Lisans
Hukuk Fakültesi
Hukuk Fakültesi
Anlık RSS Bilgilendirmesi İçin Tıklayınız.Düzenli bilgilendirme E-Postaları almak için listemize kaydolabilirsiniz.


Osmanlıca I

Ders KoduYarıyıl Ders Adı T/U/L Türü Öğrenim Dili AKTS
HUK0209 Osmanlıca I 2/0/0 SA Türkçe 2
Dersin Amacı
Türkiye’de hukuk dili oldukça ağırdır. Arapça, Farsça kelimelerin ve tamlamaların bolca bulunması onun anlaşılmasını zorlaştırmaktadır.Bu zorluğu ortadan kaldırmak için Osmanlı döneminden kalma metinleri, terimleri, kararları ve içtihatları anlayabilmeleri ve yine bu dönemden ve cumhuriyetin ilk yıllarından kalma diploma,belge, tapu senetlerini,kira sözleşmelerini, tahvilleri, ortaklık sözleşmelerni, hisse senetlerni, nüfus bilgilerini,askerlik terhis belgelerini,raporları, ticari makbuzları,faturaları vce benzer belgeleri deşifre etmek için Osmanlı Türkçesinin öğretilmesi gerekmektedir.
   Bu dersi alan öğrenciler, hukuk dilindeki Arapça ve Farsça kelime ile tamlamaları çözerek elindeki metni anlar, eskilerin hukukî konularını,sorunlarını ve bunlara çözüm şekillerini kavrar.
Ön Koşullar Yok
Eş Koşullar Yok
Özel Koşullar Yok
Öğretim Üyeleri Rekin Ertem
Asistanlar
Ders Gün,Saat ve Yeri
Görüşme Saatleri ve Yeri
Öğretim Yöntem ve Teknikleri  
 Anlatım, Soru cevap, Uygulama
 
Temel Kaynaklar  
Prof. Dr. Hayati Develi, Osmanlı Türkçesi Kılavuzu 1, kesit yayınları, İstanbul 2010.
Mustafa Kemal Atatürk, Nutuk, 1,2,3, Ankara 1970.
Diğer Kaynaklar
Haftalık Ders Programı
Hafta Dersin İçeriği Öğretim Yöntem ve Teknikleri
1. Hafta Osmanlıca nedir? Hukuk eğitiminde Osmanlıcanın yeri Sözlü anlatım
2. Hafta Latin harfli Osmanlıca metinler okuma ve bazı dikkatler Sözlü anlatım
3. Hafta Farsça isim tamlamaları Sözlü anlatım
4. Hafta Arapça isim tamlamaları Sözlü anlatım
5. Hafta Arapça ve Farsça olumsuzluk ekleri Sözlü anlatım
6. Hafta Çokluk ekleri. Arapça çokluk(erkek, dişi), Farsça çokluk. Sözlü anlatım
7. Hafta Arapça bazı kalıplar:İşteşlik Sözlü anlatım
8. Hafta Ara Sınav
9. Hafta Arapça bazı kalıplar: Dönüşlülük, edilgenlik. Sözlü anlatım
10. Hafta Arapça bazı kalıplar: Ettirgenlik Sözlü anlatım
11. Hafta Latin harfli Osmanlıca metin incelemesi 1 Sözlü anlatım
12. Hafta Latin harfli Osmanlıca metin incelemesi 2 Sözlü anlatım
13. Hafta Latin harfli Osmanlıca metin incelemesi 3 Sözlü anlatım
14. Hafta Latin harfli Osmanlıca metin incelemesi 5 Sözlü anlatım
15. Hafta Final Sınavı
16. Hafta
17. Hafta
Değerlendirme Ölçütleri
Ölçüt Tipleri Adet Yüzdesi(%)
Ara sınav(lar) 1 30
Ödevler / Dönem Ödevi / Sunum 1 10
Final 1 60


