Lisans
Hukuk Fakültesi
Hukuk Fakültesi
Anlık RSS Bilgilendirmesi İçin Tıklayınız.Düzenli bilgilendirme E-Postaları almak için listemize kaydolabilirsiniz.


Fikri Mülkiyet Hukuku

Ders KoduYarıyıl Ders Adı T/U/L Türü Öğrenim Dili AKTS
HUK0219 Fikri Mülkiyet Hukuku 2/0/0 SA Türkçe 3
Dersin Amacı
Eser ve Eser Türleri Gibi Temel Kavramlar, Eser Sahipliğinden Doğan Haklar, Bu Haklara İlişkin Sözleşme Türleri ve Hak İhlalleri Çerçevesinde Fikri Mülkiyet Hukukundaki Son Gelişmelerin Öğretilmesidir.
Ön Koşullar XXX Ders Adı...
Eş Koşullar XXX Ders Adı...
Özel Koşullar Derse devam.
Öğretim Üyeleri Yrd. Doç. Dr. Cüneyt Bellican
Asistanlar Arş. Gör. Zeynep GÜLER
Ders Gün,Saat ve Yeri XXX
Görüşme Saatleri ve Yeri XXX, H-411/03
Öğretim Yöntem ve Teknikleri Anlatım
Temel Kaynaklar  

Fikri Mülkiyet Hukuku, Ünal Tekinalp, İstanbul 2005.
Diğer Kaynaklar  

Çeşitli Sözleşme Örnekleri.
Haftalık Ders Programı
Hafta Dersin İçeriği Öğretim Yöntem ve Teknikleri
1. Hafta Fikri Hukukun Konusu Olarak Eser Kavramı Sözlü Anlatım
2. Hafta Eser Türleri Sözlü Anlatım
3. Hafta Eser Sahipliği Kavramı,Birden Çok Eser Sahipliği Kavramı Sözlü Anlatım
4. Hafta Eser Sahibinin Mali Hakları ve Manevi Hakları Sözlü Anlatım
5. Hafta Bağlantılı Haklar ve Eser Dışındaki Koruma Konuları Sözlü Anlatım
6. Hafta Eser Üzerindeki Hakların Sınırlandırılması Sözlü Anlatım
7. Hafta VİZE SINAVI
8. Hafta Eser Üzerindeki Hakların Devri Sözlü Anlatım
9. Hafta Eser Üzerindeki Hakların Koruma Süreleri Sözlü Anlatım
10. Hafta Eser Üzerindeki Hakların Hukuk Davaları Yoluyla Korunması Sözlü Anlatım
11. Hafta Eser Üzerindeki Hakların Ceza Davaları Yoluyla Korunması Sözlü Anlatım
12. Hafta Eser Üzerindeki Haklara İlişkin Çeşitli Sözleşme Örnekleri Sözlü Anlatım
13. Hafta Meslek Birlikleri Sözlü Anlatım
14. Hafta Bağlantılı Haklara İlişkin Sözleşmeler Sözlü Anlatım
15. Hafta FİNAL SINAVI
16. Hafta FİNAL SINAVI
17. Hafta FİNAL SINAVI
Değerlendirme Ölçütleri
Ölçüt Tipleri Adet Yüzdesi(%)
Ara sınav(lar) 1 10
Derse Devam / Katılım 1 10
Final 1 80


