Lisans
Hukuk Fakültesi
Hukuk Fakültesi
Anlık RSS Bilgilendirmesi İçin Tıklayınız.Düzenli bilgilendirme E-Postaları almak için listemize kaydolabilirsiniz.


İktisat II

Ders KoduYarıyıl Ders Adı T/U/L Türü Öğrenim Dili AKTS
HUK0214 İktisat II 2/0/0 SA Türkçe 2
Dersin Amacı
Dersin temel amacı öğrencilerin iktisat biliminde temel alanlardan biri olan mikro iktisat konusunda teorik bir çerçeve edinmelerini sağlamaktır.
Ön Koşullar yok
Eş Koşullar yok
Özel Koşullar yok
Öğretim Üyeleri Yrd. Doç. Dr. Nebile Korucu Gümüşgil
Asistanlar
Ders Gün,Saat ve Yeri
Görüşme Saatleri ve Yeri
Öğretim Yöntem ve Teknikleri -Anlatım
Temel Kaynaklar -Aydın Türkbal : "İktisata giriş"

-Erdoğan Alkin: "İktisat"

-Orhan Türkay: " Mikro iktisat "

- Feridun Engin: " Para ve Faiz teorileri "

- Erol Zeytinoğlu: " Ekonomik doktrinler "
Diğer Kaynaklar -Samuelson: "Economics"

-Ryan: " Price Theory"
Haftalık Ders Programı
Hafta Dersin İçeriği Öğretim Yöntem ve Teknikleri
1. Hafta Piyasa ve fiyatlar,talep kanunu ve talep fonksiyonu.
2. Hafta Talep etkileyen faktörler ve talep esneklği.
3. Hafta Tersine dönen talep eğrisi,gelir esnekliği.
4. Hafta Talep değişmesi ve kayması,Arz kanunu ve arz fonksiyonu.
5. Hafta Tersine dönen Emek Arz eğrisi,Arz değişmesi ve kayması
6. Hafta Arz ve Talep eğrilerinin birlikte kayması,Kısa dönemde üretim maliyetleri
7. Hafta Tam rekabet piyasaları,Tam rekabette piyasa denge fiyatı
8. Hafta Karaborsa fiyatı,Kısa dönemde firma dengesi
9. Hafta Monopol(Tekel)piyasaları,Monopol piyasalarında fiyatların oluşumu
10. Hafta P=OG=MG Eşitlikleri,P=MM=OM Eşitlikleri
11. Hafta Sabit maliyetlerle çalışan monopoller,Artan ve azalan maliyetlerle çalışan monopoller
12. Hafta Paranın fonksiyonları,para çeşiteri
13. Hafta Kaydi para,Gresham kanunu,Para talebi
14. Hafta Spekülasyon saiki,Likiditeyi tercihi teorisi,Enflasyonun tanımı ve sebepleri
15. Hafta Enflasyonun çeşitleri,Enflasyonun etkileri
16. Hafta Enflasyonda alınacak tedbirler,Devalüasyon
17. Hafta SINAV
Değerlendirme Ölçütleri
Ölçüt Tipleri Adet Yüzdesi(%)
Ara sınav(lar) 1 20
Final 1 80


