Lisans
Hukuk Fakültesi
Hukuk Fakültesi
Anlık RSS Bilgilendirmesi İçin Tıklayınız.Düzenli bilgilendirme E-Postaları almak için listemize kaydolabilirsiniz.

Hukuk Fakültesi Programı Ana Sayfası / Program Ders Planı / Borçlar Hukuku Genel Hükümler II (Çift)

Borçlar Hukuku Genel Hükümler II (Çift)

Ders KoduYarıyıl Ders Adı T/U/L Türü Öğrenim Dili AKTS
HUK4101 4 Borçlar Hukuku Genel Hükümler II (Çift) 4/0/0 Z Türkçe 5
Dersin Amacı
Modern Hukukta Meydana Gelen Gelişmeler Işığında Teorik ve Hukuk Uygulamasının Gözetilmesi Suretiyle Haksız Fiil ve Sebepsiz Zenginleşmeden Doğan Sorumluluk ve Özellik Arzeden Borç İlişkilerinin Öğrencilere Pratik Çalışmalarla Birlikte Anlatılması
Ön Koşullar yok
Eş Koşullar yok
Özel Koşullar Derse devam, önceden edindiği kuramsal yeterlilikleri
Öğretim Üyeleri Prof. Dr. Atilla Altop
Asistanlar Arş. Gör. Zeynep GÜLER
Ders Gün,Saat ve Yeri Salı ve Perşembe
Görüşme Saatleri ve Yeri Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı 4. Kat
Öğretim Yöntem ve Teknikleri -Anlatım, Soru-Yanıt, Sorun/Problem Çözme.
Temel Kaynaklar

1. Borçlar Hukuku Genel Hükümler, Prof.Dr.M.Kemal OĞUZMAN-Prof.Dr.M.Turgut ÖZ, Vedat Kitapçılık, İstanbul 2017.2. Tekinay Borçlar Hukuku Genel Hükümler, TEKİNAY/AKMAN/BURCUOĞLU/ALTOP, İstanbul, 1993.3. Borçlar Hukuku Genel Hükümler, Prof.Dr. Ahmet KILIÇOĞLU, 2017.4. Borçlar Hukuku Genel Hükümler, Prof.Dr. Safa REİSOĞLU, 2014.


5. Borçlar Hukuku Genel Bölüm, Borçlar Hukukuna Giriş Hukuki İşlem Sözleşme,  Prof.Dr. Necip KOCAYUSUFPAŞAOĞLU, Prof.Dr.Hüseyin HATEMİ, Prof.Dr. Rona SEROZAN, Prof.Dr. Abdülkadir ARPACI, 2017.


