Lisans
Hukuk Fakültesi
Hukuk Fakültesi
Anlık RSS Bilgilendirmesi İçin Tıklayınız.Düzenli bilgilendirme E-Postaları almak için listemize kaydolabilirsiniz.


Psikoloji

Ders KoduYarıyıl Ders Adı T/U/L Türü Öğrenim Dili AKTS
HUK0201 Psikoloji 2/0/0 SA Türkçe 2
Dersin Amacı
Psikolojinin Alanı ve konuları   hakkında bilgilenerek edinimlerini hukuk alanında kullanma becerisi kazandırmak.
Ön Koşullar YOK
Eş Koşullar YOK
Özel Koşullar YOK
Öğretim Üyeleri Yrd.Doç.Dr.Münevver Mertoğlu
Asistanlar
Ders Gün,Saat ve Yeri Pazartesi, 16:00-17:45, Şirinevler Yerleşkesi, VI Nolu Amfi
Görüşme Saatleri ve Yeri
Öğretim Yöntem ve Teknikleri Anlatım, tartışma, demonstrasyon, örnek olay incelemesi,saha çalışması
Temel Kaynaklar     Morgan.T,C (2009)Psikolojiye Giriş,Pegem Yayınevi,Konya
Diğer Kaynaklar  

Rita l. Atkinson, E. E. Smith, D. J. Bem, S. Nolen, Hoeksema, R. C. Atkinson (2010),Psikolojiye Giriş,İstanbul

    From,Eric (1992),”Sevgi ve Şiddetin Kaynağı” Çev:Selçuk Budak) ,Öteki Ajans yayınları,Ankara.

    Öztürk,M.O. (2001) Ruh Sağlığı ve Bozuklukları. Nobel Tıp Kitapları Yayınevi, İstanbul.

    İçel,K, Ünver,Y ve diğerleri (2005) “Çocuklar ve Suç-Ceza,Seçkin Yayınları,Ankara.

     Rosenberg,Marshall (2011) “Şiddetsiz İletişim”Çev:Vivet Alevi Remzi Kitabevi,İstanbul

     Geçtan, E (1981)Çağdaş yaşam ve Normaldışı Davranışlar, Maya yayınları,İstanbul

Haftalık Ders Programı
Hafta Dersin İçeriği Öğretim Yöntem ve Teknikleri
1. Hafta Psikolojinin Konusu Hukukla ilişkileri SA
2. Hafta Psikolojide Yaklaşımlar SA
3. Hafta Psikolojinin alt dalları SA
4. Hafta Psikolojinin Yötemleri SA,U
5. Hafta Organizma ve Çevre SA
6. Hafta Duyum ve Algı SA,U
7. Hafta Güdülenme SA
8. Hafta Öğrenme,türleri ve öğrenmeyi etkileyen faktörler SA
9. Hafta Bellek, biliç ve zeka
10. Hafta Ruh Sağlığı psikonevrotik ve psikotik bozukluklar SA,SÇ
11. Hafta Engellenme , çatışma, savunma mekanizmaları SA
12. Hafta Sosyal davranış ve tutum SA, VA
13. Hafta Uyuma davranışını etkileyen faktörler SA
14. Hafta Cezaların psikolojik etkileri SA,VA
15. Hafta Değerlendirme
16. Hafta
17. Hafta
Değerlendirme Ölçütleri
Ölçüt Tipleri Adet Yüzdesi(%)
Ara sınav(lar) 1 40
Final 1 50