ÖÇ-1-İktisat,hemen hemen bütün olayların oluşmasında etkili olan çok önemli bir faktördür.
ÖÇ-2İktisat,herkesi ilgilendiren bir bilimdir.Çünkü,herkes yemek,içmek ve barınmak zorundadır.Kısaca herkes tüketicidir ama üretici değildir.
ÖÇ-3İktisat,matematik ve grafikler veya şekiller ile düşünceleri,mantığı geliştirmektedir.İnsanların ufkunu genişletip, aydınlatmaktadır.İktisat,bir kültür bilimidir.
Program Çıktıları
PÇ-11- Bilgi kaynaklarına ulaşma ve değerlendirme becerisine sahip olması;
PÇ-22- Bilimsel verileri kullanma, karşılaştırma, yorumlama, sonuç çıkarma ve uygulayabilme becerisine sahip olması
PÇ-33- Modern hukuk kazanımlarını yorumlayabilecek tarihsel bilgi birikimine sahip olması
PÇ-44- Türkçe’yi sözlü ve yazılı etkin kullanabilme becerisine sahip olması;
PÇ-55- En az bir yabancı dilde mesleki literatürü takip edebilme becerisine sahip olması
PÇ-66- Mesleki ve etik sorumluluk bilincini edinmiş olması
PÇ-77- Hukuki problemlerin çözümünde mesleğe ilişkin bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanabilme becerisine sahip olması
PÇ-88- Somut bir olayın çözümlenmesinde edindiği bilgiyi uygulayabilme becerisine sahip olması
PÇ-99- Özel hukuk kişileri arasındaki ilişkileri düzenleyen hukuk kurallarına hâkim olması ve bu kuralları yorumlayabilme becerisine sahip olması
PÇ-1010- Birey-devlet arasındaki ilişkileri düzenleyen hukuk kurallarına hâkim olması ve bu kuralları yorumlayabilme becerisine sahip olması
PÇ-1111- Hukukun evrensel ilkelerini benimsemiş bir hukukçu olarak mesleği icra etme becerisine sahip olması
PÇ-1212- Uluslararası toplumun yapısı ile ilişki biçimleri konusundaki temel kavram ve kurallara hâkim olması; bunları yorumlayabilme ve tartışabilme becerisine sahip olması
PÇ-1313- Uluslararası toplumun ortak sorunlarını ve olası çözümlerini değerlendirebilecek temel bilgiye sahip olması
PÇ-1414- Ulusal-üstü yargısal nitelikteki insan hakları organlarına başvurabilecek ve süreci takip edebilecek bilgi birikimine sahip olması
PÇ-1515- Avrupa Birliği müktesebatı ve kurumlarının işleyişi hakkında bilgi sahibi olması
PÇ-1616- Hukuku insanlığın ihtiyaçları doğrultusunda sorgulayabilecek, eleştirebilecek ve geliştirebilecek bir dünya görüşüne sahip olması
PÇ-1717- Hukuk biliminin ve hukuk sistemlerinin tarihsel gelişim süreci hakkında bilgi sahibi olması
PÇ-1818- Çağdaş hukuki yaklaşımlar çerçevesinde güncel hukuki sorunları çözebilme becerisine sahip olması
PÇ-1919- Ulusal ve uluslararası düzeyde mesleğin gerektirdiği tüm özellikleri en iyi şekilde yansıtacak anlayış ve bilgi düzeyine sahip olması
PÇ-2020- Ekonomik ve finansal mekanizmalara ilişkin hukuki düzenlemelere ve uygulamalara hâkim olması
PÇ-2121- Bireylerin ve toplumların haklarının tarihsel gelişimi ve bu süreçte kabul edilen temel metinler hakkında bilgi sahibi olması
PÇ-2222- Bireysel olarak ve topluluk önünde kendini ifade edebilme becerisine sahip olması
PÇ-2323- Evrensel hukuk bilgisini kullanma, karşılaştırma ve uygulayabilme becerisine sahip olma
PÇ-2424- Bireyler arasındaki ilişkiler çerçevesinde ortaya çıkan yeni ihtiyaçları karşılamaya yönelik düzenlemeleri ve hukuki arayışları takip edebilme becerisine sahip olması
PÇ-2525- Ders içi faaliyetler, farazi dava ve adliye çalışmaları ile diğer mesleki ve akademik ziyaretlerin gerçekleştirilmesi yoluyla birlikte çalışma becerisine sahip olması
PÇ-2626- Hukukun ulusal ve uluslararası boyutlarını, mahkeme içtihatları ve uygulamaları takip etmek suretiyle anlama ve işleme becerisine sahip olması
PÇ-2727- Uluslararası yargı organlarının yapısı ve işleyiş biçimleri hakkında bilgi sahibi olması
Alan Yeterlilikleri Matrisi
Program Çıktıları - Öğrenim Çıktıları Matrisi
--
 PÇ 1PÇ 2PÇ 3PÇ 4PÇ 5PÇ 6PÇ 7PÇ 8PÇ 9PÇ 10PÇ 11PÇ 12PÇ 13PÇ 14PÇ 15PÇ 16PÇ 17PÇ 18PÇ 19PÇ 20PÇ 21PÇ 22PÇ 23PÇ 24PÇ 25PÇ 26PÇ 27
ÖÇ 1                           
ÖÇ 2                           
ÖÇ 3