Lisans
Hukuk Fakültesi
Hukuk Fakültesi
Anlık RSS Bilgilendirmesi İçin Tıklayınız.Düzenli bilgilendirme E-Postaları almak için listemize kaydolabilirsiniz.


Türk Anayasa Hukuku Tarihi

Ders KoduYarıyıl Ders Adı T/U/L Türü Öğrenim Dili AKTS
HUK0212 Türk Anayasa Hukuku Tarihi 2/0/0 SA Türkçe 3
Dersin Amacı
Osmanlı Devleti’nden zamanımıza, ülkemizde yaşanan anayasal gelişmeleri detaylı bir şekilde incelemek. 
Ön Koşullar Yok
Eş Koşullar Yok
Özel Koşullar Yok
Öğretim Üyeleri Yrd. Doç. Dr. Hasan Atilla Güngör
Asistanlar
Ders Gün,Saat ve Yeri -
Görüşme Saatleri ve Yeri Şirinevler Campus, 5th Floor H501, Wednesday 13:00-16:00
Öğretim Yöntem ve Teknikleri -Sözlü Anlatım

-Tartışma
Temel Kaynaklar -Bülent Tanör, Osmanlı-Türk Anayasal Gelişmeleri, YKY, İstanbul, 2011.
Diğer Kaynaklar -Şeref Gözübüyük, Türk Anayasaları, Turhan Yayınevi, Ankara, 2011.
Haftalık Ders Programı
Hafta Dersin İçeriği Öğretim Yöntem ve Teknikleri
1. Hafta Osmanlı Devlet Yapısı ve İktidar Biçimi Sözlü Anlatım (SA), Tartışma (TA)
2. Hafta Sened-i İttifak (SA), (TA)
3. Hafta Tanzimat Dönemi ve Bu Döneme İlişkin Anayasal Nitelikteki Gelişmeler (SA), (TA)
4. Hafta Meşrutiyetin İlanı (SA), (TA)
5. Hafta 1876 Anayasası ve Anayasanın Temel Karakteri (SA), (TA)
6. Hafta 1909 Değişikliği ve Etkisi (SA), (TA)
7. Hafta 1921 Anayasası (SA), (TA)
8. Hafta Ara Sınav Ara Sınav
9. Hafta 1924 Anayasası ve Tek Parti Dönemindeki Uygulaması (SA), (TA)
10. Hafta 1924 Anayasası’nın Çok Partili Dönemdeki Uygulaması ve Anayasal Sorunlar (SA), (TA)
11. Hafta 1960 Darbesi ve 1961 Anayasası (SA), (TA)
12. Hafta 1960 ile 1980 arası Anayasal ve Siyasal Gelişmeler (SA), (TA)
13. Hafta 1980 Darbesi ve 1982 Anayasası (SA), (TA)
14. Hafta 1982-2011 Yılları Arasında Yapılan Anayasa Değişiklikleri (SA), (TA)
15. Hafta Final Final
16. Hafta Final Final
17. Hafta Final Final
Değerlendirme Ölçütleri
Ölçüt Tipleri Adet Yüzdesi(%)
Ara sınav(lar) 1 20
Ödevler / Dönem Ödevi / Sunum 1 20


