Lisans
Hukuk Fakültesi
Hukuk Fakültesi
Anlık RSS Bilgilendirmesi İçin Tıklayınız.Düzenli bilgilendirme E-Postaları almak için listemize kaydolabilirsiniz.


Uluslararası Örgütler

Ders KoduYarıyıl Ders Adı T/U/L Türü Öğrenim Dili AKTS
HUK0220 Uluslararası Örgütler 2/0/0 SA Türkçe 2
Dersin Amacı
Dersin amacı, uluslararası örgütlerin yapıları kavranılarak, uluslararası sistemdeki yeri, işlevleri ve etkileri konusunda bilgi sahibi olunmasıdır.
Ön Koşullar YOK
Eş Koşullar YOK
Özel Koşullar YOK
Öğretim Üyeleri Prof. Dr. Hasan Köni
Asistanlar
Ders Gün,Saat ve Yeri
Görüşme Saatleri ve Yeri
Öğretim Yöntem ve Teknikleri
-

Anlatım, tartışma, soru-cevap, pratik çalışma
Temel Kaynaklar  

-Mehmet Hasgüler, Mehmet B. Uludağ, “Uluslararası Örgütler”, Alfa Yay., 3. Baskı, 2007

-Lerroy Bennett, “International Organizations: Principles and Issues”, Prentice Hall Pub., 7 ed., 2001
Diğer Kaynaklar -J. Samuel Barkin, “International Organization: Theories and Institutions”, Palgrave Macmillan Pub., 2006
-Ian Hurd, “International Organizations: Politics, Law, Practice”, Cambridge University Press, 2011


Haftalık Ders Programı
Hafta Dersin İçeriği Öğretim Yöntem ve Teknikleri
1. Hafta Uluslararası Örgüt Kavramı ve Teorik Yaklaşımlar Sözlü Anlatım
2. Hafta Uluslararası Örgütlenmelerin Tarihsel Gelişimi ve Uluslararası Örgütlerin İşleyişi Sözlü Anlatım, Tartışma
3. Hafta Uluslararası Örgütlerin Uluslararası Düzendeki Yeri, Hakları, Yetkileri ve Sorumlulukları Sözlü Anlatım, Vaka Analizi, Tartışma
4. Hafta Milletler Cemiyeti Sözlü Anlatım, Tartışma
5. Hafta Birleşmiş Milletler (genel olarak) Sözlü Anlatım, Tartışma
6. Hafta Birleşmiş Milletlerin Organları ve İşlevleri Sözlü Anlatım, Vaka Analizi, Tartışma
7. Hafta Birleşmiş Milletlerin Organları ve İşlevleri Sözlü Anlatım,Vaka Analizi, Tartışma
8. Hafta Birleşmiş Milletlere Bağlı Uluslararası Örgütler ve Uzmanlık Kuruluşları Sözlü Anlatım, Tartışma
9. Hafta Birleşmiş Milletlere Bağlı Uluslararası Örgütler ve Uzmanlık Kuruluşları Sözlü Anlatım, Vaka Analizi, Tartışma
10. Hafta Birleşmiş Milletlere Bağlı Uluslararası Örgütler ve Uzmanlık Kuruluşları Sözlü Anlatım, Vaka Analizi, Tartışma
11. Hafta Bölgesel Nitelikli Uluslararası Örgütler Sözlü Anlatım, Tartışma
12. Hafta Bölgesel Nitelikli Uluslararası Örgütler Sözlü Anlatım, Tartışma
13. Hafta Hükümet Dışı Kuruluşlar (NGO) Sözlü Anlatım, Tartışma
14. Hafta Pratik Çalışma Sözlü Anlatım, Vaka Analizi, Tartışma
15. Hafta Sınav Haftası
16. Hafta Sınav Haftası
17. Hafta Sınav Haftası
Değerlendirme Ölçütleri
Ölçüt Tipleri Adet Yüzdesi(%)
Ara sınav(lar) 1 20
Derse Devam / Katılım 1 10
Final 1 70