Diğer Kaynaklar -Yargı İçtihatları ve konyla ilgili hukuk öğretisi
Haftalık Ders Programı
Hafta Dersin İçeriği Öğretim Yöntem ve Teknikleri
1. Hafta Haksız Fiil Sorumluluğu Kavramı, Haksız Fil Sorumluluğunun Düzenlenmesindeki Eğilimler Sözlü Anlatım, Uygulama
2. Hafta Kusura Dayanan Sorumluluğun Şartları: Hukuka Aykırı Fiil ve Zarar Sözlü Anlatım, Uygulama
3. Hafta Kusura Dayanan Sorumluluğun Şartları: Kusur, Nedensellik Bağı Sözlü Anlatım, Uygulama
4. Hafta Kusura Dayanan Sorumlulukta Maddi Zararın Tazmini Sözlü Anlatım, Uygulama
5. Hafta Kusur Aranmayan Sorumluluk Halleri: İstihdam Edenin Sorumluluğu, Hayvan İdare Edenin Sorumluluğu Sözlü Anlatım, Uygulama
6. Hafta Kusur Aranmayan Sorumluluk Halleri:Bina veya Diğer Bir Yapı Sahibinin Sorumluluğu, Temyiz Kudreti Bulunmayanların Sorumluluğu, Iztırar Halinde Verilen Zarardan Sorumluluk Sözlü Anlatım, Uygulama
7. Hafta Kusur Aranmayan Sorumluluk Halleri: Karayolları Trafik Kanunuda Düzenlenen Sorumluluklar, Çevre Kanununa Göre Çevreyi Kirletenin Sorumluluğu, Diğer Kusursuz Sorumluluk Halleri Sözlü Anlatım, Uygulama
8. Hafta VİZE SINAVI
9. Hafta Manevi Zararın Tazmini, Birden Çok Sorumluluk Sebebi veya Birden Çok Sorumlu Bulunması Sözlü Anlatım, Uygulama
10. Hafta Sebepsiz Zenginleşme Sözlü Anlatım, Uygulama
11. Hafta Üçüncü Kişinin Fiilini Tahhüt, Üçüncü Kişi Yararına Sözleşme Sözlü Anlatım, Uygulama
12. Hafta Müteselsil Borçluluk, Alacaklılar Arasında Teselsü Sözlü Anlatım, Uygulama
13. Hafta Şarta Bağlı Borçlar, Cezai Şart, Pey Akçesi, Pişmanlık Akçesi Sözlü Anlatım, Uygulama
14. Hafta AlacağınTemliki Sözlü Anlatım, Uygulama
15. Hafta Borcun Nakli Sözlü Anlatım, Uygulama
16. Hafta FİNAL SINAVI
17. Hafta FİNAL SINAVI
Değerlendirme Ölçütleri
Ölçüt Tipleri Adet Yüzdesi(%)
Ara sınav(lar) 1 10
Derse Devam / Katılım 1 10
Final 1 80


