatay ve Dikey Kapsamı, Arazide İnşa Olunan Şeyler Hakkındaki İlke ve İlkenin Yapının Haksız Olması Halindeki Sonuçları, Arazide İnşa Olunan Şeyler Hakkındaki İlkenin İstisnaları Sözlü anlatım, Uygulama
15. Hafta FİNAL SINAVI
16. Hafta FİNAL SINAVI
17. Hafta FİNAL SINAVI
Değerlendirme Ölçütleri
Ölçüt Tipleri Adet Yüzdesi(%)
Ara sınav(lar) 1 10
Derse Devam / Katılım 1 10
Final 1 80


ÖÇ-11.Eşya Hukukunun Temal Kavramları ve İlkeleri Hakkında Ayrıntılı Bilgiye Sahip Olacaktır.
ÖÇ-22.Zilyetlik Kavramını, Türlerini ve Nasıl Kazanılacağını Öğrenerek ve Tapu Sicilinin Nasıl Tutulduğu Hakkında Bilgiye Sahip Olacaktır.
ÖÇ-33.Genel Olarak Mülkiyet Kavramı Hakkında Ayrıntılı Bilgiye Sahip Olacaktır
ÖÇ-44.Taşınmaz Mülkiyetinin Konusunu ve Nasıl Kazanılacağını Öğrenerek Açıklayabilecek Durumda Olacaktır.
ÖÇ-55.Taşınmaz Mülkiyetinin Kapsamını Ayrıntısıyla Bilecek Durumda Olacaktır.
Program Çıktıları
PÇ-11- Bilgi kaynaklarına ulaşma ve değerlendirme becerisine sahip olması;
PÇ-22- Bilimsel verileri kullanma, karşılaştırma, yorumlama, sonuç çıkarma ve uygulayabilme becerisine sahip olması
PÇ-33- Modern hukuk kazanımlarını yorumlayabilecek tarihsel bilgi birikimine sahip olması
PÇ-44- Türkçe’yi sözlü ve yazılı etkin kullanabilme becerisine sahip olması;
PÇ-55- En az bir yabancı dilde mesleki literatürü takip edebilme becerisine sahip olması
PÇ-66- Mesleki ve etik sorumluluk bilincini edinmiş olması
PÇ-77- Hukuki problemlerin çözümünde mesleğe ilişkin bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanabilme becerisine sahip olması
PÇ-88- Somut bir olayın çözümlenmesinde edindiği bilgiyi uygulayabilme becerisine sahip olması
PÇ-99- Özel hukuk kişileri arasındaki ilişkileri düzenleyen hukuk kurallarına hâkim olması ve bu kuralları yorumlayabilme becerisine sahip olması
PÇ-1010- Birey-devlet arasındaki ilişkileri düzenleyen hukuk kurallarına hâkim olması ve bu kuralları yorumlayabilme becerisine sahip olması
PÇ-1111- Hukukun evrensel ilkelerini benimsemiş bir hukukçu olarak mesleği icra etme becerisine sahip olması
PÇ-1212- Uluslararası toplumun yapısı ile ilişki biçimleri konusundaki temel kavram ve kurallara hâkim olması; bunları yorumlayabilme ve tartışabilme becerisine sahip olması
PÇ-1313- Uluslararası toplumun ortak sorunlarını ve olası çözümlerini değerlendirebilecek temel bilgiye sahip olması
PÇ-1414- Ulusal-üstü yargısal nitelikteki insan hakları organlarına başvurabilecek ve süreci takip edebilecek bilgi birikimine sahip olması
PÇ-1515- Avrupa Birliği müktesebatı ve kurumlarının işleyişi hakkında bilgi sahibi olması
PÇ-1616- Hukuku insanlığın ihtiyaçları doğrultusunda sorgulayabilecek, eleştirebilecek ve geliştirebilecek bir dünya görüşüne sahip olması
PÇ-1717- Hukuk biliminin ve hukuk sistemlerinin tarihsel gelişim süreci hakkında bilgi sahibi olması
PÇ-1818- Çağdaş hukuki yaklaşımlar çerçevesinde güncel hukuki sorunları çözebilme becerisine sahip olması
PÇ-1919- Ulusal ve uluslararası düzeyde mesleğin gerektirdiği tüm özellikleri en iyi şekilde yansıtacak anlayış ve bilgi düzeyine sahip olması
PÇ-2020- Ekonomik ve finansal mekanizmalara ilişkin hukuki düzenlemelere ve uygulamalara hâkim olması
PÇ-2121- Bireylerin ve toplumların haklarının tarihsel gelişimi ve bu süreçte kabul edilen temel metinler hakkında bilgi sahibi olması
PÇ-2222- Bireysel olarak ve topluluk önünde kendini ifade edebilme becerisine sahip olması
PÇ-2323- Evrensel hukuk bilgisini kullanma, karşılaştırma ve uygulayabilme becerisine sahip olma
PÇ-2424- Bireyler arasındaki ilişkiler çerçevesinde ortaya çıkan yeni ihtiyaçları karşılamaya yönelik düzenlemeleri ve hukuki arayışları takip edebilme becerisine sahip olması
PÇ-2525- Ders içi faaliyetler, farazi dava ve adliye çalışmaları ile diğer mesleki ve akademik ziyaretlerin gerçekleştirilmesi yoluyla birlikte çalışma becerisine sahip olması
PÇ-2626- Hukukun ulusal ve uluslararası boyutlarını, mahkeme içtihatları ve uygulamaları takip etmek suretiyle anlama ve işleme becerisine sahip olması
PÇ-2727- Uluslararası yargı organlarının yapısı ve işleyiş biçimleri hakkında bilgi sahibi olması
Alan Yeterlilikleri Matrisi
Program Çıktıları - Öğrenim Çıktıları Matrisi
--
 PÇ 1PÇ 2PÇ 3PÇ 4PÇ 5PÇ 6PÇ 7PÇ 8PÇ 9PÇ 10PÇ 11PÇ 12PÇ 13PÇ 14PÇ 15PÇ 16PÇ 17PÇ 18PÇ 19PÇ 20PÇ 21PÇ 22PÇ 23PÇ 24PÇ 25PÇ 26PÇ 27
ÖÇ 1                           
ÖÇ 2                           
ÖÇ 3                           
ÖÇ 4                           
ÖÇ 5