ÖÇ-1 ÖÇ 1.Psikoloji ‘nin alanı ve hukuk ile ilişkisi hakkında bilgi edinir
ÖÇ-2ÖÇ 2. Psikolojide temel yaklaşımları ve psikolojinin alt dallarını öğrenir.
ÖÇ-3ÖÇ 3.Psikolojinin yöntemlerini kavrar.
ÖÇ-4ÖÇ.4.Duyum,algı ve güdülenme kavramlarını ve insan davranışları ile ilgisini bilir,
ÖÇ-5ÖÇ 5. Öğrenme, türleri ve öğrenmeyi etkileyen faktörleri bilir ve günlük hayatında bundan yararlanır.
ÖÇ-6ÖÇ .6. Engellenme, çatışma ve savunma mekanizmalarının ruh sağlığı ile ilişkilerini kavrar
ÖÇ-7ÖÇ.7. Psikotik ve psikonevrotik bozuklukları öğrenir,insanları ve olayları değerlendirirken bunlardan yararlanır
ÖÇ-8ÖÇ.8.Sosyal davranış ve tutumları insan hayatındaki önemini ve uyma davranışını etkileyen faktörleri bilir.
Program Çıktıları
PÇ-11- Bilgi kaynaklarına ulaşma ve değerlendirme becerisine sahip olması;
PÇ-22- Bilimsel verileri kullanma, karşılaştırma, yorumlama, sonuç çıkarma ve uygulayabilme becerisine sahip olması
PÇ-33- Modern hukuk kazanımlarını yorumlayabilecek tarihsel bilgi birikimine sahip olması
PÇ-44- Türkçe’yi sözlü ve yazılı etkin kullanabilme becerisine sahip olması;
PÇ-55- En az bir yabancı dilde mesleki literatürü takip edebilme becerisine sahip olması
PÇ-66- Mesleki ve etik sorumluluk bilincini edinmiş olması
PÇ-77- Hukuki problemlerin çözümünde mesleğe ilişkin bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanabilme becerisine sahip olması
PÇ-88- Somut bir olayın çözümlenmesinde edindiği bilgiyi uygulayabilme becerisine sahip olması
PÇ-99- Özel hukuk kişileri arasındaki ilişkileri düzenleyen hukuk kurallarına hâkim olması ve bu kuralları yorumlayabilme becerisine sahip olması
PÇ-1010- Birey-devlet arasındaki ilişkileri düzenleyen hukuk kurallarına hâkim olması ve bu kuralları yorumlayabilme becerisine sahip olması
PÇ-1111- Hukukun evrensel ilkelerini benimsemiş bir hukukçu olarak mesleği icra etme becerisine sahip olması
PÇ-1212- Uluslararası toplumun yapısı ile ilişki biçimleri konusundaki temel kavram ve kurallara hâkim olması; bunları yorumlayabilme ve tartışabilme becerisine sahip olması
PÇ-1313- Uluslararası toplumun ortak sorunlarını ve olası çözümlerini değerlendirebilecek temel bilgiye sahip olması
PÇ-1414- Ulusal-üstü yargısal nitelikteki insan hakları organlarına başvurabilecek ve süreci takip edebilecek bilgi birikimine sahip olması
PÇ-1515- Avrupa Birliği müktesebatı ve kurumlarının işleyişi hakkında bilgi sahibi olması
PÇ-1616- Hukuku insanlığın ihtiyaçları doğrultusunda sorgulayabilecek, eleştirebilecek ve geliştirebilecek bir dünya görüşüne sahip olması
PÇ-1717- Hukuk biliminin ve hukuk sistemlerinin tarihsel gelişim süreci hakkında bilgi sahibi olması
PÇ-1818- Çağdaş hukuki yaklaşımlar çerçevesinde güncel hukuki sorunları çözebilme becerisine sahip olması
PÇ-1919- Ulusal ve uluslararası düzeyde mesleğin gerektirdiği tüm özellikleri en iyi şekilde yansıtacak anlayış ve bilgi düzeyine sahip olması
PÇ-2020- Ekonomik ve finansal mekanizmalara ilişkin hukuki düzenlemelere ve uygulamalara hâkim olması
PÇ-2121- Bireylerin ve toplumların haklarının tarihsel gelişimi ve bu süreçte kabul edilen temel metinler hakkında bilgi sahibi olması
PÇ-2222- Bireysel olarak ve topluluk önünde kendini ifade edebilme becerisine sahip olması
PÇ-2323- Evrensel hukuk bilgisini kullanma, karşılaştırma ve uygulayabilme becerisine sahip olma
PÇ-2424- Bireyler arasındaki ilişkiler çerçevesinde ortaya çıkan yeni ihtiyaçları karşılamaya yönelik düzenlemeleri ve hukuki arayışları takip edebilme becerisine sahip olması
PÇ-2525- Ders içi faaliyetler, farazi dava ve adliye çalışmaları ile diğer mesleki ve akademik ziyaretlerin gerçekleştirilmesi yoluyla birlikte çalışma becerisine sahip olması
PÇ-2626- Hukukun ulusal ve uluslararası boyutlarını, mahkeme içtihatları ve uygulamaları takip etmek suretiyle anlama ve işleme becerisine sahip olması
PÇ-2727- Uluslararası yargı organlarının yapısı ve işleyiş biçimleri hakkında bilgi sahibi olması
Alan Yeterlilikleri Matrisi
Program Çıktıları - Öğrenim Çıktıları Matrisi
--
 PÇ 1PÇ 2PÇ 3PÇ 4PÇ 5PÇ 6PÇ 7PÇ 8PÇ 9PÇ 10PÇ 11PÇ 12PÇ 13PÇ 14PÇ 15PÇ 16PÇ 17PÇ 18PÇ 19PÇ 20PÇ 21PÇ 22PÇ 23PÇ 24PÇ 25PÇ 26PÇ 27
ÖÇ 1                           
ÖÇ 2                           
ÖÇ 3                           
ÖÇ 4                           
ÖÇ 5                           
ÖÇ 6                           
ÖÇ 7                           
ÖÇ 8