ÖÇ-1Uluslararası örgütlerin yetki ve sorumluluklarını tanımlamak
ÖÇ-2Birleşmiş Milletler'in yapısal özelliklerini analiz etmek
ÖÇ-3Uluslararası örgütlerin uluslararası hukuka etkilerini tespit etmek
ÖÇ-4Evrensel ve bölgesel nitelikteki uluslararası örgütlerin işlevlerini karşılaştırmak
ÖÇ-5Uluslararası örgütlerin uluslararası siyasette oynadığı rolü değerlendirmek
Program Çıktıları
PÇ-11- Bilgi kaynaklarına ulaşma ve değerlendirme becerisine sahip olması;
PÇ-22- Bilimsel verileri kullanma, karşılaştırma, yorumlama, sonuç çıkarma ve uygulayabilme becerisine sahip olması
PÇ-33- Modern hukuk kazanımlarını yorumlayabilecek tarihsel bilgi birikimine sahip olması
PÇ-44- Türkçe’yi sözlü ve yazılı etkin kullanabilme becerisine sahip olması;
PÇ-55- En az bir yabancı dilde mesleki literatürü takip edebilme becerisine sahip olması
PÇ-66- Mesleki ve etik sorumluluk bilincini edinmiş olması
PÇ-77- Hukuki problemlerin çözümünde mesleğe ilişkin bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanabilme becerisine sahip olması
PÇ-88- Somut bir olayın çözümlenmesinde edindiği bilgiyi uygulayabilme becerisine sahip olması
PÇ-99- Özel hukuk kişileri arasındaki ilişkileri düzenleyen hukuk kurallarına hâkim olması ve bu kuralları yorumlayabilme becerisine sahip olması
PÇ-1010- Birey-devlet arasındaki ilişkileri düzenleyen hukuk kurallarına hâkim olması ve bu kuralları yorumlayabilme becerisine sahip olması
PÇ-1111- Hukukun evrensel ilkelerini benimsemiş bir hukukçu olarak mesleği icra etme becerisine sahip olması
PÇ-1212- Uluslararası toplumun yapısı ile ilişki biçimleri konusundaki temel kavram ve kurallara hâkim olması; bunları yorumlayabilme ve tartışabilme becerisine sahip olması
PÇ-1313- Uluslararası toplumun ortak sorunlarını ve olası çözümlerini değerlendirebilecek temel bilgiye sahip olması
PÇ-1414- Ulusal-üstü yargısal nitelikteki insan hakları organlarına başvurabilecek ve süreci takip edebilecek bilgi birikimine sahip olması
PÇ-1515- Avrupa Birliği müktesebatı ve kurumlarının işleyişi hakkında bilgi sahibi olması
PÇ-1616- Hukuku insanlığın ihtiyaçları doğrultusunda sorgulayabilecek, eleştirebilecek ve geliştirebilecek bir dünya görüşüne sahip olması
PÇ-1717- Hukuk biliminin ve hukuk sistemlerinin tarihsel gelişim süreci hakkında bilgi sahibi olması
PÇ-1818- Çağdaş hukuki yaklaşımlar çerçevesinde güncel hukuki sorunları çözebilme becerisine sahip olması
PÇ-1919- Ulusal ve uluslararası düzeyde mesleğin gerektirdiği tüm özellikleri en iyi şekilde yansıtacak anlayış ve bilgi düzeyine sahip olması
PÇ-2020- Ekonomik ve finansal mekanizmalara ilişkin hukuki düzenlemelere ve uygulamalara hâkim olması
PÇ-2121- Bireylerin ve toplumların haklarının tarihsel gelişimi ve bu süreçte kabul edilen temel metinler hakkında bilgi sahibi olması
PÇ-2222- Bireysel olarak ve topluluk önünde kendini ifade edebilme becerisine sahip olması
PÇ-2323- Evrensel hukuk bilgisini kullanma, karşılaştırma ve uygulayabilme becerisine sahip olma
PÇ-2424- Bireyler arasındaki ilişkiler çerçevesinde ortaya çıkan yeni ihtiyaçları karşılamaya yönelik düzenlemeleri ve hukuki arayışları takip edebilme becerisine sahip olması
PÇ-2525- Ders içi faaliyetler, farazi dava ve adliye çalışmaları ile diğer mesleki ve akademik ziyaretlerin gerçekleştirilmesi yoluyla birlikte çalışma becerisine sahip olması
PÇ-2626- Hukukun ulusal ve uluslararası boyutlarını, mahkeme içtihatları ve uygulamaları takip etmek suretiyle anlama ve işleme becerisine sahip olması
PÇ-2727- Uluslararası yargı organlarının yapısı ve işleyiş biçimleri hakkında bilgi sahibi olması
Alan Yeterlilikleri Matrisi
Program Çıktıları - Öğrenim Çıktıları Matrisi
--
 PÇ 1PÇ 2PÇ 3PÇ 4PÇ 5PÇ 6PÇ 7PÇ 8PÇ 9PÇ 10PÇ 11PÇ 12PÇ 13PÇ 14PÇ 15PÇ 16PÇ 17PÇ 18PÇ 19PÇ 20PÇ 21PÇ 22PÇ 23PÇ 24PÇ 25PÇ 26PÇ 27
ÖÇ 1                           
ÖÇ 2                           
ÖÇ 3                           
ÖÇ 4                           
ÖÇ 5