ÖÇ-11.Haksız Fiil Sorumluluğu Kavramının Oluşumu ve Gelişimi Hakkında Ayrıntılı Bilgiye Sahip Olacaktır
ÖÇ-22.Kusursuz Sorumluluk Kavramı, Türleri ve Kusursuz Sorumluluğun Nasıl Meydana Geleceği, Modern Hukuktaki Yeri ve Önemi Konusunda Ayrıntılı Bilgi ve Anlayış Zenginliğine Sahip Olacaktır
ÖÇ-33.Sebepsiz Zenginleşmeden Doğan Sorumluluğun Hangi Hallerde Meydana Geleceği ve Sebepsiz Zenginleşmede İadenin Kapsamına Nelerin Gireceğini Bilecek ve Uygulayabilecek Yeteneğe Sahip Olacaktır
ÖÇ-44.Üç Köşeli İlişkilerin Neler Olduğunu ve Her Birinin Özelliklerini Analayarak Hukuk Uygulamasında Yeralan Yargıtay Kararını da Gözeterek Açıklayacak ve Uyuşmazlıkların Çözümünde Uygulayabilecek Durumda Olacaktır
ÖÇ-55.Teselsül Kavramı, Çeşitleri ve Müteselsil Sorumluluk Hakkında Ayrıntılı Bilgiye ve Uygulama Yeteneğine Sahip Olacaktır.
Program Çıktıları
PÇ-11- Bilgi kaynaklarına ulaşma ve değerlendirme becerisine sahip olması;
PÇ-22- Bilimsel verileri kullanma, karşılaştırma, yorumlama, sonuç çıkarma ve uygulayabilme becerisine sahip olması
PÇ-33- Modern hukuk kazanımlarını yorumlayabilecek tarihsel bilgi birikimine sahip olması
PÇ-44- Türkçe’yi sözlü ve yazılı etkin kullanabilme becerisine sahip olması;
PÇ-55- En az bir yabancı dilde mesleki literatürü takip edebilme becerisine sahip olması
PÇ-66- Mesleki ve etik sorumluluk bilincini edinmiş olması
PÇ-77- Hukuki problemlerin çözümünde mesleğe ilişkin bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanabilme becerisine sahip olması
PÇ-88- Somut bir olayın çözümlenmesinde edindiği bilgiyi uygulayabilme becerisine sahip olması
PÇ-99- Özel hukuk kişileri arasındaki ilişkileri düzenleyen hukuk kurallarına hâkim olması ve bu kuralları yorumlayabilme becerisine sahip olması
PÇ-1010- Birey-devlet arasındaki ilişkileri düzenleyen hukuk kurallarına hâkim olması ve bu kuralları yorumlayabilme becerisine sahip olması
PÇ-1111- Hukukun evrensel ilkelerini benimsemiş bir hukukçu olarak mesleği icra etme becerisine sahip olması
PÇ-1212- Uluslararası toplumun yapısı ile ilişki biçimleri konusundaki temel kavram ve kurallara hâkim olması; bunları yorumlayabilme ve tartışabilme becerisine sahip olması
PÇ-1313- Uluslararası toplumun ortak sorunlarını ve olası çözümlerini değerlendirebilecek temel bilgiye sahip olması
PÇ-1414- Ulusal-üstü yargısal nitelikteki insan hakları organlarına başvurabilecek ve süreci takip edebilecek bilgi birikimine sahip olması
PÇ-1515- Avrupa Birliği müktesebatı ve kurumlarının işleyişi hakkında bilgi sahibi olması
PÇ-1616- Hukuku insanlığın ihtiyaçları doğrultusunda sorgulayabilecek, eleştirebilecek ve geliştirebilecek bir dünya görüşüne sahip olması
PÇ-1717- Hukuk biliminin ve hukuk sistemlerinin tarihsel gelişim süreci hakkında bilgi sahibi olması
PÇ-1818- Çağdaş hukuki yaklaşımlar çerçevesinde güncel hukuki sorunları çözebilme becerisine sahip olması
PÇ-1919- Ulusal ve uluslararası düzeyde mesleğin gerektirdiği tüm özellikleri en iyi şekilde yansıtacak anlayış ve bilgi düzeyine sahip olması
PÇ-2020- Ekonomik ve finansal mekanizmalara ilişkin hukuki düzenlemelere ve uygulamalara hâkim olması
PÇ-2121- Bireylerin ve toplumların haklarının tarihsel gelişimi ve bu süreçte kabul edilen temel metinler hakkında bilgi sahibi olması
PÇ-2222- Bireysel olarak ve topluluk önünde kendini ifade edebilme becerisine sahip olması
PÇ-2323- Evrensel hukuk bilgisini kullanma, karşılaştırma ve uygulayabilme becerisine sahip olma
PÇ-2424- Bireyler arasındaki ilişkiler çerçevesinde ortaya çıkan yeni ihtiyaçları karşılamaya yönelik düzenlemeleri ve hukuki arayışları takip edebilme becerisine sahip olması
PÇ-2525- Ders içi faaliyetler, farazi dava ve adliye çalışmaları ile diğer mesleki ve akademik ziyaretlerin gerçekleştirilmesi yoluyla birlikte çalışma becerisine sahip olması
PÇ-2626- Hukukun ulusal ve uluslararası boyutlarını, mahkeme içtihatları ve uygulamaları takip etmek suretiyle anlama ve işleme becerisine sahip olması
PÇ-2727- Uluslararası yargı organlarının yapısı ve işleyiş biçimleri hakkında bilgi sahibi olması
Alan Yeterlilikleri Matrisi
Program Çıktıları - Öğrenim Çıktıları Matrisi
--
 PÇ 1PÇ 2PÇ 3PÇ 4PÇ 5PÇ 6PÇ 7PÇ 8PÇ 9PÇ 10PÇ 11PÇ 12PÇ 13PÇ 14PÇ 15PÇ 16PÇ 17PÇ 18PÇ 19PÇ 20PÇ 21PÇ 22PÇ 23PÇ 24PÇ 25PÇ 26PÇ 27
ÖÇ 1                           
ÖÇ 2                           
ÖÇ 3                           
ÖÇ 4                           
ÖÇ 5