Lisans
Hukuk Fakültesi
Hukuk Fakültesi
Anlık RSS Bilgilendirmesi İçin Tıklayınız.Düzenli bilgilendirme E-Postaları almak için listemize kaydolabilirsiniz.


Sosyoloji

Ders KoduYarıyıl Ders Adı T/U/L Türü Öğrenim Dili AKTS
HUK0206 Sosyoloji 2/0/0 SA Türkçe 2
Dersin Amacı
Hukuk, toplumun bireyleri üzerinde zorlayıcı etkisi olan kurallar koyan normatif bir bilimdir. Hukuk Fakültesi öğrencilerine verilecek olan sosyoloji dersinin amacı da öğrencilerin normatif kurallar karşısında sosyolojik bakış açısı kazanmalarını sağlamak, farkındalıklarını arttırmak, toplumsal olgu ve olaylar karşısında objektif bakış açısı geliştirebilmelerini sağlamaktır. Öğrencilerin sosyolojinin temel kavramlarını yerinde ve doğru kullanmalarını, olgu ve olayların altında yatan nedenleri irdelemelerini ve yaşadıkları toplumla diğer toplumları anlamalarını sağlamak da dersin diğer amaçlarındandır.
Ön Koşullar 1., 3., 5. ve 7. yarıyıllardan ders alabilen öğrenciler seçebilir.
Eş Koşullar Yok
Özel Koşullar %50 Derse devam
Öğretim Üyeleri Prof. Dr. Ahmet Ulvi Türkbağ
Asistanlar Yrd. Doç. Dr. Nazlı Hilal Demir
Ders Gün,Saat ve Yeri Çarşamba, 11:00-13:00, Amfi III, Şirinevler Yerleşkesi
Görüşme Saatleri ve Yeri Çarşamba, 11:00-13:00, 5.Kat Şirinevler Yerleşkesi
Öğretim Yöntem ve Teknikleri -Anlatım, tartışma, sunum.
Temel Kaynaklar

Arslantürk Z., Amman T. (2011), Sosyoloji, İstanbul: Çamlıca Yayınevi, ISBN:9758646425

Fichter J.(2016), Sosyoloji Nedir? (Çev. Nilgün Çelebi), Ankara: Anı Yayıncılık, ISBN:6055213138

Giddens A. (2016), Sosyoloji, İstanbul: Kırmızı Yayınları, ISBN:6059245098

İçli G. (2012), Sosyolojiye Giriş, Ankara: Anı Yayıncılık, ISBN:6054434725

Swingewood A. (2010), Sosyolojik Düşüncenin Kısa Tarihi (Çev. Osman Akınhay), İstanbul: Agora Kitaplığı , ISBN: 9786051030838

Sezal İ. (2010), Sosyolojiye Giriş, İstanbul: Beta Yayınları, ISBN:9786053777496

Özkalp E. (2017), Sosyolojiye Giriş, Bursa: Ekin Kitabevi, ISBN:6053274445

Tolan B. (1996), Toplum Bilimlerine Giriş, Ankara: Kalite Matbaası 

Zencirkıran M. (2017), Sosyoloji, Bursa: Dora Basım-Yayın, ISBN: 97897524471110

 
 

 
Diğer Kaynaklar  

 
Haftalık Ders Programı
Hafta Dersin İçeriği Öğretim Yöntem ve Teknikleri
1. Hafta Bilim ve sosyolojinin tanımı, sosyolojinin konusu, amacı ve inceleme alanları, sosyolojinin diğer toplumsal bilimlerle olan ilişkisi SA
2. Hafta Sosyolojide araştırma yöntem ve teknikleri SA
3. Hafta Sosyolojinin tarihçesi I (Toplumsal felsefe ve sosyolojinin doğuşu) SA
4. Hafta Sosyolojinin tarihçesi II (Genel olarak Durkheim, Weber ve Marx), Türkiye’de sosyolojinin gelişimi SA
5. Hafta Toplum Toplumun ögeleri, özellikleri, toplum sınıflamaları,  toplumsal olgu ve olay SA
6. Hafta Toplumsal Gruplar SA
7. Hafta Ödev Sunumu
8. Hafta Toplumsal kurumlar SA
9. Hafta Toplumsal yapı SA
10. Hafta Toplumsal statü ve rol SA
11. Hafta Kültür SA
12. Hafta Sosyalizasyon SA
13. Hafta Toplumsal kontrol mekanizmaları: Değerler ve normlar SA
14. Hafta Sapma ve suç SA
15. Hafta Final sınavı
16. Hafta Final Sınavı
17. Hafta Final Sınavı
Değerlendirme Ölçütleri
Ölçüt Tipleri Adet Yüzdesi(%)
Final 1 100


