Lisans
Hukuk Fakültesi
Hukuk Fakültesi
Anlık RSS Bilgilendirmesi İçin Tıklayınız.Düzenli bilgilendirme E-Postaları almak için listemize kaydolabilirsiniz.


Dernekler Hukuku

Ders KoduYarıyıl Ders Adı T/U/L Türü Öğrenim Dili AKTS
HUK0211 Dernekler Hukuku 2/0/0 SA Türkçe 3
Dersin Amacı
Dernekler hukukunun anlamını, konusunu ve temel kavramlarını öğrencilere aktarmak
Ön Koşullar Yok
Eş Koşullar Yok
Özel Koşullar Derse devam, önceden edindiği kuramsal yeterlilikleri
Öğretim Üyeleri Prof. Dr. llhan Ulusan
Asistanlar Arş. Gör. Zeynep GÜLER
Ders Gün,Saat ve Yeri Hukuk Fakültesi Şirinevler yerleşkesi
Görüşme Saatleri ve Yeri Medeni Hukuk Anabilim Dalı 4.kat.
Öğretim Yöntem ve Teknikleri -Anlatım, Soru-Yanıt, Sorun/Problem Çözme
Temel Kaynaklar -Dernekler Hukuku Mevzuatı, Dernekler Hukukuna İlişkin Ders Kitapları
Diğer Kaynaklar -
Haftalık Ders Programı
Hafta Dersin İçeriği Öğretim Yöntem ve Teknikleri
1. Hafta Dernekler Hukukuna Giriş, temel kavramlar Sözlü anlatım
2. Hafta Derneklerin çeşitleri Sözlü anlatım
3. Hafta Dernek üyeliği Sözlü anlatım
4. Hafta Dernek üyeliğine bağlı hak ve yükümlülükler Sözlü anlatım
5. Hafta Üyelikten çıkma ve çıkartılma Sözlü anlatım
6. Hafta Dernekte amaç unsuru Sözlü anlatım
7. Hafta Derneğin tüzel kişiliği Sözlü anlatım
8. Hafta VİZE HAFTASI
9. Hafta Derneğin kuruluşu Sözlü anlatım
10. Hafta Derneğin organları Sözlü anlatım
11. Hafta Dernek genel kurulunun yetkileri ve kararları Sözlü anlatım
12. Hafta Dernek yönetim ve denetim kurulu Sözlü anlatım
13. Hafta Derneğin faaliyeti Sözlü anlatım
14. Hafta Derneğin kendiliğinden sona ermesi,Derneğin mahkeme kararı ile sona ermesi (feshi) Sözlü anlatım
15. Hafta FAİNAL HAFTASI
16. Hafta FAİNAL HAFTASI
17. Hafta FAİNAL HAFTASI
Değerlendirme Ölçütleri
Ölçüt Tipleri Adet Yüzdesi(%)
Ara sınav(lar) 1 10
Derse Devam / Katılım 1 10
Final 1 80


