Lisans
Hukuk Fakültesi
Hukuk Fakültesi
Anlık RSS Bilgilendirmesi İçin Tıklayınız.Düzenli bilgilendirme E-Postaları almak için listemize kaydolabilirsiniz.


Devletler Genel Hukuku II (Çift)

Ders KoduYarıyıl Ders Adı T/U/L Türü Öğrenim Dili AKTS
HUK4103 4 Devletler Genel Hukuku II (Çift) 3/0/0 Z Türkçe 4
Dersin Amacı
Dersin amacı uluslararası hukukun temel kavram ve kurallarının öğretilerek bilgiyi güncel olaylara uygulama yeteneği kazandırmaktır. Dinamik bir hukuk dalı olan uluslararası hukukun sadece silahlı çatışma ve kuvvet kullanma kurumlarından ibaret olmadığı ve aslında günlük yaşantının her alanında var olan kuralların bir çoğunun uluslararası hukukla ilişkili olduğunun kavranması amaçlanmaktadır.
Ön Koşullar YOK
Eş Koşullar YOK
Özel Koşullar YOK
Öğretim Üyeleri Prof. Dr. Hasan Köni
Asistanlar
Ders Gün,Saat ve Yeri Pazartesi 10.00-12.45 - AMFİ 4
Görüşme Saatleri ve Yeri Prof. Dr. Hasan Köni: Salı 13.00-15.00 (2. Kat 204 Numaralı Ofis)
Öğretim Yöntem ve Teknikleri -

Anlatım, tartışma, soru-cevap, pratik çalışma
Temel Kaynaklar Hüseyin Pazarcı, Uluslarararası Hukuk, Turhan Kitabevi Yayınları, 14. Baskı, Ankara 2015
Diğer Kaynaklar Hüseyin Pazarcı, Uluslararası Hukuk Dersleri (3. Kitap), Turhan Kitabevi Yayınları, 5.Baskı, Ankara 2015.

Hüseyin Pazarcı, Uluslararası Hukuk Dersleri (4. Kitap), Turhan Kitabevi Yayınları, 2.Baskı, Ankara 2006.

Antonio Cassase. International Law. 2nd ed. Oxford: Oxford University Press, 2004.

Ian Brownlie, Principles of Public International Law, Oxford University Press, 7th ed., USA 2008

Melda Sur, Uluslararası Hukukun Esasları, Beta Yayınevi, 8. Baskı, İstanbul 2014

Malcolm Shaw, International Law, Cambridge University Press, 6 ed., 2008
Haftalık Ders Programı
Hafta Dersin İçeriği Öğretim Yöntem ve Teknikleri
1. Hafta Uluslararası Hukukta tanıma, Devletlerin ardıllığı Sözlü Anlatım, Tartışma
2. Hafta Diplomatik ve konsüler ilişkiler, uluslararası örgütlerin uluslararası ilişki ve faaliyetleri Sözlü Anlatım, Tartışma
3. Hafta Uluslararası Sorumluluk Sözlü Anlatım, Tartışma
4. Hafta Uluslararası Sorumluluk Sözlü Anlatım, Tartışma
5. Hafta Uluslararası Hukukta Uyuşmazlıkların Çözümü Sözlü Anlatım, Tartışma
6. Hafta Uluslararası Hukukta Uyuşmazlıkların Çözümü Sözlü Anlatım, Tartışma
7. Hafta Pratik Çalışma Sözlü Anlatım, Tartışma, Vaka Analizi
8. Hafta Ara Sınav
9. Hafta Uluslararası Hukukta Kuvvet Kullanma Sözlü Anlatım, Tartışma
10. Hafta Silahlı Çatışma Hukuku Sözlü Anlatım, Tartışma
11. Hafta Silahlı Çatışma Hukuku Sözlü Anlatım, Tartışma
12. Hafta Silahlı Çatışma Hukuku Sözlü Anlatım, Tartışma
13. Hafta Silahlı Çatışma Hukuku Sözlü Anlatım, Tartışma
14. Hafta Pratik Çalışma Sözlü Anlatım, Tartışma, Vaka Analizi
15. Hafta Sınav Haftası
16. Hafta Sınav Haftası
17. Hafta Sınav Haftası
Değerlendirme Ölçütleri
Ölçüt Tipleri Adet Yüzdesi(%)
Ara sınav(lar) 1 20
Derse Devam / Katılım 1 10
Final 1 70