ÖÇ-1Sosyolojinin temel kavramlarını bilmek, günlük ve mesleki hayatta kavramları doğru kullanabilmek
ÖÇ-2Kendi toplumunu ve farklı toplumları anlamasını sağlamak.
ÖÇ-3Toplumsal olgu ve olaylar karşısında objektif düşünme yetisi kazanmak
ÖÇ-4Toplumsal yapı unsurları ile bireyler arasındaki etkileşimi anlamak.
ÖÇ-5Toplumsal sorunların nedenlerini sebep-sonuç ilişkisi kurarak açıklamak.
ÖÇ-6Toplumsal değerlerin ve normların oluşum sürecini anlayarak hukuk kurallarının işlevini kavramak.
ÖÇ-7Bilimsel verilere ulaşma, verileri anlama ve yorumlama yetisi kazanmak.
Program Çıktıları
PÇ-11- Bilgi kaynaklarına ulaşma ve değerlendirme becerisine sahip olması;
PÇ-22- Bilimsel verileri kullanma, karşılaştırma, yorumlama, sonuç çıkarma ve uygulayabilme becerisine sahip olması
PÇ-33- Modern hukuk kazanımlarını yorumlayabilecek tarihsel bilgi birikimine sahip olması
PÇ-44- Türkçe’yi sözlü ve yazılı etkin kullanabilme becerisine sahip olması;
PÇ-55- En az bir yabancı dilde mesleki literatürü takip edebilme becerisine sahip olması
PÇ-66- Mesleki ve etik sorumluluk bilincini edinmiş olması
PÇ-77- Hukuki problemlerin çözümünde mesleğe ilişkin bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanabilme becerisine sahip olması
PÇ-88- Somut bir olayın çözümlenmesinde edindiği bilgiyi uygulayabilme becerisine sahip olması
PÇ-99- Özel hukuk kişileri arasındaki ilişkileri düzenleyen hukuk kurallarına hâkim olması ve bu kuralları yorumlayabilme becerisine sahip olması
PÇ-1010- Birey-devlet arasındaki ilişkileri düzenleyen hukuk kurallarına hâkim olması ve bu kuralları yorumlayabilme becerisine sahip olması
PÇ-1111- Hukukun evrensel ilkelerini benimsemiş bir hukukçu olarak mesleği icra etme becerisine sahip olması
PÇ-1212- Uluslararası toplumun yapısı ile ilişki biçimleri konusundaki temel kavram ve kurallara hâkim olması; bunları yorumlayabilme ve tartışabilme becerisine sahip olması
PÇ-1313- Uluslararası toplumun ortak sorunlarını ve olası çözümlerini değerlendirebilecek temel bilgiye sahip olması
PÇ-1414- Ulusal-üstü yargısal nitelikteki insan hakları organlarına başvurabilecek ve süreci takip edebilecek bilgi birikimine sahip olması
PÇ-1515- Avrupa Birliği müktesebatı ve kurumlarının işleyişi hakkında bilgi sahibi olması
PÇ-1616- Hukuku insanlığın ihtiyaçları doğrultusunda sorgulayabilecek, eleştirebilecek ve geliştirebilecek bir dünya görüşüne sahip olması
PÇ-1717- Hukuk biliminin ve hukuk sistemlerinin tarihsel gelişim süreci hakkında bilgi sahibi olması
PÇ-1818- Çağdaş hukuki yaklaşımlar çerçevesinde güncel hukuki sorunları çözebilme becerisine sahip olması
PÇ-1919- Ulusal ve uluslararası düzeyde mesleğin gerektirdiği tüm özellikleri en iyi şekilde yansıtacak anlayış ve bilgi düzeyine sahip olması
PÇ-2020- Ekonomik ve finansal mekanizmalara ilişkin hukuki düzenlemelere ve uygulamalara hâkim olması
PÇ-2121- Bireylerin ve toplumların haklarının tarihsel gelişimi ve bu süreçte kabul edilen temel metinler hakkında bilgi sahibi olması
PÇ-2222- Bireysel olarak ve topluluk önünde kendini ifade edebilme becerisine sahip olması
PÇ-2323- Evrensel hukuk bilgisini kullanma, karşılaştırma ve uygulayabilme becerisine sahip olma
PÇ-2424- Bireyler arasındaki ilişkiler çerçevesinde ortaya çıkan yeni ihtiyaçları karşılamaya yönelik düzenlemeleri ve hukuki arayışları takip edebilme becerisine sahip olması
PÇ-2525- Ders içi faaliyetler, farazi dava ve adliye çalışmaları ile diğer mesleki ve akademik ziyaretlerin gerçekleştirilmesi yoluyla birlikte çalışma becerisine sahip olması
PÇ-2626- Hukukun ulusal ve uluslararası boyutlarını, mahkeme içtihatları ve uygulamaları takip etmek suretiyle anlama ve işleme becerisine sahip olması
PÇ-2727- Uluslararası yargı organlarının yapısı ve işleyiş biçimleri hakkında bilgi sahibi olması
Alan Yeterlilikleri Matrisi
Program Çıktıları - Öğrenim Çıktıları Matrisi
--
 PÇ 1PÇ 2PÇ 3PÇ 4PÇ 5PÇ 6PÇ 7PÇ 8PÇ 9PÇ 10PÇ 11PÇ 12PÇ 13PÇ 14PÇ 15PÇ 16PÇ 17PÇ 18PÇ 19PÇ 20PÇ 21PÇ 22PÇ 23PÇ 24PÇ 25PÇ 26PÇ 27
ÖÇ 1                           
ÖÇ 2                           
ÖÇ 3                           
ÖÇ 4                           
ÖÇ 5                           
ÖÇ 6                           
ÖÇ 7