ÖÇ-11.Eser ve Benzeri Kavramlar Bakımından Genel Olarak Bilgiye Sahip Olması.
ÖÇ-22.Hangi Tür Fikri Çalışmaların Eser Korumasından Yararlanacağı Konusunda Bilgiye Sahip Olması
ÖÇ-33.Eser Üzerindeki Hakların Ne Tür Hukuki İşlemlere Konu Olacağı Hakkında Bilgiye Sahip Olması
ÖÇ-44.Fikri Mülkiyet Hukuku Konusundaki Uluslararası Gelişmeler Hakkında Güncel Bilgiler Edinmesi.
ÖÇ-55.Eser Sahiplerinin ve Bağlantılı Hak Sahiplerinin Haklarının İhlali Halinde Başvurabilecekleri Hukuki Yollar Hakkında Değerlendirmeler Yapabilmesi
Program Çıktıları
PÇ-11- Bilgi kaynaklarına ulaşma ve değerlendirme becerisine sahip olması;
PÇ-22- Bilimsel verileri kullanma, karşılaştırma, yorumlama, sonuç çıkarma ve uygulayabilme becerisine sahip olması
PÇ-33- Modern hukuk kazanımlarını yorumlayabilecek tarihsel bilgi birikimine sahip olması
PÇ-44- Türkçe’yi sözlü ve yazılı etkin kullanabilme becerisine sahip olması;
PÇ-55- En az bir yabancı dilde mesleki literatürü takip edebilme becerisine sahip olması
PÇ-66- Mesleki ve etik sorumluluk bilincini edinmiş olması
PÇ-77- Hukuki problemlerin çözümünde mesleğe ilişkin bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanabilme becerisine sahip olması
PÇ-88- Somut bir olayın çözümlenmesinde edindiği bilgiyi uygulayabilme becerisine sahip olması
PÇ-99- Özel hukuk kişileri arasındaki ilişkileri düzenleyen hukuk kurallarına hâkim olması ve bu kuralları yorumlayabilme becerisine sahip olması
PÇ-1010- Birey-devlet arasındaki ilişkileri düzenleyen hukuk kurallarına hâkim olması ve bu kuralları yorumlayabilme becerisine sahip olması
PÇ-1111- Hukukun evrensel ilkelerini benimsemiş bir hukukçu olarak mesleği icra etme becerisine sahip olması
PÇ-1212- Uluslararası toplumun yapısı ile ilişki biçimleri konusundaki temel kavram ve kurallara hâkim olması; bunları yorumlayabilme ve tartışabilme becerisine sahip olması
PÇ-1313- Uluslararası toplumun ortak sorunlarını ve olası çözümlerini değerlendirebilecek temel bilgiye sahip olması
PÇ-1414- Ulusal-üstü yargısal nitelikteki insan hakları organlarına başvurabilecek ve süreci takip edebilecek bilgi birikimine sahip olması
PÇ-1515- Avrupa Birliği müktesebatı ve kurumlarının işleyişi hakkında bilgi sahibi olması
PÇ-1616- Hukuku insanlığın ihtiyaçları doğrultusunda sorgulayabilecek, eleştirebilecek ve geliştirebilecek bir dünya görüşüne sahip olması
PÇ-1717- Hukuk biliminin ve hukuk sistemlerinin tarihsel gelişim süreci hakkında bilgi sahibi olması
PÇ-1818- Çağdaş hukuki yaklaşımlar çerçevesinde güncel hukuki sorunları çözebilme becerisine sahip olması
PÇ-1919- Ulusal ve uluslararası düzeyde mesleğin gerektirdiği tüm özellikleri en iyi şekilde yansıtacak anlayış ve bilgi düzeyine sahip olması
PÇ-2020- Ekonomik ve finansal mekanizmalara ilişkin hukuki düzenlemelere ve uygulamalara hâkim olması
PÇ-2121- Bireylerin ve toplumların haklarının tarihsel gelişimi ve bu süreçte kabul edilen temel metinler hakkında bilgi sahibi olması
PÇ-2222- Bireysel olarak ve topluluk önünde kendini ifade edebilme becerisine sahip olması
PÇ-2323- Evrensel hukuk bilgisini kullanma, karşılaştırma ve uygulayabilme becerisine sahip olma
PÇ-2424- Bireyler arasındaki ilişkiler çerçevesinde ortaya çıkan yeni ihtiyaçları karşılamaya yönelik düzenlemeleri ve hukuki arayışları takip edebilme becerisine sahip olması
PÇ-2525- Ders içi faaliyetler, farazi dava ve adliye çalışmaları ile diğer mesleki ve akademik ziyaretlerin gerçekleştirilmesi yoluyla birlikte çalışma becerisine sahip olması
PÇ-2626- Hukukun ulusal ve uluslararası boyutlarını, mahkeme içtihatları ve uygulamaları takip etmek suretiyle anlama ve işleme becerisine sahip olması
PÇ-2727- Uluslararası yargı organlarının yapısı ve işleyiş biçimleri hakkında bilgi sahibi olması
Alan Yeterlilikleri Matrisi
Program Çıktıları - Öğrenim Çıktıları Matrisi
--
 PÇ 1PÇ 2PÇ 3PÇ 4PÇ 5PÇ 6PÇ 7PÇ 8PÇ 9PÇ 10PÇ 11PÇ 12PÇ 13PÇ 14PÇ 15PÇ 16PÇ 17PÇ 18PÇ 19PÇ 20PÇ 21PÇ 22PÇ 23PÇ 24PÇ 25PÇ 26PÇ 27
ÖÇ 1                           
ÖÇ 2                           
ÖÇ 3                           
ÖÇ 4                           
ÖÇ 5