ÖÇ-1Uluslararası Hukukun temel ilke ve kurallarını tanımlamak
ÖÇ-2Bir uyuşmazlığın uluslararası hukukun alanına girip girmediğini tespit etmek
ÖÇ-3Uluslararası nitelikteki bir sorunun çözüm yöntemini saptamak
ÖÇ-4Uluslararası Hukuk kişilerinin barış ve savaş zamanında hak, sorumluluk ve yükümlülüğünün sınırlarını analiz etmek
ÖÇ-5Uluslararası mahkeme kararlarını eleştirmek
Program Çıktıları
PÇ-11- Bilgi kaynaklarına ulaşma ve değerlendirme becerisine sahip olması;
PÇ-22- Bilimsel verileri kullanma, karşılaştırma, yorumlama, sonuç çıkarma ve uygulayabilme becerisine sahip olması
PÇ-33- Modern hukuk kazanımlarını yorumlayabilecek tarihsel bilgi birikimine sahip olması
PÇ-44- Türkçe’yi sözlü ve yazılı etkin kullanabilme becerisine sahip olması;
PÇ-55- En az bir yabancı dilde mesleki literatürü takip edebilme becerisine sahip olması
PÇ-66- Mesleki ve etik sorumluluk bilincini edinmiş olması
PÇ-77- Hukuki problemlerin çözümünde mesleğe ilişkin bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanabilme becerisine sahip olması
PÇ-88- Somut bir olayın çözümlenmesinde edindiği bilgiyi uygulayabilme becerisine sahip olması
PÇ-99- Özel hukuk kişileri arasındaki ilişkileri düzenleyen hukuk kurallarına hâkim olması ve bu kuralları yorumlayabilme becerisine sahip olması
PÇ-1010- Birey-devlet arasındaki ilişkileri düzenleyen hukuk kurallarına hâkim olması ve bu kuralları yorumlayabilme becerisine sahip olması
PÇ-1111- Hukukun evrensel ilkelerini benimsemiş bir hukukçu olarak mesleği icra etme becerisine sahip olması
PÇ-1212- Uluslararası toplumun yapısı ile ilişki biçimleri konusundaki temel kavram ve kurallara hâkim olması; bunları yorumlayabilme ve tartışabilme becerisine sahip olması
PÇ-1313- Uluslararası toplumun ortak sorunlarını ve olası çözümlerini değerlendirebilecek temel bilgiye sahip olması
PÇ-1414- Ulusal-üstü yargısal nitelikteki insan hakları organlarına başvurabilecek ve süreci takip edebilecek bilgi birikimine sahip olması
PÇ-1515- Avrupa Birliği müktesebatı ve kurumlarının işleyişi hakkında bilgi sahibi olması
PÇ-1616- Hukuku insanlığın ihtiyaçları doğrultusunda sorgulayabilecek, eleştirebilecek ve geliştirebilecek bir dünya görüşüne sahip olması
PÇ-1717- Hukuk biliminin ve hukuk sistemlerinin tarihsel gelişim süreci hakkında bilgi sahibi olması
PÇ-1818- Çağdaş hukuki yaklaşımlar çerçevesinde güncel hukuki sorunları çözebilme becerisine sahip olması
PÇ-1919- Ulusal ve uluslararası düzeyde mesleğin gerektirdiği tüm özellikleri en iyi şekilde yansıtacak anlayış ve bilgi düzeyine sahip olması
PÇ-2020- Ekonomik ve finansal mekanizmalara ilişkin hukuki düzenlemelere ve uygulamalara hâkim olması
PÇ-2121- Bireylerin ve toplumların haklarının tarihsel gelişimi ve bu süreçte kabul edilen temel metinler hakkında bilgi sahibi olması
PÇ-2222- Bireysel olarak ve topluluk önünde kendini ifade edebilme becerisine sahip olması
PÇ-2323- Evrensel hukuk bilgisini kullanma, karşılaştırma ve uygulayabilme becerisine sahip olma
PÇ-2424- Bireyler arasındaki ilişkiler çerçevesinde ortaya çıkan yeni ihtiyaçları karşılamaya yönelik düzenlemeleri ve hukuki arayışları takip edebilme becerisine sahip olması
PÇ-2525- Ders içi faaliyetler, farazi dava ve adliye çalışmaları ile diğer mesleki ve akademik ziyaretlerin gerçekleştirilmesi yoluyla birlikte çalışma becerisine sahip olması
PÇ-2626- Hukukun ulusal ve uluslararası boyutlarını, mahkeme içtihatları ve uygulamaları takip etmek suretiyle anlama ve işleme becerisine sahip olması
PÇ-2727- Uluslararası yargı organlarının yapısı ve işleyiş biçimleri hakkında bilgi sahibi olması
Alan Yeterlilikleri Matrisi
Program Çıktıları - Öğrenim Çıktıları Matrisi
--
 PÇ 1PÇ 2PÇ 3PÇ 4PÇ 5PÇ 6PÇ 7PÇ 8PÇ 9PÇ 10PÇ 11PÇ 12PÇ 13PÇ 14PÇ 15PÇ 16PÇ 17PÇ 18PÇ 19PÇ 20PÇ 21PÇ 22PÇ 23PÇ 24PÇ 25PÇ 26PÇ 27
ÖÇ 1                           
ÖÇ 2                           
ÖÇ 3                           
ÖÇ 4                           
ÖÇ 5