Lisans
Hukuk Fakültesi
Hukuk Fakültesi
Anlık RSS Bilgilendirmesi İçin Tıklayınız.Düzenli bilgilendirme E-Postaları almak için listemize kaydolabilirsiniz.

Hukuk Fakültesi Programı Ana Sayfası / Program Ders Planı / Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi (Çift)

Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi (Çift)

Ders KoduYarıyıl Ders Adı T/U/L Türü Öğrenim Dili AKTS
HUK4106 4 Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi (Çift) 3/0/0 Z Türkçe 3
Dersin Amacı
Öğrencinin, yalnızca hukuku uygulayan bir pratisyen değil aynı zamanda onu tasarlayabilecek bir kişi olabilmesini sağlamak. Öğrencinin güncel ve tarihsel hukuk sorunlarını tartışarak adalet duygusunu güçlendirmek; hukukun yalnızca kurallardan değil tüm bir ideolojik ve sosyal yapıdan oluştuğunu kavramasını sağlamaktır.
Ön Koşullar YOK
Eş Koşullar YOK
Özel Koşullar Derse devam, önceden edindiği kuramsal yeterlilikleri
Öğretim Üyeleri Prof. Dr. Ahmet Ulvi Türkbağ, Yrd. Doç. Dr. Nazlı Hilal DEMİR
Asistanlar
Ders Gün,Saat ve Yeri
Görüşme Saatleri ve Yeri
Öğretim Yöntem ve Teknikleri -Anlatım, Soru-Yanıt, Sorun/Problem Çözme.
Temel Kaynaklar

Öktem, Niyazi/Türkbağ, Ahmet Ulvi, ‘Felsefe, Sosyoloji, Hukuk ve Devlet’, Der Yayınları, 6.Basım, İstanbul 2014

 

Türkbağ, Ahmet Ulvi, ‘Kanıtlanamayanı Kanıtlamak: Ronald Dworkin’ in Hukuk Kuramı’, Derin Yayınları, Üçüncü Basım, İstanbul 2012

 

Türkbağ, Ahmet Ulvi, ‘Hukuk Sosyolojisinde Güncel Bir Radikal: Donald Black’, Derin Yayınları, İstanbul 2009

Diğer Kaynaklar YOK
Haftalık Ders Programı
Hafta Dersin İçeriği Öğretim Yöntem ve Teknikleri
1. Hafta Felsefe Nedir? Hukuk Felsefesi Akımları Sözlü anlatım
2. Hafta Hukuk Normunun Temeli Olarak Felsefe Büyük Felsefi Akımları Sözlü anlatım
3. Hafta İdealizm ve Materyalizm Sözlü anlatım
4. Hafta Hukuk ve Diğer Sosyal Normlar Hukuk ve Din İlişkisi Hukuk ve Ahlak İlişkisi Sözlü anlatım
5. Hafta Doğal Hukuk Akımı Doğal Hukukun Temel Kavramları: Sözlü anlatım
6. Hafta Tarihte Doğal Hukuk Sözlü anlatım
7. Hafta Hukuk Düzenlerinin Meşruluk Ölçütü Olarak Özgürlük Sözlü anlatım
8. Hafta VİZE HAFTASI
9. Hafta Adalet, Adalet Türleri ve Hukuk Sistemimizde Adalet Sözlü anlatım
10. Hafta Özgürlük, Özgürlük Sınıflamaları ve Anlayışları Sözlü anlatım
11. Hafta Sosyoloji ve Hukuk Sosyolojisi Sosyal Kontrol Olarak Hukuk Hukuktan Sosyolojiye Sözlü anlatım
12. Hafta Serbest Araştırma Okulu, Tarihçi Okul, Hukuki Realizm, Sosyolojik Hukuk Bilimi Sözlü anlatım
13. Hafta Sosyolojiden Hukuka Durkheim, Weber ve Marx Sözlü anlatım
14. Hafta Sosyolojik Bir Realite Olarak Hukuk Pozitif Hukuk, Örf Adet Hukuku, Spontane Hukuk Normatif Olgu Sözlü anlatım
15. Hafta FİNAL HAFTASI
16. Hafta FİNAL HAFTASI
17. Hafta FİNAL HAFTASI
Değerlendirme Ölçütleri
Ölçüt Tipleri Adet Yüzdesi(%)
Final 1 100