ÖÇ-1Türkçenin bir dönemdeki dilini/ tarihi dilini öğrenir.
ÖÇ-2Osmanlı Türkçesi yardımıyla Hukuk metinlerini daha kolayca kavrar.
ÖÇ-3Eski hukukun terimlerini konularını öğrenir. Sorunların çözümlerini kavrar.
ÖÇ-4Osmanlı Türkçesi yazılmış belgeleri okuyup anlar.
ÖÇ-5Geçmiş hukuk anlayışı ve sistemiyle günümüz hukuk anlayışı ve sisteminin farkları ve benzerliklerini kavrar.
Program Çıktıları
PÇ-11- Bilgi kaynaklarına ulaşma ve değerlendirme becerisine sahip olması;
PÇ-22- Bilimsel verileri kullanma, karşılaştırma, yorumlama, sonuç çıkarma ve uygulayabilme becerisine sahip olması
PÇ-33- Modern hukuk kazanımlarını yorumlayabilecek tarihsel bilgi birikimine sahip olması
PÇ-44- Türkçe’yi sözlü ve yazılı etkin kullanabilme becerisine sahip olması;
PÇ-55- En az bir yabancı dilde mesleki literatürü takip edebilme becerisine sahip olması
PÇ-66- Mesleki ve etik sorumluluk bilincini edinmiş olması
PÇ-77- Hukuki problemlerin çözümünde mesleğe ilişkin bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanabilme becerisine sahip olması
PÇ-88- Somut bir olayın çözümlenmesinde edindiği bilgiyi uygulayabilme becerisine sahip olması
PÇ-99- Özel hukuk kişileri arasındaki ilişkileri düzenleyen hukuk kurallarına hâkim olması ve bu kuralları yorumlayabilme becerisine sahip olması
PÇ-1010- Birey-devlet arasındaki ilişkileri düzenleyen hukuk kurallarına hâkim olması ve bu kuralları yorumlayabilme becerisine sahip olması
PÇ-1111- Hukukun evrensel ilkelerini benimsemiş bir hukukçu olarak mesleği icra etme becerisine sahip olması
PÇ-1212- Uluslararası toplumun yapısı ile ilişki biçimleri konusundaki temel kavram ve kurallara hâkim olması; bunları yorumlayabilme ve tartışabilme becerisine sahip olması
PÇ-1313- Uluslararası toplumun ortak sorunlarını ve olası çözümlerini değerlendirebilecek temel bilgiye sahip olması
PÇ-1414- Ulusal-üstü yargısal nitelikteki insan hakları organlarına başvurabilecek ve süreci takip edebilecek bilgi birikimine sahip olması
PÇ-1515- Avrupa Birliği müktesebatı ve kurumlarının işleyişi hakkında bilgi sahibi olması
PÇ-1616- Hukuku insanlığın ihtiyaçları doğrultusunda sorgulayabilecek, eleştirebilecek ve geliştirebilecek bir dünya görüşüne sahip olması
PÇ-1717- Hukuk biliminin ve hukuk sistemlerinin tarihsel gelişim süreci hakkında bilgi sahibi olması
PÇ-1818- Çağdaş hukuki yaklaşımlar çerçevesinde güncel hukuki sorunları çözebilme becerisine sahip olması
PÇ-1919- Ulusal ve uluslararası düzeyde mesleğin gerektirdiği tüm özellikleri en iyi şekilde yansıtacak anlayış ve bilgi düzeyine sahip olması
PÇ-2020- Ekonomik ve finansal mekanizmalara ilişkin hukuki düzenlemelere ve uygulamalara hâkim olması
PÇ-2121- Bireylerin ve toplumların haklarının tarihsel gelişimi ve bu süreçte kabul edilen temel metinler hakkında bilgi sahibi olması
PÇ-2222- Bireysel olarak ve topluluk önünde kendini ifade edebilme becerisine sahip olması
PÇ-2323- Evrensel hukuk bilgisini kullanma, karşılaştırma ve uygulayabilme becerisine sahip olma
PÇ-2424- Bireyler arasındaki ilişkiler çerçevesinde ortaya çıkan yeni ihtiyaçları karşılamaya yönelik düzenlemeleri ve hukuki arayışları takip edebilme becerisine sahip olması
PÇ-2525- Ders içi faaliyetler, farazi dava ve adliye çalışmaları ile diğer mesleki ve akademik ziyaretlerin gerçekleştirilmesi yoluyla birlikte çalışma becerisine sahip olması
PÇ-2626- Hukukun ulusal ve uluslararası boyutlarını, mahkeme içtihatları ve uygulamaları takip etmek suretiyle anlama ve işleme becerisine sahip olması
PÇ-2727- Uluslararası yargı organlarının yapısı ve işleyiş biçimleri hakkında bilgi sahibi olması
Alan Yeterlilikleri Matrisi
Program Çıktıları - Öğrenim Çıktıları Matrisi
--
 PÇ 1PÇ 2PÇ 3PÇ 4PÇ 5PÇ 6PÇ 7PÇ 8PÇ 9PÇ 10PÇ 11PÇ 12PÇ 13PÇ 14PÇ 15PÇ 16PÇ 17PÇ 18PÇ 19PÇ 20PÇ 21PÇ 22PÇ 23PÇ 24PÇ 25PÇ 26PÇ 27
ÖÇ 1                           
ÖÇ 2                           
ÖÇ 3                           
ÖÇ 4                           
ÖÇ 5