ÖÇ-11.derneklerde üyelik koşullarının incelenmesi ve değerlendirilmesi
ÖÇ-22.derneklerde amaç unsurunun irdelenmesi
ÖÇ-33.derneğin kuruluşu, organları hakkında bilgi sahibi olunması
ÖÇ-44.derneklerin faaliyet alanlarının tespitinin sağlanması
ÖÇ-55.derneğin sona erme hallerinin incelenmesi
Program Çıktıları
PÇ-11- Bilgi kaynaklarına ulaşma ve değerlendirme becerisine sahip olması;
PÇ-22- Bilimsel verileri kullanma, karşılaştırma, yorumlama, sonuç çıkarma ve uygulayabilme becerisine sahip olması
PÇ-33- Modern hukuk kazanımlarını yorumlayabilecek tarihsel bilgi birikimine sahip olması
PÇ-44- Türkçe’yi sözlü ve yazılı etkin kullanabilme becerisine sahip olması;
PÇ-55- En az bir yabancı dilde mesleki literatürü takip edebilme becerisine sahip olması
PÇ-66- Mesleki ve etik sorumluluk bilincini edinmiş olması
PÇ-77- Hukuki problemlerin çözümünde mesleğe ilişkin bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanabilme becerisine sahip olması
PÇ-88- Somut bir olayın çözümlenmesinde edindiği bilgiyi uygulayabilme becerisine sahip olması
PÇ-99- Özel hukuk kişileri arasındaki ilişkileri düzenleyen hukuk kurallarına hâkim olması ve bu kuralları yorumlayabilme becerisine sahip olması
PÇ-1010- Birey-devlet arasındaki ilişkileri düzenleyen hukuk kurallarına hâkim olması ve bu kuralları yorumlayabilme becerisine sahip olması
PÇ-1111- Hukukun evrensel ilkelerini benimsemiş bir hukukçu olarak mesleği icra etme becerisine sahip olması
PÇ-1212- Uluslararası toplumun yapısı ile ilişki biçimleri konusundaki temel kavram ve kurallara hâkim olması; bunları yorumlayabilme ve tartışabilme becerisine sahip olması
PÇ-1313- Uluslararası toplumun ortak sorunlarını ve olası çözümlerini değerlendirebilecek temel bilgiye sahip olması
PÇ-1414- Ulusal-üstü yargısal nitelikteki insan hakları organlarına başvurabilecek ve süreci takip edebilecek bilgi birikimine sahip olması
PÇ-1515- Avrupa Birliği müktesebatı ve kurumlarının işleyişi hakkında bilgi sahibi olması
PÇ-1616- Hukuku insanlığın ihtiyaçları doğrultusunda sorgulayabilecek, eleştirebilecek ve geliştirebilecek bir dünya görüşüne sahip olması
PÇ-1717- Hukuk biliminin ve hukuk sistemlerinin tarihsel gelişim süreci hakkında bilgi sahibi olması
PÇ-1818- Çağdaş hukuki yaklaşımlar çerçevesinde güncel hukuki sorunları çözebilme becerisine sahip olması
PÇ-1919- Ulusal ve uluslararası düzeyde mesleğin gerektirdiği tüm özellikleri en iyi şekilde yansıtacak anlayış ve bilgi düzeyine sahip olması
PÇ-2020- Ekonomik ve finansal mekanizmalara ilişkin hukuki düzenlemelere ve uygulamalara hâkim olması
PÇ-2121- Bireylerin ve toplumların haklarının tarihsel gelişimi ve bu süreçte kabul edilen temel metinler hakkında bilgi sahibi olması
PÇ-2222- Bireysel olarak ve topluluk önünde kendini ifade edebilme becerisine sahip olması
PÇ-2323- Evrensel hukuk bilgisini kullanma, karşılaştırma ve uygulayabilme becerisine sahip olma
PÇ-2424- Bireyler arasındaki ilişkiler çerçevesinde ortaya çıkan yeni ihtiyaçları karşılamaya yönelik düzenlemeleri ve hukuki arayışları takip edebilme becerisine sahip olması
PÇ-2525- Ders içi faaliyetler, farazi dava ve adliye çalışmaları ile diğer mesleki ve akademik ziyaretlerin gerçekleştirilmesi yoluyla birlikte çalışma becerisine sahip olması
PÇ-2626- Hukukun ulusal ve uluslararası boyutlarını, mahkeme içtihatları ve uygulamaları takip etmek suretiyle anlama ve işleme becerisine sahip olması
PÇ-2727- Uluslararası yargı organlarının yapısı ve işleyiş biçimleri hakkında bilgi sahibi olması
Alan Yeterlilikleri Matrisi
Program Çıktıları - Öğrenim Çıktıları Matrisi
--
 PÇ 1PÇ 2PÇ 3PÇ 4PÇ 5PÇ 6PÇ 7PÇ 8PÇ 9PÇ 10PÇ 11PÇ 12PÇ 13PÇ 14PÇ 15PÇ 16PÇ 17PÇ 18PÇ 19PÇ 20PÇ 21PÇ 22PÇ 23PÇ 24PÇ 25PÇ 26PÇ 27
ÖÇ 1                           
ÖÇ 2                           
ÖÇ 3                           
ÖÇ 4                           
ÖÇ 5