ÖÇ-1Özgürlüklerin pozitif hukukumuzdaki gelişimini izleyerek, ulaştığımız noktayı eleştirel bir bakış açısı ile irdeleyebilmesi
ÖÇ-2Osmanlı Devleti'nden günümüze devlet düzeni ve iktidar ilişkilerindeki değişim sürecinin takibi ile demokrasimizdeki gelişimi sağlıklı algılayabilmesi ve anlamlandırabilmesi
ÖÇ-3Osmanlı Devleti'nden günümüze gelişen kamu hukukumuzun tarihsel kökenlerini inceleyerek; günümüzü yorumlayabilmesi
ÖÇ-4Anayasa Hukuku tarihimizdeki değişim sürecini inceleyerek konuya ilişkin yapısal sorunlarımızı değerlendirebilmesi
ÖÇ-5Tarihimizdeki anayasal değişimlerin altında yatan dinamiklerin anlaşılabilmesi ve bu çerçevede günümüzdeki değişimi anlamlandırabilmesi
Program Çıktıları
PÇ-11- Bilgi kaynaklarına ulaşma ve değerlendirme becerisine sahip olması;
PÇ-22- Bilimsel verileri kullanma, karşılaştırma, yorumlama, sonuç çıkarma ve uygulayabilme becerisine sahip olması
PÇ-33- Modern hukuk kazanımlarını yorumlayabilecek tarihsel bilgi birikimine sahip olması
PÇ-44- Türkçe’yi sözlü ve yazılı etkin kullanabilme becerisine sahip olması;
PÇ-55- En az bir yabancı dilde mesleki literatürü takip edebilme becerisine sahip olması
PÇ-66- Mesleki ve etik sorumluluk bilincini edinmiş olması
PÇ-77- Hukuki problemlerin çözümünde mesleğe ilişkin bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanabilme becerisine sahip olması
PÇ-88- Somut bir olayın çözümlenmesinde edindiği bilgiyi uygulayabilme becerisine sahip olması
PÇ-99- Özel hukuk kişileri arasındaki ilişkileri düzenleyen hukuk kurallarına hâkim olması ve bu kuralları yorumlayabilme becerisine sahip olması
PÇ-1010- Birey-devlet arasındaki ilişkileri düzenleyen hukuk kurallarına hâkim olması ve bu kuralları yorumlayabilme becerisine sahip olması
PÇ-1111- Hukukun evrensel ilkelerini benimsemiş bir hukukçu olarak mesleği icra etme becerisine sahip olması
PÇ-1212- Uluslararası toplumun yapısı ile ilişki biçimleri konusundaki temel kavram ve kurallara hâkim olması; bunları yorumlayabilme ve tartışabilme becerisine sahip olması
PÇ-1313- Uluslararası toplumun ortak sorunlarını ve olası çözümlerini değerlendirebilecek temel bilgiye sahip olması
PÇ-1414- Ulusal-üstü yargısal nitelikteki insan hakları organlarına başvurabilecek ve süreci takip edebilecek bilgi birikimine sahip olması
PÇ-1515- Avrupa Birliği müktesebatı ve kurumlarının işleyişi hakkında bilgi sahibi olması
PÇ-1616- Hukuku insanlığın ihtiyaçları doğrultusunda sorgulayabilecek, eleştirebilecek ve geliştirebilecek bir dünya görüşüne sahip olması
PÇ-1717- Hukuk biliminin ve hukuk sistemlerinin tarihsel gelişim süreci hakkında bilgi sahibi olması
PÇ-1818- Çağdaş hukuki yaklaşımlar çerçevesinde güncel hukuki sorunları çözebilme becerisine sahip olması
PÇ-1919- Ulusal ve uluslararası düzeyde mesleğin gerektirdiği tüm özellikleri en iyi şekilde yansıtacak anlayış ve bilgi düzeyine sahip olması
PÇ-2020- Ekonomik ve finansal mekanizmalara ilişkin hukuki düzenlemelere ve uygulamalara hâkim olması
PÇ-2121- Bireylerin ve toplumların haklarının tarihsel gelişimi ve bu süreçte kabul edilen temel metinler hakkında bilgi sahibi olması
PÇ-2222- Bireysel olarak ve topluluk önünde kendini ifade edebilme becerisine sahip olması
PÇ-2323- Evrensel hukuk bilgisini kullanma, karşılaştırma ve uygulayabilme becerisine sahip olma
PÇ-2424- Bireyler arasındaki ilişkiler çerçevesinde ortaya çıkan yeni ihtiyaçları karşılamaya yönelik düzenlemeleri ve hukuki arayışları takip edebilme becerisine sahip olması
PÇ-2525- Ders içi faaliyetler, farazi dava ve adliye çalışmaları ile diğer mesleki ve akademik ziyaretlerin gerçekleştirilmesi yoluyla birlikte çalışma becerisine sahip olması
PÇ-2626- Hukukun ulusal ve uluslararası boyutlarını, mahkeme içtihatları ve uygulamaları takip etmek suretiyle anlama ve işleme becerisine sahip olması
PÇ-2727- Uluslararası yargı organlarının yapısı ve işleyiş biçimleri hakkında bilgi sahibi olması
Alan Yeterlilikleri Matrisi
Program Çıktıları - Öğrenim Çıktıları Matrisi
--
 PÇ 1PÇ 2PÇ 3PÇ 4PÇ 5PÇ 6PÇ 7PÇ 8PÇ 9PÇ 10PÇ 11PÇ 12PÇ 13PÇ 14PÇ 15PÇ 16PÇ 17PÇ 18PÇ 19PÇ 20PÇ 21PÇ 22PÇ 23PÇ 24PÇ 25PÇ 26PÇ 27
ÖÇ 1                           
ÖÇ 2                           
ÖÇ 3                           
ÖÇ 4                           
ÖÇ 5