ÖÇ-11.Öğrencinin hukukçu gibi düşünmesi
ÖÇ-22.Normların ötesinde, onları aşan bir hukuk bilgisi elde etmesi.
ÖÇ-33.Adalete ilişkin çok fazla sorunu tartışarak adalet duygusunu geliştirmesi.
ÖÇ-44.Amripik araştırma mantığının kazandırılması
ÖÇ-55.Hukukun toplumsal tezahürlerinin bilincine varılması
ÖÇ-66.Toplumun hukuk olarak gördüğü ile pozitif hukuk arasında farkının keşfi
ÖÇ-77.Öğrencinin hukukun sosyal olduğunu kavraması
Program Çıktıları
PÇ-11- Bilgi kaynaklarına ulaşma ve değerlendirme becerisine sahip olması;
PÇ-22- Bilimsel verileri kullanma, karşılaştırma, yorumlama, sonuç çıkarma ve uygulayabilme becerisine sahip olması
PÇ-33- Modern hukuk kazanımlarını yorumlayabilecek tarihsel bilgi birikimine sahip olması
PÇ-44- Türkçe’yi sözlü ve yazılı etkin kullanabilme becerisine sahip olması;
PÇ-55- En az bir yabancı dilde mesleki literatürü takip edebilme becerisine sahip olması
PÇ-66- Mesleki ve etik sorumluluk bilincini edinmiş olması
PÇ-77- Hukuki problemlerin çözümünde mesleğe ilişkin bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanabilme becerisine sahip olması
PÇ-88- Somut bir olayın çözümlenmesinde edindiği bilgiyi uygulayabilme becerisine sahip olması
PÇ-99- Özel hukuk kişileri arasındaki ilişkileri düzenleyen hukuk kurallarına hâkim olması ve bu kuralları yorumlayabilme becerisine sahip olması
PÇ-1010- Birey-devlet arasındaki ilişkileri düzenleyen hukuk kurallarına hâkim olması ve bu kuralları yorumlayabilme becerisine sahip olması
PÇ-1111- Hukukun evrensel ilkelerini benimsemiş bir hukukçu olarak mesleği icra etme becerisine sahip olması
PÇ-1212- Uluslararası toplumun yapısı ile ilişki biçimleri konusundaki temel kavram ve kurallara hâkim olması; bunları yorumlayabilme ve tartışabilme becerisine sahip olması
PÇ-1313- Uluslararası toplumun ortak sorunlarını ve olası çözümlerini değerlendirebilecek temel bilgiye sahip olması
PÇ-1414- Ulusal-üstü yargısal nitelikteki insan hakları organlarına başvurabilecek ve süreci takip edebilecek bilgi birikimine sahip olması
PÇ-1515- Avrupa Birliği müktesebatı ve kurumlarının işleyişi hakkında bilgi sahibi olması
PÇ-1616- Hukuku insanlığın ihtiyaçları doğrultusunda sorgulayabilecek, eleştirebilecek ve geliştirebilecek bir dünya görüşüne sahip olması
PÇ-1717- Hukuk biliminin ve hukuk sistemlerinin tarihsel gelişim süreci hakkında bilgi sahibi olması
PÇ-1818- Çağdaş hukuki yaklaşımlar çerçevesinde güncel hukuki sorunları çözebilme becerisine sahip olması
PÇ-1919- Ulusal ve uluslararası düzeyde mesleğin gerektirdiği tüm özellikleri en iyi şekilde yansıtacak anlayış ve bilgi düzeyine sahip olması
PÇ-2020- Ekonomik ve finansal mekanizmalara ilişkin hukuki düzenlemelere ve uygulamalara hâkim olması
PÇ-2121- Bireylerin ve toplumların haklarının tarihsel gelişimi ve bu süreçte kabul edilen temel metinler hakkında bilgi sahibi olması
PÇ-2222- Bireysel olarak ve topluluk önünde kendini ifade edebilme becerisine sahip olması
PÇ-2323- Evrensel hukuk bilgisini kullanma, karşılaştırma ve uygulayabilme becerisine sahip olma
PÇ-2424- Bireyler arasındaki ilişkiler çerçevesinde ortaya çıkan yeni ihtiyaçları karşılamaya yönelik düzenlemeleri ve hukuki arayışları takip edebilme becerisine sahip olması
PÇ-2525- Ders içi faaliyetler, farazi dava ve adliye çalışmaları ile diğer mesleki ve akademik ziyaretlerin gerçekleştirilmesi yoluyla birlikte çalışma becerisine sahip olması
PÇ-2626- Hukukun ulusal ve uluslararası boyutlarını, mahkeme içtihatları ve uygulamaları takip etmek suretiyle anlama ve işleme becerisine sahip olması
PÇ-2727- Uluslararası yargı organlarının yapısı ve işleyiş biçimleri hakkında bilgi sahibi olması
Alan Yeterlilikleri Matrisi
Program Çıktıları - Öğrenim Çıktıları Matrisi
--
 PÇ 1PÇ 2PÇ 3PÇ 4PÇ 5PÇ 6PÇ 7PÇ 8PÇ 9PÇ 10PÇ 11PÇ 12PÇ 13PÇ 14PÇ 15PÇ 16PÇ 17PÇ 18PÇ 19PÇ 20PÇ 21PÇ 22PÇ 23PÇ 24PÇ 25PÇ 26PÇ 27
ÖÇ 1                           
ÖÇ 2                           
ÖÇ 3                           
ÖÇ 4                           
ÖÇ 5                           
ÖÇ 6                           
ÖÇ 7